Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,196

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG Ô TÔ ĐIỆN. Tác giả: PGS.TS. Phạm Quốc Thái, ThS. Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 4. Trang: 47–51. Năm 2021. (Jul 8 2021 9:28PM)
[2]Bài báo: THUẬT TOÁN CHUYỂN ĐỔI ẢNH DẢI ĐỘNG CAO SANG ẢNH DẢI ĐỘNG THẤP DỰA TRÊN HỌ PHÂN GIẢI TUYẾN TÍNH TÁCH BIỆT VỚI NỘI SUY ĐA THỨC. Tác giả: TS. Thái Bá Chiến*; TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 36-40. Năm 2021. (Mar 15 2021 4:34PM)
[3]Bài báo: ỨNG DỤNG LOGIC MỜ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ XE LU HAMM. Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái, ThS. Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 96-100. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[4]Bài báo: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHANH CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE CHO XE MÔ TÔ. Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*, KS. Phan Văn Bình, KS. Văn Công Tài. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 43-47. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:55PM)
[5]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga, TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 1-7. Năm 2020. (May 18 2020 4:37PM)
[6]Bài báo: Mô phỏng phát thải CO, NOx và bồ hóng của động cơ dual fuel Biogas- Hydrogen. Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Phạm Quốc Thái. Kỷ yếu Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Số: 23. Trang: 372-384. Năm 2020. (Jul 8 2021 9:23PM)
[7]Bài báo: THIẾT KẾ XE ĐIỆN TỰ HÀNH VẬN CHUYỂN LINH KIỆN TRONG NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ . Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; KS. Văn Công Tài. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 28-32. Năm 2019. (Dec 24 2019 10:41AM)
[8]Tham luận: Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông. Kỷ yếu Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Trang: 175-184. Năm 2019. (Jun 15 2019 2:35PM)
[9]Bài báo: Thiết kế xe điện vận hành trong khu vực người đi bộ. Tác giả: Phạm Quốc Thái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9. Trang: 29-32. Năm 2019. (Feb 8 2021 3:53PM)
[10]Bài báo: Thiết kế chế tạo băng thử vòi phun xăng. Tác giả: Lê Minh Tiến, Phạm Quốc Thái, Huỳnh Tấn Tiến, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(122). Trang: 90-94. Năm 2018. (May 27 2018 5:02PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vi điều khiển ứng dụng điều khiển động cơ ôtô. Tác giả: Phạm Quốc Thái. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 60. Trang: 13 - 18. Năm 2012. (Jan 11 2013 1:16PM)
[12]Bài báo: Xây dựng hệ SCADA cho nhà máy bột mỳ Việt Ý. Tác giả: Phạm Quốc Thái, Lâm Tăng Đức. Tạp chí Tự động hoá ngày nay - Hà Nội. Số: 67. Trang: 32 - 36. Năm 2006. (Jan 29 2011 9:00AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investigation of the Advanced Rider-Assistance System of a Personal Electric Vehicle Using Personal Space . Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 11, No. 2. Pages: 92-98. Year 2022. (Jan 6 2022 8:18PM)
[2]Article: HDR Image Tone Mapping Approach Using Multiresolution and Piecewise Linear Perceptual Quantization. Authors: Q.T. Pham, B.C. Thai. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (Scopus). No: Vol. 5, No. 5. Pages: 606-613. Year 2020. (Aug 12 2020 4:21PM)
[3]Article: Soot Emission Reduction in a Biogas-DME Hybrid Dual-Fuel Engine. Authors: V.G. Bui and Q.T. Pham. applied sciences (SCIE, Q1). No: 10(10). Pages: 3416. Year 2020. (Aug 14 2020 12:19AM)
[4]Article: Design and Implementation of an Electric Wheelchair Operating in Different Terrains. Authors: P.Q. Thai, V.C. Tai and L.M.Tien. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 9, No. 6. Pages: 797-802. Year 2020. (Aug 14 2020 12:23AM)
[5]Article: Water loss due to evaporation from open reservoirs under weather conditions in Vietnam. Authors: Thi Bang Tuyen Nguyen, Thi Hong Nhung Nguyen, Quoc Thai Pham. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering (SCIE, Q2). No: Vol. 15, No. 4. Pages: 1-7. Year 2020. (Nov 25 2020 11:31PM)
[6]Article: Investigation of Avoidance Assistance System for the Driver of a Personal Transporter Using Personal Space: A Simulation Based Study. Authors: Pham Quoc Thai. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 8, No. 2. Pages: 254-259. Year 2019. (Apr 4 2019 9:51AM)
[7]Article: Estimation of Vehicle Dynamics States Using Luenberger Observer. Authors: Nguyen Van Dong, Pham Quoc Thai, Phan Minh Duc, Nguyen Viet Thuan. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: Vol. 8, No. 3. Pages: 430-436. Year 2019. (May 30 2019 8:58PM)
[8]Article: The Effect of a Semi-Active Driving Assistance System on the Driver of a Four-Wheeled Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus). No: 4, Vol. 6. Pages: 322-326. Year 2017. (Jul 13 2017 12:55PM)
[9]Presentations: Experiment on the Driver Assistance System of a Personal Mobility Vehicle Considering Pedestrians' Psychological Factors. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, Tomohiro Ito. Proceedings of Japan Society of Automotive Engineers (JSAE) Congress, Yokohama, Japan. Pages: 1339-1344. Year 2016. (May 31 2016 7:19AM)
[10]Article: Experimental Evaluation of an Assistance System for the Driver of a Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Advanced Science Letters (Scopus). No: 9, Vol. 22. Pages: 2077-2081. Year 2016. (Mar 28 2017 9:03PM)
[11]Presentations: Development of a Semi-Active Assistance System for a Four-Wheeled Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Proceedings of the 2nd International Conference on Mechanical Engineering and Electrical Systems, Hong Kong. Pages: 1-5. Year 2016. (Mar 28 2017 9:08PM)
[12]Presentations: Proposal of a Pedestrian Avoidance Assistance System for the Driver of a Personal Mobility Vehicle Based on Personal Space . Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, Tomohiro Ito. Proceedings of the 8th Vietnamese - Japanese Students' Scientific Exchange Meeting (Best Paper and Best Presentation Award), Kyoto, Japan. Pages: 72-73. Year 2015. (Feb 6 2016 8:48PM)
[13]Article: Modeling and simulation of multiple personal mobility vehicles in pedestrian flows using personal space. Authors: Pham, T. Q., Nakagawa, C., Shintani, A., Ito, T.. Journal of Advanced Simulation in Science and Engineering (ESCI). No: 2, Vol. 2. Pages: 255–270. Year 2015. (Jan 31 2016 11:30AM)
[14]Presentations: Development of an Assistance System for a Two-Wheeled Vehicle Using a Vibrator. Authors: Thai Quoc PHAM, Chihiro NAKAGAWA, Atsuhiko SHINTANI, and Tomohiro ITO. Proceedings of the 16th Asian Pacific Vibration Conference (APVC), ISBN: 978-604-938-726-5, DOI: 10.15625/vap.2016.000054. Pages: 329-335. Year 2015. (Dec 19 2015 9:02PM)
[15]Presentations: Experimental Evaluation of an Assistance System for the Driver of a Personal Mobility Vehicle. Authors: Thai Quoc Pham, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Proceedings of International Conference on Integrated and Sustainable Transportation (INTGAST), Melaka, Malaysia. Pages: 1-6. Year 2015. (Jan 9 2016 12:05PM)
[16]Article: Evaluation of the Effects of a Personal Mobility Vehicle on Multiple Pedestrians Using Personal Space. Authors: T. Q. Pham, C. Nakagawa, A. Shintani, and T. Ito. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (SCI-Q1, IF=6.319). No: 4, Vol. 16. Pages: 2028-2037. Year 2015. (Mar 4 2015 12:52PM)
[17]Presentations: Numerical simulations of the affinity of multiple PMVs to a pedestrian. Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) Conference, Osaka, Japan. Pages: 512. Year 2014. (Mar 4 2015 12:46PM)
[18]Presentations: The Effects of a Driving Assistance System on Multiple Personal Mobility Vehicles. Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3), ISBN: 978-604-913-367-1. Pages: 287-294. Year 2014. (Mar 4 2015 12:48PM)
[19]Presentations: Development of a two-wheeled electric vehicle for individual use. Authors: Pham Quoc Thai, Chihiro Nakagawa, Atsuhiko Shintani, and Tomohiro Ito. Annual Meeting on Structural Dynamics, Osaka, Japan. Pages: N/A. Year 2014. (Mar 4 2015 1:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn