Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,528,558

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: HỆ THỐNG THEO DÕI LỘ TRÌNH XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO THỜI GIAN. Tác giả: Nguyen Thi Khanh Hong, Pham Duy Duong. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT. Số: 64/2021. Trang: 24-30. Năm 2021. (Sep 24 2021 12:09PM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG NHẬN DẠNG CẢM XÚC. Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hồng, Võ Thị Hương, Lê Hữu Duy. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT. Số: 57 (4/2020). Trang: 17-24. Năm 2020. (Aug 11 2020 12:51PM)
[3]Bài báo: TĂNG HIỆU SUẤT TỐC ĐỘ XỬ LÝ KHUNG ẢNH TRONG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TÉ NGÃ TRÊN PLATFORM KHÔNG ĐỒNG NHẤT. Tác giả: Nguyen Thi Khanh Hong, Le Huu Duy, Pham Van Tuan, Cecile Belleudy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 11. Năm 2016. (Jun 17 2016 3:02PM)
[4]Bài báo: Thiết kế và thực nghiệm bộ vi xử lý 16-32 bit, cấu trúc RISC trên nền FPGA. Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hồng, Nguyễn Trọng Tuấn. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 47-53. Năm 2012. (Jun 5 2016 5:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Low-profile Dual-Band Circularly Polarized Antenna for ISM Applications. Authors: Manh Thao Nguyen , Minh Khuong Tran. Phung Huu Duc Bui , Le Huy Trinh , Hong Nguyen Thi Khanh , Fabien Ferrero. IEEE ICCE 2021. No: xx. Pages: xx. Year 2020. (Aug 11 2020 12:58PM)
[2]Article: Design of a Dual-band Rectenna for Small IoT Terminal. Authors: Le Huy Trinh, Ha Vu Ngoc Anh, Viet Hoang Trinh, Dinh Duy Phan, Hong Nguyen Thi Khanh, Fabien Ferrero. 2019 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEE), Ho Chi Minh, Vietnam, 2019. No: 30-10-2019. Pages: 150-154. Year 2019. (Aug 11 2020 12:38PM)
[3]Article: Emotion Recognition based on Multimodel: Physical – Bio Signals and Video Signal. Authors: Vo Thi Huong, Nguyen Thi Khanh Hong, Le Huu Duy. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY. No: 30-10-2019. Pages: 474-477. Year 2019. (Aug 11 2020 12:48PM)
[4]Article: Overall Structural System Solution for Supporting Services and Tourists Management Oriented on Smart City in Viet Nam. Authors: Tran Hoang Vu, Nghia Hoang Ba Dai, Hong Nguyen Thi Khanh, Dong Nguyen Vo Quang. SoICT 2018: Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology. No: 2018/12/6. Pages: 430-435. Year 2018. (Aug 11 2020 12:27PM)
[5]Article: Performance and Evaluation Sobel Edge Detection on Various Methodologies. Authors: Hong. Nguyen.T.K, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Liên bang Mỹ. No: ISSN: 2301-380X. Pages: 15-20. Year 2014. (Dec 11 2015 11:01AM)
[6]Article: Power Evaluation of Sobel Filter on Xilinx Platform. Authors: Hong. Nguyen.T.K, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Cộng hòa Pháp. No: ISBN: 978-1-4799-3772-1. Pages: 1-5. Year 2014. (Dec 11 2015 10:41AM)
[7]Article: Low Power Exploration Design Flow for Fall Detection System. Authors: Thi Khanh Hong Nguyen, Cecile. Belleudy và Tuan.V.Pham. Pari, Cộng hòa Pháp. No: 42018. Pages: 1-3. Year 2014. (Jun 5 2016 4:32PM)
[8]Article: HW/SW architecture for fall detection system. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Cecile Belleudy và Pham Van Tuan. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering. No: 3. Pages: 11349-11357. Year 2014. (Jun 5 2016 4:39PM)
[9]Article: Low Power Architecture Exploration for Standalone Fall Detection System Based on Computer Vision. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Hassoon Fahama, Cecile. Belleudy và Tuan.V.Pham. Cộng hòa Ý. No: ISBN 978-1-4799-7411-5. Pages: 169-173. Year 2014. (Jun 5 2016 5:37PM)
[10]Article: Low cost architecture for Fall Detection System. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Cộng hòa Pháp. No: 1. Pages: 1-5. Year 2014. (Jun 5 2016 5:45PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn