Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,641,148

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế và thực nghiệm bộ vi xử lý 16-32 bit, cấu trúc RISC trên nền FPGA. Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hồng, Nguyễn Trọng Tuấn. Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 47-53. Năm 2016. (Jun 5 2016 5:52PM)
[2]Bài báo: TĂNG HIỆU SUẤT TỐC ĐỘ XỬ LÝ KHUNG ẢNH TRONG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TÉ NGÃ TRÊN PLATFORM KHÔNG ĐỒNG NHẤT. Tác giả: Nguyen Thi Khanh Hong, Le Huu Duy, Pham Van Tuan, Cecile Belleudy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 11. Năm 2016. (Jun 17 2016 3:02PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Power Evaluation of Sobel Filter on Xilinx Platform. Authors: Hong. Nguyen.T.K, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Cộng hòa Pháp. No: ISBN: 978-1-4799-3772-1. Pages: 1-5. Year 2014. (Dec 11 2015 10:41AM)
[2]Article: Performance and Evaluation Sobel Edge Detection on Various Methodologies. Authors: Hong. Nguyen.T.K, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Liên bang Mỹ. No: ISSN: 2301-380X. Pages: 15-20. Year 2014. (Dec 11 2015 11:01AM)
[3]Article: Low Power Exploration Design Flow for Fall Detection System. Authors: Thi Khanh Hong Nguyen, Cecile. Belleudy và Tuan.V.Pham. Pari, Cộng hòa Pháp. No: 42018. Pages: 1-3. Year 2014. (Jun 5 2016 4:32PM)
[4]Article: HW/SW architecture for fall detection system. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Cecile Belleudy và Pham Van Tuan. Ấn Độ. No: 3. Pages: 11349-11357. Year 2014. (Jun 5 2016 4:39PM)
[5]Article: Low Power Architecture Exploration for Standalone Fall Detection System Based on Computer Vision. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Hassoon Fahama, Cecile. Belleudy và Tuan.V.Pham. Cộng hòa Ý. No: ISBN 978-1-4799-7411-5. Pages: 169-173. Year 2014. (Jun 5 2016 5:37PM)
[6]Article: Low cost architecture for Fall Detection System. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Cộng hòa Pháp. No: 1. Pages: 1-5. Year 2014. (Jun 5 2016 5:45PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn