Nguyễn Ngọc Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27780 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/12/1971
Nơi sinh: Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam
Quê quán Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Đại học Bách khoa Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: kinh tế công nghiệp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tài chính - Ngân hàng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: 122/42 Lê Hữu Trác, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363847001; Mobile: 0914303636
Email: ngocanh14204@yahoo.com;anhnn@due.edu.vn;anhnn@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ tháng 9/1994 đến nay: Giảng viên khoa Tài  chính -Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Anh. Thành viên: . Mã số: B2007-ĐN04-23. Năm: 2010. (Feb 1 2012 9:59AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp dành cho các Ngân hàng thương mại. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Anh. Thành viên: . Mã số: 199/QĐ-KH. Năm: 2006. (Feb 1 2012 10:04AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Hoàn thiện công tác phân tích tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Anh. Mã số: 61/2001/NCKH-DHĐN. Năm: 2001. (Feb 1 2012 10:06AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đánh giá cơ chế phân cấp trong quản trị các ngân hàng thương mại Việt Nam – Khảo sát từ phía các chi nhánh. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh; Hồ Hữu Tiến; Lâm Chí Dũng. Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thống tài chính ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội Miền trung Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ DCFB 2020”. Trang: trang 10-20. Năm 2020. (Aug 24 2020 3:48PM)
[2]Tham luận: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh; Đinh Văn Nghĩa. Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thống tài chính ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội Miền trung Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ DCFB 2020”. Trang: 75-81. Năm 2020. (Aug 24 2020 3:52PM)
[3]Tham luận: Tăng cường khả năng huy động vốn của nông hộ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Hội thảo khoa học quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. Trang: 851-858. Năm 2019. (Aug 14 2019 3:01PM)
[4]Bài báo: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Võ Thị Bích Ngọc. Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương. Số: số 4 - Tháng 4/2018. Trang: 323-328. Năm 2018. (Sep 27 2018 9:25AM)
[5]Tham luận: NHẬN DIỆN CÁC Yếu TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT FDI VÀO NGÀNH DU LỊCH ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG – TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Nhà xuất bản khoa học xã hội. Trang: 528-543. Năm 2018. (Sep 27 2018 9:43AM)
[6]Bài báo: Thu hút FDI phát triển ngành công nghiệp - Kinh nghiệm ở các nước trên thế giới và bài học vận dụng vào Lào. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh*, Lamngeun Xayasene. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 90. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[7]Bài báo: Yếu tố ảnh hưởng đến ý định của nhà đầu tư nước ngoài tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh*
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 87. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[8]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh. Tạp Chí Khoa hoc thương mại - Đại học Thương Mại
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 72/2014. Trang: 10-16. Năm 2014.
(Jun 12 2015 3:05PM)
[9]Bài báo: Quan điểm thể chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự vận dụng ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh. Tạp Chí Khoa học kinh tế - Đại học kinh tế Đà Nẵng. Số: 1(05)2014. Trang: 1-8. Năm 2014. (Jun 12 2015 3:11PM)
[10]Tham luận: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng duyên hải miền trung – Nhìn từ quan điểm thể chế. Tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh. Bài viết tại kỷ yếu hội nghị “Xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung” tổ chức tại Đà Nẵng, 3/2013. Trang: 269-277. Năm 2013. (Jun 12 2015 3:47PM)
[11]Tham luận: Đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại vùng duyên hải miền trung – Những cái khó của nhà đầu tư nước ngoài. Tác giả: Trương Bá Thanh - Nguyễn Ngọc Anh. Bài viết tại hội thảo khoa học “Kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung” tổ chức tại Bình Định, 8/2012. Trang: 125-132. Năm 2012. (Jun 12 2015 3:29PM)
[12]Tham luận: Năng lực quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở thành phố Đà Nẵng – thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Hội thảo khoa học “Liên kết kinh tế - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” do Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 179-186. Năm 2008.
(Feb 1 2012 10:37AM)
[13]Bài báo: Phân tích tài chính doanh nghiệp – Công cụ hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Tạp chí ngân hàng. Số: 6 tháng 3/2008. Trang: 42-47. Năm 2008. (Feb 1 2012 10:40AM)
[14]Tham luận: Việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của khách hàng dân cư ở thành phố Đà Nẵng – thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học “Phát triển dịch vụ tài chính ở khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây nguyên” do Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức, 5/2005. Trang: 166-174. Năm 2005. (Feb 1 2012 10:32AM)
[15]Tham luận: Tăng cường vai trò của ngân hàng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội miền Trung. Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Lâm Chí Dũng và Nguyễn Hòa Nhân.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Chiến lược kinh tế-xã hội cho miền Trung Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI" (Socio-economic strategies for central Vietnam at the dawn of the twenty -first century),
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 34-40. Năm 2000.
(Feb 1 2012 10:22AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 1 2012 10:49AM)
[1]Toán tài chính Chủ biên: Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2009.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 sinh viên đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học kinh tế Đà Nẵng
[2]Phân tích tín dụng và cho vay
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên đại học  Đại học kinh tế Đà Nẵng
[3]Toán tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên đại học  Đại học kinh tế Đà Nẵng
[4]Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên đại học  Đại học kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn