Đỗ Minh Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,088

 
Mục này được 25840 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Minh Đức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/05/1978
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Cơ học kết cấu
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 842740; Mobile: 0914000116
Email: ducdhbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2001 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích các ứng xử cơ học của dầm sandwich có cơ tính biến thiên bằng phương pháp không lưới. Chủ nhiệm: Đỗ Minh Đ. Thành viên: Đỗ Quang Dũng, Hà Xuân Long. Mã số: T2019-02-14. Năm: 2019. (May 4 2020 8:01PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích uốn phi tuyến hình học của dầm có đặc tính biến thiên chịu tải trọng tĩnh dọc trục. Chủ nhiệm: Đỗ Minh Đức. Thành viên: Cao Trung Thạch. Mã số: T2017-02-85. Năm: 2017. (May 4 2020 7:59PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng cách phân tích bậc hai khung thép có nút nửa cứng do sai lệch hình học ban đầu sử dụng phần tử liên kết không hoàn chỉnh. Chủ nhiệm: Đỗ Minh Đức. Mã số: T2016-02-50. Năm: 2016. (May 4 2020 7:57PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích tương tác động lực giữa kết cấu công trình ngầm và nền đất theo mô hình số có xét sự tách bóc của kết cấu khỏi môi trường đất. Chủ nhiệm: Đỗ Minh Đức. Mã số: T2008-02-54. Năm: 2008. (May 4 2020 7:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích dao động riêng dầm sandwich có lớp bề mặt bằng vật liệu FGM bằng phương pháp không lưới theo các mô hình dầm khác nhau. Tác giả: Đỗ Minh Đức và Trần Minh Tú . Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ kỹ thuật toàn quốc - Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện cơ học. Số: Số ISBN: 978-604-913-854-6. Trang: 72-79. Năm 2019. (May 4 2020 8:18PM)
[2]Bài báo: PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG DẦM SANDWICH CÓ LỚP BỀ MẶT BẰNG VẬT LIỆU FGM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI THEO CÁC MÔ HÌNH DẦM KHÁC NHAU. Tác giả: Đỗ Minh Đức và Trần Minh Tú. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ. Số: 1. Trang: 72-79. Năm 2019. (Jul 14 2020 9:44AM)
[3]Bài báo: FREE VIBRATION ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS ON PASTERNAK FOUNDATION BASED ON A QUASI-3D THEORY AND FINITE ELEMENTS. . Tác giả: Do Minh Duc and Bui Thien Lam. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV. Số: ISBN: 978-604-913-832-4. Trang: 152-159. Năm 2019. (Jun 17 2019 3:57PM)
[4]Bài báo: EFFECTS OF COMPONENTS COMPOSING NONLINEAR NORMAL STRAIN ON BUCKLING OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS BASED ON A QUASI-3D THEORY . Tác giả: Do Minh Duc, Le Khanh Toan and Huynh Vinh. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV. Số: ISBN: 978-604-913-832-4. Trang: 160-167. Năm 2019. (Jun 17 2019 3:59PM)
[5]Bài báo: DYNAMIC BENDING OF A FUNCTIONALLY GRADED TIMOSHENKO BEAM RESTING ON ELASTIC FOUNDATION UNDER CYCLIC AXIAL LOADS . Tác giả: Do Minh Duc and Bui Thien Lam. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X. Số: ISBN: 978-604-913-752-5. Trang: 500-508. Năm 2018. (Jun 17 2019 3:47PM)
[6]Bài báo: STATIC ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS WITH INITIAL GEOMETRIC IMPERFECTIONS SUBJECTED TO AXIAL LOADS USING RITZ METHOD. Tác giả: Do Minh Duc, Le Khanh Toan and Huynh Vinh. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X. Số: ISBN: 978-604-913-752-5. Trang: 509-517. Năm 2018. (Jun 17 2019 3:52PM)
[7]Bài báo: GEOMETRICALLY NONLINEAR STATIC ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS SUBJECT TO AXIAL CENTRIC FORCES. Tác giả: Do Minh Duc, Le Cao Tuan. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng (Jounal of science and technology). Số: 11(120) (Volume 4). Trang: 6-11. Năm 2017. (Jan 14 2018 2:31PM)
[8]Bài báo: FREE VIBRATION OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS RESTING ON WINKLER FOUNDATION AROUND THE BUCKLING DOMAIN . Tác giả: Huynh Vinh, Do Minh Duc. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng (Jounal of science and technology). Số: 11(120) (Volume 4). Trang: 104-109. Năm 2017. (Jan 14 2018 2:36PM)
[9]Bài báo: PHÂN TÍCH MẤT ỔN ĐỊNH CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI THEO MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và ứng dụng; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2026-6. Trang: 205-212. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:00PM)
[10]Bài báo: PHÂN TÍCH PHI TUYẾN HÌNH HỌC CỦA DẦM FG CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH TRÊN NỀN ĐÀN HỒI SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Huỳnh Vinh, Lê Anh Tuấn. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và ứng dụng; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2026-6. Trang: 197-204. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:05PM)
[11]Bài báo: BENDING OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS UNDER AXIAL FORCE. Tác giả: Do Minh Duc, Le Vu An, Le Khanh Toan. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 13-17. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:10PM)
[12]Bài báo: EFFECTS OF INITIAL GEOMETRIC IMPERFECTIONS AND CONNECTION STIFFNESS ON BUCKLING OF FRAMES. Tác giả: Do Minh Duc, Bui Duc Tho. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2016-7. Trang: 18-22. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:13PM)
[13]Bài báo: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VẾT NỨT TẠI NÁCH DẦM TRONG LIÊN KẾT KHUNG THÉP DẠNG HỘP. Tác giả: Lê Anh Tuấn; Đoàn Hoàng Tài; Đỗ Minh Đức. Tạp Chí Xây dựng. Số: Chỉ số ISSN: 0866-0762. Trang: 58-62. Năm 2016. (Jan 2 2018 3:16PM)
[14]Bài báo: PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG PHI TUYẾN CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức; Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và ứng dụng; NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG. Số: ISBN: 978-604-82-2026-6. Trang: 197-204. Năm 2016. (Jan 2 2018 2:44PM)
[15]Bài báo: PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 43-46. Năm 2016. (Jun 21 2016 10:18PM)
[16]Bài báo: DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA DẦM FG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI SỬ DỤNG LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC BA. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 26-29. Năm 2016. (Jun 21 2016 10:21PM)
[17]Bài báo: MA TRẬN ĐỘ CỨNG VÀ MA TRẬN KHỐI LƯỢNG CỦA DẦM FG . Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN:978-606-82-1805-8. Số: 4/2016. Trang: 8-15. Năm 2016. (Jun 21 2016 10:25PM)
[18]Bài báo: MỘT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH KHUNG CÓ NÚT NỬA CỨNG: XEM NÚT NỬA CỨNG LÀ MỘT PHẦN TỬ. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(88). Trang: 11-14. Năm 2015. (Dec 27 2015 9:51PM)
[19]Bài báo: PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG PHI TUYẾN KẾT CẤU KHUNG KHÔNG GIAN CÓ NÚT NỬA CỨNG. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: 8/2015 (tập 1). Trang: 61-68. Năm 2015. (Jun 21 2016 10:04PM)
[20]Bài báo: PHÂN TÍCH PHI TUYẾN KẾT CẤU KHUNG CÓ NÚT NỬA CỨNG VỚI SAI LỆCH HÌNH HỌC SỬ DỤNG PHẦN TỬ LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN CHỈNH. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc 2015. Số: 8/2015(Tập1). Trang: 69-76. Năm 2015. (Jun 21 2016 10:10PM)
[21]Bài báo: TÍNH KHUNG PHẲNG CÓ NÚT NỬA CỨNG CHỊU TẢI TRỌNG NHIỆT. Tác giả: Đỗ Minh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nănẵng. Số: 39-Quyển 1. Trang: 69-74. Năm 2010. (Dec 27 2015 9:47PM)
[22]Bài báo: TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA KHUNG THÉP CÓ NÚT NỬA CỨNG. Tác giả: Đỗ Minh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 29. Trang: 8-13. Năm 2008. (Dec 27 2015 9:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: STATIC FLEXURAL ANALYSIS OF SANDWICH BEAM WITH FUNCTIONALLY GRADED FACE SHEETS AND POROUS CORE VIA POINT INTERPOLATION MESHFREE METHOD BASED ON POLYNOMIAL BASIC FUNCTION. Authors: Truong Hoai Chinh, Tran Minh Tu, Do Minh Duc and Tran Quang Hung. Journal of Archive of Applied Mechanics. No: 91(3). Pages: 933-947. Year 2021. (Jun 16 2021 3:33PM)
[2]Article: Bending analysis of sandwich beam with functionally graded face sheets using various beam theories by meshfree method. Authors: Minh Duc Do, Minh Tu Tran, Hoai Chinh Truong. Kalpa Publications in Engineering. No: 3. Pages: 139-149. Year 2020. (Jul 14 2020 9:47AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học kết cấu, Cơ học công trình, Lý thuyết đàn hồi
Ngành: Xây dựng
 2002 sinh viên các ngành xây dựng và kiến trúc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn