Phạm Thị Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,894

 
Mục này được 47813 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/10/1983
Nơi sinh: Tỉnh Quảng Trị
Quê quán Triệu Thành – Triệu phong – Quảng trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Xây Dựng và Quản trị dự án; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Quản lý xây dựng; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Quản lý xây dựng
Lĩnh vực NC: 1. Quản lý rủi ro dự án 2. Quản lý quá trình tổ chức thi công trong xây dựng 3. Thiết lập và Quản lý hệ thống định mức và đơn giá trong xây dựng 4. Quản lý dự án 5. Quản lý chất lượng công trình
Ngoại ngữ: Anh văn trình độ Đại học (Cử nhân tiếng anh)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - ĐC:54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên chiểu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3737869; Mobile: 0905660579
Email: pttrang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

+ Tháng 10/2006 ÷ tháng 10/2007: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kinh tế Xây Dựng, Khoa Xây dựng Thủy Lợi – Thủy Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng


+ Tháng 1/2007 ÷ tháng 12/2007:  Bồi dưỡng chuyên môn tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội


+ Tháng 10/2007 ÷ nay: Cán bộ giảng dạy tại Khoa Quản Lý Dự án, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng


+ Năm 2007 ÷ năm 2009: Học viên cao học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội


+ Năm 2009÷ năm 2011: Chủ tich công đoàn Khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng


+ Năm 2011÷ nay : Cán bộ giảng dạy tại Khoa Quản Lý Dự án, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ đo và chỉnh lý trị số hao phí định mức trong công tác lập định mức cho ngành xây dựng. Chủ nhiệm: Hồ Thị Ngọc Nhi. Thành viên: TS. Phạm Thị Trang, Trương Thanh Hoài. Mã số: T2022-02-04TN. Năm: 2022. (Dec 12 2022 12:25PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án giao thông tại Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Trang. Thành viên: TS.Phạm Thị Trang. Mã số: T2022 - 02 -19. Năm: 2022. (Dec 12 2022 11:43AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân bổ rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Trang. Mã số: T2020-02-37. Năm: 2021. (Aug 11 2020 3:33PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Phạm Thị Trang. Thành viên: GS.TS Nguyễn Huy Thanh; PGS.TS Phan Cao Thọ. Mã số: B2017-ĐN02-34. Năm: 2019. (Jan 12 2018 10:05AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế trong hoạt động xây dựng . Chủ nhiệm: Phạm Thị Trang. Mã số: T - 2016 - 02 - 39. Năm: 2016. (Jan 12 2018 9:54AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng quy trình lập dự án triển khai thực hiện quá trình thi công xây dựng của nhà thầu trong thời kì hội nhập kinh tế thế giới. Chủ nhiệm: Th S Phạm Thị Trang. Mã số: T2009-02-65. Năm: 2009. (May 6 2011 7:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhận dạng các nhân tố rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư xây dựng các dự án giao thông tại Việt nam. Tác giả: TS. Phạm Thị Trang. Tạp chí của Bộ xây dựng. Số: Số tháng 6(6/2022). Trang: 6-10. Năm 2022. (Jun 26 2022 3:52PM)
[2]Bài báo: Nhận dạng và phân loại các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định giá đất tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Phạm Thị Trang, Võ Thị Diệu Thu. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng. Số: Tháng 12/2022. Trang: 15-20. Năm 2022. (Dec 12 2022 11:51AM)
[3]Bài báo: Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá tính kinh tế, Hiệu quả, Hiệu lực trong kiểm toán hoạt động dự án đầu tư công tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Phạm Thị Trang, Nguyễn Văn Hải. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng. Số: 12/2022. Trang: 25-30. Năm 2022. (Dec 12 2022 11:54AM)
[4]Bài báo: Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí của Bộ xây dựng. Số: số tháng 4, ISSN: 2734 - 9888. Trang: 79-85. Năm 2021. (Jun 3 2021 4:20PM)
[5]Bài báo: Study to complete the risk allocation process in the public private partnership (PPP) project in Technical infrastructure construction investment in Vietnam. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số tháng 5 (5/2021). Trang: 54-57. Năm 2021. (Jun 3 2021 4:59PM)
[6]Bài báo: Xây dựng phần mềm ứng dụng mô hình định lượng win – win trong việc xác định thời gian chuyển nhượng dự án BOT theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: Số tháng 4/2020. Trang: 93-99. Năm 2020. (May 21 2020 9:38AM)
[7]Bài báo: Xây dựng quy trình phân bổ rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: Số tháng 6 (6/2020). Trang: 177-181. Năm 2020. (Aug 9 2020 4:50PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tối ưu hóa cấu trúc vốn và phân tích rủi ro tài chính trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tác giả: Phạm Thị Trang, Phan Cao Thọ. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 17 (5) 2019. Trang: 25 – 29. Năm 2019. (Jun 20 2019 9:56PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ để giải các bài toán về tính chi phí ván khuôn trong thi công xây dựng trên hệ thống API REVIT. Tác giả: Phạm Thị Trang, Vũ Thị thùy Dung, Nguyễn Chí Linh. Kỷ yếu hội thảo sinh viên NCKH năm 2019. Số: ISBN: 978 - 604 - 84 - 4183 - 8. Trang: 135 – 139. Năm 2019. (Jun 20 2019 9:59PM)
[10]Bài báo: Risk management: Awareness, Identification and Mitigation in PPP of technical infrastructure Projects in Da Nang. Tác giả: Phạm Thị Trang, Phan Cao Thọ. The 4th internationnal conference on Green technology and sustainable development, IEEC. Số: ISBN: 978 - 1 - 5386 - 5125 - 4. Trang: 18 – 23. Năm 2018. (Jun 20 2019 10:30PM)
[11]Bài báo: Nhận dạng và xếp hạng nhân tố rủi ro của các dự án trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công – tư (PPP) tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: số tháng 3 (3/2018). Trang: 100-104, ISSN: 0866 – 8762. Năm 2018. (Jun 20 2019 9:44PM)
[12]Bài báo: Nhận dạng và phân loại các rủi ro trong dự án phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: Số tháng 8 (8/2018). Trang: 113 – 119, ISSN: 0866 - 8762. Năm 2018. (Jun 20 2019 9:51PM)
[13]Bài báo: Phân bổ rủi ro trong dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: Số tháng 9 (9/2018). Trang: 352-360. Năm 2018. (Jun 20 2019 9:53PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phần mềm đo và chỉnh lí số liệu hỗ trợ xây dựng trị số định mức hao phí trong xây dựng. Tác giả: Phạm Thị Trang, Lê Thị Bảo An, Trần Thị Thanh Tú. Kỷ yếu hội nghị sinh viên NCKH năm 2017. Số: 978 - 604 - 84 - 4183 - 8. Trang: 31-31. Năm 2017. (Jun 20 2019 10:34PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng. Tác giả: Phạm Thị Trang. Kỷ yếu Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2" ATCESD2016. Số: ISBN: 978 - 604 - 82 - 2016 – 7. Trang: 173 - 179. Năm 2017. (Jun 20 2019 11:11PM)
[16]Bài báo: Kiểm soát rủi ro tài chính đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam . Tác giả: Phạm Thị Trang, PGS.TS Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 8(117).2017. Trang: 102 – 107. Năm 2017. (Jan 12 2018 10:29AM)
[17]Bài báo: Ứng dụng mô hình ra quyết định phân tích thứ bậc đa tiêu chí AHP để lựa chọn, xếp hạng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng . Tác giả: Th.S Phạm Thị Trang, PGS.TS Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 90 – 96. Năm 2017. (Jan 12 2018 10:32AM)
[18]Bài báo: Nhận thức và mức độ thực hiện quản trị rủi ro trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Phạm Thị Trang, GS.TS Nguyễn Huy Thanh. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017-Quyển 3. Trang: 90 – 96. Năm 2017. (Jan 12 2018 10:36AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro trong dự án thi công xây dựng. Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1[36] (2010). Trang: Trang 113 ÷ trang 119. Năm 2010. (May 6 2011 8:12PM)
[20]Bài báo: Xây dựng chương trình tối ưu hóa theo chỉ tiêu thời gian và chi phí trên sơ đồ mạng. Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 30/2009. Trang: Trang 48 ÷ trang 54. Năm 2009. (May 6 2011 7:35PM)
[21]Bài báo: Phân tích rủi ro của dự án Thủy Điện ĐăcLây bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 24/2009. Trang: Trang 113 ÷ trang 119. Năm 2009. (May 6 2011 8:01PM)
[22]Bài báo: Một số đề xuất hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp công trình ở Việt Nam. Tác giả: KS Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 27/2009. Trang: Trang 27 ÷ trang 33. Năm 2009. (May 6 2011 8:06PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 12 2018 10:24AM)(Jan 12 2018 10:21AM)
[1]Thiết kế tổ chức thi công Xây dựng Chủ biên: Phạm Thị Trang. Đồng tác giả: Không có. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội. Năm 2017.
[2]Định Giá sản phẩm xây dựng Chủ biên: Phạm Thị Trang. Đồng tác giả: Không có. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Hải
Đề tài: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán dự án đầu tư công tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

[2]Võ Thị Diệu Thu
Đề tài:

Nhận dạng các nhân tố ánh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của việc xác định giá đất tại thành phố Đà Nẵng
 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở năm 2009 - 2010. Số: QĐ số 3173. Năm: 2009.
[2] Giấy khen công đoàn trường Đại học Bách khoa năm 2017. Số: QĐ số 54/QĐ/TVCĐ ngày 13/6/2017. Năm: 2016- 2017.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017. Số: QĐ số 2726 ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[4] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2017 - 2018. Số: QĐ số 3044 ngày 7/9/2018. Năm: 2018.
[5] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019. Số: Quyết định số 2770/QĐ - ĐHĐN. Năm: 2019.
[6] Giấy khen đạt Giải C Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và công nghệ xuất sắc" năm 2018 - 2019. Số: Quyết định số 3151/QĐ - ĐHBN. Năm: 2019.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ 2018 - 2019. Số: Quyết định số 4343/QĐ-BGDĐT ngày 13/11/2021. Năm: 2019.
[8] Giấy khen công đoàn trường Đại học Bách khoa năm học 2019-2020. Số: QĐ số 52/QĐKT - CĐĐHBK ngày 10/07/2020. Năm: 2020.
[9] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2019 - 2020. Số: Quyết định số 2862/QĐ - ĐHĐN cấp ngày 25/8/2020. Năm: 2020.
[10] Giấy Khen Hiệu Trưởng Trường Đại học Bách Khoa vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường. Số: Quyết định số 2582/QĐ - ĐHBK ngày 11/11/2020. Năm: 2020.
[11] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2020 - 2021. Số: Quyết định số /QĐ - ĐHĐN. Năm: 2021.
[12] Giấy khen công đoàn trường Đại học Bách khoa năm học 2020-2021. Số: Quyết định số /QĐ - ĐHĐN. Năm: 2021.
[13] Giấy Khen Công Đoàn Đại học Đà Nẵng năm học 2021 -2022. Số: QĐ 69/QĐ - CĐ ĐHĐN. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý chi phí, phân bổ nguồn vốn tối ưu theo kế hoạch
Ngành: Xây dựng
 2020 Doanh nghiệp xây dựng  Công ty MEIKO Đà Nẵng
[2]Quản lý chất lượng công trình
Ngành: Xây dựng
 2014 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng  Trường Đại học Bách Khoa Đà nẵng
[3]Quản lý rủi ro
Ngành: Xây dựng
 2014 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp Học viên cao học chuyên ngành Quản lý xây dựng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Kinh tế xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Kỹ sư xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Quản Lý dự án
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án, Sinh viên ngành Quản lý môi trường, Đào tạo các lớp nghiệp vụ Quản lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng,..
[6]Tư vấn giám sát công trình Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án, Đào tạo các lớp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn giám sát,  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng
[7]Kỹ thuật thi công xây dựng công trình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Kỹ sư Kinh tế xây dựng và Quản Lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[8]Định giá sản phẩm xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng và Quản Lý dự án, Đào tạo các lớp chứng chỉ nghiệp vụ Định Giá xây dựng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng,.
[9]Đấu Thầu trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2009 Các Doanh nghiệp và Công ty Xây dựng  Viện Khoa học Kinh tế xây dựng
[10]Quản lý điều hành tổng thể dự án xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[11]Tổ chức thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng Sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[12]Đồ án Tổ chức thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng Sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn