Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,609,028

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán áp dụng, Kỷ yếu Hội nghị Khoa họcĐào tạo Hệ THPT chuyên”, Vinh (2007), 128-134. Tác giả: Nguyễn Duy Thái Sơn. Đại học Vinh. Trang: 128-134. Năm 2007. (Oct 18 2013 9:10AM)
[2]Tham luận: Rèn luyện cho học sinh thói quen Tổng quát và Tương tự qua lời giải một số bài toán, Kỷ yếu Hội nghị Khoa họcCác chuyên đề Toán học trong Hệ THPT chuyên” (kỷ niệm 40 năm thành lập Hệ THPT chuyên Toán), Hà Nội (2005), 224-228. Tác giả: Nguyễn Duy Thái Sơn. Hà Nội. Trang: 224-228. Năm 2005. (Oct 18 2013 9:09AM)
[3]Bài báo: Mikio Tsuji, Nguyễn Duy Thái Sơn; Geometric solutions of nonlinear second-order hyperbolic equations, Acta Math. Viet. 27 (2002), 97-117. Tác giả: Mikio Tsuji, Nguyễn Duy Thái Sơn;. Acta Math. Viet. Số: 27. Trang: 97-117. Năm 2002. (Oct 18 2013 9:08AM)
[4]Bài báo: Trần Đức Vân, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Duy Thái Sơn; Explicit global Lipschitz solutions to first-order nonlinear partial differential equations, Viet. J. of Math. 27 (1999), 93-114. Tác giả: Trần Đức Vân, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Duy Thái Sơn;. Viet. J. of Math
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 27. Trang: 93-114. Năm 1999.
(Oct 18 2013 9:02AM)
[5]Bài báo: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn, Lê Văn Hạp; Partial differential inequalities of Haar type and their applications to the uniqueness problem, Viet. J. of Math. 26 (1998), 1-28. Tác giả: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn, Lê Văn Hạp;. Viet. J. of Math. Số: 26. Trang: 1-28. Năm 1998. (Oct 18 2013 9:01AM)
[6]Bài báo: Nguyễn Duy Thái Sơn; Một số tính chất hình học của các tập gamma-lồi. Tác giả: Nguyễn Duy Thái Sơn. Thông tin Khoa học, ĐHKH Huế
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 10. Trang: 1-7. Năm 1997.
(May 29 2015 9:06PM)
[7]Bài báo: Nguyễn Duy Thái Sơn; Một số vấn đề về thác triển các lớp hàm liên tục Lipschitz nhiều biến thực. Tác giả: Nguyễn Duy Thái Sơn. Thông tin Khoa học, ĐHTH Huế. Số: 9. Trang: 12-15. Năm 1994. (May 29 2015 9:16PM)
[8]Bài báo: Trần Đức Vân, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Duy Thái Sơn; On the explicit representation of global solutions of the Cauchy problem for Hamilton-Jacobi equations, Acta Math. Viet. 19 (1994), 111-120. Tác giả: Trần Đức Vân, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Duy Thái Sơn;. Acta Math. Viet. Số: 19. Trang: 111-120. Năm 1994. (Oct 18 2013 8:45AM)
[9]Bài báo: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn; On the uniqueness of global classical solutions of the Cauchy problem for Hamilton-Jacobi equations, Acta Math. Viet. 17 (1992), 161-167. Tác giả: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn;. Acta Math. Viet. Số: 17. Trang: 161-167. Năm 1992. (Oct 18 2013 8:33AM)
[10]Bài báo: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn; Uniqueness of global quasi-classical solutions of the Cauchy problem for the equation Viet. J. of Math. 19 (1991), 65-71. Tác giả: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn;. Viet. J. of Math
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 19. Trang: 65-71. Năm 1991.
(Oct 18 2013 8:31AM)
[11]Bài báo: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn, Đinh Dũng; Approximately solving the Cauchy problem for the wave equation by the method of differential operators of infinite order, Acta Math. Viet. 13 (1988), 127-136. Tác giả: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn, Đinh Dũng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Acta Math. Viet. Số: 13. Trang: 127 - 136. Năm 1988. (Oct 18 2013 8:29AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Nguyễn Duy Thái Sơn; Hopf-type estimates for viscosity solutions to concave-convex Hamilton-Jacobi equations, Tokyo J. of Math. 24 (2001), 231-243. Authors: Nguyễn Duy Thái Sơn. Tokyo J. of Math. No: 24. Pages: 231-243. Year 2001. (Oct 18 2013 9:06AM)
[2]Article: Trần Đức Vân, Lê Văn Hạp, Nguyễn Duy Thái Sơn; On some differential inequalities and the uniqueness of global semiclassical solutions to the Cauchy problem for weakly-coupled systems, Journal of Inequalities and Applications 2 (1998), 357-372. Authors: Trần Đức Vân, Lê Văn Hạp, Nguyễn Duy Thái Sơn;
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journal of Inequalities and Applications
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: 2. Pages: 357-372. Year 1998.
(Oct 18 2013 9:00AM)
[3]Article: Nguyễn Duy Thái Sơn, Nguyễn Đắc Liêm, Trần Đức Vân; Minimax solutions for monotone systems of first-order nonlinear partial differential equations with time-measurable Hamiltonians, Funkcialaj Ekvacioj 40 (1997), 185-214. Authors: Nguyễn Duy Thái Sơn, Nguyễn Đắc Liêm, Trần Đức Vân. Funkcialaj Ekvacioj
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 40. Pages: 185-214. Year 1997.
(Oct 18 2013 8:57AM)
[4]Article: Nguyễn Duy Thái Sơn, Nguyễn Đắc Liêm, Trần Đức Vân; Minimax solutions of first-order nonlinear partial differential equations with time-measurable Hamiltonians, in Dynamical systems and applications, pp. 647-668, World Sci. Ser. Appl. Anal., Vol. 4, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 1995. (Agarwal, R.P., Ed.). Authors: Nguyễn Duy Thái Sơn, Nguyễn Đắc Liêm, Trần Đức Vân;. River Edge, NJ,
marriage affairs open i want an affair
. No: 4. Pages: 647-668. Year 1995.
(Oct 18 2013 8:47AM)
[5]Article: Trần Đức Vân, Nguyễn Đắc Liêm, Nguyễn Duy Thái Sơn; Minimax solutions for some systems of first-order nonlinear partial differential equations with time-measurable Hamiltonians, in Structure of solutions of differential equations (Katata/Kyoto, 1995), pp. 499-511, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 1996. (Morimoto, M. and Kawai, T., Eds.). Authors: Trần Đức Vân, Nguyễn Đắc Liêm, Nguyễn Duy Thái Sơn;. (Katata/Kyoto, 1995), pp. 499-511, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 1996. (Morimoto, M. and Kawai, T., Eds.). No: 1. Pages: 499-511. Year 1995. (Oct 18 2013 8:54AM)
[6]Article: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn;Uniqueness of global semiclassical solutions to the Cauchy problem for first-order nonlinear partial differential equations (Russian), Differencialnye Uravnenja 30 (1994), 712-719 – English Transl. in Differential Equations 30 (1994), 659-666. Authors: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn;. (Russian) Differencialnye Uravnenja – English Transl. in Differential Equations. No: 30. Pages: 659-666. Year 1994. (Oct 18 2013 8:43AM)
[7]Article: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn; On a class of Lipschitz continuous functions of several variables, Proc. Amer. Math. Soc. 121 (1994), 865-870. Authors: Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn;. Proc. Amer. Math. Soc. No: 121. Pages: 865-870. Year 1994. (Oct 18 2013 8:34AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn