Phan Đình Vấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,617

 
Mục này được 22350 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Đình Vấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/07/1981
Nơi sinh: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Quê quán Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê - Tin học; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Quản trị thông tin ; Tại: Đại học Nguyên Trí
Dạy CN: Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo
Lĩnh vực NC: Khoa học dữ liệu, Big data, Dữ liệu y tế, Deep learning, Machine learning
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3.950889; Mobile: 0935925***
Email: dvan2707@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng deep learning để dự đoán bệnh ung thư gan. Chủ nhiệm: Phan Đình Vấn. Thành viên: Nguyễn Văn Chức, Phan Thị Bích Vân. Mã số: B2019-DN04-26. Năm: 2021. (Jul 1 2021 10:24PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý y tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Đình Vấn. Mã số: T2015-04-59. Năm: 2015. (Aug 20 2016 1:08PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Tích hợp các module Elearning, Công tác sinh viên và học phí vào hệ thống quản lý Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Đình Vấn. Thành viên: Đặng Ngọc Châu, Nguyễn Văn Vương. Mã số: Đ2013-04-46-BS. Năm: 2013. (Aug 20 2016 1:06PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống dữ liệu bảo hiểm y tế Đài Loan và ứng dụng tại Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Đình Vấn. Thành viên: Thân Trọng Hoài Trang, Đặng Trung Thành . Mã số: 20T2012_04_12. Năm: 2012. (Aug 20 2016 1:04PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài chính trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chức. Thành viên: Phan Đình Vấn, Văn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thành Thuỷ. Mã số: B2006-ĐN04-14. Năm: 2008. (Aug 20 2016 1:14PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Xây dựng hệ thống chuyển đổi thời khóa biểu sang lịch làm việc tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng trên hệ điều hành Android. Tác giả: Phan Đình Vấn, Lê Nguyên Trà. CITA2015. Trang: 74-76. Năm 2015. (Aug 20 2016 1:31PM)
[2]Bài báo: Xây dựng hệ thống quản lý y tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Đình Vấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (03) - 2015. Trang: 121-123. Năm 2015. (Aug 20 2016 1:52PM)
[3]Tham luận: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ thống hỗ trợ chăm sóc mẹ và bé trên HĐH Android. Tác giả: Phan Đình Vấn, Phan huy Hiếu. CITA2014. Trang: 7-9. Năm 2014. (Aug 20 2016 1:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Decision support system for the differentiation of schizophrenia and mood disorders using multiple deep learning models on wearable devices data. Authors: Duc-Khanh Nguyen, Chien-Lung Chan, Ai-Hsien A Li, Dinh-Van Phan, and Chung-Hsien Lan. Health Informatics Journal. No: 28(4). Pages: 1-20. Year 2022. (Dec 14 2022 8:45PM)
[2]Presentations: Gradient Deep Learning Boosting and its application on the imbalanced datasets containing noises in manufacturing. Authors: Duc-Khanh Nguyen, Chien-Lung Chan, Dinh-Van Phan. Spinger. Pages: 1-10. Year 2022. (Dec 14 2022 8:48PM)
[3]Presentations: Knowledge Graph Approach for Complex Relationship: A Study on Kinship in civil servant. Authors: Dinh-Van Phan
. http://ceur-ws.org. Pages: 176-181. Year 2021.
(Feb 5 2022 7:48AM)
[4]Presentations: Deep Stacked Generalization Ensemble Learning models in early diagnosis of Depression illness from wearable devices data. Authors: Duc-Khanh Nguyen, Ai-Hsien Adams Li, Dinh-Van Phan, Chien-Lung Chan. Association for Computing Machinery. Pages: 7-12. Year 2021. (Dec 20 2021 5:06PM)
[5]Article: Deep learning approaches for sleep disorder prediction in an asthma cohort. Authors: Dinh-Van Phan, Nan-Ping Yang, Ching-Yen Kuo, Chien-Lung Chan. Journal of Asthma (SCIE). No: DOI: 10.1080/02770903.2020.1742352. Pages: 01-09. Year 2020. (Mar 15 2020 12:39PM)
[6]Article: Cost Effectiveness Analysis and Payment Policy Recommendation—Population-Based Survey with Big Data Methodology for Readmission Prevention of Patients with Paroxysmal Supraventricular Tachycardia treated with Radiofrequency Catheter Ablation. Authors: Chien-Lung Chan, Ai-Hsien Adams Li, Hsiang-An Chung, Dinh-Van Phan. International Journal of Environmental Research and Public Health (SCIE). No: 17(7). Pages: 2334. Year 2020. (May 4 2020 3:20PM)
[7]Article: Liver cancer prediction in a viral hepatitis cohort: A deep learning approach. Authors: Dinh‐Van Phan, Chien‐Lung Chan, Ai‐Hsien Adams Li, Ting‐Ying Chien, Van‐Chuc Nguyen. International Journal of Cancer (SCIE, IF 5.145). No: 147. Pages: 2871-2878. Year 2020. (Aug 21 2020 1:04PM)
[8]Article: TNFPred: identifying tumor necrosis factors using hybrid features based on word embeddings. Authors: Trinh-Trung-Duong Nguyen, Nguyen-Quoc-Khanh Le, Quang-Thai Ho, Dinh-Van Phan, Yu-Yen Ou. BMC Medical Genomics. No: 13. Pages: 155. Year 2020. (Nov 19 2020 5:42PM)
[9]Presentations: Applying Deep Learning for Prediction Sleep Quality from Wearable Data. Authors: Dinh-Van Phan, Chien-Lung Chan, Duc-Khanh Nguyen. Association for Computing Machinery. Pages: 51-55. Year 2020. (Nov 19 2020 5:49PM)
[10]Article: Using language representation learning approach to efficiently identify protein complex categories in electron transport chain. Authors: Trinh-Trung-Duong Nguyen, Yu-Yen Ou, Nguyen-Quoc-Khanh Le, Dinh-Van Phan, Quang-Thai Ho. Molecular informatics. No: 39(10). Pages: 2000033. Year 2020. (Jul 13 2020 2:34PM)
[11]Article: Decline in hospitalization for childhood asthma in different air pollution regions in Taiwan, 2001–2012. Authors: Ching-Yen Kuo, Chin-Kan Chan, Jing-Long Huang, Chiung-Yi Wu, Dinh-Van Phan, Huei-Yu Lo, Chien-Lung Chan. Journal International Journal of Environmental Health Research (SCIE). No: DOI: 10.1080/09603123.2020.1729964. Pages: 01-10. Year 2020. (Mar 15 2020 12:44PM)
[12]Article: Using word embedding technique to efficiently represent protein sequences for identifying substrate specificities of transporters. Authors: Trinh-Trung-Duong Nguyen,Nguyen-Quoc-Khanh Le, Quang-Thai Ho, Dinh-Van Phan,Yu-Yen Ou. Analytical Biochemistry (SCI). No: 577 (2019). Pages: 73-81. Year 2019. (Apr 23 2019 1:30PM)
[13]Article: The Short-Term Effects of Ambient Air Pollutants on Childhood Asthma Hospitalization in Taiwan: A National Study. Authors: Ching-Yen Kuo, Chin-Kan Chan, Chiung-Yi Wu, Dinh-Van Phan and Chien-Lung Chan. International Journal of Environmental Research and Public Health (SCIE). No: 16. Pages: 203(13). Year 2019. (Jan 13 2019 9:11AM)
[14]Article: Application of a Time-Stratified Case-Crossover Design to Explore the Effects of Air Pollution and Season on Childhood Asthma Hospitalization in Cities of Differing Urban Patterns: Big Data Analytics of Government Open Data. Authors: Ching-Yen Kuo, Ren-Hao Pan, Chin-Kan Chan, Chiung-Yi Wu, Dinh-Van Phan, and Chien-Lung Chan. International Journal of Environmental Research and Public Health (SCIE). No: 15(4). Pages: 647. Year 2018. (Apr 3 2018 10:03PM)
[15]Article: A Study of the Effects of Daily Physical Activity on Memory and Attention Capacities in College Students. Authors: Dinh-Van Phan, Chien-Lung Chan, Ren-Hao Pan, Nan-Ping Yang, Hsiu-Chen Hsu, Hsien-Wei Ting, and K. Robert Lai. Journal of Healthcare Engineering (SCIE). No: 2018. Pages: 1-9. Year 2018. (Mar 30 2018 3:10PM)
[16]Article: Investigating the effect of daily sleep on memory capacity in college students. Authors: Phan, Dinh-Van; Chan, Chien-Lung; Pan, Ren-Hao; Yang, Nan-Ping; Hsu, Hsiu-Chen; Ting, Hsien-Wei; Lai, K. Robert; Lin, Kai-Biao. Technology and Health Care (SCIE). No: 27(2). Pages: 183-194. Year 2018. (Nov 16 2018 7:14PM)
[17]Article: A survey of ambulatory treated asthma and correlation with weather and air pollution conditions within Taiwan during 2001-2010. Authors: Chien-Lung Chan, Dinh-Van Phan, Nan-Ping Yang, Ren-Hao Pan, Chiung-Yi Wu, Chia-Li Chen, Ching-Yen Kuo. Journal of Asthma (SCIE). No: 56 (8). Pages: 799-807. Year 2018. (Sep 25 2018 8:47PM)
[18]Article: An Agile Mortality Prediction Model: Hybrid Logarithm Least-Squares Support Vector Regression with Cautious Random Particle Swarm Optimization. Authors: Chien-Lung Chan, Chia-Li Chen, Hsien-Wei Ting, Dinh-Van Phan. International Journal of Computational Intelligence Systems (SCIE). No: 11. Pages: 873-881. Year 2018. (Sep 25 2018 8:51PM)
[19]Article: Retrospective one-million-subject fixed-cohort survey of utilization of emergency departments due to traumatic causes in Taiwan, 2001–2010. Authors: Nan-Ping Yang, Dinh-Van Phan, Yi-Hui Lee, Jin-Chyr Hsu, Ren-Hao Pan, Chien-Lung Chan, Nien-Tzu Chang and Dachen Chu. World Journal of Emergency Surgery (SCIE, IF:1.583). No: 11(1). Pages: 1-9. Year 2016. (Aug 31 2016 4:32PM)
[20]Presentations: Development of daily activity and lifestyle data visualization tool for the college student learning analytics. Authors: Ren-Hao Pan, Van Lam Ho, Phan Dinh Van, Hsiu-Chen Hsu, Robert K Lai, and Chien-Lung Chan. The International Workshop on Learning Analytics and Educational Data Mining (LAEDM 2016). Pages: 1-5. Year 2016. (Sep 19 2016 6:59PM)
[21]Presentations: Building a Decision Support Tool for Taiwan’s National Health Insurance Data. Authors: C.-L. Chan, P.D. Van, and N.-P. Yang. Intelligent Decision Technologies. Pages: 407–417. Year 2012. (Aug 17 2012 11:59AM)
[22]Article: Epidemiological survey of orthopedic joint dislocations based on nationwide insurance data in Taiwan, 2000-2005. Authors: Nan-Ping Yang*, Hou-Chaung Chen, Dinh-Van Phan, I-Liang Yu, Yi-Hui Lee, Chien-Lung Chan, Pesus Chou and Jenn-Huei Renn. BMC Musculoskeletal Disorders (SCIE, IF: 1.577). No: 12. Pages: 253-260. Year 2011. (Feb 11 2012 2:43AM)
[23]Article: Treatment incidence of and medical utilization for hospitalized subjects with pathologic fractures in Taiwan-Survey of the 2008 National Health Insurance data. Authors: Yi-Hui Lee, Yuan-Nian Hsu, I-Liang Yu, Dinh-Van Phan, Pesus Chou, Chien-Lung Chan and Nan-Ping Yang. BMC Health Services Research (SCIE, IF: 1.66). No: 11. Pages: 230-236. Year 2011. (Feb 11 2012 2:54AM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 20 2016 2:02PM)
[1]Tin học Đại cương  Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Phan Đình Vấn, Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn. Nơi XB: NXB Thông Tin Và Truyền Thông. Năm 2014.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Học máy (Machine learning)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2022 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Data warehouse and data mining
Ngành: Khoa học máy tính
 2020 Undergraduate  Trường Đại học Kinh tế
[3]Hệ thống thông tin quản lý
Ngành: Kinh tế học
 2014 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế
[4]Tin học ứng dụng trong kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[5]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2009 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[6]Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
Ngành: Tin học
 2008 Sinh viên Đại học
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Kinh tế
[7]Tin học đại cương
Ngành: Tin học
 2007 Sinh viên Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn