Nguyễn Đức Chỉnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16296 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đức Chỉnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Giáo dục ; Tại: Đại học Monash
Dạy CN: Giao tiếp liên văn hóa, Phương pháp giảng dạy, Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ndchinh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2003 - hiện tại: Giảng dạy tại Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nguyễn Trường Tộ với việc phát triển ngôn ngữ ở Việt Nam thế kỉ XIX. Tác giả: Nguyễn Đức Chỉnh. Tạp chí Ngôn Ngữ. Số: 3(262). Trang: 20-25. Năm 2011. (Mar 2 2017 11:23AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Discursive Positioning of Primary School English Language Teachers: An Exploration of the Perspectives of Teachers in Vietnam. Authors: Trent, J. & Nguyen, C. D.. The Asia Pacific Education Researcher. No: N/A. Pages: 1-10. Year 2020. (Jun 2 2020 6:12PM)
[2]Article: Workplace conditions created by principals for their teachers’ professional development in Vietnam. Authors: Hai-Ngoc Tran, Chinh Duc Nguyen, Gia-Viet Nguyen, Thi-Nga Ho, Quynh-Tho Thi Bui & Ngoc-Ha Hoang. International Journal of Leadership in Education. No: 0. Pages: 1-25. Year 2020. (Jan 9 2020 6:02PM)
[3]Article: Community perceptions as a source of knowledge for transforming teaching and teacher education in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen & John Trent. Journal of Education for Teaching. No: 46(3). Pages: 1-14. Year 2020. (Mar 3 2020 5:02AM)
[4]Article: Second Language Teacher Education in Response to Local Needs: Preservice Teachers of English Learning to Teach Diverse Learners in Communities. Authors: Chinh Duc NguyenTu Cam Thi Dang. TESOL Quarterly. No: 54(2). Pages: 404-435. Year 2020. (Dec 7 2019 7:41AM)
[5]Article: Second language teachers learn to teach for social justice through community field experiences. Authors: Chinh Duc Nguyen Kenneth Zeichner. Language Teaching Research. No: xxx. Pages: 1-20. Year 2019. (Aug 15 2019 12:06PM)
[6]Article: ‘Everyone thinks that I just need to know a few words and sing some songs to teach English to the kids’: primary school English language teachers struggled for their professional legitimacy. Authors: Chinh Duc Nguyen. Teacher Development. No: 23(2). Pages: 174-191. Year 2019. (Mar 16 2019 9:35PM)
[7]Article: The construction of age-appropriate pedagogies for young learners of English in primary schools. Authors: Chinh Duc Nguyen. The Language Learning Journal. No: 2018. Pages: 1-16. Year 2018. (May 10 2018 10:21AM)
[8]Article: Localised politics in language education: untold stories. Authors: Chinh Duc Nguyen. History of Education. No: 47(5). Pages: 611-627. Year 2018. (Jul 25 2018 7:29PM)
[9]Article: Connections between learning and teaching: EFL teachers’ reflective practice. Authors: Chinh Duc Nguyen. Pedagogies: An International Journal. No: 12(3). Pages: 237-255. Year 2017. (Aug 12 2017 11:32PM)
[10]Article: Creating spaces for constructing practice and identity: innovations of teachers of English language to young learners in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen. Research Papers in Education. No: 32 (1). Pages: 56-70. Year 2017. (Feb 19 2017 7:21PM)
[11]Article: Beyond the school setting: language teachers and tensions of everyday life. Authors: Chinh Duc Nguyen. Teachers and Teaching: Theory and Practice. No: 23(7). Pages: 766-780. Year 2017. (Feb 19 2017 7:26PM)
[12]Article: Metaphors as a window into identity: A study of teachers of English to young learners in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen. System:An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics. No: 60. Pages: 66-78. Year 2016. (Feb 19 2017 7:17PM)
[13]Presentations: Identity construction in EFL contexts: A case study of primary English language teachers in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen. AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australia. Year 2014. (May 9 2017 7:52PM)
[14]Presentations: Narrative inquiry into the tradition of language learning in a Vietnamese family over one century: Some implications for foreign language education today. Authors: Chinh Duc Nguyen. AARE-APERA-WERA Conference, Sydney. Year 2012. (May 9 2017 7:48PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 20 2019 6:02PM)(Mar 20 2019 6:07PM)
[1]Chapter: "Inequality of access to language learning in primary education in Vietnam: A case study" in Equality in education: Fairness and inclusion Chủ biên: H. Zhang, P. Chan, & C. Boyle. Đồng tác giả: Le T. Linh, Tran H. Quynh, Nguyen T. Ha. Nơi XB: Sense Publisher. Năm 2014.
[2]Chapter: "Journeying into the world of academia: Global and local negotiations" in Navigating international academia Chủ biên: Brown, R. J. Nơi XB: Sense Publisher. Năm 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn