Trịnh Đăng Mậu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,748,152

 
Mục này được 18584 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Đăng Mậu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/06/1986
Nơi sinh: Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An
Quê quán Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Sinh Học; Tại: Khoa Sinh học, Đại học Khoa học, Viện đại học KhonKaen
Dạy CN: Đa dạng sinh học, Sinh thái môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tham gia giảng dạy và công tác tại Bộ môn quản lý tài nguyên môi trường, khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng từ tháng 05 năm 2016.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae). Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. Số: 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (Mar 29 2019 2:05PM)
[2]Bài báo: Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 30(04).2018. Trang: 20. Năm 2019. (May 13 2019 2:40PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và natri acetat lên sự sinh trưởng, phát triển của vi tảo lục Heamatococcus pluvialis. Tác giả: Lê Vũ Khánh Trang, Trịnh Đăng Mậu*, Võ Châu Tuấn, Trần Ngọc Sơn. Proceeding of the 3rd national scientific conference on Biological research and teaching in Vietnam. Số: 3. Trang: 961-968. Năm 2018. (Mar 29 2019 2:13PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae). Tác giả: TS. Trịnh Đăng Mậu*; Bùi Thanh Phi*; ThS. Trần Ngọc Sơn; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 56. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875. Authors: Dang Mau TRINH, Thi Trang NGUYEN, Phuoc Kha NGUYEN, Nguyen Quynh Anh TRAN, Chau Tuan VO. International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology. No: 6(4). Pages: 17-23. Year 2019. (Apr 18 2019 5:58AM)
[2]Article: Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam. Authors: Mau Dang Trinh, Minh Van Vo, Anh Nguyen Quynh Tran, Huyen Thi Ngoc Le, Son Ngoc Tran. International Journal Aquatic Biology. No: 7(1). Pages: 38-44. Year 2019. (May 11 2019 9:08AM)
[3]Article: Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris. Authors: L. V. K. Trang, M. Trinh-Dang*, T. V. T. Nguyen, N. T. Trang, and N. T. Suong. Journal of Advances in Biology & Biotechnology. No: 19. Pages: 1-8. Year 2018. (Mar 29 2019 2:18PM)
[4]Article: Psammon rotifers in Central Vietnam, with the descriptions of three new species (Rotifera: Monogononta). Authors: Trinh Dang Mau, Segers Hendrik, Sanoamuang La-orsri. Zootaxa. No: 4018. Pages: 249-265. Year 2015. (Oct 4 2016 1:20PM)
[5]Article: Rotifers from Thuy Tien lake and Nhu Y river in central Vietnam, with a description of Ploesoma asiaticum new species (Rotifera: Monogononta). Authors: Trinh Dang, Mau; Segers, Hendrik; Sanoamuang, La-orsri. Journal of Limnology. No: 72. Pages: 376-386. Year 2013. (Oct 4 2016 12:04PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn