Nguyễn Thị Trúc Loan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,709

 
Mục này được 35455 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Trúc Loan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/09/1984
Nơi sinh: Lâm Đồng
Quê quán Lâm Đồng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ chế biến thủy sản; Tại: Voronezh, Liên Bang Nga
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản và công nghệ sinh học; Tại: Voronezh, Liên Bang Nga
Dạy CN: Công nghệ chế biến thủy sản. Công nghệ chế biến cây nhiệt đới Bảo quản thực phẩm- Công nghệ sau thu hoạch Phát triển sản phẩm thực phẩm Công nghệ chế biến thực phẩm
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu tận dụng phụ phế phẩm ngành công nghệ chế biến, chiết xuất chất tự nhiên, sản xuất thực phẩm chức năng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới,v.v.
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363842743; Mobile: 0964719599
Email: nttloan@dut.udn.vn; nguyentrucloan2709@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2002 - 2012 - Học tập và nghiên cứu tại thành phố Voronezh, Liên Bang Nga.
Từ tháng 04/2013 đến nay - Giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
Từ tháng 02/2019 - Giáo vụ Khoa Hóa
Giảng dạy các môn chuyên ngành:
- Công nghệ chế biến thủy sản.
- Công nghệ chế biến cây nhiệt đới
- Bảo quản thực phẩm- Công nghệ sau thu hoạch
- Phát triển sản phẩm thực phẩm mới
- Hướng dẫn Dự án phát triển sản phẩm thực phẩm mới
- Công nghệ chế biến thực phẩm: rau quả, lương thực, v.v.
- Hướng dẫn Đồ án Tốt nghiệp thiết kế và Đồ án Tốt nghiệp nghiên cứu khoa học
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU THU NHẬN, TINH SẠCH MANGIFERIN TỪ LÁ XOÀI VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG VÀO SẢN PHẨM THỰC PHẨM DÀNH CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trúc Loan. Mã số: B2018-ĐN02-45. Năm: 2021. (Jun 9 2021 9:26PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng mô hình toán học để dự đoán nhanh hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trúc Loan. Mã số: T2019-02-30. Năm: 2020. (May 27 2020 8:20PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chiết xuất gelatine thực phẩm từ vảy cá phế phẩm của các nhà máy thủy sản. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trúc Loan. Mã số: T2015 – 02 - 117. Năm: 2015. (Apr 24 2016 2:52PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Adsorption and Desorption Characteristics and Purification of Isoflavones from Crude Soybean Extract Using Macroporous Resins. Tác giả: Thi Ngoc Thu Tran, Xuan Vung Bui, Nguyen Thi Truc Loan, Nguyen Huu Thuan Anh, Truong Dang Le, Thi Minh Hanh Truong. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. Số: 72(2). Trang: 183-192. Năm 2022. (Aug 21 2022 8:42PM)
[2]Bài báo: ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКАПЕЧЕНЬЯ ИЗ ЯХТЫ С ПРИБАВЛЕНИЕM МАНГИФЕРИ-НА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ. Tác giả: Nguyen Thi Truc Loan. Сборник научных статей и докладов VI Международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 13-14 ноября 2019 г.). Số: ISBN УДК 664.004.2. Trang: 410-420. Năm 2019. (May 27 2020 8:33PM)
[3]Bài báo: Dự đoán nhanh hạn sử dụng của fillet cá tra lạnh đông bằng phương pháp mô hình toán học. Tác giả: Nguyen Thi Truc Loan, Tran Thi Nguyen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. Số: Vol 3 No 3 (2019. Trang: 1-6. Năm 2019. (Jun 20 2019 5:30PM)
[4]Bài báo: МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТИХООКЕАНСКОГО КАЛЬМАРА. Tác giả: СЛОБОДЯНИК ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА1, СУЛЕЙМАНОВ СУЛЕЙМАН МУХИТДИНОВИЧ2, ГРЕБЕНЩИКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1, NGUYEN THI TRUC LOAN. материалы 19-й Международной научно-методической конференции по патологической анатомии животных. 2018. Издательство "АГРУС" (Ставрополь). Số: 1. Trang: 338-342. Năm 2018. (Jan 7 2019 2:42PM)
[5]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ BẰNG KIỀM ĐẾN HIỆU SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GELATIN CHIẾT XUẤT TỪ VẢY CÁ HỒI. Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN*, Từ Thị Mỹ Lệ. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(122).2018. Trang: 38-42. Năm 2018. (May 28 2018 4:18PM)
[6]Bài báo: SO SÁNH QUÁ TRÌNH CHIẾT MANGIFERIN TỪ LÁ XOÀI KEO TRONG DUNG MÔI ETHANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRUYỀN THỐNG VÀ CHIẾT CÓ HỖ TRỢ SIÊU ÂM. Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(130).2018. Trang: 78-82. Năm 2018. (Jan 30 2019 11:38AM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG FLAVOURZYME ĐỂ THU NHẬN ĐẠM THỦY PHÂN TỪ NỘI TẠNG CÁ NGỪ SỌC DƯA (SARDA ORIENTALIS). Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Loan* và Phạm Thị Duyên. Tạp chí Hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 80-85. Năm 2017. (Feb 26 2018 12:51PM)
[8]Bài báo: NGHIÊN CỨU THU NHẬN GELATIN TỪ VẢY CÁ HỒI BẰNG PHƯƠNG PHÁP AXIT. Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Loan và Nguyễn Thị Mơ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Hóa học với sự phát triển bền vững: khai thác nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên sản xuất thực phẩm và dược phẩm". Số: 1. Trang: 124-129. Năm 2017. (Feb 26 2018 12:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Purification Process of Mangiferin from Mangifera indica L. Leaves and Evaluation of Its Bioactivities. Authors: Loan, N.T.T.; Long, D.T.; Yen, P.N.D.; Hanh, T.T.M.; Pham, T.N.; Pham, D.T.N.. Tạp chí ISI Processes, https://doi.org/10.3390/pr9050852. No: 9(5). Pages: 852. Year 2021. (Jun 9 2021 9:23PM)
[2]Article: Study of the Lipid Oxidation for Shelf – Life Prediction of Mayonnaise using Arrhenius Equation. Authors: Nguyen Thi Truc Loan. TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT. No: Volume 82. Pages: 5337 - 5345. Year 2020. (May 27 2020 8:27PM)
[3]Article: Microstructure of pacific squid like material for the food industry. Authors: ВС Слободяник, СМ Сулейманов, АВ Гребенщиков, Nguyen Thi Truc Loan. Вестник Красноярского Государственного Аграрного Университета. No: 1. Pages: 233-239. Year 2018. (Jan 7 2019 2:28PM)
[4]Article: TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT CÓ HỖ TRỢ SIÊU ÂM MANGIFERIN TỪ LÁ XOÀI (MANGIFERAINDICA L.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG. Authors: TRUC LOAN NGUYEN. Сборник научных статей и докладов V Междунапродной научно-практической конференции: Продовольственная безопасность: Научное, кадровое и информационное обеспечение. No: ISBN 978-5-6042246-3-2. Pages: 81-88. Year 2018. (Jan 30 2019 12:10PM)
[5]Article: The effects of acid method on gelatin quality and yield fromSalmon (Salmonidae) scales. Authors: Nguyen Thi Truc Loan, Dao Thi Anh Thu. Научная перспектива Научно-аналитический журнал. No: 12 (70) / 2015. Pages: 132-134. Year 2015. (Mar 17 2016 10:32AM)
[6]Article: Food Loss and Food Waste as Global Issues. Authors: Dao Thi Anh Thu, Nguyen Thi Truc Loan. Global & Policy- Journal of International Relations. No: Vol III, No 2. Pages: 1- 22. Year 2015. (Mar 17 2016 10:26AM)
[7]Presentations: Khử mùi sản phẩm được chế biến từ cá nước ngọt . Authors: V.S. Slobodianik, Nguyen Thi Truc Loan. Hội thảo khoa học tổng kết năm lần thứ 49 của trường Đại học kỹ thuật công nghệ Varonezh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 67. Year 2012.
(Jan 10 2014 11:24AM)
[8]Article: Mực - thành phần chức năng của thực phẩm từ thủy sản . Authors: Strirova O.A., Nguyen Thi Truc Loan, V.S. Slobodianik. Báo Những thành tựu của khoa học tự nhiên hiện đại”, thành phố Moscow, Russia. No: 7. Pages: 212-213. Year 2011. (Jan 10 2014 11:14AM)
[9]Presentations: Thực phẩm bổ sung iot từ nguồn cá nước ngọt. Authors: Nguyen Thi Truc Loan, Strirova O.A. . Hội thảo “Những vấn đề cấp thiết của kỹ thuật và công nghệ hiện đại”, Lipesk, Russia, năm 2011, Trang 141-142.). Pages: 141-142. Year 2011. (Jan 10 2014 11:16AM)
[10]Article: Sử dụng mực như một thành phần chức năng trong sản xuất các sản phẩm bán thành phẩm và thực phẩm ăn nhanh từ cá . Authors: Nguyen Thi Truc Loan, V.S. Slobodianik, , E.V. Altuxova, Strirova O.A.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo khoa học công nghệ lần thứ 2 dành cho các nhà khoa học trẻ “Các vấn đề hiện đại và triển vọng của ngành thủy sản”, Viện nghiên cứu kinh tế thủy sản và hải dương học toàn Nga, Moscow. No: 3. Pages: 229-233. Year 2011. (Jan 10 2014 11:18AM)
[11]Presentations: Mực đại dương- một trong những nguyên liệu thủy sản triển vọng. Authors: Nguyen Thi Truc Loan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo “ Công nghệ sinh học trong sản xuất thực phẩm và nguyên liệu: sáng tạo, tiềm năng và triển vọng”, Voronezh. Pages: 150-151. Year 2011. (Jan 10 2014 11:19AM)
[12]Article: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học và các tính chất công nghệ - chức năng của thịt cá mực đại dương qua quá trình xử lý nhiệt . Authors: L.V.Antipova, Nguyen Thi Truc Loan. Hội thảo “ Công nghệ sinh học trong sản xuất thực phẩm và nguyên liệu: sáng tạo, tiềm năng và triển vọng”, Voronezh)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 1. Pages: 78-84. Year 2011.
(Jan 10 2014 11:22AM)
[13]Article: Nghiên cứu các tính chất lý-hóa của thân, đầu và râu cá mực đại dương . Authors: L.V. Antipova, Nguyen Thị Truc Loan
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Người đưa tin VGTA
marriage affairs open i want an affair
. No: 3. Pages: 41-43. Year 2011.
(Jan 10 2014 10:46AM)
[14]Article: Đồ hộp pate từ cá nước ngọt có bổ sung cá mực. Authors: L.V. Antipova, Nguyen Thị Truc Loan, V.S. Slobodianik
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Công nghiệp thực phẩm – Moscow. No: 10. Pages: 70-72. Year 2011. (Jan 10 2014 10:48AM)
[15]Article: Nghiên cứu hình thái học và các tính chất lý-hóa của cá mực trong phát triển các mặt hàng thực phẩm từ thủy hải sản. Authors: L.V. Antipova, S.M. Suleimanov, V.S. Slobodianik, Nguyen Thị Truc Loan. Tạp chí Người đưa tin VGTA
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 3. Pages: 4-8. Year 2010.
(Jan 10 2014 10:44AM)
[16]Article: Sử dụng mực trong sản xuất thực phẩm chức năng. Authors: V.S. Slobodianik, Nguyen Thi Truc Loan, E.V. Altuxova, Iu.A. Maslova. Báo Những thành tựu của khoa học tự nhiên hiện đại”, Moscow, Russia. No: 3. Pages: 73-73. Year 2010. (Jan 10 2014 11:03AM)
[17]Article: Sử dụng rong biển và mực như một thành phần bổ sung iốt để sản xuất thực phẩm chức năng. Authors: V.S. Slobodianik, E.V. Altuxova, Iu.A. Maslova, Nguyen Thi Truc Loan. Báo Trong thế giới của những khám phá khoa học, Moscow, Russia, năm 2010, Số 4, Phần 15, Trang 41- 42.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 14. Pages: 41-42. Year 2010.
(Jan 10 2014 11:07AM)
[18]Article: Phát triển thực phẩm cá trên cơ sở chế biến cá nước ngọt và cá biển . Authors: Antipova L.V., V.S. Slobodianik, Nguyen Thi Truc Loan, E.V. Altuxova, Iu.A. Maslova. Hội thảo khoa học công nghệ kỉ niệm 80 ngày thành lập trường HVCNKTQG Varonezh, Russia. No: 1. Pages: 371-373. Year 2010. (Jan 10 2014 11:11AM)
[19]Article: Cá nước ngọt - nguyên liệu để sản xuất thực phẩm chức năng . Authors: V.S. Slobodianik, Nguyen Thi Truc Loan, E.V. Altuxova, Iu.A. Maslova
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Báo Công nghệ hiện đại, Moscow, Russia
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 3. Pages: 71-72. Year 2010.
(Jan 10 2014 11:05AM)
[20]Article: Sản xuất thực phẩm giàu iot trên cơ sở cá nước ngọt. Authors: V.S. Slobodianik, Nguyen Thi Truc Loan, E.V. Altuxova, Iu.A. Maslova. Hội thảo khoa học quốc tế dành cho sinh viên lần thứ I “Công nghệ sinh học thế kỷ 21”, Astana, Kazakhstan. No: 1. Pages: 129-130. Year 2010. (Jan 10 2014 11:09AM)
[21]Article: Cá mực đại dương trong sản xuất thực phẩm chức năng. Authors: Antipova L.V., Nguyen Thi Truc Loan, V.S. Slobodianik. Hội thảo khoa học tổng kết năm lần thứ 49 của trường Đại học kỹ thuật công nghệ Varonezh, Russia. No: 1. Pages: 120-124. Year 2010. (Jan 10 2014 11:13AM)
[22]Presentations: Sử dụng cá mực trong sản xuất pate dành cho thực phẩm chức năng. Authors: Nguyen Thị Truc Loan. Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc “Khoa học tuổi trẻ- Công nghiệp thực phẩm Nga” lần thứ I thành phố Stavrapol – Russia. Pages: 94. Year 2009. (Jan 10 2014 11:01AM)
[23]Presentations: Hình thái học, thành phần hóa học và các tính chất công nghệ- chức năng của cá mực đại dương . Authors: Nguyen Thị Truc Loan. Hội thảo khoa học sinh viên trường Học viện công nghệ kỹ thuật quốc gia Voronezh. Pages: 211. Year 2009. (Jan 10 2014 10:56AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Bảo quản thực phẩm Chủ biên: Nguyễn Thị Trúc Loan. Nơi XB: Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 2016.(Apr 24 2016 2:55PM)
[2]Công nghệ chế biến cây nhiệt đới Chủ biên: Nguyễn Thị Trúc Loan. Nơi XB: Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 2015.(Apr 24 2016 2:55PM)
[3]Công nghệ chế biến thủy sản Chủ biên: Nguyễn Thị Trúc Loan. Nơi XB: Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 2013.(Apr 24 2016 2:54PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Sản phẩm patê đóng hộp dành cho thực phẩm chức năng từ cá nước ngọt có bổ sung thêm cá mực

 Kỹ thuật

 2011

 2427276 РФ, RU 2 427 276 А23В 4/00

 Liên Bang Nga

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
  
 Khen thưởng
[1] Lao động xuất sắc. Năm: 2016.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2020.
[4] Giấy khen. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ chế biến cây nhiệt đới
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2015 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Bảo quản thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2015 Sinh viên đại học và sau đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Công nghệ chế biến thủy sản
Ngành: Thuỷ sản
 2013 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn