Châu Ngọc Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,899

 
Mục này được 34550 lượt người xem
Họ và tên:  Châu Ngọc Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/07/1984
Nơi sinh: Núi Thành, Quảng Nam
Quê quán Núi Thành, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán - Tin, Quản trị kinh doanh tổng quát; Tại: ĐH Sư Phạm, ĐHĐN & ĐH Kinh tế, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh; Tại: RMIT University, Melbourne, Australia
Dạy CN: Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: Kinh doanh điện tử; Phân tích kinh doanh; Hệ thống thông tin kinh doanh.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 950885; Mobile: 0935113590
Email: tuan.cn@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ 10/2006 đến 12/2010: Giảng viên Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Từ 01/2011 đến 06/2012: Học thạc sỹ tại Trường ĐH Sheffield Hallam, Vương quốc Anh

- Từ 07/2012 đến 01/2017: Giảng viên Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Từ 02/2017 đến 12/2020: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học RMIT, Úc

- Từ 01/2022 đến nay: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Melbourne, Úc

* Hoạt động giảng dạy và NCKH khác:

- Tham gia giảng dạy học phần "Business Analytics" tại ĐH RMIT, Melbourne, Úc

- Tham gia giảng dạy học phần "Basic Econometrics" tại ĐH RMIT, Melbourne, Úc

- Tham gia giảng dạy học phần "Digital Business Systems" tại ĐH RMIT, Melbourne, Úc

- Tham gia giảng dạy học phần "Business Statistics" tại ĐH RMIT, Melbourne, Úc Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm việc làm và đơn vị thực tập cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Châu Ngọc Tuấn. Thành viên: CN. Đinh Thế Vũ. Mã số: Đ2013-04-45-BS. Năm: 2014. (Nov 23 2014 5:08PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng tin học trong quản lý hoạt động đào tạo sau đại học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Châu Ngọc Tuấn. Thành viên: ThS. Phan Thị Hoa. Mã số: T2010-04-34. Năm: 2012. (Feb 7 2014 3:57PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống xếp hàng tự động và hỗ trợ xử lý công việc với sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Châu Ngọc Tuấn. Mã số: B2009-ĐN04-11. Năm: 2009. (Feb 7 2014 3:55PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy công cộng tại trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: Châu Ngọc Tuấn, Đặng Trung Thành. Mã số: T2008-04-15. Năm: 2008. (Feb 7 2014 3:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng mô hình nghiên cứu ý định hành vi và sự lựa chọn mua sắm trực tuyến: Trường hợp người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Châu Ngọc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4(2) 06/2016. Trang: 1-14. Năm 2016. (Jun 10 2016 10:49PM)
[2]Tham luận: Mô hình hệ thống thông tin thực tập và việc làm cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: "Thống kê và tin học ứng dụng" - NCASI 2016. Trang: 125-132. Năm 2016. (Nov 26 2016 9:01PM)
[3]Tham luận: Ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ nghiên cứu ý định hành vi và sự lựa chọn mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Châu Ngọc Tuấn. Hội thảo khoa học "Công nghệ thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực Lần thứ 4". Trang: 122-127. Năm 2015. (Nov 23 2014 5:22PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng mô hình khai phá dữ liệu phân tích chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở Miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lê Dân, Châu Ngọc Tuấn. Tạp chí Con số & Sự kiện. Số: 10/2014. Trang: 15-17. Năm 2014. (Jul 17 2015 12:48PM)
[5]Tham luận: Hệ thống thông tin thực tập và việc làm: giải pháp ứng dụng cho các trường đại học và cao đẳng. Tác giả: Châu Ngọc Tuấn. Kỷ yếu hội thảo CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực (CITA) lần 3 (2014) - Trường CĐCNTT. Trang: 53-57. Năm 2014. (Nov 23 2014 5:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Dataset of food delivery app users at a public university: Insights into digital transformation. Authors: Hoang Ha, Chau Ngoc Tuan, Trinh Le Tan. Data in Brief (Scopus, Q2). No: 48(2023). Pages: 109161. Year 2023. (Apr 27 2023 10:47AM)
[2]Article: How VR Technological Features Prompt Tourists’ Visiting Intention: An Integrated Approach. Authors: Nguyen Thi Bich Thuy, Le Thi Bich Ngoc, Chau Ngoc Tuan. Sustainability (SSCI, Q1). No: 15(6). Pages: 1-20. Year 2023. (Mar 9 2023 5:33AM)
[3]Article: Conceptualisation for mobile commerce adoption inSMEs: a perspective of developing countries. Authors: Chau Ngoc Tuan, Hepu Deng. International Journal of Business Information Systems (SCOPUS, Q2). No: 38 (4). Pages: 449-488. Year 2021. (Dec 2 2019 1:02PM)
[4]Article: A Perception-Based Model for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese Small and Medium-Sized Enterprises. Authors: Chau Ngoc Tuan, Hepu Deng, Richard Tay. Journal of Global Information Management (SSCI, Q2). No: 29 (1). Pages: 1-25. Year 2021. (Dec 10 2019 6:44AM)
[5]Article: Critical determinants for mobile commerce adoption in Vietnamese small and medium-sized enterprises. Authors: Chau Ngoc Tuan, Hepu Deng, Richard Tay. Journal of Marketing Management (SSCI, Q1). No: 36 (5-6). Pages: 456-487. Year 2020. (Dec 10 2019 6:46AM)
[6]Presentations: Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese SMEs: A Preliminary Study. Authors: Chau Ngoc Tuan, Hepu Deng. 29th Australasian Conference on Information Systems, Sydney, Australia. Pages: 1-10. Year 2018. (Sep 28 2018 7:10AM)
[7]Article: Applying Network Analysis in Assessing Stakeholders’ Collaboration for Sustainable Tourism Development: A Case Study at Danang, Vietnam. Authors: Nguyen Thi Bich Thuy, Chau Ngoc Tuan, Vo Le Xuan Sang. International Journal of Tourism Policy (SCOPUS, Q4). No: 8, Issue 3. Pages: 244-270. Year 2018. (Jul 24 2018 1:13PM)
[8]Article: Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese SMEs: A Conceptual Framework. Authors: Chau Ngoc Tuan, Hepu Deng. Procedia Computer Science (SCOPUS). No: 138. Pages: 433-440. Year 2018. (Jul 24 2018 1:28PM)
[9]Article: Research framework for the impact of total quality management on competitive advantage: The mediating role of innovation performance. Authors: Nguyen Van Cang, Chau Ngoc Tuan. Review of International Business and Strategy (SCOPUS, ESCI, Q2). No: 27, Issue: 3. Pages: 335-351. Year 2017. (Sep 21 2017 8:35PM)
[10]Article: Applying data mining model for analyzing the quality of healthcare services: the empirical study for the central region and highlands of Vietnam. Authors: Le Dan, Chau Ngoc Tuan. International Journal of Commerce and Management Research. No: 3, Issue 3. Pages: 8-13. Year 2017. (Mar 13 2017 7:46PM)
[11]Presentations: Research framework on the impact of total quality management on incremental and radical innovation performances: The role of the competing model. Authors: Nguyen Van Cang, Nguyen Truong Son, Đang Van My, Chau Ngoc Tuan. UHD-CTU 2017 Economics and Business Conference. Pages: 84-99. Year 2017. (Feb 4 2017 11:31AM)
[12]Article: Investigating the collaboration between public and private sectors for sustainable tourism development: An empirical study at Da Nang, Vietnam. Authors: Nguyen Thi Bich Thuy, Chau Ngoc Tuan, Vo Le Xuan Sang. International Journal of Commerce and Management Research. No: 3; Issue 9. Pages: 40-47. Year 2017. (Sep 20 2017 12:51PM)
[13]Presentations: The Impact of Organizational E-Readiness and Executive’s Attitude Factors on the Adoption of Electronic Marketing: An Empirical Study on Hotel Sector at Danang City, Vietnam. Authors: Chau Ngoc Tuan, Nguyen Thi Bich Thuy. World Conference on Business and Management & Global Great Debate 2016. Pages: 78-89. Year 2016. (Jun 1 2016 10:38AM)
[14]Article: Studying of The Viability of selected Probiotics in Soy milk to develop a functional beverage Product. Authors: Đao Thi Anh Thu, Chau Ngoc Tuan, Nguyen Thi Xuan Van. International journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (SCOPUS, Q2). No: 5 (2015) Issue: 6 ISSN: 2088-5334. Pages: 100-105. Year 2015. (Mar 10 2016 4:16PM)
[15]Presentations: The study of applying data mining model for analyzing the quality of hospital's healthcare services in the central region and highlands of Vietnam. Authors: Le Dan, Chau Ngoc Tuan. IAOS 2014 Conference on Official Statistics. Pages: Online. Year 2014. (Jul 17 2015 10:47AM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 10 2019 7:03AM)(Nov 23 2014 5:27PM)
[1]

Book Chapter (Chapter 6): Evaluating the Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in SMEs in Developing Countries: A Case Study of Vietnam (pp. 114-142), in the Book "Handbook of Research on Managing Information Systems in Developing Economies" (ISBN 978-1-79982-610-1).

Chủ biên: Prof. Richard Boateng. Đồng tác giả: Chau Ngoc Tuan, .. Nơi XB: IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA. Năm 2020.

[2]TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Chủ biên: TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn. Nơi XB: NXB THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. Năm 2014.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về thành tích xuất sắc trong năm học 2007-2008. Số: 57/QĐ-TĐKT. Năm: 2009.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2008-2009. Số: 3236/QĐKT. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4394/QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[7] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2018.
[8] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn