Lê Minh Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,787

 
Mục này được 32715 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Minh Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1979
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến Trúc; Tại: Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kiến Trúc; Tại: Pháp
Dạy CN: Kiến Trúc
Lĩnh vực NC: Bảo tồn di sản kiến trúc; kiến trúc thuộc địa
Ngoại ngữ: Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kiến Trúc - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.841.823; Mobile: 0914888111
Email: leminhson@hotmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1997-2004: Sinh viên Đại học, Học viên Thạc sỹ chuyên ngành kiến trúc
2005-2008: Giảng viên kiến trúc tại Khoa XDDD&CN
2009-2012: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kiến trúc Nantes (Pháp)
2013-2021: Giảng dạy & Nghiên cứu tại Khoa kiến trúc, Trường ĐHBK Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất ứng dụng phương tiện vận chuyển công cộng Cabin-ways cho đô thị Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Trương Nguyễn Song Hạ; Lương Lan Phương. Mã số: T2018.02.17. Năm: 2018. (Jan 2 2019 9:13PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mỹ thuật trang trí của kiến trúc truyền thống Việt Nam để thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại. Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Trần Văn Tâm, Trương Phan Thiên An, Lương Lan Phương. Mã số: T2016-02-36. Năm: 2016. (Dec 29 2016 12:12PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Khảo sát và đề xuất phương án bảo tồn các công trình kiến trúc công công thời Pháp thuộc tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Lê Thị Kim Dung. Mã số: Đ2013-02-65. Năm: 2013. (Dec 12 2013 8:30PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bảo tồn những dấu ấn công trình kiến trúc Pháp tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp chí Non Nước. Số: 4-2021. Trang: 70-80. Năm 2021. (May 5 2021 9:29AM)
[2]Bài báo: Văn hóa miền trung với kiến trúc nhà thờ tộc họ: các giá trị cần được lưu giữ và bảo tồn. Tác giả: Lê Minh Sơn, Phan Thanh Trung, Phan Bảo An*. Tạp chí kiến trúc Việt Nam. Số: 1-2021. Trang: 73-79. Năm 2021. (Mar 6 2021 6:41PM)
[3]Bài báo: Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Lào. Tác giả: Lê Minh Sơn. Journal of Science and Technology (JST-UD). Số: 4. Trang: 106-110. Năm 2020. (May 20 2020 10:16AM)
[4]Bài báo: Bảo tồn những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế. Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. Số: 7. Trang: 50-54. Năm 2019. (Jun 13 2019 3:15PM)
[5]Bài báo: Kiến trúc thành Vauban: Trường hợp kinh thành Huế. Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. Số: 6. Trang: 60-66. Năm 2019. (May 23 2019 3:39PM)
[6]Bài báo: Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế. Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. Số: 3. Trang: 168-174. Năm 2019. (Apr 5 2019 2:47PM)
[7]Bài báo: Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. Số: 5. Trang: 25-30. Năm 2019. (May 23 2019 3:37PM)
[8]Bài báo: Hình thức kiến trúc công sở tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam. Số: 2-1019. Trang: 51-57. Năm 2019. (Mar 16 2019 11:08AM)
[9]Bài báo: Cabin-ways: phương tiện vận chuyển công cộng mới cho đô thị Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn, Lương Lan Phương, Trương Nguyễn Song Hạ. Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 11(132), quyển 1. Trang: 73-78. Năm 2018. (Feb 14 2019 2:07PM)
[10]Bài báo: Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng: giá trị nghệ thuật và những thách thức với thời gian. Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Kiến Trúc Việt Nam. Số: 2/2018. Trang: 82-86. Năm 2018. (Apr 11 2018 5:23PM)
[11]Bài báo: Chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888-1950). Tác giả: TS. Lê Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 4(125).2018. Trang: 59. Năm 2018. (Jun 14 2018 2:51PM)
[12]Bài báo: Ảnh hưởng của kiến trúc Pháp lên kiến trúc Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa - Phạm vi công trình Công cộng. Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Xây Dựng - Bộ Xây Dựng. Số: 7/2017. Trang: 17-23. Năm 2017. (Sep 22 2017 3:32PM)
[13]Bài báo: Ứng dụng mỹ thuật truyền thống Việt Nam vào thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại. Tác giả: TS. Lê Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 86. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[14]Bài báo: Đà Nẵng xưa và nay: dấu ấn từ những công trình nghệ thuật cũ. Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Kiến Trúc Việt Nam. Số: 3. Trang: 62-66. Năm 2017. (Apr 18 2017 8:12AM)
[15]Bài báo: Tìm hiểu giá trị nghệ thuật của phong cách kiến trúc Đông Dương. Tác giả: Lê Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 80. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[16]Bài báo: Nhận định các xu hướng sáng tác kiến trúc nhà ở mặt phố tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 88. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[17]Bài báo: Khảo sát và đề xuất phương án bảo tồn các công trình kiến trúc công cộng thời Pháp thuộc tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Minh Sơn*; Lương Lan Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 56. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[18]Bài báo: Những xu hướng nghệ thuật trong kiến trúc Việt Nam. Tác giả: Lê Minh Sơn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ DHDN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(45). Trang: 216-223. Năm 2011.
(Jul 17 2013 4:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Preserving and Promoting Colonial Architecture: Heritage Conservation and the Challenge of Urban Development in Da Nang City. Authors: Lê Minh Sơn, Đặng Ngọc Thảo Linh. Journal of the Centre on Governance, University of Ottawa. No: Vol 6 (No.2). Pages: 135-150. Year 2020. (Jul 10 2020 9:10AM)
[2]Article: Une Architecture Métissée au Vietnam sous colonisation Française, le cas: Style D'Architecture indochinoise. Authors: Lê Minh Sơn. Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla. No: 43. Pages: 249-271. Year 2018. (Feb 6 2019 6:34PM)
[3]Article: L'architecture des bâtiments coloniaux. Les œuvres d'Ernest Hébrard à Hanoi (1923-1932). L'invention d'un style indochinois. Authors: Lê Minh Sơn. L'académie des sciences d'Outre-Mer. No: 1. Pages: 123-132. Year 2015. (Mar 20 2015 1:14PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 17 2013 4:18PM)(Jan 23 2013 7:31AM)
[1]l'Architecture coloniale de style indochinois à Hanoï  Chủ biên: Lê Minh Sơn. Nơi XB: Editions universitaires europeenes. Năm 2013.
[2]Kiến Trúc Đông Dương Chủ biên: Lê Minh Sơn. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. Năm 2012.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lương Nguyễn Thùy Giang
Đề tài: Nghiên cứu những yếu tố cấu thành nên kiến trúc nhà Gươl của đồng bào Cơ Tu (Quảng Nam)

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHĐN)

 2021

 2021

[2]Trần Hải Hậu
Đề tài: Nghiên cứu nghệ thuật khảm sành sứ kiến trúc cung đình Huế, đề xuất ứng dụng vào các không gian kiến trúc nội thất đương đại

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHĐN)

 2021

 2021

[3]Phan Thanh trung
Đề tài: Nhận dạng giá trị văn hóa và kiến trúc của thể loại công trình Nhà thờ tộc tại Làng Bảo An -Điện Bàn - Quảng Nam (Việt Nam)

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa , Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[4]Dương Hưng Minh
Đề tài: Nghiên cứu sự giao thoa giữa kiến trúc Pháp - Champa, trường hợp Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa , Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[5]Hoàng Thanh Thủy
Đề tài: Nghiên cứu kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng-Việt Nam

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến Trúc - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]Trần Ngọc Dôn
Đề tài: Nghiên cứu Thành Vauban tại Thành phố Huế-Việt Nam

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến Trúc - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[7]Nguyễn Nguyên Vũ
Đề tài: Nghiên cứu thể loại hình thức kiến trúc các công trình Công Sở tại Thành phố Đà Nẵng-Việt Nam

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến Trúc - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[2] Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.
[4] Chiến sỹ thi đua cấp bộ. Năm: 2015.
[5] Bằng khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[6] Bằng khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2017.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2/2018. Năm: 2018.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2019.
[9] Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2020.
[10] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa. Năm: 2020.
[11] Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021. Năm: 2021.
[12] Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 32-QD/ĐU. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết kiến trúc nâng cao
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2013 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Lý Thuyết Kiến Trúc
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2005 Sinh viên kiến trúc  Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC QUỐC TẾ
- Thành viên hội đồng khoa học Hội thảo quốc tế "Construction Digitalisation and Sustainable Development (CDSD 2020)" -  Số hóa Xây dựng & Phát triển bền vững. 
- Thành viên chính thức ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Khoa học Xã hội Ottawa (Canada)
- Giảng dạy chuyên đề cho sinh viên Khoa Lịch sử & Khảo Cổ học, Trường Đại học Aix-Marseille (Pháp, 2019)

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐẠT CÁC GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC: 

Giải Nhất, Nhì cuộc thi thiết kế Huy chương của Viện Hàn Lâm Pháp-Việt (2017)
- Giải Nhì Kiến Trúc Sao biển (2015) Đồ Án Tốt Nghiệp - giải thưởng của Hội KTS Việt Nam - Đề tài: "Làng bảo trợ trẻ Em vùng cao Nam Giang, Quảng Nam".
Giải Nhì SV NCKH cấp Khoa (2013) - đề tài: "Nhà ở di động và những ứng dụng phục vụ nhu cầu du lịch tại TP Đà Nẵng"
- Giải Ba SV NCKH cấp Khoa (2014) - đề tài :"nghiên cứu thiết kế mô hình nhà vệ sinh thông minh tại TP Đà Nẵng".
- Giải  Ba SV NCKH cấp Khoa năm (2016) - đề tài: "Kiến trúc Chuyển Hóa Luận - Lý thuyết và những ứng dụng"
- Giải Nhì SV NCKH cấp Khoa (2017) -  đề tài: "Ứng dụng mỹ thuật truyền thống để thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại".
Giải Tầm nhìn bền vững (2017) Đồ Án Tốt Nghiệp - Giải thưởng Kiến Trúc Quốc Gia dành cho sinh viên - Đề tài: "Thiết kế tu viện tiền định Vipassana, trên cơ sở tu bổ cải tạo nhà máy thép Da Na - Úc Đà Nẵng ".
Giải Ba SV NCKH cấp Khoa (2018) đề tài: "Thiết kế kiến trúc trạm dừng Cabin-Ways"
- Giải ý tưởng SV NCKH cấp Khoa (2019) đề tài: "Nghiên cứu cải tạo kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng: lấy sân thượng khu A làm đối tượng nghiên cứu".

BÀI VIẾT TRÊN CÁC TRANG BÁO CHÍNH THỐNG

[1] Lê Minh Sơn, "Xây dựng cảng Liên Chiểu: Phải làm một cách thuyết phục", Báo Đất Việt, 1/10/2018. 
[2] Lê Minh Sơn, "Đà Nẵng muốn làm cảng Liên Chiểu: Cận thận trọng", Báo Đất Việt, 28/9/2018. 
[3] Lê Minh Sơn, "Nghĩ về phát triển đô thị Đà Nẵng", Báo Đà Nẵng cuối tuần, 22/4/2018. 
[4] Lê Minh Sơn, "Xử lý rác thải ở Đà Nẵng: bài học từ thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản", Báo Đà Nẵng cuối tuần, 06/4/2019. 
[5] Lê Minh Sơn, "Bảo vệ những công trình Pháp", Báo Đà Nẵng cuối tuần, 26/5/2019.
[6] Lê Minh Sơn, "góp ý về bảo tồn, trùng tu các công trình kiến trúc Pháp", Báo Đà Nẵng cuối tuần, 7/7/2019.


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn