Phạm Thị Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,073,483

 
Mục này được 17345 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/10/1983
Nơi sinh: Tỉnh Quảng Trị
Quê quán Triệu Thành – Triệu phong – Quảng trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Xây Dựng và Quản trị dự án; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng; Tại: Trường Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Kinh tế Xây Dựng và Quản lý dự án
Lĩnh vực NC: - Tổ chức thi công trong xây dựng - Quản lý dự án - Quản lý rủi ro trong dự án xây dựng - Quản lý và điều hành tổng thể các dự án thi công xây dựng - Định giá sản phẩm xây dựng
Ngoại ngữ: Anh văn trình độ Đại học (Cử nhân tiếng anh)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - ĐC:54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên chiểu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3737869; Mobile: 0905660579
Email: Pttrang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

+ Tháng 10/2006 ÷ tháng 10/2007: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kinh tế Xây Dựng, Khoa Xây dựng Thủy Lợi – Thủy Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng


+ Tháng 1/2007 ÷ tháng 12/2007:  Bồi dưỡng chuyên môn tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội


+ Tháng 10/2007 ÷ nay: Cán bộ giảng dạy tại Khoa Quản Lý Dự án, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng


+ Năm 2007 ÷ năm 2009: Học viên cao học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội


+ Năm 2009÷ năm 2011: Chủ tich công đoàn Khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng


+ Năm 2011÷ nay : Cán bộ giảng dạy tại Khoa Quản Lý Dự án, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Phạm Thị Trang. Thành viên: GS.TS Nguyễn Huy Thanh; PGS.TS Phan Cao Thọ. Mã số: B2017-ĐN02-34. Năm: 2019. (Jan 12 2018 10:05AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế trong hoạt động xây dựng . Chủ nhiệm: Phạm Thị Trang. Mã số: T - 2016 - 02 - 39. Năm: 2016. (Jan 12 2018 9:54AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng quy trình lập dự án triển khai thực hiện quá trình thi công xây dựng của nhà thầu trong thời kì hội nhập kinh tế thế giới. Chủ nhiệm: Th S Phạm Thị Trang. Mã số: T2009-02-65. Năm: 2009. (May 6 2011 7:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kiểm soát rủi ro tài chính đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam . Tác giả: Phạm Thị Trang, PGS.TS Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 8(117).2017. Trang: 102 – 107. Năm 2017. (Jan 12 2018 10:29AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mô hình ra quyết định phân tích thứ bậc đa tiêu chí AHP để lựa chọn, xếp hạng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng . Tác giả: Th.S Phạm Thị Trang, PGS.TS Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 90 – 96. Năm 2017. (Jan 12 2018 10:32AM)
[3]Bài báo: Nhận thức và mức độ thực hiện quản trị rủi ro trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Phạm Thị Trang, GS.TS Nguyễn Huy Thanh. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017-Quyển 3. Trang: 90 – 96. Năm 2017. (Jan 12 2018 10:36AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thi công xây dựng. Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1[36] (2010). Trang: Trang 113 ÷ trang 119. Năm 2010. (May 6 2011 8:12PM)
[5]Bài báo: Xây dựng chương trình tối ưu hóa theo chỉ tiêu thời gian và chi phí trên sơ đồ mạng . Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 30/2009. Trang: Trang 48 ÷ trang 54. Năm 2009.
(May 6 2011 7:35PM)
[6]Bài báo: Phân tích rủi ro của dự án Thủy Điện ĐăcLây bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Tác giả: KS Phạm Thị Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 24/2009. Trang: Trang 113 ÷ trang 119. Năm 2009. (May 6 2011 8:01PM)
[7]Bài báo: Một số đề xuất hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp công trình ở Việt Nam. Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 27/2009. Trang: Trang 27 ÷ trang 33. Năm 2009.
(May 6 2011 8:06PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 12 2018 10:24AM)(Jan 12 2018 10:21AM)
[1]Thiết kế tổ chức thi công Xây dựng Chủ biên: Phạm Thị Trang. Đồng tác giả: Không có. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội. Năm 2017.
[2]Định Giá sản phẩm xây dựng Chủ biên: Phạm Thị Trang. Đồng tác giả: Không có. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội. Năm 2016.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở. Năm: 2009.
[2] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Kỹ sư xây dựng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật thi công xây dựng công trình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Kỹ sư Kinh tế xây dựng và Quản Lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Định giá sản phẩm xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng và Quản Lý dự án, Đào tạo các lớp chứng chỉ nghiệp vụ Định Giá xây dựng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng,.
[4]Quản Lý dự án
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án, Sinh viên ngành Quản lý môi trường, Đào tạo các lớp nghiệp vụ Quản lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng,..
[5]Tư vấn giám sát công trình Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án, Đào tạo các lớp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn giám sát,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng
[6]Quản lý điều hành tổng thể dự án xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[7]Tổ chức thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng Sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Đồ án Tổ chức thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng Sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn