Phan Thị Kim Thủy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27577 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Kim Thủy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/12/1983
Nơi sinh: Đại Lộc - Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc _ Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực NC: Công nghệ Xử lý nước thải/bùn thải; Khảo sát-Đánh giá hiện trạng Môi trường;
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3 733 590; Mobile: 0905 716 147
Email: ptkthuy@dut.udn.vn; kimthuybk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2006 đến 2007: Giảng dạy tại Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
Từ 2007 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Môi trường - Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
Từ 2007 đến nay: Cộng tác viên tại Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng tải xử lý các chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm theo hướng áp dụng cho hệ thống xử lý sinh học. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thi Kim Thuy. Thành viên: ThS. Mai Thị Thùy Dương; ThS. Dương Gia Đức, SV. Nguyễn Thị Thu Hà. Mã số: T2019-02-34. Năm: 2019. (Jan 9 2020 11:08PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp quản lý bùn cặn từ hệ thống thoát nước đô thị - Nghiên cứu điển hình tại lưu vực Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Thủy. Thành viên: ThS. Hoàng Ngọc Ân, ThS. Dương Gia Đức, Nguyễn Thị Khánh Ly. Mã số: T2017. Năm: 2017. (Oct 25 2017 4:16PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Quang. Thành viên: Thư ký đề tài ThS. Phan Thị Kim Thủy; Thành viên ThS. Hoàng Ngọc Ân, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Dương Gia Đức, KS. Nguyễn Đức Huỳnh, KS. Võ Đình Pho, ThS. Nguyễn Thị Đức, ThS. Hoàng Hải Thọ, ThS. Huỳnh Minh Hiền. Mã số: ĐN-2015. Năm: 2017. (Apr 13 2016 5:40PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nước thải đô thị với hệ thống thoát nước chung hướng đến quản lý nước thải bền vững tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Thủy. Thành viên: ThS. Hoàng Ngọc Ân. Mã số: T2015-02-134. Năm: 2015. (Sep 15 2015 8:42AM)
[5] Đề tài Khác: Study on impact assessment sanitation at upstream Cu De river to protect water supply resource in Danang city. Chủ nhiệm: Phan Thị Kim Thủy. Thành viên: Phan Thị Kim Ngà, Nguyễn Thị Như Hoa, Hoàng Ngọc Ân. Mã số: GSGES (2014-2015). Năm: 2015. (Apr 23 2015 10:14AM)
[6] Đề tài Khác: Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi Biogas-Quy mô Pilot 6m3/ngđ tại nhà máy chế biến mủ cao su Hiệp Đức, Quảng Nam. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: 86d/2013. Năm: 2014. (Apr 11 2015 10:39PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phục hồi và bảo vệ nguồn nước hồ đô hồ thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các giải pháp công nghệ sinh thái. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức, Nguyễn Dương Quang Chánh, Nguyễn Đức Huỳnh, Võ Đình Pho, Hoàng Hải Thọ, Tô Văn Hùng. Mã số: B2012-0104. Năm: 2014. (Jun 30 2014 11:23PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Công viên 29-3, Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Thủy. Thành viên: ThS. Hoàng Ngọc Ân; KS. Lê Hoàng Sơn. Mã số: T2012-02-44. Năm: 2012. (Dec 15 2012 10:06AM)
[9] Đề tài Khác: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp tận thu nguồn năng lượng khí sinh học phục vụ sản xuất theo cơ chế phát triển sạch (CDM). Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: 09d/2011. Năm: 2012. (Apr 11 2015 10:37PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm các hồ đô thị bằng các mô hình đất ướt. Chủ nhiệm: TS. Trần văn Quang. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Hải Thọ, Võ Diệp Ngọc Khôi. Mã số: B2009-ĐN02-47. Năm: 2010. (Aug 31 2012 9:26AM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ rác thải. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lan Phương. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Hải. Mã số: T2008- 02- 61. Năm: 2008. (Aug 31 2012 9:27AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[2]Bài báo: Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá tải trọng xử lý chất hữu cơ của đệm PVA-GEL trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 59. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[4]Bài báo: Quản lý nước thải khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà nẵng: hiện trạng và trở ngại. Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang, ThS. Phan Thị Kim Thủy, ThS. Trịnh Vũ long, ThS. Hoàng Ngọc Ân. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng. Số: 7(116).2017. Trang: 67-72. Năm 2017. (Oct 25 2017 3:59PM)
[5]Bài báo: Bùn thải đô thị tại thành phố Đà nẵng: Hiện trạng và khả năng xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; ThS. Dương Gia Đức; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 79-83. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí xử lý chất hữu cơ trong nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang, ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng. Số: 9(118).2017. Trang: 44-49. Năm 2017. (Oct 25 2017 4:05PM)
[7]Bài báo: Đặc điểm nước thải trong hệ thống thoát nước chung: nghiên cứu điển hình tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thi Kim Thủy, Trần Văn Quang, Hoàng Ngọc Ân. Tạp chí Xây dựng. Số: ISBN 978-604-82-1687-0. Trang: 202-206. Năm 2016. (Sep 24 2015 9:58AM)
[8]Bài báo: Các thông số của quá trình lọc sinh học xử lý nước thải đô thị từ hệ thống thoát nước chung: Kết quả thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Hà Quân, Võ Đình Pho, Phan Thi Kim Thủy, Trần Văn Quang. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: Số: 5(102). Trang: 70-74. Năm 2016. (Jul 29 2017 8:53AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng đảo nổi thực vật giảm thiểu sự ô nhiễm hồ đô thị: thực nghiệm tại hồ Vĩnh Trung thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Văn Quang, Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(80).2014. Trang: 35 - 38. Năm 2014. (Dec 22 2014 4:01PM)
[10]Bài báo: Hồ đô thị thành phố Đà Nẵng: hiện trạng và biện pháp bảo vệ bằng công trình đất ướt lai hợp. Tác giả: Trần Văn Quang, Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(62).2013. Trang: 107-112. Năm 2013. (Apr 10 2014 10:46AM)
[11]Bài báo: Áp dụng công nghệ sinh thái xử lý nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải. Tác giả: Trần văn Quang, Phan Thị Kim Thủy. Kỷ yếu hội thảo: Các trường Đại học kỹ thuật với nhiệm vụ bảo vệ Môi trường và phát triển bền vững. Số: Số: 1. Trang: Trang: 170-175. Năm 2006. (Aug 31 2012 9:34AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Study on impact assessment sanitation at upstream Cu De river to protect water supply source in Da Nang City. Authors: Phan Thi Kim Thuy , Phan Thi Kim Nga; Nguyen Thi Nhu Hoa ; Tran Van Quang and Shuhei Tanaka. The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 10th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region. Pages: 52. Year 2015. (Jan 2 2018 10:18AM)
[2]Presentations: Water environmental management of Danang city, Vietnam: current issue and challenge on the context of climate change. Authors: Tran Van Quang, Phan Thi Kim Thuy, Hoang Ngoc An. YNU International Symposium 2015. Pages: 17-19. Year 2015. (Sep 15 2015 8:48AM)
[3]Article: Application of eco-technology to protecting water resources: case study at urban lake in Danang city. Authors: Phan Thi Kim Thuy, Tran Van Quang. Journal of Science and Technology, Vietnam Academic of Science and Technology. No: 53 - 3A. Pages: 85-90. Year 2015. (Aug 21 2015 8:12AM)
[4]Presentations: Urban lakes in Danang city: Current issues and improvement methods by constructed wetlands. Authors: Phan Thi Kim Thuy. Vo Diep Ngoc Khoi, Tran Van Quang. GSGES, Đại học Kyoto, Nhật Bản. Pages: 100-115. Year 2014. (Jun 14 2016 11:23AM)
[5]Presentations: Pollution of groundwater source in Danang city: current status and suggest methods for improvement. Authors: Tran Van Quang, Phan Thi Kim Thuy, Hoang Ngoc An, Nguyen Duong Quang Chanh. Proceedings of community forum 2012-impact of Icreasing flood risk on food & Health security in southeast Asia. Development Academy of the Philippne, Tagatay city , philippines. Pages: 227-236. Year 2012. (Apr 4 2015 10:46PM)
[6]Presentations: Environmental problems and conservation in Vietnam. Authors: Tran Van Quang, Vo Diep Ngoc Khoi, Phan Thi Kim Thuy. Summer study course of higher education of environmental leadership training program. University of Shiga Prefecture. Pages: 54-58. Year 2011. (Nov 21 2017 8:58AM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen BCH TNCS HCM Thành phố Đà Nẵng ngày 22/9/2005. Số: 188/NQ-KT. Năm: 2005.
[2] Giấy khen của Đảng ủy trường ĐHBK về việc Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 29-QĐ/TVĐU. Năm: 2009.
[3] Giấy khen của BCH Công Đoàn trường ĐHBK về việc đã có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn năm học 2009-2010. Số: 78/QD/TVCD. Năm: 2010.
[4] Bằng khen Trung ương Đoàn về việc có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên năm 2011. Số: 657 QĐ/TWĐTN. Năm: 2011.
[5] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN về việc hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn & PTTN ĐHDN. Số: 1613/QĐKT. Năm: 2012.
[6] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016. Số: 272/QĐ-ĐHBK 11/7/2016. Năm: 2016.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý môi trường nước
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Công nghệ Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường đại học sư phạm
[3]Đồ án quản lý chất thải rắn
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên  Đại học Bách Khoa
[4]Đồ án xử lý nước thải đô thị
Ngành: Khoa học môi trường
 2008 Sinh viên  Đại học Bách Khoa
[5]Quan trắc khảo sát Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[6]Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên đại học  Trường đại học Bách Khoa
  
 Thông tin khác
  

Các hoạt động khoa học công nghệ khác:

1. Thành viên dự án “Applied eco-technology for reducing water pollution of Damrong pond, Thuanphuoc ward, Danang city, Vietnam”. Hợp tác với Trường Nghiên cứu Môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản (2007-2008).

2. Thành viên dự án VIE/023-SVC/09-008: Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn cho Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế (2009).

3. Thành viên dự án “Capacity Building for School-Centered Community-Based Disaster Risk Management in Central Vietnam”. Hợp tác với SEED ASIA, Nhật Bản (2009-2011)
4. Thành viên dự án “Sanitation constraints classification and alternatives evaluation for Asian Cities” (SaniCon-Asia project). Hợp tác với Trường Nghiên cứu Môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản (2009-2012)

5. Thành viên dự án  Xây dựng mô hình thủy văn và mô phỏng phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng (2011-2012)

6. Thành viên dự án: “Developing JCM seeds in waste sector in Danang”. Hợp tác với tổ chức OECC, Nhật Bản (2013).

7. Thành viên dự án: “Các thành phố Châu Á sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu phát thải cacbon”. Nghiên cứu tại Thành phố Đà Nẵng. Hợp tác với tổ chức NEWJEC Inc (2014).

8. Tham gia dự án nghiên cứu thuộc Chương trình tài trợ hạt giống nghiên cứu của GSGES dành cho các Trường Đại học nước ngoài (2015-2016).

9. Thành viên dự án “A new approach of reducing greenhouse gas (GHG) emission through changing lifestyle toward water and electricity saving in urban households in Danang, Vietnam”. Hợp tác với Viện Nghiên cứu chiến lược môi trường toàn cầu (IGES), Nhật Bản do Chương trình lối sống bền vững & Giáo dục (10YFP), Chương trình môi trường của Liên hiệp quốc (UNEP) tài trợ (2017-2018).

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn