Trần Ngọc Ánh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 42411 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Ngọc Ánh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  19/01/1958
Nơi sinh: Lâm Thao-Phú Thọ
Quê quán Lâm Thao-Phú Thọ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Việt Nam
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Triết học; Tại: VN
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2018
Dạy CN: Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minhh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 36 - Hoàng Đức Lương - Đà Nẵng
Điện thoại: 3615186; Mobile: 0905164874
Email: tranngocanhdhdn@yahoo.com.vn; anhtn@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1985 - 1995 Cán bộ giảng dạy cơ sở đại học ngoại Đà Nẵng

1995 - 1998 Cán bộ giảng dạy tại Trường đại Đại cương - ĐH ĐN

1998 - 2011 Cán bộ giảng dạy tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Vận dụng tư tưởng pháp trị của Hàn Phi trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Trân Ngoc Anh. Thành viên: Ths. Nguyên Thi Kim Binh. Mã số: B2010 – ĐN 04 – 45. Năm: 2012. (Mar 12 2013 4:29PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tư tưởng triết học và đạo làm người của Ngô Thì Nhậm và sự vận dụng hiện nay. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Ánh. Thành viên: Ths. Nguyễn Thị Kim Bình. Mã số: B2006-ĐN04-04. Năm: 2006. (Mar 26 2011 5:43PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: B2001-14-06. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và một số vấn đề đặt ra trong công cuộc đổi mới và xây dựng Đảng hiện nay, Đề tài cấp Bộ, 2002. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Ánh. Thành viên: Ths. Lê Minh ThọThs. Dương Anh Hoàng. Mã số: B2001-14-06. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:24AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Góp phần tìm hiểu nguồn gốc tư tưởng “Dân là gốc nước" của Hồ Chí Minh, Đề tài Cấp ĐHĐN, 1998. Chủ nhiệm: Ths.Trần Ngọc Ánh. Thành viên: . Mã số: ĐN - 98 - 09. Năm: 1998. (Dec 31 2010 9:24AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: VAI TRÒ ĐỘNG LỰC CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HIỆN NAY. Tác giả: TS. Trần Ngọc Ánh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 27. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[2]Bài báo: Về triết lý "Dĩ bất biến ứng vạn biến" của Hồ Chí Minh. Tác giả: TS. Trần Ngọc Ánh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 60. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[3]Bài báo: Đổi mới giáo dục Việt Nam trước thách thức thời đại. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Dân tộc & Thời đại. Số: 177. Trang: 63-66. Năm 2015. (Jul 19 2015 10:43PM)
[4]Bài báo: Ngô Thì Nhậm và triết lý nhân sinh. Tác giả: Trần Ngọc Ánh*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 48. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[5]Bài báo: Triết lý xử thế Ngô Thì Nhậm. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. tạp chí triết học. Số: 4/2015. Trang: 45 - 50. Năm 2015. (Jul 19 2015 10:33PM)
[6]Bài báo: Người cầm quyền theo tư tưởng pháp trị Hàn Phi và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước ta hiện nay. Tác giả: TS. Trần Ngọc Ánh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 59. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[7]Bài báo: Cơ sở tư tưởng triết học trong học thuyết pháp trị Hàn Phi. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. tạp chí triết học. Số: 10(269). Trang: 28-34. Năm 2013. (Jul 11 2014 4:49PM)
[8]Bài báo: ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – CẦN TIẾP TỤC BỔ XUNG VÀ HOÀN THIỆN . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí KH & CN ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 9 (58). Trang: 104-109. Năm 2012.
(Jul 11 2014 4:19PM)
[9]Bài báo: ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – CẦN TIẾP TỤC BỔ XUNG VÀ HOÀN THIỆN . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí KH & CN ĐHĐN. Số: 9 (58). Trang: 104-109. Năm 2012. (Jul 11 2014 4:20PM)
[10]Bài báo: Chia sẻ lợi ích – Nền tảng của liên kết kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên,Tạp chí Khoa học & Công nghệ (ĐHĐN) số 3(32) – 2009, tr 127 – 132. . Tác giả: Trần Ngọc Ánh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3. Trang: 127-132. Năm 2009.
(Mar 26 2011 8:08PM)
[11]Bài báo: Lê Quý Đôn và ý tưởng chấn hưng chế độ phong kiến đương thời. Tác giả: . Tạp chí Huế xưa & nay
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 96. Trang: 14-18. Năm 2009.
(Mar 26 2011 8:13PM)
[12]Bài báo: Ngoại giao Tây Sơn – Những tư tưởng đặc sắc và bài học lịch sử . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 97-103. Năm 2009. (Mar 26 2011 7:46PM)
[13]Bài báo: Khổng Tử và Hồ Chí Minh: Những tương đồng và khác biệt trong tư tưởng đạo đức . Tác giả: Trần Ngọc Ánh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí triết học. Số: 4. Trang: 41-44. Năm 2009. (Mar 26 2011 7:52PM)
[14]Bài báo: Tư tưởng ngoại giao đặc sắc của vương triều Tây Sơn qua Bang giao hảo thoại của Ngô Thì Nhậm. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Huế xưa & nay. Số: 90. Trang: 34-37. Năm 2008. (Mar 26 2013 4:40PM)
[15]Bài báo: “Bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin”. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. tạp chí khoa học & công nghệ ĐHĐN. Số: 3(26). Trang: 129-133. Năm 2008. (Mar 26 2013 4:32PM)
[16]Bài báo: Tư tưởng ngoại giao đặc sắc của vương triều Tây Sơn qua Bang giao hảo thoại của Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Huế xưa & nay
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 90. Trang: 34-37. Năm 2008.
(Mar 26 2011 7:30PM)
[17]Bài báo: Bản chất khoa học và cách mạng – cội nguồn sức sống của triết học Mác, chủ nghĩa Mác . Tác giả: Trần Ngọc Ánh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí triết học. Số: 8. Trang: 23-27. Năm 2008. (Mar 26 2011 7:41PM)
[18]Bài báo: Bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí KH & CN ĐHĐN. Số: số 3(26), 2008. Trang: tr129-133. Năm 2008. (Jul 11 2014 4:06PM)
[19]Bài báo: Bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí KH & CN ĐHĐN. Số: số 3(26), 2008. Trang: tr129-133. Năm 2008. (Jul 11 2014 4:08PM)
[20]Bài báo: “Bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin”- Tạp chí KH & CN ĐHĐN số 3(26), 2008 tr129-133 . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3. Trang: 129-133. Năm 2008.
(Mar 26 2011 7:25PM)
[21]Bài báo: Nhận thức luận của Ngô Thì Nhậm - Bước tiến của tư tưởng triết học Việt Nam thế kỷ XVIII . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 5. Trang: 58-62. Năm 2007. (Mar 26 2011 6:44PM)
[22]Bài báo: Về quan điểm “đức là gốc” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Năm 2007. (Mar 26 2011 6:49PM)
[23]Bài báo: “Đức là gốc” - Quan điểm cơ bản, nhất quán và đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí sinh hoạt Lý luận. Số: 6. Trang: 3-5. Năm 2007. (Mar 26 2011 7:21PM)
[24]Bài báo: “Đức là gốc” - Quan điểm cơ bản, nhất quán và đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6 (85). Trang: 3-5. Năm 2007.
(Mar 26 2013 4:14PM)
[25]Bài báo: Quan niệm Thời mệnh trong tư tưởng Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 13. Trang: 81-84. Năm 2006.
(Mar 26 2011 6:41PM)
[26]Bài báo: Tư tưởng và tấm gương trung nghĩa của Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Hues xưa & nay
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 72. Trang: 32-36. Năm 2005.
(Mar 26 2011 6:35PM)
[27]Bài báo: Vai trò con người đối với lịch sử xã hội trong tư tưởng Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 8. Trang: 26-29. Năm 2005. (Mar 26 2011 6:31PM)
[28]Bài báo: . Sự tương đồng và khác biệt trong tư tưởng giáo dục của Ngô Thì Nhậm và La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 2. Trang: 33-37. Năm 2004. (Mar 26 2011 6:17PM)
[29]Bài báo: Hai nhân tố cơ bản quyết định xu hướng vận động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nguồn lực và chính sách phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Kỷ yếu hội thảo. Số: 3. Trang: 90-94. Năm 2004. (Mar 26 2011 6:21PM)
[30]Bài báo: . Bàn thêm tư tưởng về Nhân của Khổng Tử qua Luận Ngữ . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 9. Trang: 32-35. Năm 2004.
(Mar 26 2011 6:24PM)
[31]Bài báo: Tư tưởng giáo dục Ngô Thì Nhậm,Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 11 năm 2004 . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Kỷ yếu hội thảo. Số: T 11. Năm 2004. (Mar 26 2011 6:28PM)
[32]Bài báo: Phát huy lợi thế so sánh - Định hướng phát triển quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 10. Trang: 6-9. Năm 2003.
(Mar 26 2011 6:13PM)
[33]Bài báo: Ngô Thì Nhậm – Tấm gương sáng về đạo làm người trong thời kỳ biến loạn lịch sử, Tạp chí Triết học 5-2003, tr 32-35 . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 5. Trang: 32-35. Năm 2003. (Mar 26 2011 6:09PM)
[34]Bài báo: Tìm hiểu tư tưởng “Đức trị và “Pháp trị của Lê Quý Đôn qua “Kinh Thư diễn nghĩa” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 118-121. Năm 2002. (Mar 26 2011 6:01PM)
[35]Bài báo: Quan niệm của Lê Quý Đôn về tư cách người cầm quyền qua “Kinh Thư diễn nghĩa”, Tạp chí Khoa học Xã hội số 6/2002, tr 39-42. . Tác giả: Trần Ngọc Ánh
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học xã hội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6. Trang: 39-42. Năm 2002.
(Mar 26 2011 6:05PM)
[36]Bài báo: Về một phương diện tiếp cận kinh tế tri thức. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 61-63. Năm 2001. (Mar 26 2011 5:56PM)
[37]Bài báo: Góp phần tìm hiểu mệnh đề “Dân là gốc nước trong Kinh Thư. Tác giả: Trần Ngọc Ánh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Triết học. Số: 1. Trang: 37-40. Năm 1997. (Mar 26 2011 5:50PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 11 2018 3:56PM)(Mar 26 2011 8:24PM)
[1]Triết học chính trị Chủ biên: Trần Ngọc Ánh. Đồng tác giả:  Phạm Huy Thành. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, Hà Nội. Năm 2017.
[2] Tài liệu hướng dẫn học tập Triết học Mác-Lê nin, Trung tâm Đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng, 2000 (chủ biên). Chủ biên: Trần Ngọc Ánh. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2000.
  
 Khen thưởng
[1] - Bằng khen của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Số: 6704/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[2] Khen thưởng. Số: 6928/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[3] khen thưởng. Số: 1199/QĐ/BGD&ĐT . Năm: 2006.
[4] khen thưởng. Số: 2725/QĐ-BGDĐT, . Năm: 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn