Vương Thị Bích Thủy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28288 lượt người xem
Họ và tên:  Vương Thị Bích Thủy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1964
Nơi sinh: Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị
Quê quán Hải Trường - Hải Lăng - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Chính trị; Tại: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Viện triết học-Trung tâm KHXH&NV Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Triết học, Lý luận Chính trị
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, số 459 Đường Tôn Đức Thắng, P. Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, Tp Đà nẵng
Điện thoại: 0942010942; Mobile: 0942010942
Email: vtbthuy@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 1984 đến năm 1995: Giảng viên Mác-Lênin, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Từ năm 1995 đến năm 1998: Giảng viên khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Đại cương - ĐHĐN.

- Từ năm 1998 đến năm 2010: Giảng viên khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

- Từ tháng 10/2010 đến nay: Chủ nhiệm khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Biện chứng giữa người dạy - người học và vận dụng vào đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Việt Nam hiện nay. Chủ nhiệm: TS. Vương Thị Bích Thủy. Thành viên: ThS. Dương Đình Tùng. Mã số: DD2013-03-43. Năm: 2013. (Jun 14 2014 9:00AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Những quan điểm cơ bản của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đề tài cấp ĐHĐN, 2003. Chủ nhiệm: Vương Thị Bích Thủy. Mã số: T01-14-13. Năm: 2003. (Dec 31 2010 2:09PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay" - Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trang: 158 - 162. Năm 2015. (Jun 3 2015 3:23PM)
[2]Bài báo: Bài báo “Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua hệ thống di tích lịch sử cách mạng ở thành phố Đà Nẵng” đăng Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng số 11 tháng 06 năm 2014. . Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy - SV. Nguyễn Thị Phường
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11 (02). Trang: 105-110. Năm 2014.
(Dec 3 2014 3:49PM)
[3]Bài báo: Quan điểm người học là trung tâm và vai trò của người thầy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 8(81).2014. Trang: 24. Năm 2014.
(Oct 29 2014 2:52PM)
[4]Tham luận: Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng. . Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học – năm 2014, Trường Đại học Sư phạm - Đà Nẵng, tháng 4/2014.. Trang: Tr. 188-192. Năm 2014. (Jun 14 2014 9:34AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 10(83).2014. Trang: 32. Năm 2014.
(Feb 25 2015 2:42PM)
[6]Tham luận: Mối quan hệ giữa Đảng với trí thức và một số vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy, ThS. Dương Đình Tùng
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay; Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: tr.136 - 145. Năm 2012.
(Mar 16 2013 11:29AM)
[7]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược Trồng người và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: số 3 (02)/2012. Trang: tr. 87-93. Năm 2012. (Jan 2 2011 3:14PM)
[8]Bài báo: Quan điểm của John Dewey "về nền giáo dục tiến bộ" và ý nghĩa hiện thời của nó. Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy - ThS. Dương Đình Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61)/2012. Trang: 135 - 140. Năm 2012. (Jun 21 2013 4:16PM)
[9]Bài báo: Chủ trương hội nhập quốc tế theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI . Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Trang: 89-95. Năm 2011.
(Mar 12 2013 9:44PM)
[10]Bài báo: Vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7 (48). Trang: 201 - 205. Năm 2011. (Mar 12 2013 9:25PM)
[11]Bài báo: Tính hai mặt của toàn cầu hoá kinh tế - Cơ hội và thách thức đối với quá trinhg phát triển bền vững ở Việt Nam. Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế APPEND5 "Toàn cầu hoá và những vấn đề Triết học ở châu Á - Thái Bình Dương", Hà Nội - Việt Nam. Năm 2008. (Jan 2 2011 3:07PM)
[12]Bài báo: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 21. Trang: 116-122. Năm 2007. (Feb 10 2011 10:44AM)
[13]Tham luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trang: 19-27. Năm 2007. (Feb 10 2011 10:57AM)
[14]Bài báo: Vấn đề tất yếu và tự do trong triết học Đêmôcrit và Êpiquya. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học. Số: 11. Trang: 42-46. Năm 2004. (Feb 10 2011 3:43PM)
[15]Bài báo: Dân chủ hoá đời sống xã hội - động lực phát triển kinh tế. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 05. Trang: 35-39. Năm 2004. (Feb 10 2011 4:03PM)
[16]Tham luận: Đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội - giải pháp tích cực nhằm phát huy động lực chính trị - tinh thần trong phát triển kinh tế. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nguồn lực và chính sách phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam", Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trang: 95-100. Năm 2004. (Feb 10 2011 4:16PM)
[17]Tham luận: Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức đối với quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững", Khối các trường Đại học kinh tế toàn quốc tổ chức tại Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2003.
(Feb 10 2011 4:22PM)
[18]Bài báo: Dân chủ hoá tạo môi trường và động lực cho sự phát triển cá nhân và xã hội. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Triết học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 08. Trang: 13-16. Năm 2003.
(Feb 10 2011 4:28PM)
[19]Bài báo: Bản chất của toàn cầu hoá kinh tế và khả năng hội nhập của Việt Nam. Tác giả: Vương thị Bích Thủy. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 03. Trang: 24-28. Năm 2003. (Feb 10 2011 4:31PM)
[20]Bài báo: Tính tất yếu của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học. Số: 12. Trang: 10-13. Năm 2002. (Feb 10 2011 4:36PM)
[21]Bài báo: - Vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Nghiên cứu lý luận. Số: số 9. Trang: 175-179. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:09PM)
[22]Bài báo: Lý luận về tất yếu và tự do trong triết học của C.Mác và Ph.Ăngghen. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học. Số: 06. Trang: 28-30. Năm 2000. (Feb 10 2011 4:55PM)
[23]Bài báo: Vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Nghiên cứu lý luận
marriage affairs open i want an affair
. Số: 09. Trang: 39-43. Năm 2000.
(Feb 10 2011 5:00PM)
[24]Tham luận: Vấn đề tất yếu và tự do trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Sức sống của một tác phẩm triết học", Viện triết học - Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia Hà Nội. Năm 2000. (Feb 10 2011 5:06PM)
[25]Tham luận: Một số giải pháp góp phần chuyển hướng nông nghiệp, nông thôn sang nền kinh tế thị trường. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Các giải pháp kinh tế phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, Đại học Đà Nẵng . Trang: 209-214. Năm 1999. (Feb 10 2011 5:11PM)
[26]Bài báo: Vấn đề tất yếu và tự do trong triết học Hêghen. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học. Số: 02. Trang: 47-50. Năm 1998. (Feb 11 2011 10:10AM)
[27]Bài báo: Tư tưởng về mối liên hệ nhân quả, về tất yếu và tự do trong triết học Xpinôda. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 03. Trang: 48-50. Năm 1997.
(Feb 11 2011 10:13AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 11 2011 10:26AM)(Feb 11 2011 11:26AM)(Feb 11 2011 11:32AM)(Feb 11 2011 11:36AM)
[1]Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐHĐN Chủ biên: Ngô Văn Hà, Trần Quang Ánh. Đồng tác giả:  Vương Thị Bích Thủy, Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động. Năm 2009.
[2]Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức đối với quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam trong Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững Chủ biên: PGS.TS Lê Thế Giới, PGS.TS Võ Xuân Tiến, PGS.TS Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ và 14 đồng tác giả. Nơi XB: Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội. Năm 2005.
[3]Tất yếu và tự do - một số vấn đề lý luận và thực tiễn Chủ biên: Vương Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. Năm 2004.
[4]Vấn đề tất yếu và tự do trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa Kinh nghiệm phê phán trong Sức sống của một tác phẩm triết học Chủ biên: GS. TS Nguyễn Trọng Chuẩn, PGS.TS Đặng Hữu Toàn. Đồng tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ và 28 đồng tác giả. Nơi XB: Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội. Năm 2000.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Bùi Thị Tuyết Loan
Đề tài: Vận dụng quan điểm của Triết học Mác-Lênin về giải phóng con người vào việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1300/QĐ - TĐKT. Năm: 2001.
[2] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1501/QĐ - TĐKT. Năm: 2002.
[3] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1651/QĐ - TĐKT. Năm: 2003.
[4] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1755/QĐ - TĐKT. Năm: 2004.
[5] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2060/QĐ - TĐKT. Năm: 2005.
[6] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Số: 1199/QĐ - BGD&ĐT. Năm: 2006.
[8] Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Số: 8147/QĐ - UBND. Năm: 2006.
[9] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2667/QĐ - TĐKT. Năm: 2006.
[10] Bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam. Số: 459/QĐKT. Năm: 2010.
[11] Đảng viên xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm: 2012.
[12] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
[13] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2012.
[14] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Số: 4576/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[15] Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Số: 7609/QĐ-UBND. Năm: 2014.
[16] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: năm học 2012-2013.
[17] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 4754/QĐ-KT. Năm: Năm học 2013-2014.
[18] Danh hiệu phụ nữ Hai giỏi “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”. Số: Số 87/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: Từ 2011-2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Triết học xã hội
Ngành: Triết học
 2012 Cao học chuyên ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[2]Tất yếu & Tự do
Ngành: Triết học
 2009 Sinh viên Đại học hệ chính qui ngành Giáo dục Chính trị  Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Ngành: Khoa học chính trị
 2008 Sinh viên Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, tại chức, từ xa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng - Các TTGDTX các tỉnh liên kết với TTGDTX ĐHĐN - Đại học Luật Hà Nội tại Quảng Nam - Đại học Quảng Nam
[4]Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành: Khoa học chính trị
 2004 Sinh viên Đại học hệ chính quy ngành Giáo dục chính trị  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
Ngành: Khoa học chính trị
 1998 Sinh viên Đại học hệ chính quy ngành Giáo dục chính trị  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Chính trị
Ngành: Khoa học chính trị
 1995 Sinh viên Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy, tại chức, từ xa  Đại học Đà Nẵng
[7]Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành: Khoa học chính trị
 1984 Sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, tại chức, từ xa  Đại học Đà Nẵng - Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng - Đại học Văn hoá Hà Nội tại Quảng Nam
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn