Hồ Viết Thắng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,153,817

 
Mục này được 9603 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Viết Thắng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/08/1983
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ vật liệu Silicat; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Modelling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures; Tại: Charles University in Prague
Dạy CN: Công nghệ vật liệu silicat.
Lĩnh vực NC: Vật liệu nano
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hoá, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3842743; Mobile: 01208500899
Email: hvthang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Lecturer at Department of Chemical Materials, Faculty of Chemical Engineering, Danang University of Technology, The University of Danang (from 2006 until now).

Bachelor DegreeDepartment of Chemical Engineering, Danang University of Technology, The University of Danang (2001-2006)

Master of Science Degree, Department of Biomedical Engineering and Environmental Sciences, National Tsing Hua University, Taiwan (2010-2012)

PhD Degree, Department of Physical and Macromolecular Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic (2012-2016)  Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xác định cơ chế và động học của phản ứng cháy C2H5OH và CH3OH bằng phương pháp mô phỏng . Chủ nhiệm: Hồ Viết Thắng. Mã số: T2009-02-67. Năm: 2009. (Apr 25 2012 10:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: BẢN CHẤT CỦA SỰ HẤP PHỤ KHÍ CO TRONG ZEOLIT FAUJASITE. Tác giả: ThS. Hồ Viết Thắng*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 78. Năm 2014. (Feb 26 2015 9:44AM)
[2]Bài báo: CO interaction with Cu(I)-MCM-22 zeolite: density functional theory investigation. Tác giả: Hồ Viết Thắng*. Science & Technology Development. Số: 3. Trang: 19-26. Năm 2014. (Feb 27 2015 5:28AM)
[3]Bài báo: A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS. Tác giả: Viet Thang Ho, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology, The University of Danang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6(67). Trang: 132-136. Năm 2013.
(Feb 8 2013 5:42PM)
[4]Bài báo: PREPARATION OF IRON OXIDE NANOPARTICLES-LOADED POLYMERSOMES FOR DRUG-TARGETING DELIVERY SYSTEM AND MAGNETIC RESONACE IMAGING (MRI). Tác giả: Viet Thang Ho, Nguyen Thi Minh Xuan, Wen-Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 12 (61) Vol 1. Trang: 16-23. Năm 2012. (Jan 16 2013 9:03PM)
[5]Bài báo: XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP TIO2 CỠ NANO TỪ ILMENIT HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT SỬ DỤNG KOH VÀ H2C2O4. Tác giả: Hoàng Thị Cúc, Huỳnh Thị Hồng Thắm, Hồ Viết Thắng, Đỗ Văn Quang, Phạm Cẩm Nam. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 39. Trang: 30-35. Năm 2010.
(Apr 25 2012 10:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Understanding the Structure of Cationic Sites in Alkali Metal-Grafted USY Zeolites. Authors: Tobias C. Keller, Miroslav Položij, Begoña Puértolas, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall, and Javier Pérez-Ramírez. The Journal of Physical Chemistry C. No: 120 (9). Pages: 4954–4960. Year 2016. (Dec 5 2016 7:09PM)
[2]Article: The effect of the zeolite pore size on the Lewis acid strength of extra-framework cations. Authors: Ho Viet Thang, Karel Frolich, Mariya Shamzhy, Pavla Eliášová, Miroslav Rubeš, Jiří Čejka, Roman Bulánek, Petr Nachtigall. Physical Chemistry Chemical Physics. No: 18. Pages: 18063-18073. Year 2016. (Dec 5 2016 7:11PM)
[3]Presentations: COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF tHE Brønsted AcidITY in three- and two-dimensional ZeoliteS. Authors: Ho Viet Thang and Petr Nachtigall. Designing New Heterogeneous Catalysts: Faraday Discussion. 4 - 6 April 2016, London, United Kingdom. Pages: xxx. Year 2016. (Dec 5 2016 7:17PM)
[4]Presentations: Alkali Metal-Grafted High-Silica USY Zeolite Catalysts for Bio-Oil Upgrading via Aldol Condensations. Authors: Tobias C. Keller, Miroslav Položij, Begoña Puértolas, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall, Javier Pérez-Ramírez. CASCATBEL workshop, Thermochemical lignocellulose conversion technologies, 18-20 May 2016. Porto Carras, Chalkidiki, Greece. Pages: xxx. Year 2016. (Dec 5 2016 7:18PM)
[5]Presentations: FTIR STUDY OF CO ADSORPTION-DESORPTION ON PROTONATED ZEOLITES PREPARED BY ADOR MECHANISM. Authors: Yadolah Ganjkhanlou, Jan Vaculík, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. 48th Symposium on catalysis, November 7-9, 2016, Prague, Czech Republic. Pages: xxx. Year 2016. (Dec 5 2016 7:20PM)
[6]Presentations: THEORETICAL INVESTIGATION OF Na-GRAFTED HIERARCHICAL USY ACTIVITY AND SELECTIVITY IN ALDOL CONDENSATION REACTIONS. Authors: Miroslav Položij, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. 48th Symposium on catalysis, November 7-9, 2016, Prague, Czech Republic. Pages: xxx. Year 2016. (Dec 5 2016 7:21PM)
[7]Article: Catalyst design from theory to practice: general discussion. Authors: Charles Campbell, Rutger van Santen, Michail Stamatakis, Nicola Collis, Hans-Joachim Freund, Craig Plaisance, Joachim Sauer, Bruce Garrett, Elad Gross, Andrzej Kotarba, Bert Weckhuysen, Wataru Ueda, Christian Reece, Richard Catlow, Annette Trunschke, Ludovic Briquet, Viet Thang Ho, Itai Panas, David Willock, Cynthia Friend, Michael Bowker, Neil Robinson, Albert Bruix, Shelaka Gupta, Bruce Gates, Avelino Corma, Robert Madix, Dimitrios Manganas, Alberto Roldan, Alexander O'Malley and Jakub Staszak-Jirkovský. Faraday Discussions. No: 188. Pages: 279-307. Year 2016. (Dec 5 2016 7:23PM)
[8]Presentations: BRØNSTED ACIDITY IN CONVENTIONAL AND HIERACHICAL ZEOLITES. Authors: Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. 16th DFT International conference on Density Functional Theory and its applications, Debrecen, 31st August-5th September, 2015, Hungary. Pages: xxx. Year 2015. (Dec 5 2016 7:15PM)
[9]Presentations: BRØNSTED ACIDITY OF 2D AND 3D ZSM-5 PROBED BY 31P NMR OF ADSORBED PHOSPHINE OXIDES. Authors: Ho Viet Thang, Miroslav Položij, Petr Nachtigall. 6th Czech-Italian-Spanish Conferenceon Molecular Sieves and Catalysis, Amantea – June 14-17 2015, ITALY. Pages: xxx. Year 2015. (Dec 5 2016 7:14PM)
[10]Presentations: Brønsted Acid Characterization in 3D and 2D Zeolite. Authors: Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. 6th International FEZA Conference 2014, Leipzig University, Germany
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 59. Year 2014.
(Sep 11 2014 4:32PM)
[11]Presentations: Characterization of Li+ Sites of (Al)IPC-2 Zeolite. Authors: R. Bulanek, M. Kolárová, H. Viet Thang, P. Nachtigall, P. Chlubná
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. 6th International FEZA Conference 2014, Leipzig University, Germany
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: 60. Year 2014.
(Sep 11 2014 4:45PM)
[12]Article: Computational Investigation of the Lewis Acidity in Three- and Corresponding Two-Dimensional Zeolites: UTL vs. IPC-1P. Authors: Ho Viet Thang, Miroslav Rubes, Ota Bludsky, and Petr Nachtigall
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. The Journal of Physical Chemistry A. No: 118. Pages: 7526-7534. Year 2014. (Apr 4 2014 5:17PM)
[13]Article: Theoretical investigation of layered zeolites with MWW topology: MCM-22P vs. MCM-56. Authors: M. Položij, Ho Viet Thang, M. Rubeš, P. Eliášová, J. Čejka and P. Nachtigall. Dalton Transactions. No: 27. Pages: 10443-10450. Year 2014. (Apr 4 2014 5:20PM)
[14]Presentations: BASIC PROPERTIES OF Na AND Na2O CONTAINING FAU ZEOLITES. Authors: Ho Viet Thang, Miroslav Položij, Mar Llorca Torres, Petr Nachtigall. 46th Symposium on Catalysis, November 3-5, 2014 , Prague, Czech Republic. Pages: 10. Year 2014. (Feb 27 2015 5:34AM)
[15]Article: Measuring the Brønsted acid strength of zeolites – does it correlate with the O–H frequency shift probed by a weak base?. Authors: Carlos O. Arean, Montserrat R. Delgado, Petr Nachtigall, Ho Viet Thang, Miroslav Rubeš, Roman Bulánek and Pavla Chlubná-Eliášová. Physical Chemistry Chemical Physics. No: 21. Pages: 10129-10141. Year 2014. (Feb 20 2014 12:32AM)
[16]Presentations: Theoretical Investigation of AcidoBasic Properties of 3D and 2D Zeolite. Authors: Ho Viet Thang, Petr Nachtigall. Summer School Catalysis of Biomass, Libelice Castle, 8-11 June, Czech Republic
marriage affairs open i want an affair
. Pages: xxx. Year 2014.
(Jun 13 2014 6:04PM)
[17]Presentations: Computational Investigation of IPC-1P and MWW Layered Zeolite Frameworks. Authors: Lukas Grajciar, Ho Viet Thang, Petr Nachtigall
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Workshop on Layered Materials. Challenges in layered materials: Synthesis, Characterization, Properties. September 11-14, 2013. Liblice Castle, Czech Republic. Pages: O4. Year 2013. (Sep 15 2013 2:24PM)
[18]Presentations: Adsorption of CO2 In FAU Zeolites: Effect of Zeolite Composition. Authors: Petr Nachtigall, Ho Viet Thang, Lukas Grajciar, Ota Bludsky, Carlos Otero, Arean, Roman Bulanek, Eva Frydova. 5th Czech-Italian-Spanish Conference on Molecular Sieves and Catalysis, June 16-19, 2013, Segovia, Spain. Pages: 51. Year 2013. (Jun 18 2013 2:57PM)
[19]Article: Adsorption of CO2 in FAU zeolites: Effect of zeolite composition. Authors: Ho Viet Thang, Lukáˇs Grajciar, Petr Nachtigall, Ota Bludsk´y, Carlos Otero Areán,Eva Fr´ydová, Roman Bulánek. Catalysis Today. No: 227. Pages: 50-56. Year 2013. (Feb 20 2014 12:29AM)
[20]Article: Superparamagnetic Hollow Hybrid Nanogels as a Potential Guidable Vehicle System of Stimuli-Mediated MR Imaging and Multiple Cancer Therapeutics. Authors: Wen-Hsuan Chiang , Viet Thang Ho , Hsin-Hung Chen, Wen-Chia Huang, Yi-Fong Huang, Sung-Chyr Lin, Chorng-Shyan Chern, and Hsin-Cheng Chiu ( These authors contributed equally to this work). Langmuir. No: 29(21). Pages: 6434–6443. Year 2013. (May 29 2013 2:25PM)
[21]Presentations: Adsorption in 3D and 2D Zeolites: Theoretical Investigation. Authors: Ho Viet Thang, Miroslav Položij, Petr Nachtigall, Ota Bludský, Michal Trachta, Jan Hermann
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 45th Symposium on Catalysis, Prague, Czech Republic
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: 24. Year 2013.
(Nov 6 2013 1:42AM)
[22]Article: Nano-Scaled Polymeric Vesicles with Temperature- and pH-Sensitive Cross-Linked membranes as Doxorubicin Delivery Carriers. Authors: Viet Thang Ho, Wen-Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of Annual Meeting of the Polymer Society, Taipei, Taiwan
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 2012. Pages: 125. Year 2012.
(Apr 25 2012 10:56PM)
[23]Presentations: Novel Thermo-and pH-Responsive Cross-Linked Polymersomes as Effective Drug Delivery Vehicles. Authors: Hsin-Hung Chen, Wen-Hsuan Chiang, Viet Thang Ho and Hsin-Cheng Chiu. Proceedings of 9th World Biomaterials Congress, June 1-5, 2012, Chengdu, China
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 143. Year 2012.
(Jun 13 2012 10:15PM)
[24]Article: Dual Stimuli-Responsive Polymeric Hollow Nanogels Designed as Carriers for Intracellular Triggered Drug Release. Authors: Wen-Hsuan Chiang, Viet Thang Ho, Wen-Chia Huang, Yi-Fong Huang, Chorng-Shyan Chern, and Hsin-Cheng Chiu ( These authors contributed equally to this work). Langmuir. No: 28 (42). Pages: 15056–15064. Year 2012. (Nov 2 2012 6:29PM)
[25]Article: Cross-linked Thermo-Responsive Polymeric Vesicles as Doxorubicin Delivery Carriers. Authors: Viet Thang Ho, Wen-Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu. Proceedings of The 6th Taiwan-Japan and 1st Asia International Symposium on Chemical-Environment-Biomedical Technology. No: 6. Pages: 39. Year 2011. (Apr 25 2012 10:50PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đạt giải ba hoá không chuyên trong kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2004. Số: 507/ĐT/QĐKT. Năm: 2004.
[2] Đạt giải khuyến khích thi Olympic hóa học sinh viên các trường đại học toàn quốc lần thứ hai. Số: 03/QĐ-HHH. Năm: 2004.
[3] Đạt giải khuyến khích thi Olympic hóa học sinh viên các trường đại học toàn quốc lần thứ hai. Số: 03/QĐ-TƯHSV. Năm: 2004.
[4] Tốt nghiệp thủ khoa ngành CN Hóa Học Silicat khóa 2001-2006. Số: 50/2006/KT. Năm: 2006.
[5] Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2008-2009. Số: 269/2009/KT. Năm: 2009.
[6] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 14 QĐ-ĐUĐB. Năm: 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở lý thuyết hoá học
Ngành: Hoá học
 2009 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Công nghệ sản xuất chất kết dính
Ngành: Hoá học
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tích silicat
Ngành: Hoá học
 2008 Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]An toàn lao động
Ngành: Hoá học
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn