Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,649,783

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tối ưu hóa các thông số P.I.D trong điều khiển gia tốc kế và con quay hồi chuyển trong Quadrotor tự cân bằng. Tác giả: Vũ Vân Thanh, Huỳnh Thanh Tùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 58. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[2]Bài báo: Giao tiếp người -máy tính sử dụng cảm biến IMU. Tác giả: Huỳnh Thanh Tùng*; Vũ Vân Thanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 75. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[3]Bài báo: Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu có kết nối với Smartphone - Bước cải tiến trong chăm sóc sức khỏe. Tác giả: ThS. Huỳnh Thanh Tùng*; Nguyễn Văn Ngọc; Lại Phước Sơn; Nguyễn Trung Kiên; Phạm Văn Tuấn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 72. Năm 2014.
(Sep 19 2014 10:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Kinetics of charge carrier recombination in beta-Ga2O3 single crystals. Authors: Cuong Ton-That, Tung Huynh, Laurent Lee Cheong Lem, Akito Kuramata, Matthew Phillips. Oxide-based Materials and Devices X. Pages: xxx-xxx. Year 2019. (Mar 22 2019 11:11AM)
[2]Article: Highly Luminescence MgZnO/ZnO Multiple quantum wells for Photonics Devices. Authors: Muhammad Zakria, Thanh Tung Huynh, Francis CC Ling, Shi Chen Su, Matthew R Phillips, Cuong Ton-That. ACS Applied Nano Materials. No: xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2019. (Apr 16 2019 11:01AM)
[3]Article: Kinetics of charge carrier recombination in β−Ga2O3 crystals. Authors: Huynh, T. T., Lem, L. L. C., Kuramata, A., Phillips, M. R., & Ton-That, C. Physical Review Materials. No: 2(10), 105203. Pages: xxx-xxx. Year 2018. (Nov 6 2018 9:09AM)
[4]Article: Investigations on the substrate dependence of the properties in nominally-undoped β-Ga2O3 thin films grown by PLD. Authors: Teherani, F.H., Rogers, D.J., Sandana, V.E., Bove, P., Ton-That, C., Lem, L.L.C., Chikoidze, E., Neumann-Spallart, M., Dumont, Y., Huynh, T. and Phillips, M.R. SPIE OPTO. International Society for Optics and Photonics. No: 2017. Pages: 101051R-101051R. Year 2017. (Nov 13 2017 8:45AM)
[5]Article: A Study into the Impact of Sapphire Substrate Orientation on the Properties of Nominally-Undoped β-Ga2O3 Thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition. Authors: Teherani, F.H., Rogers, D.J., Sandana, V.E., Bove, P., Ton-That, C., Lem, L.L.C., Huynh, T. and ChiNoidze, E.. In Proceeding of SPIE. No: 10105. Pages: 101051R-1. Year 2017. (Nov 13 2017 8:50AM)
[6]Article: P-type β-gallium oxide: A new perspective for power and optoelectronic devices. Authors: Chikoidze, E., Fellous, A., Perez-Tomas, A., Sauthier, G., Tchelidze, T., Ton-That, C., Huynh, T.T., Phillips, M., Russell, S., Jennings, M. and Berini, B.. Materials Today Physics. No: 3. Pages: 118-126. Year 2017. (Nov 13 2017 8:53AM)
[7]Article: Luminescence in the bulk and near-surface regions of β-Ga2O3 crystals. Authors: C. Ton-That, T. Huynh, L.L. C. Lem, A. Puaud, N. Jankowski, T.P. Nguyen,A. Hoffmann, M.R. Wagner, and M.R. Phillips. 2nd International Workshop on Gallium Oxide and Related Materials(IWGO 2017). No: 2017. Pages: xxx-xxx. Year 2017. (Jan 24 2018 11:17AM)
[8]Article: Investigations into a Strong Dependence of Electrical Conductivity Observed for β-Ga2O3 Thin Films on Sapphire Substrate Orientation. Authors: E. Chikoidze, C. Ton-That, F.H. Teherani, D.J. Rogers, A. Perez-Tomas, G. Sauthier,V.E. Sandana, P. Bove, T.T. Huynh, M. Phillips, M.J. Sainz, P.Chapon, Y. Dumont,R. McClintock, and M. Razeghi. 2nd International Workshop on Gallium Oxide and Related Materials(IWGO 2017). No: 2017. Pages: xxx-xxx. Year 2017. (Jan 24 2018 11:20AM)
[9]Article: A High-performance VLSI Architecture for Variable Block Size Motion Estimation of H.264/AVC. Authors: Hoai-Huong Nguyen Le , Anh Tuan Tang, Thanh Tung Huynh and Huy Hoang
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence. No: WIITC 2014. Pages: 77-79. Year 2014. (Jul 16 2014 8:57AM)
[10]Article: Studying The Effect of Speed of Brushless Motor Applied in Electric Vehicle an Quadcopter. Authors: Tung T. Huynh and Thanh V. Vu. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: WIITC 2014. Pages: 116 -119. Year 2014.
(Jul 16 2014 8:56AM)
[11]Presentations: Active Learning – Target and Experience. Authors: Nguyen Hoang Mai; Tran Thi Minh Hanh and Huynh Thanh Tung. The 2013 International Workshop on Excellent Engineering Education. Pages: 43- 46. Year 2013. (Jul 16 2014 8:54AM)
[12]Presentations: Fabrication and Evaluation of ZrO2 Thin Films by ECR Oxidation. Authors: T.T.Huynh, M. Shimomura, M. Hasumi, Y. Iwasaki, T. Ueno, K. Kuroiwa. Japan Journals Applied Physics Conference, Spring 2008. Pages: 840. Year 2008. (Jul 16 2014 8:52AM)
[13]Presentations: Oxidation temperature dependence of HfOxNy Thins Films Followed by O2 annealing. Authors: M. Shimomura, T.T.Huynh, M. Hasumi, Y. Iwasaki, T. Ueno, K. Kuroiwa. Japan Journals Applied Physics Conference, Summer 2007. Pages: 626. Year 2007. (Jul 16 2014 8:50AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn