TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
40,117,662
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
201. Bài báo:  Dự tính sức chịu tải của móng nông và móng cọc cho khu vực thành phố Hội An Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 33. Năm 2018. (22/06/2018)
  
202. Bài báo:  Đánh giá lại sự làm việc của bê tông ở điều kiện nhiệt độ cao: phân tích chuyên sâu và các kết quả ban đầu Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 39. Năm 2018. (22/06/2018)
  
203. Bài báo:  Lập bản đồ và mặt cắt dọc địa chất phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông tại Trà Vinh Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 43. Năm 2018. (22/06/2018)
  
204. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử của dầm chịu lực cắt khi lực dính giữa bê tông và cốt dọc chịu kéo bị suy giảm cục bộ Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 47. Năm 2018. (22/06/2018)
  
205. Bài báo:  Nghiên cứu phát triển hoạt động xúc tiến hỗn hợp cho các dự án khách sạn tại thành phố Đà Nẵng nhằm tăng lợi thế cạnh tranh Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 51. Năm 2018. (22/06/2018)
  
206. Bài báo:  Chất kết dính chịu nhiệt sử dụng tro bay Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 56. Năm 2018. (22/06/2018)
  
207. Bài báo:  Đánh giá thực trạng nguồn nước ngầm trên địa bàn quận Thanh Khê, tp Đà Nẵng Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 61. Năm 2018. (22/06/2018)
  
208. Bài báo:  Xác định khả năng chịu tải an toàn của cọc khoan nhồi trong điều kiện vừa xét tính chất phân tán không gian của số liệu địa chất vừa thỏa một giá trị định trước của độ tin cậy Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 67. Năm 2018. (22/06/2018)
  
209. Bài báo:  Giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh rạch đồng bằng sông cửu long theo hướng công trình mềm, sinh thái, thân thiện với môi trường Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 71. Năm 2018. (22/06/2018)
  
210. Bài báo:  Xây dựng mô hình quy đổi cho phần tử thanh có tiết diện và biến dạng thay đổi trong phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 81. Năm 2018. (22/06/2018)
  
211. Bài báo:  Nghiên cứu việc sử dụng công cụ tài chính phái sinh để quản trị rủi ro lãi suất trong các doanh nghiệp xây dựng Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 85. Năm 2018. (22/06/2018)
  
212. Bài báo:  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam Tác giả: Hội thảo Atcesd2017*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 90. Năm 2018. (22/06/2018)
  
213. Bài báo:  Thực trạng ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng bê tông tự lèn cho công trình thủy tại khu vực miền Trung Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Chín. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 05/2018. Trang: 75-79. Năm 2018. (28/06/2018)
  
214. Tham luận:  Nghiên cứu phát triển bánh lái lực nâng cao Tác giả: Nguyễn Văn Triều. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quy Nhơn. Trang: xx-xx. Năm 2018. (10/08/2018)
  
215. Tham luận:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN QUÁ TRÌNH HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tác giả: Le Dinh Son. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của Khoa học Xã hội và Nhân văn trong tiến trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế” tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trang: 75 - 84. Năm 2018. (30/05/2018)
  
216. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường, ThS. Lê Thị Bảo Ngọc. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 4(479). Trang: 33-41. Năm 2018. (04/06/2018)
  
217. Bài báo:  Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở KonTum: một số hàm ý chính sách Tác giả: Lê Dân. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. 978-604-60-0000-0. Trang: 393-399. Năm 2018. (04/07/2018)
  
218. Bài báo:  Đà Nẵng trong hành trình giao lưu quốc tế Tác giả: Nguyễn Duy Phương. TC Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng 100 - 4/2008. 100 - 4/2008. Trang: 25-30. Năm 2018. (15/07/2018)
  
219. Tham luận:  ẢNH HƯỞNG CỦA NHIÊN LIỆU VÀ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH ĐẾN PHÁT THẢI BỒ HÓNG TRONG KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL
Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2017. Trang: 229-237. Năm 2018.
(29/06/2018)
  
220. Bài báo:  Hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP cho nhà nhiều tầng chống động đất Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Hồ Quang Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 5(126)2018 Quyển 2. ISSN 1859-1531. Trang: 18-22. Năm 2018. (30/06/2018)
  
221. Bài báo:  Thực nghiệm ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu tải trọng động Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước. Tạp chí Xây dựng. 6-2018, ISSN 0866-8762. Trang: 138-143. Năm 2018. (03/07/2018)
  
222. Bài báo:  Ẩn dụ ý niệm trong câu hành vi tiếng Anh và tiếng Việt Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. 4 (2). Trang: 237-254. Năm 2018. (27/06/2018)
  
223. Bài báo:  Vai trò của chính phủ trong kiến tạo khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam Tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Tạo chí Khoa học Nội vụ - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.. 24 (5. 2018). Trang: 21 - 28. Năm 2018. (28/06/2018)
  
224. Bài báo:  Vai trò của Chính phủ trong kiến tạo khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học Nội vụ. 24. Trang: tr.21-28. Năm 2018. (28/06/2018)
  
225. Bài báo:  QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG VIỆC HỌC QUA DỰ ÁN NHÓM Tác giả: Đinh Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐHĐN. 44(125).2018. Trang: 6-10. Năm 2018. (29/06/2018)
  
226. Bài báo:  IMPROVING STRUCTURES OF STUDENTS’ ARGUMENTATIVE ESSAYS THROUGH GENRE PEDAGOGY Tác giả: Đinh Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 59-63. Năm 2018. (29/06/2018)
  
227. Bài báo:  The Influence of Foundation Mass on Dynamic Response of Track-Vehicle Interaction Tác giả: Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham, Hoa P. Hoang. Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. ISSN 0866-7136. Trang: xx-xx. Năm 2018. (30/06/2018)
  
228. Bài báo:  Khả năng chịu cắt tại liên kết cột ống thép nhồi bêtông với dầm bẹt bê tông cốt thép: Phần 1 - Mô hình thí nghiệm Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Quang Hải, Trần Quang Khải, Phan Nhật Long. Tạp chí Xây dựng ISSN 0866-8762. 4/2018. Trang: pp.104-107. Năm 2018. (03/07/2018)
  
229. Bài báo:  Xây dựng phần mềm quản lý và vận hành hồ chứa nước Định Bình, Bình Định Tác giả: Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Phan Thanh Sỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 5(126).2018, QUYỂN 2. Trang: 14-17. Năm 2018. (03/07/2018)
  
230. Bài báo:  Superheated steam temperature control for boiler using adaptive dynamic feedforward compensators Tác giả: Nguyen Trong Ha, Nguyen Le Hoa, and Doan Quang Vinh. Vietnam Journal of Science and Technology. 56(3). Trang: 347-356. Năm 2018. (04/07/2018)
  
231. Bài báo:  Nâng cao hiệu quả đào tạo thạc sĩ thông qua ứng dụng phong cách học tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phùng Thị Phước An. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). 6 (01). Trang: 46-54. Năm 2018. (05/07/2018)
  
232. Bài báo:  NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC Ở VIỆT NAM: NHẬN DIỆN MÂU THUẪN dỰA TRÊN LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG
Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha; Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng. 6(127) 2018. Trang: 55-58. Năm 2018.
(27/06/2018)
  
233. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh và Nguyễn Thị Tuyết Nga. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 480. Trang: 15-23. Năm 2018. (27/06/2018)
  
234. Tham luận:  Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, bền vững gắn với chuỗi liên kết tại Kon Tum Tác giả: Thái Thị Bích Vân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 588-595. Năm 2018. (02/07/2018)
  
235. Bài báo:  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch tín dụng
Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc
.
Tạp chí Pháp luật và Phát triển. 4+5. Trang: 15-19. Năm 2018.
(27/07/2018)
  
236. Tham luận:  Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ cung cấp LPG thay thế đến các đặc tính của động cơ diesel sử dụng nhiên liệu kép (LPG – Diesel) Tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2017. Trang: 253-263. Năm 2018. (11/07/2018)
  
237. Bài báo:  Sự thay đổi nhiệt độ trong khối bê tông do nhiệt Hyđrat: Nghiên cứu thí nghiệm và mô hình Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Dương Minh Quang, Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 6-2018. Trang: 99-105. Năm 2018. (03/07/2018)
  
238. Bài báo:  Sự thay đổi nhiệt độ trong khối bê tông do nhiệt Hyđrat: Nghiên cứu thí nghiệm và mô hình Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Dương Minh Quang, Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 6-2018. Trang: 99-105. Năm 2018. (03/07/2018)
  
239. Tham luận:  Numerical seakeeping analysis of container ship in regular waves in various wave directions Tác giả: Van Minh Nguyen, Thi Loan Mai, Thi Thanh Diep Nguyen, Youngho Park, Bon Guk Koo, Hyun Su Ryu and Hyeon Kyu Yoon. Proceeding of The Energy and Technology Solutions in Transport (E&T Solution 2018), Ho Chi Minh, Viet Nam. Trang: 1-8. Năm 2018. (03/07/2018)
  
240. Bài báo:  GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ TẠI VÙNG TÂY NGUYÊN Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 23/2017. Trang: 21-29. Năm 2018. (11/07/2018)
  
241. Tham luận:  GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Tác giả: ThS.Nguyễn Thị Thúy Hạnh. Hội thảo khoa học quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 năm 2018. Trang: 309-313. Năm 2018. (11/07/2018)
  
242. Bài báo:  Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn ethanol đến thời điểm đánh lửa động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng xăng sinh học Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng. Tuyển tập các Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20, năm 2017. 20017. Trang: 858-867. Năm 2018. (12/07/2018)
  
243. Tham luận:  Đặc trưng từ vựng trong các bài diễn văn của các nhà lãnh đạo tại các diễn đàn kinh tế bằng tiếng Anh và tiếng Việt Tác giả: Lưu Quý Khương; Hồ Thảo Trang. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia”Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ III”, ISBN: 978-604-912-968-1. Trang: 13-22. Năm 2018. (10/07/2018)
  
244. Tham luận:  Ý tưởng của Các Mác về tri thức khoa học biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp Tác giả: Trần Hồng Lưu. Kỷ yếu hội thảo khoa học- Vận dụng quan điểm Các Mác về cuộc cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Trang: 200-207. Năm 2018. (13/07/2018)
  
245. Bài báo:  
Đóng góp của hoạt động "Khai dân trí" trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đối với nền giáo dục nước nhà xưa và nay
Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học Giáo dục trường ĐHSP Đà Nẵng. 1. Trang: 34-45. Năm 2018.
(15/07/2018)
  
246. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÁCH CHIẾT KIỀM ĐẾN TẤN CÔNG NỘI SULFATE DO HÌNH THÀNH ETTRINGITE GIÁN ĐOẠN Tác giả: Nguyễn Văn Hướng. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. 61 (6/2018). Trang: 69-75. Năm 2018. (23/07/2018)
  
247. Bài báo:  Investment, Cash Flow, and Financial Constraints in a Transition Economy. Evidence from Vietnam Tác giả: Ngoc Ha, Hong Phan. ICOAF 2018. SBN: 978-604-84-3195-2. Trang: 184-199. Năm 2018. (23/07/2018)
  
248. Bài báo:  Phân tích kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng ngãi Tác giả: Trần Thị Trương; Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). 6(02). Trang: 39-51. Năm 2018. (25/07/2018)
  
249. Tham luận:  Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 - "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 582-587. Năm 2018. (17/07/2018)
  
250. Bài báo:  Vấn đề quyền đại diện trong công ty dưới góc độ Bộ luật dân sự và Luật doanh nghiệp
Tác giả: Ths. Nguyễn Hữu Phúc
.
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. 9. Trang: 20-22. Năm 2018.
(27/07/2018)
  
 Tìm thấy: 10241 mục / 205 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn