Phạm Thị Tài
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,651,847

 
Mục này được 12607 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Tài
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/10/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử Nhân Tiếng Anh; Tại: Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3699693; Mobile: 0905344987
Email: pttai@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng từ năm 2010 đến nay.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG THỰC HÀNH VIẾT THEO NHÓM TRÊN FACEBOOK CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Phạm Thị Tài. Mã số: T2017 - 05 - 13. Năm: 2018. (Jun 11 2018 3:06PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN NĂM MỘT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Phạm Thị Tài. Mã số: T 2015-05-16. Năm: 2015. (Mar 29 2017 3:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ÂM NHẠC GIAO HƯỞNG TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY DESUGGESTOPEDIA ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG HỌC TỪ VỰNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Phạm Thị TàiLê Hữu Bảo Nguyên. Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học quốc tế BOLT. Số: ISBN: 978-604-84-2496-1. Trang: 57-61. Năm 2016. (Nov 5 2018 10:14PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: stigation into Some Factors Influencing to Student’s Motivation to Learn Speaking English of the First – Year Students at English Department, University of Foreign Language Studies – Danang University – Vietnam. Authors: Phạm Thị Tài. The Asian EFL Journal, indexed SCOPUS, July 2018, Voume 20, Issue 7. No: 1738 - 1460. Pages: 81-87. Year 2018. (Nov 5 2018 10:25PM)
[2]Article: An Investigation Into The Effectiveness Of Watching Vlog Toward Listening Skills Improvement For First – Year Students Of English Department At University Of Foreign Language Studies – The University Of Danang – Viet Nam. Authors: Corresponding Author:Phạm Thị TàiCo- Author: Đỗ Nguyễn Tường Linh. Kỷ yếu Hội Thảo IPCoRE 2017. No: ISBN: 978-967-399-291-1. Pages: 270-277. Year 2017. (Nov 5 2018 9:57PM)
[3]Article: An Investigation Into Finding Common Mistakes of Writing Skill And Improving Writing Skill of First-Year Students Of University of Foreign Language Studies - The University Of Danang by Team Working on Facebook. Authors: Phạm Thị Tài. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purpose. No: ISSN: 2334-9212. Pages: 639-645. Year 2017. (Nov 5 2018 10:02PM)
[4]Article: AN INVESTIGATION INTO SOME FACTORS INFLUENCING TO STUDENT’S MOTIVATION TO LEARN SPEAKING ENGLISH OF THE FIRST-YEAR STUDENTS AT ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES – DANANG UNIVERSITY – VIET NAM. Authors: Phạm Thị Tài. TESOL INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE, ELE Publishing, Asian EFL Journal, December 2016; ISSN: 1738 – 1460, Volume 04. No: ISSN: 1738 – 1460. Pages: Volume 04. Year 2016. (Jun 11 2018 3:11PM)
  
 Khen thưởng
[1] Phạm Thị Tài. Số: 668/QĐ-ĐHNN. Năm: 2017.
[2] Phạm Thị Tài. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn