Nguyễn Văn Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,543

 
Mục này được 27177 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Minh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán Hải Phòng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đóng tàu thủy; Tại: Đai học Hàng Hải Việt Nam
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2021; Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy và xây dựng dân dụng; Tại: Đại học quốc gia Changwon
Dạy CN: Kỹ thuật tàu thủy
Lĩnh vực NC: Động lực học và điều khiển Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
- Tháng 06/2012 đến tháng 11/2013: Trợ giảng chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ, Khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

- Tháng 11/2013 đến tháng 02/ 2015: Giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ, khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

- Tháng 03/2015 đến 02/2017: Học Thạc sỹ tại trường Đại học Quốc gia Changwon, Hàn quốc

- Tháng 03/2017 đến 02/2021: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Quốc gia Changwon, Hàn quốc

*) Các khóa tập huấn ngắn hạn:

- Từ ngày 26/07 đến 09/08/2015: Tham gia Khóa bồi dưỡng về chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy tại trường Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc

- Từ ngày 24/01 đến 29/01/2016: Tham gia Khóa bồi dưỡng về Kỹ thuật khai thác Dầu khí tại Viện đào tạo kỹ thuật Dầu khí, Thái Lan
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Seakeeping Assessment of a Slowly Running Planing boat based on the model test in wave tank. Chủ nhiệm: Hyeon Kyu Yoon. Thành viên: Hyeon Kyu Yoon, Van Minh Nguyen. Mã số: ADDR-000-000000. Năm: 2017. (Dec 4 2017 2:45PM)
[2] Đề tài Khác: 선박의 강제운동 및 파도에 의한 유체력 특성 모형시험 연구. Chủ nhiệm: 윤 현 규. Thành viên: Van Minh Nguyen, Seo Ju Won. Mã số: ADDR-000-000001. Năm: 2017. (Feb 27 2018 7:38PM)
[3] Đề tài Khác: Development of Solution for Safety and Optimal Navigation Path of a Ship Considering the Sea State. Chủ nhiệm: Hyeon Kyu Yoon. Thành viên: Van Minh Nguyen, Myung-Jun Jeon. Mã số: VYH-C-3Y-DEV-001. Năm: 2017. (Feb 27 2018 7:35PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình kết cấu khoang hàng tàu chở hàng khô trọng tải 3200 DWT bằng phần mềm ShipConstructor. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Minh. Mã số: T2013-02-CBT78. Năm: 2013. (Aug 13 2014 1:17PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Numerical seakeeping analysis of container ship in regular waves in various wave directions. Tác giả: Van Minh Nguyen, Thi Loan Mai, Thi Thanh Diep Nguyen, Youngho Park, Bon Guk Koo, Hyun Su Ryu and Hyeon Kyu Yoon. Proceeding of The Energy and Technology Solutions in Transport (E&T Solution 2018), Ho Chi Minh, Viet Nam. Trang: 1-8. Năm 2018. (Jul 3 2018 8:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental and numerical simulation on dynamics of a moored semi-submersible in various wave directions. Authors: Thi Thanh Diep Nguyen, Van Minh Nguyen*, Hyeon Kyu Yoon. Science Progress (SCIE, Q2). No: 104. Pages: 1-29. Year 2022. (Jun 11 2022 2:40PM)
[2]Article: Numerical Study on Unified Seakeeping and Maneuvering of a Russian Trawler in Wind and Waves. Authors: Van Minh Nguyen, Thi Thanh Diep Nguyen, Hyeon Kyu Yoon, Young Hun Kim. Journal of Ocean Engineering and Technology. No: 35. Pages: 173-182. Year 2021. (Jun 11 2022 2:43PM)
[3]Article: A study on hydrodynamic forces induced by liquid tank of LNG carrier in waves based on experiment and Recurrent Neural Network. Authors: Van Minh Nguyen, Thi Thanh Diep Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. Journal of Marine Science and Technology (SCIE,Q3). No: 6. Pages: 548-563. Year 2020. (Feb 26 2021 5:09AM)
[4]Article: A study on sensitivity analysis of the hydrodynamic derivatives on the maneuverability prediction of KVLCC2 in shallow water by model test. Authors: Van Minh Nguyen, Thi Thanh Diep, Hyeon Kyu Yoon. Journal of Navigation and Port Research. No: 44. Pages: 98-109. Year 2020. (May 22 2021 2:51PM)
[5]Article: An Experimental Study on the Motion of the Floater Moored near Port in WavesGenerated by a Ship. Authors: Thi Thanh Diep Nguyen, Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon, Young Hun Kim. Journal of Navigation and Port Research. No: 5. Pages: 363-374. Year 2020. (May 22 2021 2:52PM)
[6]Presentations: Development of Solution for Safety and Optimal Weather Routing of a Ship
.
Authors: Van Minh Nguyen․ Thi Thanh Diep Nguyen․ Thi Loan Mai. Anh Hoa Vo․Ju-Won Seo․ Gyeong-Hwan Yoon․ Hyeon-Kyu Yoon
. Proceeding of Spring Annual Conference. Pages: 318-320. Year 2018.
(May 25 2018 11:40AM)
[7]Presentations: Experimental study on scale effect on seakeeping assessment of a slow running planning boat. Authors: Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon, Hyeondong Kim and Donghoon Kim
. Proceeding of Spring Annual Conference 2018, Korea. Pages: 1-7. Year 2018.
(Jul 3 2018 8:17PM)
[8]Presentations: Experiment investigation of the hydrodynamic force acting on ship hul and rudder in various wave direction
.
Authors: Van Minh Nguyen, Tien Thua Nguyen, Juwon Seo, Hyeon Kyu Yoon and Yeon Gyu Kim.. Proceeding of the 28th International Society of Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE) 2018, Sapporo, Japan. Pages: 191-197. Year 2018.
(Jul 3 2018 8:19PM)
[9]Article: Experiment Investigation of the Hydrodynamic Force Acting on Ship Hull and Rudder in Various Wave Direction. Authors: Van Minh Nguyen, Tien Thua Nguyen, Juwon Seo, Hyeon Kyu Yoon and Yeon Gyu Kim. Journal of Advanced Research in Ocean Engineering. No: ISSN: 2384-1060. Pages: 105-114. Year 2018. (Dec 24 2018 12:37PM)
[10]Presentations: Study on the Optimal Weather Routing Algorithm based on the Sea Trial Test of the 8600TEU Container ship from Busan to Shanghai. Authors: Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon, BonGuk Koo and SungSoo Shin. Proceeding of the 3rd Workshop on Ships and Offshore Structures, Glasgow, United Kingdom. Pages: 1~25. Year 2018. (Feb 20 2018 2:45PM)
[11]Article: Development of Solution for Safe Ship Considering Seakeeping Performance. Authors: H.K. Yoon, V.M. Nguyen & T.T. Nguyen
. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. No: ISSN 2083-6481. Pages: 516-525. Year 2018.
(Nov 19 2018 8:42AM)
[12]Presentations: Experiment investigation of shallow water effect on the hydrodynamic forces acting on hull and rudder by model test. Authors: Van Minh Nguyen, Thi Thanh Diep Nguyen, Thi Loan Mai and Hyeon Kyu Yoon. Proceeding of the 13th International Conference on Hydrodynamics. Pages: 301-310. Year 2018. (Sep 19 2018 7:58PM)
[13]Article: Experimental Investigation of the Motion Responses of a Moored Twin-Barge Model in Regular Waves in a Square Tank
.
Authors: Van Minh Nguyen, Myung-Jun Jeon, Hyeon-Kyu Yoon
. Journal of National & Port Research, Korea. No: Vol. 42, No.2. Pages: 127-136. Year 2018.
(May 4 2018 7:51PM)
[14]Presentations: Optimal Weather Routing considering Seakeeping Performance based on the model test. Authors: Hyeon Kyu Yoon, Van Minh Nguyen, Tien Thua Nguyen. Proceeding of 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, TransNav 2017, Poland. Pages: 245-252. Year 2017. (Jun 30 2017 3:48PM)
[15]Presentations: Experimental investigation of motion responses of moored twin barge model in regular wave in square tank. Authors: Van Minh Nguyen, Myung-Jun Jeon, Hyeon Kyu Yoon. Proceeding of 10th International Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics (IWSH 2017), Keelung, Taiwan. Pages: 1-10. Year 2017. (Nov 7 2017 9:34AM)
[16]Presentations: Experimental Study on Force and Yaw Moment Acting on Ship in Regular Wave with Various Wave direction. Authors: Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. Proceeding of Autumn Annual Conference 2017. Pages: 19-21. Year 2017. (Mar 8 2018 3:04PM)
[17]Presentations: Seakeeping Assessment of a Slowly Running Planing boat based on the model test in wave tank. Authors: Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon, Hyeongdong Kim. Proceeding of 17th Asian Conference on Maritime System and Safety Research (ACMSSR), Singapore. Pages: 158-169. Year 2017. (Sep 11 2017 7:00PM)
[18]Article: An Experimental Analysis of the Impact of Green Water on Offshore Platforms with Green Water Protectors of Various Shapes. Authors: DongHuyn Lee, MyungJun Jeon, Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE), Rhodes, Greece. No: ISSN 1098-6189. Pages: 619-627. Year 2016. (Apr 3 2017 3:44PM)
[19]Presentations: Seakeeping Model Test of Small High Speed Boat for Unmanned Surface Vehicle in Slow Speed and Various Wave Directions
.
Authors: MyungJun Jeon, DongHyun Lee, Nguyen Van Minh, Nguyen Tien Thua, Hyeon Kyu Yoon,Hyeong-Dong Kim and Dong-Hoon Kim
. Proceedings of Annual Autumn Meeting of the Society of Naval Architects of Korea. Pages: 1-6. Year 2016.
(Mar 2 2017 7:03PM)
[20]Article: Study on the optimal weather routing of a ship considering parametric rolling, slamming and deck wetness. Authors: Van Minh Nguyen, MyungJun Jeon, Hyeon Kyu Yoon
. Proceeding of 13th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures – PRADS’2016, Copenhagen, Denmark. No: ISBN 978-87-7475-473-2. Pages: 941-946. Year 2016.
(Sep 19 2016 2:48PM)
[21]Presentations: An analysis of added resistance in waves in various heading angles based on model test. Authors: MyungJun Jeon, Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. Proceeding of the Asian Conference on Maritime System and Safety Research ACMSSR, Japan. Pages: 133-140. Year 2015. (Jun 20 2016 9:36PM)
[22]Presentations: Estimation of Optimal Weather Routing of a ship using the results of model test and Weather data. Authors: Van Minh Nguyen, MyungJun Jeon, Hyeon Kyu Yoon. Proceeding of Korea Institute of Navigation and Port Research KINPR 2015, Korea. Pages: 152-154. Year 2015. (Jun 20 2016 9:47PM)
[23]Presentations: Estimation of Hydrodynamic Coefficients in Waves using PMM Test. Authors: Myung-Jun Jeon, DongHuyn Lee, DongMin Lee, Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. Proceeding of Asia Navigation Conference ANC 2015, Japan. Pages: 42-50. Year 2015. (Jun 20 2016 9:55PM)
[24]Presentations: Estimation of Static Hydrodynamic Coefficient in Waves Using Static Drift Test. Authors: M.J. Jeon, D.H. Lee, D.M. Lee, V.M. Nguyen and H.K. Yoon. AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, Lecture Notes in Electrical Engineering 371. Pages: 845-853. Year 2015. (Mar 27 2018 10:57AM)
[25]Presentations: Study on the application of A* algorithm to the optimal weather routing of a ship. Authors: Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon, MyungJun Jeon, Dongmin Lee. Proceeding of the International Conference on Transportation Engineering & Sustainable Development TESD 2015, Vietnam. Pages: 1-9. Year 2015. (Jun 20 2016 8:13PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] 학생 우수논문발표상 (Student Excellent Paper Presentation Award)

 Kỹ thuật

 2020

 

 시단볍인 한국해양공학회 (Korean Society of Ocean Engineers)

[2] 장려상(Encouragement Award)

 Kỹ thuật

 2019

 

 수조시험연구회, 한국

[3] Best paper award

 Kỹ thuật

 2018

 

 Ho Chi Minh City University of Transport, 4th Conference on Science and Technology

  
 Khen thưởng
[1] Giải Ba môn Vật lý cấp thành phố. Năm: 2007.
[2] Giải Nhì Olymic Cơ lí thuyết. Năm: 2009.
[3] 우수상. Số: 2015-10-29. Năm: 2015.
[4] 상장 (총장상). Số: 14013. Năm: 2018.
[5] BK21 플러스 사업단 장상. Số: 제17-2. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ đóng tàu
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2013 Sinh viên đại học chính quy  Đại học Bách Khoa - Đai học Đà Nẵng
[2]Công ước và quy phạm trong đóng tàu
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2013 Sinh viên đại học chính quy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn