Lâm Chí Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 47190 lượt người xem
Họ và tên:  Lâm Chí Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/11/1960
Nơi sinh: Triệu Phong, Quảng Trị
Quê quán Triệu Phong, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tại: Học viện Tài chính Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2009
Dạy CN: Tài chính Ngân hàng.
Lĩnh vực NC: Cơ cấu kinh tế; Kinh tế vùng; Hệ thống tài chính; Quản trị Ngân hàng
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1998) đến nay.


Giảng viên chính từ 2004.


Phó Giáo sư từ 2009.

Giảng viên cao cấp (2016)

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp phát triển công nghiệp hổ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 đến 2015. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS.Lâm Chí Dũng và... Mã số: Cấp TP. Năm: 2013. (May 24 2012 11:20AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Chương trình nghiên cứu khoa học 05 của Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GS.TS. Trương Bá Thanh. Thành viên: Lâm Chí Dũng và... Mã số: Cấp Thành phố. Năm: 2013. (May 19 2011 5:13PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Phát triển bền vững Hợp tác xã tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: Lâm Chí Dũng và ... Mã số: 02/2011. Năm: 2012. (Jun 12 2011 3:33PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp nhằm phát triển Đà Nẵng thành trung tâm của thị trường chứng khoán ở miền Trung. Chủ nhiệm: Lâm Chí Dũng. Mã số: B2008-DN04-32. Năm: 2010. (Dec 31 2010 9:53AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Dự báo tác động của việc gia nhập WTO đến cấu trúc kinh tế của Thành phố Đà Nẵng; . Chủ nhiệm: GS.TS. Trương Bá Thanh. Thành viên: Lâm Chí Dũng và... Mã số: Cấp Thành phố. Năm: 2008. (May 19 2011 5:10PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn miền Trung. Chủ nhiệm: Lâm Chí Dũng. Mã số: B2003-14-24. Năm: 2005. (Dec 31 2010 9:53AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Tiếp cận hệ thống quản trị Ngân hàng thương mại như là quản trị một doanh nghiệp đặc thù. Chủ nhiệm: Lâm Chí Dũng. Mã số: B2000-14-28. Năm: 2001. (Dec 31 2010 9:53AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại Việt Nam. Chủ nhiệm: Lâm Chí Dũng. Mã số: B99-14-25. Năm: 2001. (Sep 15 2016 3:36PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá cơ chế phân cấp trong quản trị các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Ngọc Anh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Hệ thóng tài chính - ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ" DCFB 2020. Số: 7. Trang: 10-20. Năm 2020. (Aug 12 2020 8:56PM)
[2]Bài báo: Đặc trưng và những nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách địa phương - Trường hợp các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Hệ thóng tài chính - ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ" DCFB 2020. Số: 7. Trang: 309-319. Năm 2020. (Aug 12 2020 9:01PM)
[3]Bài báo: Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng. Số: 6 tháng 3/2020. Trang: 19 - 26. Năm 2020. (Jun 5 2020 3:43PM)
[4]Bài báo: Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của Doanh nghiệp Việt nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. Số: 7 (02). Trang: 01-08. Năm 2019. (Jun 28 2019 10:08PM)
[5]Bài báo: Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các Doanh nghiệp Việt nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. Số: 7 (01). Trang: 01-08. Năm 2019. (Apr 5 2019 4:55PM)
[6]Tham luận: Các rào cản trong tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh khu vực nông nghiêp - nông thôn. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Thực trạng hệ thống Tài chính - tiền tệ và những tác động đến sự phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam" (thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/16-20. Trang: 51-57. Năm 2018. (Dec 19 2018 10:39PM)
[7]Bài báo: Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước. Tác giả: Lâm Chí Dũng và Phan Quảng Thống. Tạp chí Tài chính. Số: tháng 06/2017 (659). Trang: 1-3. Năm 2017. (Sep 5 2017 2:52PM)
[8]Bài báo: Những hàm ý về điều tiết vĩ mô từ khủng hoảng tài chính 2007 - 2008 và khủng hoảng nợ công đối với sự ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Số: 152 (07/2). Trang: 83-90. Năm 2016. (Sep 6 2016 10:00AM)
[9]Bài báo: Đổi mới hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Phan Quảng Thống. Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 157 (7/2015). Trang: 16-19. Năm 2015.
(Aug 2 2015 3:18PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm của các khách hàng cá nhân tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Trần Hoàng Tiến. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Số: 6, 2015. Trang: 173-180. Năm 2015. (Jun 30 2015 4:46PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng và cộng sự. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 6/2015. Trang: 23 - 39. Năm 2015. (Jun 30 2015 5:24PM)
[12]Bài báo: Điều tiết, giải điều tiết, tái điều tiết đối với hệ thống ngân hàng - một góc nhìn đối chiếu và hàm ý chính sách. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 4 (89)/2015. Trang: 102 -107. Năm 2015. (Jun 30 2015 4:35PM)
[13]Bài báo: Đánh giá hiệu suất và chất lượng dịch vụ hành chính công (trong hoạt động quản lý quỹ NSNN của KBNN). Tác giả: Lâm Chí Dũng và Phan Quảng Thống. Tạp Chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia. Số: 160 (10/2015). Trang: 15-17. Năm 2015. (Nov 10 2015 9:45AM)
[14]Bài báo: Đánh giá tác động của lãi suất và chính sách lãi suất đối với Ngân hàng thương mại. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Hòa Nhân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & công nghệ. Số: 65/2013. Trang: 25-30. Năm 2013. (Jul 11 2013 12:11PM)
[15]Bài báo: Mô hình SERVPERF trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng cá nhân - Trường hợp ứng dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Ngũ Hành Sơn. Tác giả: Lâm Chí Dũng & Mai Thị Thanh Chung. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. Số: 1/2013. Trang: 75-85. Năm 2013. (May 22 2013 10:16AM)
[16]Bài báo: Nhận thức đúng về thị trường OTC và một số khuyến nghị đối với thị trường OTC Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 44. Trang: 169 - 176. Năm 2011. (Jun 18 2011 9:39AM)
[17]Bài báo: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sau 4 năm - nhận diện những xu hướng chủ yếu. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 92. Trang: 78-82. Năm 2009. (May 19 2011 6:31PM)
[18]Tham luận: Khắc phục các lực cản trong liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ. Trang: 45-53. Năm 2009. (May 19 2011 5:56PM)
[19]Bài báo: Hàm cầu tiền của Milton Friedman với chi phí giao dịch, khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí khoa học công nghệ. Số: 30. Trang: 110 - 115. Năm 2009. (May 19 2011 5:59PM)
[20]Tham luận: Liên kết kinh tế miền Trung - Các giải pháp ưu tiên ở tầm vĩ mô. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ. Trang: 139-145. Năm 2009. (May 19 2011 6:10PM)
[21]Bài báo: Sử dụng mô hình KMV - Merton lượng hóa mối quan hệ giữa bảo đảm tài sản, tỷ lệ phân bổ vốn vay với rủi ro tín dụng. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Phan Đình Anh. Tạp chí khoa học công nghệ. Số: 31. Trang: 130-135. Năm 2009. (Dec 31 2010 9:54AM)
[22]Bài báo: Cơ chế tác động và hạn chế nội tại của các công cụ tài chính công đối với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí khoa học công nghệ. Số: 21. Trang: 80-84. Năm 2007. (May 19 2011 8:40PM)
[23]Tham luận: Cải thiện cơ hội tiếp cận dịch vụ tín dụng của các chủ thể kinh tế nông thôn miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học. Năm 2006. (May 19 2011 8:30PM)
[24]Bài báo: Mô hình bội số tiền gửi với các điều kiện gần thực tế hơn. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Kinh tế phát triển. Số: 109. Trang: 26-28. Năm 2006. (May 19 2011 8:37PM)
[25]Bài báo: Tăng cường mức độ tham gia thị trường chứng khoán của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lâm Chí Dũng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Năm 2005. (May 19 2011 8:31PM)
[26]Bài báo: Triển vọng và lộ trình tham gia thị trường chứng khoán của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lâm Chí Dũng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Tài chính. Số: 492. Trang: 40-43. Năm 2005. (May 19 2011 8:33PM)
[27]Bài báo: Tín dụng phi chính thức ở nông thôn miền Trung qua một cuộc khảo sát - nhận định và giải pháp. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 11. Trang: 17-22. Năm 2005. (Dec 31 2010 9:54AM)
[28]Tham luận: Phát triển thị trường tài chính Việt Nam: Quan điểm cơ bản và nhận diện những vấn đề chủ yếu. Tác giả: Lâm Chí Dũng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Năm 2004. (May 19 2011 8:35PM)
[29]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề hộ nông thôn miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 62. Trang: 54-57. Năm 2004. (May 19 2011 6:14PM)
[30]Tham luận: Mấy ý kiến góp phần phát triển nhanh và bền vững thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Võ Xuân Tiến
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học. Năm 2004. (May 19 2011 8:27PM)
[31]Bài báo: Các khái niệm tiền chuyển khoản và tiền điện tử nên được hiểu như thế nào. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Khoa học công nghệ. Số: 2000. Năm 2000. (May 19 2011 6:19PM)
[32]Bài báo: Biện pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Kinh tế phát triển. Số: 39. Trang: 14-17. Năm 2000. (May 19 2011 6:25PM)
[33]Bài báo: Chính sách tài trợ ưu đãi cho khu vực nông thôn Miền Trung. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 39. Trang: 56-58. Năm 2000. (May 19 2011 6:27PM)
[34]Tham luận: Giải pháp tạo lập và cung ứng nguồn lực tài chính cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn. Tác giả: Lâm Chí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ. Trang: 162-168. Năm 1999. (May 19 2011 6:29PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Stock liquidity and capital structure: International evidence. Authors: Tung Lam Dang, Hai Ly Ho, Chi Dzung Lam, Thanh Thao Tran, Xuan Vinh Vo. Cogent-Econonomics & Finance. No: 7. Pages: 1-20. Year 2019. (Jun 28 2019 9:58PM)
[2]Presentations: A more detailed insight on diversification and bank performance: Evidence from Vietnam. Authors: Lâm Chí Dũng, Mai Thị Thanh Chung, Vương bảo Bảo. Kỷ yêu Hội thảo quốc tế ICOAF. Pages: 15-17. Year 2018. (Oct 10 2018 9:35AM)
[3]Presentations: Reinforcing the role of banks in socio-economic development of central region. Authors: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Hoài Nhân, Nguyễn Ngọc Anh. Proceedings of International Conference on "Socio - economic strategies for Central Vietnam at the dawn of the Twenty - first century”. Pages: 34-40. Year 2000. (May 19 2011 6:21PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 29 2012 4:20PM)(May 19 2011 8:55PM)
[1]Giáo trình Tài chính - Tiền tệ
Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân, TS. Hồ Hữu Tiến, Th.s. Võ Văn Vang, Th.s Trịnh Thị Trinh, Th.s. Đặng Tùng Lâm
Lâm Chí Dũng: Chương 1, Chương 5, Chương 4 (viết chung với Th.s. Đặng Tùng Lâm)  
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. Năm 2012.
[2]Giáo trình Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Chủ biên: Lâm Chí Dũng. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2008.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Quảng Thống
Đề tài: Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc Nhà nước
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2015

  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên Giỏi cấp Đại học Đà nẵng. Năm: 2000.
[2] Giảng viên Giỏi cấp ĐH Đà nẵng. Năm: 2001.
[3] Giảng viên Giỏi cấp ĐH Đà nẵng. Năm: 2004.
[4] Giảng viên Giỏi cấp ĐH Đà nẵng. Năm: 2005.
[5] Giảng viên Giỏi cấp ĐH Đà nẵng. Năm: 2006.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2008.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2009.
[8] Giấy khen. Năm: 2010.
[9] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[10] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về Hướng dẫn SV đạt giải nhất "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2011". Năm: 2011.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2015.
[12] Chiến sỹ Thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[13] Chiễn sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết Tài chính _ Tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Cao học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị ngân hàng thương mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Cao học
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị Ngân hàng thương mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 TRường Đại học KInh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Chuyên đề Thuế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[5]Tài chính Doanh nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1999 Đại học
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Duy Tân
[6]Lý thuyết Tài chính _ tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Đại học  Trường Đại học Kinh tế _ Đại học Đà Nẵng
[7]Kế toán ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[8]Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế _ Đạ học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn