Trần Gia Nguyên Thy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21394 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Gia Nguyên Thy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/12/1975
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Kiến Xương - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư Phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Chủ tịch công Đoàn khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Pháp; Tại: Đại học Rouen + Đại Học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Dạy CN: Tiếng Pháp
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ Pháp
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa tiếng Pháp, Trường ĐHNN - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3695676; Mobile: 0905 167 446
Email: tgnthy@ufl.udn.vn ; trangianguyenthy@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1998 đến nay : Giảng viên tiếng Pháp tại khoa Pháp trường Đại học Ngoại Ngữ,Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Gia Nguyên Thy. Thành viên: Dương Thị Thùy NhiNguyễn Thị Thanh HuệNguyễn Thái Trung. Mã số: B2018-DDN05-18. Năm: 2020. (Oct 11 2020 4:59PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện tượng chuyển di ngôn ngữ trong việc học ngoại ngữ ở đối tượng sinh viên năm thứ nhất khối D1 khoa tiếng Pháp, trường ĐHNN-ĐHĐN. Chủ nhiệm: Trần Gia Nguyên Thy. Mã số: Đ.2013-05-23. Năm: 2013. (Jun 23 2015 3:38PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Tìm hiểu động cơ, chiến lược và điều kiện học tập của sinh viên năm 1 khóa 2003 -2007 khoa Pháp trường ĐHNN-ĐN . Chủ nhiệm: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Nguyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thúy. Mã số: T04-13-11. Năm: 2005. (Mar 12 2013 9:09PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy tiếng Pháp tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Gia Nguyên Thy. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: 26 (7/2020). Trang: 61-71. Năm 2020. (Oct 11 2020 4:55PM)
[2]Bài báo: Động cơ và chiến lược học Ngoại ngữ 2 : Trường hợp Sinh viên Khoa Tiếng Pháp trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Gia Nguyên Thy. tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 2 (256) 2017. Trang: 72-74. Năm 2017. (Mar 23 2017 10:16PM)
[3]Bài báo: Hiện tượng chuyển di ngôn ngữ ở đối tượng người học tiếng Pháp đã từng học tiếng Anh ngoại ngữ 1. Tác giả: Trần Gia Nguyên Thy. Hội thảo Khoa học Quốc Gia. Số: 978-604-84-2517-3. Trang: 303-306. Năm 2017. (Nov 29 2017 11:08PM)
[4]Bài báo: Ngôn ngữ cử chỉ của người dạy trong lớp học ngoại ngữ. Trường hợp các giáo viên Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ , Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Gia Nguyên Thy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 11(241) 2015. Trang: 71-74. Năm 2015. (Dec 2 2015 9:52PM)
[5]Bài báo: Hiện tượng chuyển di ngôn ngữ và một số đề xuất sư phạm trong việc giảng dạy tiếng Pháp cho Sinh viên đã học tiếng Anh. Tác giả: ThS. Trần Gia Nguyên Thy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(75).2014. Trang: 78. Năm 2014. (May 8 2014 4:31PM)
[6]Bài báo: Những khó nhăn của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Pháp trong việc sử dụng thì Imparfait và Passé composé de l’indicatif trong khi viết tiếng Pháp . Tác giả: Trần Gia Nguyên Thy. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 trường ĐHNN Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3. Trang: 188-194. Năm 2007.
(Mar 12 2013 9:19PM)
[7]Bài báo: Tìm hiểu động cơ, chiến lược và điều kiện học tập của sinh viên năm 1 khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng . Tác giả: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Nguyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thúy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ nhất, Trường ĐHNN Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1. Trang: 56-59. Năm 2004.
(Mar 12 2013 9:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Profil des étudiants de français en première année (2003-2007) du département de français de l'Ecole de langues étrangères de Danang . Authors: Trần Gia Nguyên Thy, Lê Thị Trâm Anh, Huỳnh Thị Thanh Thúy, Lê Viết Dũng. Séminaire régional de recherche-action - Nha Trang. No: 5. Pages: 99-102. Year 2004. (Mar 12 2013 10:02PM)
  
 Khen thưởng
[1] Lao động giỏi năm học 1999-2000. Số: 297Q/ĐKT HT. Năm: 2000.
[2] Lao động giỏi năm học 2000-2001. Số: 285/TĐ-KT. Năm: 2001.
[3] Xuất sắc công tác nữ năm học 2000-2001. Số: 64/KT-CĐ. Năm: 2001.
[4] Xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2010-2011. Số: 345/KT-CDNN. Năm: 2011.
[5] Xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2012-2013. Số: 152/KT-CĐNN. Năm: 2013.
[6] Tiêu biểu trong " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'. Số: 04/QĐ/BTV. Năm: 2014.
[7] Xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua " Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015. Số: 61/QĐKT-CDĐHĐN. Năm: 2015.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726 ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[10] Thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017. Số: 668/QĐ-ĐHNN. Năm: 2017.
[11] Đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2012-2017. Số: 232/QĐKT-CĐNN. Năm: 2017.
[12] Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018. Số: 73/QĐ-CDĐHĐN. Năm: 2018.
[13] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Số: 615-QĐ/ĐU. Năm: 2018.
[14] Thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Số: 3046/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[15] Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà"giai đoạn 2016-2020. Số: 04/QĐ - CDĐHNN. Năm: 2020.
[16] Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" năm học 2019-2020. Số: 90/QĐ-CDĐHĐN. Năm: 2020.
[17] Danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2016-2020. Số: 46/QĐ-CDĐHĐN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch viết 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên học bằng hai  Đại học Ngoại Ngữ
[2]Viết 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên lớp bằng hai  Đại học Ngoại Ngữ
[3]Thực hành Dịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên chính quy  Đại học Ngoại Ngữ
[4]Tiếng Pháp 1,2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên ngành Hóa dầu  Đại học Bách Khoa
[5]Viết 1,2
Ngành: Ngoại ngữ
 2002 Sinh viên chính quy ngành tiếng Pháp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ
[6]Nghe 1,2,3,4
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên chính quy ngành Tiếng Pháp  Đại học Ngoại Ngữ
[7]Tiếng Pháp tổng hợp 1, 2, 3,4
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên chính quy ngành Tiếng Pháp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Ngoại Ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn