Phạm Anh Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,810

 
Mục này được 25138 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Anh Đức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/08/1986
Nơi sinh: Hải Châu, Đà Nẵng
Quê quán Vũ Thư, Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Software Convergence (Machine control division); Tại: Soongsil University, Seoul, Korea
Dạy CN: Cơ điện tử
Lĩnh vực NC: Robot Actuators, Vibration Control System, C.A.E, Sensors, Applications of Advanced Materials
Ngoại ngữ: English, Korean
Địa chỉ liên hệ: K15/16 Duy Tân, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 *Từ 1/2010 - 8/2014: Giảng viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn, VN.

*Từ 9/2014 - 8/2018: Nghiên cứu sinh, trợ lý nghiên cứu tại Intelligent mechatronics systems laboratory, trường DH Soongsil, Seoul, Hàn Quốc.

*Từ 3/2015 - 6/2018: Trợ giảng các môn học Mechatronics, Vibration system control, System modelling and simulation, DH soongsil, Seoul, Hàn Quốc.

*Từ tháng 10/2019 đến nay: Cán bộ giảng dạy tại khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm phương pháp loại bỏ dao động phi tuyến của hệ con lắc ngược quay (hệ con lắc Furuta). Chủ nhiệm: Phạm Anh Đức. Mã số: T2020-02-03. Năm: 2020. (May 11 2020 9:17PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta. Tác giả: TS. Phạm Anh Đức *; ThS. Trần Quang Khải; TS. Đỗ Lê Hưng Toàn, ThS. Tôn Nữ Huyền Trang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[2]Bài báo: Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống trục quay - ổ bi bằng thực nghiệm. Tác giả: TS. Đặng Phước Vinh*; TS. Phạm Anh Đức. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 106. Năm 2020. (Sep 1 2020 9:35AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact Analysis of Tolerance and Contact Friction on a RV Reducer using FE Method. Authors: Hyeong-Joon Ahn, Byeong Min Choi, Young Hwan Lee, Anh-Duc Pham*. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing (SCIE-Q2). No: 22(7). Pages: 1285–1292. Year 2021. (Jun 9 2021 11:11AM)
[2]Article: On the Impact Test Methodology for the Quick Estimation of Natural Frequency of the Mechanical Systems. Authors: Phuoc Vinh Dang; Nhu Thanh Vo; Hoai Nam Le; Anh Duc Pham; Thanh Nghi Ngo; Le Anh Doan. Lecture Notes in Mechanical Engineering book series (LNME) -Recent Trends in Manufacturing and Materials Towards Industry 4.0. No: iM3F 2020. Pages: 191-201. Year 2020. (Feb 22 2021 10:16PM)
[3]Article: A Study on Patterns of Neural Activity Generation from A Bio-realistic Cerebellum Neural Network. Authors: Vo Nhu Thanh; Pham Anh Duc; Le Hoai Nam; Dang Phuoc Vinh; Tran Ngoc Hai. 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: GTSD2020. Pages: 544-548. Year 2020. (Feb 22 2021 10:25PM)
[4]Article: Development and Characterization of A Thermoforming Apparatus Using Axiomatic Design Theory and Taguchi Method. Authors: Trieu Khoa Nguyen, Anh Duc Pham*, Minh Quang, Chau, Xuan Chien Nguyen, Hoang Anh Duong Pham, Trung Phi Nguyen, Hai Son Nguyen. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (Scopus). No: 43 (6). Pages: 255-268. Year 2020. (Oct 30 2020 9:04PM)
[5]Article: Evaluation of input shaping methods for the nonlinear vibration system using a Furuta pendulum. Authors: Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn. Journal of the Korean Society for Precision Engineering (Scopus/KCI). No: Vol. 37 (11). Pages: 827-834. Year 2020. (Oct 30 2020 9:15PM)
[6]Article: System identifications of a 2DOF pendulum controlled by QUBE-servo and its unwanted oscillation factors. Authors: Hoai Nam Le, Phuoc Vinh Dang, Anh-Duc Pham, Nhu Thanh Vo. Archive of Mechanical Engineering (ESCI/Scopus). No: Vol. 67(4). Pages: 435-450. Year 2020. (Oct 30 2020 9:15PM)
[7]Article: Behavior Analysis of Soft Pneumatic Actuator Gripper by using Image Processing Technology. Authors: Hoai Nam Le; Quoc Van Vo; Hoang Phuc Van Ngo; Nhu Thanh Vo; Anh Duc Pham. Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA). No: DOI: 10.1109/ICMA49215.2020.9233746. Pages: 1-7. Year 2020. (Nov 3 2020 8:25PM)
[8]Presentations: Tooth Engagement Analysis of a Harmonic Drive with various shape of wave generator. Authors: Hyeong-Joon Ahn, Anh-Duc Pham. International Symposium of Precision Engineering and Sustainable Manufacturing 2018. Pages: PP78. Year 2018. (Oct 28 2019 11:55AM)
[9]Article: High Precision Reducers for Industrial Robots Driving 4th Industrial Revolution: State of arts, Analysis, Design, Performance evaluation and Perspective. Authors: Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn*. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology (SCIE-Q1 Top 5%). No: Vol. 5 (4). Pages: pp. 519-533. Year 2018. (Oct 28 2019 11:44AM)
[10]Article: Hysteresis curve analysis of a cycloid reducer using non-linear spring with a dead zone. Authors: Anh-Duc Pham, The-Linh Tran, Hyeong-Joon Ahn*. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing (SCIE-Q1). No: Vol. 18 (3). Pages: pp. 375-380. Year 2017. (Oct 28 2019 11:36AM)
[11]Article: Efficiency Analysis of a Cycloid Reducer Considering Tolerance. Authors: Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn*. Journal of Friction and Wear (SCIE-Q2). No: Vol. 38 (6). Pages: pp. 490-496. Year 2017. (Oct 28 2019 11:40AM)
[12]Presentations: Efficiency Analysis of a Cycloid Reducer Considering Tolerance. Authors: Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn*. 4th International Tribology Symposium of IFToMM 2017. Pages: [T12-6] (160426). Year 2017. (Oct 28 2019 11:51AM)
[13]Presentations: FE analysis of a cycloid reducer with tolerances using nonlinear springs. Authors: Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn*. International symposium on Green Manufacturing and Applications 2016. Pages: 85. Year 2016. (Oct 28 2019 11:48AM)
[14]Presentations: Reaction Torque Compensated (RTC) AC Servo Motor. Authors: Huy-Hoang Vu, Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn,. Korea Society for Precision Engineering. Pages: 161 - 162. Year 2016. (Oct 28 2019 11:25PM)
[15]Presentations: Hysteresis Curve Analysis of a Cycloid Reducer considering Tolerance and Non-linear Contact Stiffness. Authors: Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn. KSPE 2016 Spring conference. Pages: 163-164. Year 2016. (Oct 28 2019 11:27PM)
[16]Article: Motion input generation of a linear motor motion stage with a passive reaction force compensation (RFC) mechanism using optimal control theory. Authors: Duc-Canh Nguyen, Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn. International Conference on Electronics, Information, and Communications 2016 (Scopus). No: ICEIC2016. Pages: pp. 1-5. Year 2016. (Oct 28 2019 11:46AM)
[17]Article: Lost motion analysis of one stage cycloid reducer considering tolerances. Authors: The-Linh Tran, Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn*. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing (SCIE-Q1). No: Vol. 17 (8). Pages: pp. 1009-1016. Year 2016. (Oct 28 2019 11:25AM)
[18]Presentations: A Passive RFC (reaction force compensation) mechanism for a linear motor motion stage using pre-compressed springs. Authors: Kim-Duc Hoang, Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn,. Korea Society of Mechanical Engineers. Pages: 2750-2751. Year 2016. (Oct 28 2019 11:29PM)
[19]Article: Torsional rigidity analysis of cycloid reducers considering tolerances. Authors: The-Linh Tran, Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn*. Proceeding of 16th Asia Pacific Vibration conference 2015. No: APVC2015. Pages: pp. 546-551. Year 2015. (Oct 28 2019 11:45AM)
[20]Article: Kinematic analysis Harmonic Drive with pure involute profile pair. Authors: Anh-Duc Pham, The-Linh Tran, Hyeong-Joon Ahn*. Proceedings of the 4th Korea-Japan Joint Symposium on Dynamics and Control 2015. No: K-J Symposium 2015. Pages: 67-69. Year 2015. (Oct 28 2019 11:32AM)
[21]Presentations: Lost motion analysis of a Cycloid Reducer considering tolerance. Authors: Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn*. Korea Society of Mechanical Engineers. Pages: 3574-3575. Year 2015. (Oct 28 2019 11:05PM)
[22]Presentations: Dynamic Performance Testing of an Electrically-Controlled Variable Valve Timing (ECVVT) System with a Cycloid Reducer. Authors: Chung-Il Cho, Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn*. Korea Society of Mechanical Engineers. Pages: 2849 - 2851. Year 2015. (Oct 28 2019 11:13PM)
[23]Presentations: Dynamic modeling and experimental verification of an industrial delta robot. Authors: Huy-Hoang Vu, Jae-Seong Jeong, Anh-Duc Pham, Hyeong-Joon Ahn*. Korea Society for Precision Engineering. Pages: 132-133. Year 2015. (Oct 28 2019 11:22PM)
[24]Presentations: FE Analysis of Torsional Rigidity of a Cycloid Reducer Considering Tolerance. Authors: The-Linh Tran, Duc-Canh Nguyen, Anh-Duc Pham, Kang-Jo Hwang, Jae-Seong Jeong, Hyeong-Joon Ahn*. Korea Society for Precision Engineering. Pages: 703-704. Year 2015. (Oct 28 2019 10:58PM)
[25]Presentations: Stress Analysis of Flexspline in a Harmonic Drive using Finite Element Method. Authors: Anh-Duc Pham, Chung-Il Cho, Huy-Hoang Vu, Hyeong-Joon Ahn*. Korea Society for Precision Engineering. Pages: 258-259. Year 2015. (Oct 28 2019 11:20PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] [Springer Award] Most Cited Paper Award in "International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology", the year of 2017-2018

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 Springer (UK) & IJPEM-GT (Korea)

[2] Best paper award

 Khoa học công nghệ

 2016

 2016 (72)

 Korea Society for Precision Engineering, Korea

[3] Best paper award

 Khoa học công nghệ

 2015

 2015 (51)

 Korea Society for Precision Engineering, Korea

  
 Khen thưởng
[1] BK21++ Scholarship (Brain Korea 21 fund). Năm: 2014.
  
 Thông tin khác
  Journal reviewer: 
- Journal of Mechanical Engineering and Sciences (JMES)
- International Journal of Precision Engineering and Manufacturing (IJPEM)
Member of Society:
- Korean Society for Precision Engineering.
- Korean Society of Mechanical Engineers.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn