Phạm Minh Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,644,330

 
Mục này được 36775 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Minh Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/05/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Mie University
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học Tính toán; Tại: Nagoya University
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: Trí Tuệ Nhân Tạo, Tính toán mềm, Đại số hình học
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0913230910
Email: pmtuan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 05/07/2012 Hợp đồng công nhật với Đại học Đà Nẵng.
- 01/08/2012 Trợ giảng, khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
- 01/08/2012 Giảng viên chính thức, khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
- 01/01/2015 Trưởng bộ môn Mạng & truyền thông, khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
- 01/04/2020 Phó trưởng Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động nhận dạng và phân tích khuôn mặt sinh viên nhằm hỗ trợ việc học tập tương tác trong lớp học. Chủ nhiệm: Phạm Minh Tuấn. Thành viên: Nguyễn Tấn Khôi, Ninh Khánh Duy, Đỗ Phúc Hảo. Mã số: B2017-DNA-02. Năm: 2019. (Jun 24 2020 9:39AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu phương pháp phân cụm từ sử dụng phương pháp phân tích nhóm dựa trên đồ thị dendrogram - Ứng dụng nâng cao hiệu quả phân loại văn bản tiếng Việt tự động. Chủ nhiệm: Phạm Minh Tuấn. Mã số: Đ2015-02-132. Năm: 2016. (Jul 24 2017 8:26AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình đường trắc địa trên máy vector hỗ trợ trong việc phân loại văn bản tiếng Việt số. Chủ nhiệm: Phạm Minh Tuấn. Mã số: Đ2013-02-73. Năm: 2013. (Feb 6 2014 3:12PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thuật toán AdaBoost nhanh sử dụng mật độ Gauss trong nhận diện khuôn mặt. Tác giả: TS. Phạm Minh Tuấn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 51. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: MÔ HÌNH PHÁT HIỆN NHÓM NGƯỜI HỌC CÓ CÁCH HỌC TƯƠNG ĐỒNG - ÁP DỤNG TRONG HỌC TIẾNG NHẬT TRỰC TUYẾN. Tác giả: TS. Phạm Minh Tuấn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 85. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[3]Bài báo: NHẬN DẠNG CHUYỂN ĐỘNG QUAY DỰA TRÊN MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ CONFORMAL GEOMETRIC ALGEBRA. Tác giả: Nguyễn Năng Hùng Vân; Phạm Minh Tuấn ; Tachibana Kanta
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 87. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[4]Bài báo: Phương pháp phân cụm từ tiếng việt dựa trên phương pháp Dendrogram và Wikipedia. Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Quyên; Phạm Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 7(80).2014. Trang: 133. Năm 2014.
(Oct 12 2014 11:31PM)
[5]Bài báo: Phương pháp nén ảnh sử dụng mạng Nơron nhân tạo và k-means. Tác giả: Võ Văn Nhật; Phạm Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 55. Năm 2014.
(May 7 2014 4:52PM)
[6]Bài báo: So sánh geometric algebra và ma trận trong thuật toán quay vật thể 3D. Tác giả: Phạm Minh Tuấn. Tạp chí khoa học va công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(71). Trang: 166-170. Năm 2013. (Mar 17 2014 7:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An adaptive algorithm for restoring image corrupted by mixed noise. Authors: Pham Cong Thang, Tran Thi Thu Thao, Phan Tran Dang Khoa, Dinh Viet Sang, Pham Minh Tuan, Nguyen Minh Hieu. Cypernetics and Physics. No: 8.2. Pages: 73-82. Year 2019. (Jun 24 2020 9:49AM)
[2]Article: Feature Extraction Using Conformal Geometric Algebra for AdaBoost Algorithm Based In-plane Rotated Face Detection. Authors: Pham Minh Tuan, Doan Cong Danh, Eckhard Hitzer. Advances in Applied Clifford Algebras. No: 61(2019). Pages: 1-19. Year 2019. (Jun 24 2020 9:51AM)
[3]Article: The DOMJudge Based Online Judge System with Plagiarism Detection. Authors: Pham Minh Tuan and Tan Bao Nguyen. 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF). No: DOI: 10.1109/RIVF.2019.8713763. Pages: 213-218. Year 2019. (Jun 6 2019 4:27PM)
[4]Article: Application of Conformal Geometric Algebra to in-plane rotated face detection by AdaBoost-based algorithm. Authors: Pham Minh Tuan, Doan Cong Danh, Eckhard Hitzer. The 7th Conference on Applied Geometric Algebras in Computer Science and Engineering. No: AGACSE 2018. Pages: 117-126. Year 2018. (Jun 6 2019 4:22PM)
[5]Article: High speed face detection using fuzzy membership function based adaboost algorithm. Authors: Tuan Minh Pham, Danh Cong Doan. International Journal of Engineering & Technology. No: 7 (4). Pages: 4799-4807. Year 2018. (Jun 6 2019 4:25PM)
[6]Article: Human Activity Recognition Based on Weighted Sum Method and Combination of Feature Extraction Methods. Authors: Nang Hung Van Nguyen, Minh Tuan Pham, Nho Dai Ung, Kanta Tachibana. International Journal of Intelligent Information Systems. No: 7(1). Pages: 9-14. Year 2018. (Jun 6 2019 4:26PM)
[7]Article: Feature extraction for classification method using principal component based on conformal geometric algebra. Authors: Minh Tuan Pham, Phuc Hao Do and Kanta Tachibana. 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) - 2016. No: 978-1-5090-0620. Pages: 4112-4117. Year 2016. (Jul 24 2017 8:29AM)
[8]Article: Marker selection for Human Activity Recognition Using Combination of Conformal Geometric Algebra and Principal Component Regression. Authors: Nguyen Nang Hung Van, Pham Minh Tuan and Do Phuc Hao. The 7th international symposium on information and communination technology. No: SoICT2016. Pages: 374-379. Year 2016. (Jul 24 2017 8:33AM)
[9]Article: Vietnamese Word Clustering Method based Wikipedia and Its Sliding-Window Selection for Vietnamese Document Classification. Authors: Minh Tuan Pham and Thi Le Quyen Nguyen. The 16th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, ISIS 2015. No: November 4 - 7, 2015 Mokpo, South Korea. Pages: 1201-1211. Year 2015. (Dec 23 2015 6:38PM)
[10]Article: A Conformal Geometric Algebra Based Clustering Method and Its Applications. Authors: Minh Tuan Pham and Kanta Tachibana. Advances in Applied Clifford Algebras. No: 1661-4909. Pages: 1-20. Year 2015. (Nov 13 2015 9:57AM)
[11]Article: Vietnamese Documents Classification Based on Dendrogram and Wikipedia. Authors: Pham Minh Tuan; Nguyen Thi Le Quyen; Vo Trung Hung; Vo Duy Thanh. The Third Asian Conference on Information Systems. No: ACIS 2014. Pages: 247-253. Year 2014. (Nov 13 2015 10:03AM)
[12]Article: Text Classification Based On Manifold Semi-Supervised Support Vector Machine. Authors: Vo Duy Thanh, Vo Trung Hung, Pham Minh Tuan and Ho Khac Hung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trends in Innovative Computing, 14th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA’14)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: ISSN: 2150-7996. Pages: 13-19. Year 2014.
(Dec 21 2014 5:32PM)
[13]Article: CGA Clustering Based Vector Quantization Approach for Human Activity Recognition Using Discrete Hidden Markov Model. Authors: Nguyen Nang Hung Van, Pham Minh Tuan, Tachibana Kanta. The 13th international symposium on advanced technology (ISAT 13). No: 1. Pages: 131-135. Year 2014. (Dec 21 2014 5:21PM)
[14]Article: An Algorithm for Fuzzy Clustering based on Conformal Geometric Algebra. Authors: Minh Tuan Pham and Kanta Tachibana. Proceedings of the Fifth International Conderence KSE 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 245. Pages: 83-94. Year 2013.
(Nov 12 2013 7:22PM)
[15]Article: Text classification based on semi-supervised learning. Authors: Hung Vo Trung,Thanh Vo Duy, Pham Minh Tuan and Doan Van Ban
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of the 2013 Fifth International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: ISBN: 978-1-4799-3400-3. Pages: 238-242. Year 2013.
(Feb 6 2014 3:24PM)
[16]Presentations: Apply Geometric Algebra to Clustering Method. Authors: Minh Tuan Pham. The 20th International Conference on Finite and Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications, Hanoi
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Year 2012.
(Dec 21 2012 4:43PM)
[17]Article: Conformal Geometric Algebraを用いた物体の関節位置分布の推定. Authors: Pham Minh Tuan,橘完太,吉川大弘,古橋武
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. 第27回ファジィシステムシンポジウム (FSS2011), 福井大学. No: 2011年9月. Year 2011. (Dec 21 2012 4:36PM)
[18]Article: Conformal Geometric Algebraを用いた近似方法の提案とその応用. Authors: Pham Minh Tuan,橘完太,吉川大弘,古橋武
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 第1回コンピューテーショナル・インテリジェント研究会「クリフォードニューロンコンピューティングを中心として」, 京都. No: 2011年9月. Year 2011. (Dec 21 2012 4:37PM)
[19]Article: Feature Extraction with Space Folding Model and its Application to Machine Learning. Authors: Minh Tuan Pham, Tomohiro Yoshikawa, Takeshi Furuhashi and Kanta Tachibana
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Advanced Computational Intelligence & Intelligent Informatics
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 15(6). Pages: 662-670. Year 2011.
(Dec 14 2012 4:09PM)
[20]Article: A clustering method for geometric data based on approximation using conformal geometric algebra. Authors: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Tomohiro Yoshikawa and Takeshi Furuhashi. Fuzzy Systems (FUZZ) 2001 IEEE International Conference Fuzzy Systems. No: 978-1-4244-7315-1. Pages: 2540-2545. Year 2011. (Dec 14 2012 5:04PM)
[21]Article: パターン認識問題に対する空間折畳みモデルの提案とその学習アルゴリズムの検討. Authors: Pham Minh Tuan,吉川大弘,古橋武,橘完太
marriage affairs open i want an affair
. 第26回ファジィシステムシンポジウム (FSS2010), 広島大学. No: 2010年9月. Year 2010. (Dec 21 2012 4:33PM)
[22]Article: A Note on Geometric Algebra and Neural Networks. Authors: Kanta Tachibana, Pham Minh Tuan, Tomohiro Yoshikawa and Takeshi Furuhashi. 第20回インテリジェントシステムシンポジウム(FAN2010)首都大学東京
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 2010年9月. Year 2010.
(Dec 21 2012 4:35PM)
[23]Presentations: Pattern Recognition based on Space Folding Model. Authors: Minh Tuan Pham, Tomohiro Yoshikawa and Takeshi Furuhashi. Applied Geometric Algebras in Computer Science and Engineering 2010, University of Amsterdam, June 14-16
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Year 2010.
(Dec 14 2012 4:58PM)
[24]Article: Feature Extraction based on Space Folding Model and Application to Machine Learning. Authors: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Tomohiro Yoshikawa and Takeshi Furuhashi. SCIS & ISIS 2010. No: TH-F3-4. Pages: 322-327. Year 2010. (Dec 14 2012 5:01PM)
[25]Article: Classification and Clustering of Spatial Patterns with Geometric Algebra. Authors: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Eckhard Hitzer, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi. Geometric Algebra Computing: In Engineering and Computer Science, Springer. No: 978-1-84996-107-3. Pages: 231-247. Year 2010. (Dec 14 2012 4:06PM)
[26]Article: 空間折畳みモデルを用いた特徴抽出とニューラルネットワークへの適用. Authors: Pham Minh Tuan,橘完太,吉川大弘,古橋武. 第20回インテリジェントシステムシンポジウム(FAN2010)首都大学東京
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 2010年9月. Year 2010.
(Dec 21 2012 4:34PM)
[27]Presentations: Conformal Geometric Algebraを用いたクラスタリング. Authors: Pham Minh Tuan. 東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究研究会「複素ニューラルネットワークの実用化, 東北大学, 仙台市. Year 2010. (Dec 21 2012 4:36PM)
[28]Article: ばねモデルを用いた多次元尺度構成法によるパターン認識問題へのフィードバック. Authors: Pham Minh Tuan,橘完太,吉川大弘,古橋武. 第25回ファジィ システム シンポジウム(FSS2009), 筑波大学, 茨城県つくば市
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 2009年07月. Year 2009.
(Dec 21 2012 4:32PM)
[29]Article: Pattern Recognition based on Two-dimensional Dendrogram Map using Spring Model. Authors: Minh Tuan Pham, Tomohiro Yoshikawa, Takeshi Furuhashi, and Kanta Tachibana. The 1st International Workshop on Aware Computing (IWAC09)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 19th. Pages: ROMBUNNO.H1,2. Year 2009.
(Dec 14 2012 4:44PM)
[30]Article: High speed method of detecting vortex without empirical conditions - Application to risk-assessment of tropical cyclone. Authors: Norihiko Sugimoto, Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi. Theoretical and Applied Mechanics Japan, National Committee for IUTAM. No: 57. Pages: 297-307. Year 2009. (Dec 14 2012 4:00PM)
[31]Article: Questionnaire data analysis based on Two-dimensional Dendrogram Map using Spring Model. Authors: Minh Tuan Pham, Tomohiro Yoshikawa and Takeshi Furuhashi. 10th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS 2009). No: Busan, Korea, August 17-19. Pages: 254-257. Year 2009. (Dec 14 2012 4:54PM)
[32]Article: Robust Feature Extractions from Geometric Data using Geometric Algebra. Authors: Minh Tuan Pham, Tomohiro Yoshikawa, Takeshi Furuhashi, and Kanta Tachibana
marriage affairs open i want an affair
. Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, San Antonio, TX, USA. No: 978-1-4244-2793-2. Pages: 529 - 533. Year 2009. (Dec 14 2012 4:57PM)
[33]Presentations: High speed non-empirical cyclone detection method. Authors: Norihiko Sugimoto, Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Ryo Mizuta, Tomohiro Yoshikawa and Takeshi Furuhashi. 8th EMS Annual Meeting, 7th European Conference on Applications of Meteorology (EMS2008)
marriage affairs open i want an affair
. Pages: EMS2008-A-00325. Year 2008.
(Dec 14 2012 4:49PM)
[34]Article: 経験的条件を用いない高速な渦(台風)抽出手法の提案. Authors: 杉本憲彦, Pham Minh Tuan, 橘完太, 吉川大弘, 古橋武. 第57回理論応用力学講演会, 日本学術会議, 東京. No: 2008年6月. Year 2008. (Dec 21 2012 4:25PM)
[35]Article: 曲率強調流線による高速な渦(台風)抽出手法. Authors: 杉本憲彦, Pham Minh Tuan, 橘完太, 水田亮, 吉川大弘, 古橋武. 日本流体力学会年会2008, 神戸大学, 神戸. No: 2008年9月. Year 2008. (Dec 21 2012 4:25PM)
[36]Article: Geometric Algebraによる特徴抽出を用いたアンケートデータからの購入希望度推定. Authors: Pham Minh Tuan,橘完太、吉川大弘,古橋武
marriage affairs open i want an affair
. 計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会 -イノベーション創出のためのシステム・情報技術-, イーグレひめじ・姫路市国際交流センター, 兵庫県姫路市. No: 2008年11月. Year 2008. (Dec 21 2012 4:29PM)
[37]Article: 高速な台風抽出・危険度評価手法の提案と適用例. Authors: 杉本憲彦, Pham Minh Tuan, 橘完太, 水田亮, 吉川大弘, 古橋武. 日本気象学会2008年度秋季大会スペシャルセッション「極端現象の発生頻度と長期変動:統計的アプローチとその課題」, 仙台国際センター, 宮城
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 2008年11月. Year 2008.
(Dec 21 2012 4:31PM)
[38]Article: Feature Extraction by Geometric Algebra from Geometric Data. Authors: Minh Tuan Pham, 橘 完太, Eckhard Hitzer, Sven Buchholz, 吉川 大弘, 古橋 武. Proceedings of The Institute of Statistical Mathematics「統計数理」. No: 56(2). Pages: 185-197. Year 2008. (Dec 14 2012 3:16PM)
[39]Article: Feature Extractions with Geometric Algebra for Classification of Objects. Authors: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Eckhard Hitzer, Sven Buchholz, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IEEE World Congress on Computational Intelligence / International Joint Conference on Neural Networks
marriage affairs open i want an affair
. No: 978-1-4244-1820-6. Pages: 4070-4074. Year 2008.
(Dec 14 2012 4:15PM)
[40]Article: Feature Extraction with Geometric Algebra for Semi-Supervised Learning of Time-Series Spatial Vector. Authors: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi. International Workshop on Data-Mining and Statistical Science (DMSS2008). No: SIG-DMSM-A802. Pages: 24-27. Year 2008. (Dec 14 2012 4:32PM)
[41]Article: Clustering of Questionnaire Based on Features Extracted by Geometric Algebra. Authors: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Eckhard Hitzer, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi. SCIS\&ISIS 2008, Nagoya, Japan, 17-21. No: FR-G2-2. Pages: 798-803. Year 2008. (Dec 14 2012 4:37PM)
[42]Article: A Fast Non-Empirical Tropical Cyclone Identification Method. Authors: Norihiko Sugimoto, Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi. Springer-Verlag US
marriage affairs open i want an affair
. No: 978-0-387-09409-0. Pages: 251-263. Year 2008.
(Dec 14 2012 3:40PM)
[43]Article: Geometric Algebra による特徴抽出を導入した半教師学習. Authors: Pham Minh Tuan,橘完太、吉川大弘,古橋武. 第18回インテリジェント・システム・シンポジウム(FANシンポジウム2008), 広島県情報プラザ, 広島. No: 2008年10月. Year 2008. (Dec 21 2012 4:28PM)
[44]Article: 幾何情報処理を用いるデータマイニングに関する研究. Authors: Pham Minh Tuan, 橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武, Eckhard Hitzer. 電子情報通信学会2008年総合大会ISS特別企画「学生ポスターセッション」, 北九州学術研究都市 三大学(九州工業大学・北九州市立大学・早稲田大学)合同, 福岡,
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 2008年3月. Year 2008.
(Dec 21 2012 4:23PM)
[45]Presentations: Geometric Algebra Feature Extraction and Classification. Authors: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Eckhard Hitzer, Sven Buchholz, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi. The 8th International Conference on Clifford Algebras (ICCA8). Year 2008. (Dec 14 2012 4:25PM)
[46]Presentations: Classification and Clustering of Spatial Patterns with Geometric Algebra. Authors: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Eckhard Hitzer, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi. AGACSE 2008 Leipzig. Year 2008. (Dec 14 2012 4:27PM)
[47]Article: Geometric Algebraによる確率モデル学習の拡張. Authors: Pham Minh Tuan,橘完太、Eckhard Hitzer,Sven Buchholz,吉川大弘,古橋武. FCSシンポジウム,名古屋大学,愛知. No: 2008年3月. Year 2008. (Dec 21 2012 4:21PM)
[48]Article: アンケートデータのクラスタリングへのGeometric Algebra の適用. Authors: Pham Minh Tuan,橘完太、吉川大弘,古橋武. 第24回ファジィシステムシンポジウム(FSS2008), 阪南大学, 大阪. No: 2008年9月. Year 2008. (Dec 21 2012 4:26PM)
[49]Article: MRタギング画像からの左心室心筋内タグ交点の完全自動抽出. Authors: Pham Minh Tuan,大山航,若林哲史,木村文隆,鶴岡信治,関岡清次
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 信学技報, 三重大学. No: 107-57. Pages: 115-120. Year 2007. (Dec 21 2012 4:11PM)
[50]Article: 幾何データマイニングによる非経験的な台風抽出. Authors: Pham Minh Tuan, 橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 第23回ファジィシステムシンポジウム(FSS2007), 名城大学, 愛知
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 2007年8月. Year 2007.
(Dec 21 2012 4:18PM)
[51]Article: 幾何情報マイニングへ向けて -台風の中心位置推定-. Authors: Pham Minh Tuan, 橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武. 第17回インテリジェント・システム・シンポジウム(FANシンポジウム2007), 愛知工業大学, 愛知. No: 2007年8月. Year 2007. (Dec 21 2012 4:14PM)
[52]Article: 非経験的で高速な台風抽出手法の提案. Authors: Pham Minh Tuan, 橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武
marriage affairs open i want an affair
. 日本気象学会2007年度秋季大会スペシャルセッション「熱帯低気圧の力学研究・モデリング・予報の未来:大山先生・栗原先生の業績を記念して」, 北海道大学, 北海道. No: 2007年10月. Year 2007. (Dec 21 2012 4:20PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đào Minh Hiển
Đề tài: Nghiên cứu mô hình Markov ẩn trong nhận dạng ký hiệu chữ viết tay.

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Paper Award 2012

 Công nghệ thông tin

 2012

 

 Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics

[2] 学術奨励賞、研究奨励賞

 Công nghệ thông tin

 2011

 

 計測自動制御学会SICE

losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[3] Best Paper Award

 Công nghệ thông tin

 2009

 

 The 1st International Workshop on Aware Computing, 2009

[4] 電子情報通信学会2008 年総合大会ISS特別企画「学生ポスターセッション」優秀ポスター賞

 Công nghệ thông tin

 2008

 

 電子情報通信学会

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
[5] Outstanding Student-Paper Travel Grant

 Công nghệ thông tin

 2008

 

 IEEE World Congress on Computational Intelligence / International Joint Conference on Neural Networks

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[2] Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn