TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
66,852,651
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
201. Tham luận:  Nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực nữ dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy, Ngô Sô Phe, Phạm Quang Tín. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3. Trang: 843 - 850. Năm 2019. (19/08/2019)
  
202. Bài báo:  Các nhân tử và chỉ số liên kết của nền kinh tế Việt Nam Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 7 (02), 2019. Trang: 23-30. Năm 2019. (23/08/2019)
  
203. Tham luận:  Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa thương mại Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2019 “Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại” của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Trang: 432-439. Năm 2019. (01/10/2019)
  
204. Tham luận:  Ảnh hưởng của biến dạng phi tuyến lên dầm FG dựa trên lý thuyết Quasi-3D
Tác giả: Đỗ Minh Đức, Huỳnh Vinh, Lê Khánh Toàn
.
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, 7/2018. Trang: 160-168. Năm 2019.
(02/10/2019)
  
205. Bài báo:  Phân tích bệnh chứng tiến cứu bệnh nguyên sôt cấp tính chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam Tác giả: Nhiem Le-Vieta,b,c, Viet-Nho Led, Hai Chungc, Duc-Tuan Phane, Quang-Duong Phanf, Thanh-Van Caog,
Cédric Abatb, Didier Raoultb,h and Philippe Parola
.
Emerging Microbes & Infections. VOL. 8. Trang: 339-352. Năm 2019.
(03/10/2019)
  
206. Bài báo:  Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: TS. Dương Nguyễn Minh Huy*, Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 12. Năm 2019. (31/10/2019)
  
207. Bài báo:  Vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp: Bối cảnh Việt Nam Tác giả: Mai Thảo Chi, Nguyễn Lê Đình Quý, Tạ Ngọc Tấn. Tạp chí Kinh tế và Quản lý. 30. Trang: 46. Năm 2019. (31/10/2019)
  
208. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn sông Cổ Chiên tỉnh Trà Vinh để sản xuất bê tông Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Văn Tâm. Tạp chí Xây dựng. 8-2019. Trang: 170-172. Năm 2019. (21/10/2019)
  
209. Tham luận:  MỘT SỐ KHÍA CẠNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Xây dựng tiêu chí đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục". Trang: 131-138. Năm 2019. (21/10/2019)
  
210. Tham luận:  GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học "Tái cấu trúc giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam" (ISBN:978 -604-80-3965-3). Trang: 401-410. Năm 2019. (21/10/2019)
  
211. Bài báo:  QUAN ĐIỂM BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC MÁC VÀ MỘT SỐ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí giáo dục và xã hội (ISSN: 1859-3917). 1. Trang: 273-278. Năm 2019. (21/10/2019)
  
212. Tham luận:  Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên: Các điều kiện và định hướng giải pháp. Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý. Tiểu ban Phát triển nhân lực – Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. Trang: 1-29. Năm 2019. (31/10/2019)
  
213. Bài báo:  Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 17 (7). Trang: 5-9. Năm 2019. (22/10/2019)
  
214. Bài báo:  Phong trào cách mạng Đông Dương trong tư tưởng Hồ Chí Minh- sự bổ sung cho lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mac Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. 10. Trang: 22-30. Năm 2019. (23/10/2019)
  
215. Tham luận:  Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Kinh tế tư nhân” Tác giả: Đinh Văn Trọng, Ngô Minh Hiệp. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng - Vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 68-77. Năm 2019. (25/10/2019)
  
216. Tham luận:  Đào tạo nhân lực cho phát triển nông nghiệp trình độ cao cho Tây Nguyên Tác giả: Trần Hồng Lưu. NXB Khoa học xã hội. Trang: 158- 167. Năm 2019. (23/10/2019)
  
217. Bài báo:  Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 268, tháng 10/2019. Trang: 23-32. Năm 2019. (30/10/2019)
  
218. Bài báo:  Thực trạng và định hướng phát triển marketing XANH cho doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Tạp chí Tài Chính Kế Toán. 15. Trang: 71-77. Năm 2019. (24/10/2019)
  
219. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có đốt nóng trung gian tác nhân sấy Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Công Vinh . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng,. ISSN: 1859-1531 ; Vol. 17; No 1.2, 2019;. Trang: pp 49-52. Năm 2019. (31/10/2019)
  
220. Bài báo:  Thúc đẩy hoạt động của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong phát triển năng lượng xanh ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Kinh tế. ISBN. Trang: 1. Năm 2019. (01/11/2019)
  
221. Bài báo:  Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Lê Trung Hiếu. Hội thảo quốc gia "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên" ISBN 987-604-956-652-3. 1. Trang: 6. Năm 2019. (04/11/2019)
  
222. Bài báo:  BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức (ISSN: 1859-2457). 5 (Tháng 9 - 10/2019). Trang: 42-44. Năm 2019. (05/11/2019)
  
223. Tham luận:  NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.) LÀM SINH VẬT CẢNH BÁO SỚM Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Kiều Thị Kính. Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.. Trang: 111-120. Năm 2019. (20/06/2019)
  
224. Bài báo:  Dự đoán nhanh hạn sử dụng của fillet cá tra lạnh đông bằng phương pháp mô hình toán học Tác giả: Nguyen Thi Truc Loan, Tran Thi Nguyen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. Vol 3 No 3 (2019. Trang: 1-6. Năm 2019. (20/06/2019)
  
225. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng phần mềm tối ưu hóa cấu trúc vốn và phân tích rủi ro tài chính trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Tác giả: Phạm Thị Trang, Phan Cao Thọ. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. số 17 (5) 2019. Trang: 25 – 29. Năm 2019. (20/06/2019)
  
226. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ để giải các bài toán về tính chi phí ván khuôn trong thi công xây dựng trên hệ thống API REVIT Tác giả: Phạm Thị Trang, Vũ Thị thùy Dung, Nguyễn Chí Linh. Kỷ yếu hội thảo sinh viên NCKH năm 2019. ISBN: 978 - 604 - 84 - 4183 - 8. Trang: 135 – 139. Năm 2019. (20/06/2019)
  
227. Bài báo:  Khái niệm "Ấn Độ" từ góc nhìn khu vực học văn hóa - nhân văn Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 61. Trang: 85-93. Năm 2019. (20/05/2019)
  
228. Bài báo:  Research Challenges for State Transfer in Adaptive Systems Tác giả: Huynh Ngoc Tho, Duong Thi Mai Nga, and Huynh Cong Phap. Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2019. 1. Trang: 1-7. Năm 2019. (15/02/2020)
  
229. Bài báo:  Xu thế quảng cáo video trên mạng xã hội tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Lê Lộc Tiên; Vũ Thị Tuyết Mai.. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số”. 1. Trang: 77. Năm 2019. (21/05/2019)
  
230. Tham luận:  Ngưỡng lạm phát và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Dương Việt Anh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Econometrics and statistical methods- applications in economics and finance". Trang: 11-24. Năm 2019. (16/08/2019)
  
231. Bài báo:  CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương
.
Tạp chí Khoa học Kinh tế. 7. Trang: 23-30. Năm 2019.
(17/08/2019)
  
232. Bài báo:  Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 2(489). Trang: 21-31.. Năm 2019. (09/10/2019)
  
233. Bài báo:  Văn hóa gia tộc Việt Nam Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 01. Trang: 89-96. Năm 2019. (04/01/2019)
  
234. Bài báo:  Development of a receptionist robot: Mechanical and control system design Tác giả: Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoai Nam Le. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6 (17). Trang: 31-34. Năm 2019. (27/12/2018)
  
235. Bài báo:  Phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Nam Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Sơn Tùng. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 1 năm 2019. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (01/02/2019)
  
236. Tham luận:  Tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Trà Lục Diệp. Kỷ yếu COMB 2018. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (01/02/2019)
  
237. Bài báo:  Tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu - Nghiên cứu tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 92 - 05. Năm 2019. (18/01/2019)
  
238. Tham luận:  Vấn đề quy hoạch đô thị và nhà cao tầng ven biển, bài học từ các đô thị ven biển của Bra-xin Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. Trang: 1-4. Năm 2019. (10/03/2020)
  
239. Tham luận:  Những rào cản trong thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hương và TS. Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo "Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trang: tr.129-135. Năm 2019. (11/01/2019)
  
240. Bài báo:  The Influence of Foundation Mass on Dynamic Response of Track-Vehicle Interaction Tác giả: Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham, Hoa P. Hoang. Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. ISSN 0866-7136. Trang: 17-30. Năm 2019. (30/06/2018)
  
241. Bài báo:  Xây dựng chương trình môn học thể thao tự chọn theo hướng đáp ứng nhu cầu và hứng thú người học Tác giả: Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2019. ISBN 978-604-965-264-6. Trang: 418-424. Năm 2019. (26/02/2020)
  
242. Tham luận:  Ảnh hưởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu: Trường hợp thị trường trang phục thể thao Việt Nam Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Hoàng Ngân, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế phương pháp thống kê và kinh tế lượng - ứng dụng trong kinh tế và tài chính. Trang: 719-736. Năm 2019. (19/02/2019)
  
243. Bài báo:  Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học kinh tế. 7(2). Trang: 1-8. Năm 2019. (19/03/2019)
  
244. Bài báo:  Hệ thống quản lý điểm đến (DMS) - Một số hàm ý đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. năm 2019. Trang: 68-76. Năm 2019. (26/03/2019)
  
245. Bài báo:  Phát triển mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Trần Bảo Trân. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. năm 2019. Trang: 186-196. Năm 2019. (26/03/2019)
  
246. Bài báo:  A Chattering-Free, Adaptive, Robust Tracking Control Scheme for Nonlinear Systems With Uncertain Dynamics
Tác giả: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang. IEEE Access IEEE. 7. Trang: 10457 - 10466. Năm 2019.
(27/03/2019)
  
247. Bài báo:  Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các Doanh nghiệp Việt nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. 7 (01). Trang: 01-08. Năm 2019. (05/04/2019)
  
248. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae) Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (29/03/2019)
  
249. Bài báo:  Kiến trúc thành Vauban: Trường hợp kinh thành Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 6. Trang: 60-66. Năm 2019. (23/05/2019)
  
250. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 3. Trang: 168-174. Năm 2019. (05/04/2019)
  
 Tìm thấy: 11587 mục / 232 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn