Phùng Quốc Trí
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 11375 lượt người xem
Họ và tên:  Phùng Quốc Trí
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/10/1983
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật liệu Xây dựng; Tại: Đại học Xây dựng - Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Ghent University
Dạy CN: Vật liệu xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa XDCĐ, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: +32495781656
Email: QPhung[at]sckcen.be
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay).

Cao học tại Đại học Myongji, Hàn Quốc (2008-2010).

Nghiên cứu sinh tại Đại học Ghent và Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử, Vương Quốc Bỉ (2011-2015).

Nghiên cứu sau tiến sỹ (Postdoc) tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử, Vương Quốc Bỉ (2015-nay).
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hoàn thiện mô hình dự đoán áp lực của Bê tông tự lèn lên thành ván khuôn. Chủ nhiệm: Phùng Quốc Trí. Thành viên: . Mã số: T2010-02-87. Năm: 2010. (Dec 27 2010 7:44PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tổng quan về kết cấu chôn rác thải phóng xạ - vai trò của bê tông xi măng. Tác giả: Quoc Tri Phung. Seminar Khoa học - Trường Đại học Bách Khoa. Năm 2016. (May 16 2016 11:34AM)
[2]Bài báo: An overview on concrete durability in engineered barriers for radioative waste repository – A case study on calcium leaching. Tác giả: Phùng Quốc Trí, Lê Xuân Chương. In Proceeding of Advanced Technology in Civil Engineering Towards Sustainable Development. Số: -. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:10AM)
[3]Bài báo: Concrete Permeability and Its Measurements. Tác giả: Q.T. Phung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: (4)45. Trang: 250-258. Năm 2011.
(Dec 1 2011 11:39PM)
[4]Bài báo: A study of High strength Self-compacting concrete. Tác giả: H.H. Pham and Q.T. Phung. Proceeding, 15 th Science and Technology Conference, University of Civil Engineering. Số: Vol. 3. Trang: 98-107. Năm 2007. (Dec 30 2010 7:58AM)
[5]Bài báo: Researching High strength Self-compacting concrete. Tác giả: Q.T. Phung, T.T. Nguyen. Student’s Science and Technology Conference, University of Civil Engineering
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2006.
(Dec 30 2010 7:55AM)
[6]Bài báo: Researching and improving High strength concrete with compressive strength 100MPa for model civil engineering applications. Tác giả: H.T. Le, Q.T. Phung, T.D. Nguyen and T.T. Dao. Student’s Science and Technology Conference, University of Civil Engineering. Năm 2005. (Dec 30 2010 7:54AM)
[7]Bài báo: Researching High strength concrete with compressive strength 100MPa for model civil engineering applications. Tác giả: H.T. Le, Q.T. Phung. Student’s Science and Technology Conference - University of Civil Engineering
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2004.
(Dec 30 2010 7:53AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Application of Multiple Techniques to Quantify Pore Structure of Degraded Cementitious Materials. Authors: Quoc Tri P, Norbert M, Diederik J.. Schutter GD, Belie ND, Janssens A, Bossche NVD, editors. XIV DBMC 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components. Ghent, Belgium: RILEM Publications S.A.R.L. No:. Pages: 12. Year 2017. (Jun 13 2017 7:02PM)
[2]Article: Methodology to study the changes in microstructure and transport properties of the Boom Clay - concrete interface. Authors: Phung QT, Maes N, Claret F, Gaboreau S, Leysen J.. 1st Annual CEBAMA Workshop Proceedings. Barcelona, Spain. No: KIT Scientific Publishing. Pages: 37-48. Year 2017. (Aug 24 2017 1:39PM)
[3]Presentations: Changes in Diffusion Properties of Cement Paste Induced by Leaching and Carbonation Accounting for the Effects of Limestone Fillers and Water/Powder Ratio. Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes, Elke Jacops, Diederik Jacques, Geert De Schutter. 4th International Workshop on Mechanisms and Modelling of Waste/Cement Interactions, Murten, Switzerland. Year 2016. (May 29 2016 11:06PM)
[4]Article: Effect of Limestone Fillers on Ca-Leaching and Carbonation of Cement Pastes. Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes, Diederik Jacques, Geert de Schutter, Guang Ye. Key Engineering Materials. No: 711. Pages: 269-276. Year 2016. (Aug 12 2016 5:08PM)
[5]Article: Nuclear waste repository concepts relevant to CEBAMA - Belgium. Authors: Norbert Maes, Quoc Tri Phung. CEBAMA WP1 Experimental studies – State of the art literature review. No: Deliverable D 1.03. Pages: 4-6. Year 2016. (Apr 6 2016 2:18PM)
[6]Article: EFFECTS OF W/P RATIO AND LIMESTONE FILLER ON PERMEABILITY OF CEMENT PASTES. Authors: Q.T. Phung, N. Maes, D. Jacques, G.D. Schutter, G. Ye. International RILEM Conference Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016. No: -. Pages: 141-151. Year 2016. (Aug 26 2016 5:31PM)
[7]Article: Diffusivity of saturated ordinary Portland cement-based materials: A critical review of experimental and analytical modelling approaches. Authors: Patel, Ravi A.; Phung, Quoc Tri; Seetharam, Suresh C.; Perko, Janez; Jacques, Diederik; Maes, Norbert; De Schutter, Geert; Ye, Guang; Van Breugel, Klaas. Cement and Concrete Research. No: 90. Pages: 52-72. Year 2016. (Sep 29 2016 8:02PM)
[8]Presentations: An overview on diffusivity measurement in saturated cementitious materials – Introducing a novel method based on dissolved gases. Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes, Elke Jacops, Ravi Patel. 5th International workshop on the testing of low permeability materials, Belgium. Year 2016. (Mar 12 2016 1:30PM)
[9]Presentations: Changes in µ-strucutre, mineralogy and transport properties of Concrete – Boom Clay interface. Authors: Quoc Tri Phung. CEBAMA 1st Annual Workshop, Barcelona, Spain. Year 2016. (May 16 2016 11:30AM)
[10]Presentations: Challenges in measuring permeability of cementitious materials – towards a promising method . Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes, Diederik Jacques. 5th International workshop on the testing of low permeability materials, Belgium. Year 2016. (Mar 12 2016 1:32PM)
[11]Article: Modelling the carbonation of cement pastes under a CO2 pressure gradient considering both diffusive and convective transport. Authors: Phung Quoc Tri; Maes Norbert; Jacques Diederik; De Schutter Geert; Ye Guang; Perko Janez. Construction and Building Materials. No: 114. Pages: 333-351. Year 2016. (Apr 3 2016 12:40PM)
[12]Article: Methodologies to determine permeability and diffusivity in cementitious materials. Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes. CEBAMA WP1 Experimental studies – State of the art literature review. No: Deliverable D 1.03. Pages: 55-72. Year 2016. (Apr 6 2016 2:23PM)
[13]Article: Chemical degradation of concrete with emphasis on Ca-leaching and carbonation. Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes. CEBAMA WP1 Experimental studies – State of the art literature review. No: Deliverable D 1.03. Pages: 119-132. Year 2016. (Apr 6 2016 2:26PM)
[14]Article: Modelling the evolution of microstructure and transport properties of cement pastes under conditions of accelerated leaching. Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes, Diederik Jacques, Janez Perko, Geert De Schutter, Guang Ye. Construction and Building Materials. No: 115. Pages: 179-192. Year 2016. (Apr 12 2016 4:12PM)
[15]Article: Effect of limestone fillers on microstructure and permeability due to carbonation of cement pastes under controlled CO2 pressure conditions. Authors: Phung, Quoc Tri; Maes, Norbert; Jacques, Diederik; Bruneel, Els; Van Driessche, Isabel; Ye, Guang; De Schutter, Geert
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Construction and Building Materials
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 83. Pages: 376-390. Year 2015.
(Apr 16 2015 9:00PM)
[16]Article: Evolution of Microstructure and Transport Properties of Cement Pastes Due to Carbonation under a CO2 Pressure Gradient - A Modeling Approach. Authors: Quoc Tri Phung; Norbert Maes; Diederik Jacques; Geert De Schutter; Guang Ye
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. CONCREEP 10: Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures - American Society of Civil Engineers
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: -. Pages: 1032-1041. Year 2015.
(Oct 2 2015 10:28PM)
[17]Article: Determination of diffusivities of dissolved gases in saturated cement-based materials. Authors: Quoc Tri Phung; Norbert Maes; Diederik Jacques; Elke Jacop; Arno Grade; Geert De Schutter; Guang Ye. Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting IV, CRC Press. No: -. Pages: 1019-1027. Year 2015. (Oct 11 2015 2:49PM)
[18]Article: Investigation of the changes in microstructure and transport properties of leached cement pastes accounting for mix composition. Authors: Phung, Quoc Tri; Maes, Norbert; Jacques, Diederik; De Schutter, Geert; Ye, Guang. Cement and Concrete Research. No: http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2015.09.017. Pages: 18p. Year 2015. (Oct 13 2015 6:44PM)
[19]Presentations: Resistance of concrete engineered barriers to Ca-leaching (best poster award). Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes, Diederik Jacques and Geert De Schutter
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Petrus conference, Nancy, France. Pages: 80-88. Year 2015. (Aug 2 2015 5:32PM)
[20]Article: Modeling the decalcification of cement paste in ammonium nitrate solution. Authors: Quoc Tri Phung, Diederik Jacques, Norbert Maes, Janez Perko, Guang Ye, and Geert De Schutter UGent
walgreens prints coupons open free printable coupons
. 3rd internatinal conference on Service Life design for Infrastructure: Keynote speech, Zhuhai, China. No: -. Pages: 27-40. Year 2014. (Nov 16 2014 5:45PM)
[21]Presentations: Changes in microstructure and transport properties of cement paste due to carbonation and leaching – from experiments to phenomenological models. Authors: Quoc Tri Phung. Day of the PhD’s, Belgian Nuclear Research Centre, Belgium
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2014.
(Nov 16 2014 5:49PM)
[22]Article: Microstructural and permeability changes due to accelerated Ca leaching in ammonium nitrate solution. Authors: Quoc Tri Phung; Norbert Maes; Diederik Jacques; Geert De Schutter; Guang Ye. Concrete Solutions. No: -. Pages: 431-438. Year 2014. (Sep 7 2014 4:13PM)
[23]Article: Decalcification of cement paste in NH4NO3 solution: Microstructural alterations and its influence on the transport properties. Authors: Quoc Tri Phung; Norbert Maes; Diederik Jacques; Geert De Schutter; Guang Ye. Proceedings of the 10th fib International PhD Symposium in Civil Engineering
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: -. Pages: 179-187. Year 2014.
(Aug 2 2014 3:05AM)
[24]Presentations: Long term degradation processes on concrete: An overview. Authors: Q. T. Phung, R. Patel, A.Soto, S. Seetharam, J. Perko, N. Maes, D. Jacques, Ye Guang, K. van Breugel & G. de Schutter
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Ageing Centre Launch Event, Delft, The Netherlands
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Year 2013.
(Aug 7 2013 4:39PM)
[25]Presentations: Effect of Chemical Degradation on Microstructural Changes and Transport Properties of Concrete - Phenomenological Study. Authors: Quoc Tri Phung. 14th FEA PhD Symposium, Ghent University, Belgium. Year 2013. (Dec 9 2013 2:17AM)
[26]Article: Determination of water permeability of cementitious materials using a controlled constant flow method. Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes, Geert De Schutter, Diederik Jacques, Guang Ye
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Construction and Building Materials
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 47. Pages: 1488–1496. Year 2013.
(Jul 21 2013 6:27PM)
[27]Presentations: A Model to Predict Carbonation of Cementitious Materials under a High CO2 Pressure Condition. Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes, Diederik Jacques, Geert De Schutter and Guang Ye. 3rd International Workshop Mechanisms and Modelling of Waste/Cement Interactions, Ghent, Belgium
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2013.
(May 9 2013 12:43AM)
[28]Presentations: Effects of Accelerated Ca-leaching on Microstructure and Permeability of Hardened Cement Paste. Authors: Q.T. Phung, N. Maes, D. Jacques, G. De Schutter, G. Ye. Belgian Nuclear Research Centre (SCK•CEN), Belgium. Pages: 48. Year 2013. (Nov 5 2013 9:34PM)
[29]Article: Long-term Chemical Degradation of Cement-Based Materials and Its Impact on Transport Properties. Authors: Quoc Tri Phung. Ghent University
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 3rd Magnel Research Seminar. Pages: 44-45. Year 2013.
(Nov 5 2013 9:39PM)
[30]Presentations: Long-term Chemical Degradation of Cement-Based Materials and Its Impact on Transport Properties – Phenomenological Study. Authors: Quoc Tri Phung, Norbert Maes. Seminar on cement/concrete research, Belgian Nuclear Research Center (SCK•CEN)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2013.
(Sep 28 2013 1:59AM)
[31]Article: A methodology to study carbonation of cement paste and its effect on permeability. Authors: Q.T. Phung, N. Maes, D. Jacques, G. De Schutte, and G. Ye. 4th International Conference on Accelerated Carbonation for Environmental and Materials Engineering, Leuven, Belgium
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: -. Pages: 459-463. Year 2013.
(Apr 15 2013 8:14PM)
[32]Article: Concrete in engineered barriers for radioactive waste disposal facilities - Phenomenological study and assessment of long term performance. Authors: Diederik Jacques, Norbert Maes, Janez Perko, Suresh C Seetharam, Quoc Tri Phung, Ravi Patel, Albert Soto, Sanheng Liu, Lian Wang, Geert De Schutter, Guang Ye, Klaas van Breugel. Proceeding of: ASME 2013 15th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 09/2013. Pages:. Year 2013.
(Sep 22 2013 11:22PM)
[33]Article: Measuring Permeability of Cementitious Materials . Authors: Q.T. Phung, N. Maes, D. Jacques, G. De Schutter and G. Ye
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting III
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: ISBN 9780415899529. Pages: 287 - 295. Year 2012.
(Apr 3 2012 4:00AM)
[34]Presentations: Chemical Degradation of Cement-Based Materials and Its Impact on Transport Properties. Authors: Quoc Tri Phung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Belgian Nuclear Research Centre (SCK•CEN), Belgium. Pages: 19. Year 2012. (Oct 28 2012 1:08AM)
[35]Presentations: Measuring Hydraulic Conductivity of Cement-Based Materials. Authors: Q.T. Phung, N. Maes, D. Jacques, G. De Schutter and G. Ye. Belgian Nuclear Research Centre (SCK•CEN), Belgium. Year 2011. (Oct 7 2011 1:51AM)
[36]Article: Effect of wall friction on variation of formwork pressure over time in self-consolidating concrete. Authors: S.H. Kwon, Q.T. Phung, H. Y. Park, J.H. Kim and S.P. Shah
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Cement and Concrete Research Journal. No: Vol. 41, Issue 1. Pages: 90-101. Year 2011. (Dec 30 2010 8:08AM)
[37]Article: Experimental study on Effect of Wall Friction on Formwork Pressure of Self-Consolidating Concrete. Authors: S.H. Kwon, Q.T. Phung, H.Y. Park, J.H. Kim and S.P. Shah. 6th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete (SCC-2010), Canada. Year 2010. (Dec 30 2010 8:02AM)
[38]Article: Intrinsic Model to Predict Formwork Pressure. Authors: S.H. Kwon, S.P. Shah, Q.T. Phung, J.H. Kim and Y. Lee. ACI Materials Journal. No: Vol. 107 No.1. Pages: 10-26. Year 2010. (Dec 30 2010 8:07AM)
[39]Article: Experimental Study on Effect of Wall Friction on Formwork Pressure Exerted by Self-Consolidating Concrete. Authors: Q.T. Phung, S.H. Kwon and H.Y. Park
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Proceedings of the Korea Concrete Institute (KCI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Vol. 21 No. 2. Pages: 473-474. Year 2009.
(Dec 30 2010 8:04AM)
[40]Article: Experiment for Verification of Prediction model for SCC Formwork pressure. Authors: S.H. Kwon, Q.T. Phung and J.H. Kim
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of the Korea Concrete Institute (KCI)
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: Vol. 21 No. 1. Pages: 217-218. Year 2009.
(Dec 30 2010 8:05AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán chuyên đề - Quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên Ngành Vật liệu & Cấu kiện Xây dựng  Khoa XDCĐ, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[2]Vật liệu Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên ngành Xây dựng  Khoa XDCĐ, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[3]Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên các ngành Xây dựng  Khoa XDCĐ, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

Professional memberships:
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn