Lê Thị Minh Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,076

 
Mục này được 22019 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Minh Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/03/1977
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học quản lý; Tại: Đại học Grenoble II
Dạy CN: Quản trị kinh doanh.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 84 Nguyễn Sơn, Hòa Cường Bắc
Điện thoại: 0511 3836 934; Mobile: 0905 027 450
Email: hang.ltm@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1999 đến nay),

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng – Giải pháp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh toàn cầu hoá. Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Minh Hằng. Mã số: B2018-ĐN04-10. Năm: 2020. (Jun 9 2021 9:47AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 5S cho Khoa QTKD - Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Minh Hằng. Mã số: T2017-04-18. Năm: 2017. (Feb 27 2018 11:10AM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Minh Hằng. Mã số: ĐN2015. Năm: 2017. (Apr 5 2017 1:59PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Đo lường chất lượng dịch vụ giáo dục – tình huống tại ĐH Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Minh Hằng. Thành viên: . Mã số: ĐN2013. Năm: 2014. (May 5 2015 8:12AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng thang đo nhân cách thương hiệu trong điều kiện văn hóa Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Minh Hằng. Thành viên: . Mã số: B-2009. Năm: 2011. (May 5 2015 8:10AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp- từ lý luận tới thực tiễn. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Lãn. Mã số: B2007. Năm: 2009. (May 5 2015 8:11AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ thống ISO 9000 cho các DNV&N. Chủ nhiệm: Lê Thị Minh Hằng. Thành viên: . Mã số: ĐN-2003. Năm: 2005. (May 5 2015 8:08AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐO LƯỜNG HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG. Tác giả: Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí kinh tế và dự báo. Số: 21. Trang: 23-40. Năm 2020. (Aug 4 2020 10:30AM)
[2]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP –TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Thị Minh HằngNguyễn Sơn Tùng. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 7(4). Trang: 15-26. Năm 2019. (Jun 15 2021 3:03PM)
[3]Bài báo: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ - NGHIÊN CỨU CHO NGÀNH XI MĂNG. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí khoa học thương mại. Số: 129. Trang: 32-45. Năm 2019. (Aug 18 2019 3:10PM)
[4]Tham luận: MEASURING QUALITY RELATIONSHIP IN BANKING SECTOR AS AN PREMISE OF SUPPLY CHAIN FINANCE – A PILOT STUDY IN DANANG, VIETNAM. Tác giả: Le Thi Minh Hang, Nguyen Thuy Hang. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Trang: 188-200. Năm 2019. (Aug 4 2020 2:28PM)
[5]Bài báo: Tài chính trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tình huống tại Đà Nẵng. Tác giả: LE THI MINH HANG, NGUYEN SON TUNG. Hội thảo khoa học quốc gia kinh doanh và quản trị COMB2018. Số: COMB2018. Trang: 174-185. Năm 2018. (Aug 18 2019 3:14PM)
[6]Bài báo: Value Chain Analysis of Vegetables on Urban Vietnam-Case of Danang City. Tác giả: Le Thi Minh Hang. Asian Economic and Social Society. Số: vol. 8(4). Trang: 179-189. Năm 2018. (Jul 6 2021 9:20PM)
[7]Bài báo: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG RAU AN TOÀN Ở ĐÔ THỊ VIỆT NAM-KẾT QUẢ TỪ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ RAU TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Thị Minh Hằng. tạp chí kinh tế phát triển. Số: 255. Trang: 93-100. Năm 2018. (Jul 6 2021 9:24PM)
[8]Bài báo: Xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc – Giải pháp cải thiện chất lượng nông sản cho nông sản Việt Nam. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Hội thảo khoa học quốc tế Doanh nghiệp Việt Nam trong TTP. Số: ICYREB ISBN 978-604-922-422-5. Trang: 235-242. Năm 2016. (Apr 5 2017 2:17PM)
[9]Bài báo: Quản trị chuỗi cung ứng - Giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tình huống tại Đà Nằng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí kinh tế phát triển. Số: 10 (2016). Trang: 94-116. Năm 2016. (Apr 5 2017 2:24PM)
[10]Bài báo: Đo lường giá trị tài sản thương hiệu – Tình huống tại Việt Nam. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí khoa học kinh tế. Số: 4/ 2016. Trang: 17-25. Năm 2016. (Apr 5 2017 2:30PM)
[11]Bài báo: Hợp tác – Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị nông sản thực phẩm – Tình huống tại chuỗi cung ứng rau an toàn Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh COMB2016. Số: ISBN 978-604-84-1850-2. Trang: 53-61. Năm 2016. (Apr 5 2017 2:19PM)
[12]Tham luận: Đo lường thực hành chuỗi cung ứng - Tình huống tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Kỷ yếu hội thảo COMB2016 ISBN 978-604-84-1850-2. Trang: 296-309. Năm 2016. (Feb 27 2018 11:20AM)
[13]Bài báo: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn – Tình huống tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Hội thảo khoa học quốc gia Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các đô thị lớn tại Việt Nam. Số: ISBN 978-604-946-049-4. Trang: 112-120. Năm 2015. (Apr 5 2017 2:14PM)
[14]Bài báo: Cộng đồng kinh tế chung ASEAN, cơ hội, thách thức và giải pháp cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Quản trị và kinh doanh”, COMB 2015. Số: ISBN:978-6044-84-1045-2. Trang: 35-43. Năm 2015. (Apr 5 2017 2:32PM)
[15]Bài báo: Chiến lược hợp tác trong chuỗi cung ứng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Quản trị và kinh doanh”, COMB 2014. Số: COMB2014. Trang: 39-45. Năm 2014. (Apr 5 2017 2:33PM)
[16]Bài báo: Đo lường chất lượng dịch vụ trong giáo dục. Tác giả: TS. Lê Thị Minh HằngNguyễn Hoàn Vũ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5. Trang: 79-87. Năm 2013.
(May 5 2015 8:22AM)
[17]Bài báo: Ảnh hưởng của sự tương đồng tới hành vi lựa chọn của người tiêu dùng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Ký yếu hội nghị khoa học ĐH Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 25-39. Năm 2013.
(May 5 2015 8:23AM)
[18]Bài báo: Nhận diện “khách hàng xanh” tại Việt Nam . Tác giả: TS.Lê Thị Minh HằngTS.Phan Hoàng Lộc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội thảo khoa học quản trị và kinh doanh COMB. Số: 1. Trang: 136-144. Năm 2013. (May 5 2015 8:30AM)
[19]Bài báo: Ưng dụng triển khai chức năng chất lượng trong khu vực giáo dục. Tác giả: TS.Lê Minh HằngNguyễn Hoàng Vũ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học quản trị CMS
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 482-500. Năm 2013.
(May 5 2015 8:32AM)
[20]Bài báo: Quản trị cung ứng – Giải pháp nâng cao hiệu quả cho DNV&N. Tác giả: TS. Lê Thị Minh HằngTS. Nguyễn Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 8. Trang: 15-23. Năm 2012.
(May 5 2015 8:26AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Upstream Supply Chain Collaboration (SCC): A Case Study in Danang City, Viet Nam. Authors: Thi Minh Hang Le, Thuy Hang Nguyen, Nguyen Le Dinh Quy. Academy of Strategic Management Journal (Print ISSN: 1544-1458; Online ISSN: 1939-6104). No: 2021 Vol: 20 Issue: 1. Pages: online. Year 2021. (Jun 9 2021 9:53AM)
[2]Article: Social Value Chain Analysis: The Case of Tuna Value Chain in Three South Central Provinces of Vietnam. Authors: Dang Hoang Thu Nguyen, Le Quyen Cao, Thi Minh Hang Le, Tran Thi Nang Thu, Philippe, Lebailly. Asian Social Science (ASS). No: 8. Pages: 43-60. Year 2020. (Aug 4 2020 10:42AM)
[3]Article: The role of reference-dependent preferences in the idiosyncratic volatility puzzle: Evidence from Korea. Authors: Le Thi Minh Hang, Hoang Van Hai, Nguyen Truong Son. Cogent Economics and Finance. No: 1838686. Pages: 1838686. Year 2020. (Jun 24 2021 2:51PM)
[4]Presentations: MEASURING LOGISTICS SERVICE QUALITY – A CASE IN DANANG. Authors: Le Thi Minh Hang, Nguyen Thien Hac, Tran Dinh Long. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Pages: 212-22-. Year 2019. (Aug 4 2020 2:30PM)
[5]Presentations: A LITERATURE REVIEW ON THE TRANSACTION COSTS AND THE CONTRACTUAL ISSUES AFFECTING AN EFFECTIVE GOVERNANCE STRUCTURE IN AN INTERMODALTRANSPORT. Authors: Nguyen Dang Hoang Thu1,2, Le Thi Minh Hang. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Pages: 318-328. Year 2019. (Aug 4 2020 2:32PM)
[6]Article: Supply Chain Finance for SMEs - Case in Danang City. Authors: Tung Nguyen Hang Le Thi Minh. OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. No: 12. Pages: 237 - 244. Year 2019. (Aug 4 2020 2:17PM)
[7]Presentations: WHAT FACTORS CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF ANENTREPRENEURIAL CAREER DECISION? AN EXPLORATORYSTUDY. Authors: Le Thi Minh Hang, Hoang Ha. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Pages: 50-64. Year 2019. (Aug 4 2020 2:26PM)
[8]Article: Supply Chain Collaboration (SCC) - A Pilot Study of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Danang. Authors: TS. Lê Thị Minh HằngNguyễn Thị Thúy Hằng. Asian Economic and Financial Review. No: Vol.8. No.3. Pages: 353-365. Year 2018. (Feb 27 2018 11:25AM)
[9]Article: SUPPLY CHAIN COLLABORATION AND SUPPLY CHAIN FINANCING – A PILOT STUDY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DANANG. Authors: TS. Lê Thị Minh HằngNguyễn Thị Thúy Hằng. The Malaysia International Conference on Microfinance Management (MICOM2017). No: MICOM2017. Pages: 312-325. Year 2018. (Feb 27 2018 11:28AM)
[10]Article: Development of brand personality measure: An application for Vietnamese context. Authors: Le Thi Minh HangTruong Dinh Quoc Bao. Asian Journal of Empirical Research. No: Vol. 8(5)2018. Pages: 174-185. Year 2018. (May 15 2018 9:56AM)
[11]Article: Innovation in Information Flows and Quality Control in Safe Fresh Vegetable Supply Chain Management- The case of Danang City-Vietnam. Authors: TS. Lê Thị Minh HằngThS. Trương Duy Nhất Phương. Hội thảo quốc tế UK-ASEAN Innovation conference, Vientiane, LAO UAIC. No: 01. Pages: 223-226. Year 2016. (Apr 5 2017 2:13PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 18 2018 2:54PM)(Apr 5 2017 2:01PM)(May 5 2015 8:35AM)(May 5 2015 8:33AM)(May 5 2015 8:34AM)
[1]Nhập môn kinh doanh Chủ biên: TS. Lê Thị Minh Hằng. Đồng tác giả: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2018.
[2]Quản trị chuỗi cung ứng Chủ biên: TS. Lê Thị Minh Hằng - TS. Nguyễn Phúc Nguyên. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2016.
[3]Quản trị thương hiệu Chủ biên: TS.Phạm Lan Hương. Đồng tác giả: TS.Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: NXB Tài Chính. Năm 2014.
[4]Quản trị chất lượng toàn diện Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Tài Chính. Năm 2006.
[5]Bài tập quản trị sản xuất Chủ biên: TS.Nguyễn Thanh Liêm. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: NXB Tài Chính. Năm 2006.
  
 Khen thưởng
[1] Thành tích xuất sắc. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[3] Thành tích nghiên cứu khoa học 2010-2015. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[5] Bằng khen của Bộ. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn kinh doanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Đại học  Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị chuỗi cung ứng
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Đại học, sau đại học  Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[3]Khởi sự kinh doanh
Ngành: Khoa học quản lý
 2008 Đại học, sau đại học  Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Đại học  Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[5]Quản trị chất lượng toàn diện
Ngành: Khoa học quản lý
 2003 Đại học, sau đại học  Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng
[6]Quản trị sản xuất
Ngành: Khoa học quản lý
 2001 Đại học, Sau Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn