Đặng Công Thuật
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 56640 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Công Thuật
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/11/1981
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Cơ học Xây dựng; Tại: French Institute for Advanced Mechanics - IFMA (Clermont Ferrand)
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2017
Dạy CN: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lĩnh vực NC: Động lực học công trình; Dao động ngẫu nhiên và Độ tin cậy của kết cấu công trình xây dựng
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng DD&CN - Trường Đại học Bách Khoa - Đại hoc Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2004 - 2005 : Chuyên viên Phòng Thanh toán vốn ĐT XDCB - Kho bạc Nhà nước Quảng Nam

2005 - 2011 : Giảng viên Khoa Xây dựng DD&CN - Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

2011 - 2014 : NCS Tiến sĩ tại Viện cơ học tiên tiến IFMA - France.

2014 - Đến nay : Giảng viên Khoa Xây dựng DD&CN - Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sự làm việc của vách cứng bê tông cốt thép chịu tải trọng động đất. Chủ nhiệm: Trần Anh Thiện. Thành viên: Phạm Mỹ, Đặng Công Thuật. Mã số: B2016-ĐN02-15. Năm: 2019. (Jun 22 2019 10:09PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp trước sự xâm thực và ăn mòn tự nhiên một số cầu đường sắt khu vực Miền Trung. Chủ nhiệm: Phạm Mỹ. Thành viên: Đặng Công Thuật, Lê cao Tuấn, Đinh Ngọc Hiếu, Đinh Hoàng Nhật Huy. Mã số: B2017-ĐN02-28. Năm: 2019. (Jun 22 2019 10:11PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo để phân tích khả năng hoàn thành tiến độ thi công dựa vào sơ đồ mạng PERT. Chủ nhiệm: Đặng Công Thuật. Thành viên: Nguyễn Phước Bình, Phùng Phú Tài. Mã số: T2017-02-87. Năm: 2017. (Jun 22 2019 10:07PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu mô phỏng gia tốc nền của trận động đất xét đến yếu tố kiến tạo nền đất và ứng dụng vào việc thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu. . Chủ nhiệm: Đặng Công Thuật. Thành viên: Bùi Quang Hiếu, Lê Cao Tuấn. Mã số: Đ2015-02-135. Năm: 2016. (Jun 15 2016 10:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu theo chu kỳ lặp lại trận động đất - một trường hợp áp dụng. Tác giả: Đặng Công Thuật, Phạm Mỹ. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 615. Trang: 224-227. Năm 2019. (Jun 22 2019 9:33PM)
[2]Bài báo: Khảo sát ứng xử cầu đường sắt tại khu vực Miền Trung dưới sự tấn công ăn mòn. Tác giả: Phạm Mỹ , Đặng Công Thuật . Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 615. Trang: 245-251. Năm 2019. (Jun 22 2019 9:37PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế dầm khung bê tông cốt thép. Tác giả: TS. Đặng Công Thuật*; ThS. Lê Hoàng Thưởng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 52. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[4]Bài báo: Phân tích độ tin cậy của móng cọc trên nền đất yếu. Tác giả: Đặng Công Thuật*; Nguyễn Văn Lộc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 53. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
[5]Bài báo: Phân tích độ tin cậy của khung thép phi tuyến chịu động đất dựa vào mô phỏng Monte Carlo và mô phỏng tập hợp con. Tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây dựng, ISSN: 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 265-268. Năm 2016. (Jun 15 2016 10:58PM)
[6]Bài báo: Phương pháp tiến hóa hàm mật độ xác suất dùng trong phân tích động lực học ngẫu nhiên kết cấu. Tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây dựng, ISSN: 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 283-287. Năm 2016. (Jun 15 2016 10:57PM)
[7]Bài báo: Đánh giá khả năng hoàn thành tiến độ thi công dựa vào sơ đồ mạng PERT . Tác giả: Đặng Công Thuật, Bùi Văn Ân . KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2015". Số: XX. Trang: XX. Năm 2015. (Mar 8 2016 7:32PM)
[8]Bài báo: Phân tích tổn thương địa chấn của kết cấu khi xét đến hiện tượng trượt giữa nền và móng . Tác giả: Đặng Công Thuật, Bùi Quang Hiếu, Phạm Ngọc Vinh . KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2015". Số: xx. Trang: xx. Năm 2015. (Mar 8 2016 7:29PM)
[9]Bài báo: Phân tích độ tin cậy của kết cấu khi chịu tác động của tải trọng động ngẫu nhiên . Tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng, Trần Viết Trai, Tề Văn Tân, Nguyễn Vũ Hoàng Chương . Kỷ yếu hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 2015. Số: XX. Trang: XX. Năm 2015. (Mar 8 2016 7:18PM)
[10]Bài báo: Phương pháp số xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu do động đất . Tác giả: Đặng Công Thuật, Bùi Thiên Lam, Trần Quang Hưng . Kỷ yếu hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 2015. Số: XX. Trang: XX. Năm 2015. (Mar 8 2016 7:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Study on the Structural Performance of Beam-Column Joints in Old Buildings without Designed Shear Reinforcement under Earthquake. Authors: Cong Thuat Dang, Ngoc Hieu Dinh. Materials Science Forum (Scopus). No: 902. Pages: 33-40. Year 2017. (Jun 22 2019 9:49PM)
[2]Article: Experimental Study on Structural Performance of RC Exterior Beam-Column Joints Retrofitted by Steel Jacketing and Haunch Element under Cyclic Loading Simulating Earthquake Excitation. Authors: Cong-Thuat Dang, Ngoc-Hieu Dinh. Advances in Civil Engineering (SCIE). No: 2017. Pages: 11 pages. Year 2017. (Jun 22 2019 9:45PM)
[3]Article: Seismic fragility curves based on the probability density evolution method. Authors: Cong-Thuat Dang, Thien-Phu Le, Pascal Ray. Vietnam Journal of Mechanics. No: 39(2). Pages: 177-189. Year 2017. (Jun 22 2019 9:59PM)
[4]Article: A novel method for the construction of seismic fragility curves using numerical simulations. Authors: Cong-Thuat Dang, Thien-Phu Le, Pascal Ray. Comptes Rendus Mécanique (SCI). No: 345 (10). Pages: 678-689. Year 2017. (Nov 22 2014 1:12AM)
[5]Article: A comparative study of construction methods for seismic fragility curves using numerical simulations . Authors: Thien-Phu Le, Cong-Thuat Dang and Pascal Ray. Mechanics & Industry (SCIE). No: 6 (17). Pages: 602-611. Year 2016. (Nov 22 2014 1:10AM)
[6]Article: Seismic fragility analysis of buildings with sliding base foundation . Authors: Cong-Thuat DANG, Quang-Hieu BUI . Proceeding of 6thAsian-Pacific Symposium on Structural Reliability and its Applications (APSSRA6) 28-30 May 2016, Shanghai, China H.W. Huang, J. Li, J. Zhang &J.B. Chen (editors). No: XX. Pages: XX. Year 2016. (Mar 8 2016 7:40PM)
[7]Article: Structural seismic fragility curves using numerical simulations: a comparative study. Authors: Cong-Thuat Dang, Thien Phu Le, Pascal Ray. Proceeding of Conference CIGOS 2015 "Construction innovante" Cachan, France. No: XX. Pages: XX. Year 2015. (Mar 8 2016 7:38PM)
[8]Article: Use of the probability density evolution method for the establishment of seismic fragility curves (in French). Authors: C. T. Dang, T. P. Le, and P. Ray. Proceedings of Congrès Français de Mécanique, Bordeaux, France
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 21. Pages: XX. Year 2013.
(Nov 22 2014 1:01AM)
[9]Article: Seismic fragility of structure based on stochastic approach and approximation methods . Authors: C.T. Dang, T.P. Le, and P. Ray
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of International Conference CIGOS - Construction and sustainable development
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 2. Pages: 125-. Year 2013.
(Nov 22 2014 12:55AM)
[10]Article: Évaluation de la fiabilité d’une structure mécanique en comportement dynamique aléatoire. Authors: C. T. Dang, T. P. Le, and P. Ray. Proceedings of Colloque National AIP PRIMECA, Mont Dore, France
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 13. Pages: 105-110. Year 2012.
(Nov 22 2014 12:24AM)
[11]Presentations: Fiabilité des structures et des systèmes mécaniques en comportement dynamique stochastique et application à la construction des courbes de fragilité sismique. Authors: Cong-Thuat DANG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journées de l'EDSPI - Université Blaise Pascal, France
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 58-60. Year 2011.
(Nov 22 2014 1:24AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 22 2019 9:54PM)(Jun 15 2016 11:03PM)(Mar 8 2016 7:44PM)
[1]Động đất và kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Nam, Đặng Công Thuật. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2017.
[2]Kỹ Thuật Thi Công Chủ biên: Lê Khánh Toàn, Phan Quang Vinh. Đồng tác giả: Đặng Hưng Cầu, Đặng Công Thuật, Đinh Thị Như Thảo
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây Dựng. Năm 2016.
[3]Calcul des courbes de fragilité sismique Chủ biên: Cong-Thuat Dang. Nơi XB: Éditions universitaires européennes. Năm 2015.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Lộc
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát âm có xét đến yếu tố đầu vào ngẫu nhiên khi tính toán móng cọc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[2]Lê Hoàng Thưởng
Đề tài: Tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo quan điểm xác suất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[3]Bùi Văn Ân
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo vào sơ đồ mạng PERT để phân tích rủi ro của tiến độ thi công

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[4]Lê Trung Cường
Đề tài: Xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy của kết cấu khi chịu tác động của tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn