Phan Đình Chung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17861 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Đình Chung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/10/1980
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ Thống Điện; Tại: Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ Thuật điện; Tại: Kanazawa-University
Dạy CN: Điện Hệ Thống
Lĩnh vực NC: Điều khiển các nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống điện, Kỹ thuật cao áp
Ngoại ngữ: tiếng anh
Điện thoại: ; Mobile: 0988983127
Email: chungpy99d6@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất giải pháp hỗ trợ turbine gió khi sự cố trên lưới điện. Chủ nhiệm: Phan Đình Chung. Thành viên: Nguyễn Thanh Tú-16DCLC. Mã số: T2019-02-17. Năm: 2020. (Jan 26 2021 8:44AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất phương pháp tìm điểm cực đại cho máy phát điện gió. Chủ nhiệm: Phan Đình Chung. Thành viên: Tôn Thất Phúc Thịnh. Mã số: T2018-02-02. Năm: 2019. (Jun 4 2020 10:03AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: SỐ LẦN CẮT ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY DO SÉT CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG. Tác giả: Phan Đình Chung. KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: Vol.17, No.3. Trang: 7-11. Năm 2019. (Jun 6 2019 1:46PM)
[2]Bài báo: BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO TURBINE GIÓ SỬ DỤNG DFIG. Tác giả: TS. Phan Đình Chung*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[3]Bài báo: XÂY DỰNG LUẬT ĐIỀU KHIỂN MỚI CHO TURBINE GIÓ SỬ DỤNG DFIG. Tác giả: Phan Đình Chung. TCKHCN ĐHĐN. Số: 11(120)_Quyển 1. Trang: 1-5. Năm 2017. (Mar 24 2018 8:22AM)
[4]Bài báo: SO SÁNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI LƯỚI YẾU CỦA CÁC LOẠI TURBINE GIÓ. Tác giả: Phan Đình Chung, Lưu Ngọc An*. TCKHCN ĐHĐN. Số: 5(114).2017-QUYỂN 1. Trang: 17-22. Năm 2017. (Mar 24 2018 8:27AM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT /TIÊU THỤ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ LOẠI DFIG. Tác giả: Phan Đình Chung, Hạ Đình Trúc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tap chí KHCN Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1(62). Trang: 1-7. Năm 2013.
(May 4 2013 2:00PM)
[6]Bài báo: Phối hợp điều khiển giữa ắc quy và cánh turbine để nhà máy điện gió đáp ứng yêu cầu phát công suất của lưới. Tác giả: Phan Dinh Chung. Tap Chí KHCN Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3 (64). Trang: 18-23. Năm 2013.
(Jun 24 2013 8:35AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluation of Reactive Power Support Capability of Wind Turbines. Authors: Phan Dinh Chung. Engineering Technology Applied science research. No: Vol. 10 No. 1 (2020): February, 2020. Pages: 5211-5216. Year 2020. (Jun 1 2020 8:41AM)
[2]Article: Voltage Enhancement on DFIG Based Wind Farm Terminal During Grid Faults. Authors: P. D. Chung. Engineering, Technology and Applied Science Research. No: Vol.9, No.5. Pages: 4783-4788. Year 2019. (Oct 31 2019 2:34PM)
[3]Article: Application of Linear Quadratic Regulator to Control Directly Power for DFIG Wind Turbine. Authors: Dinh Chung Phan1,* , Trung Hieu Trinh1. J. Electrical Systems. No: 15-1. Pages: 42-52. Year 2019. (Mar 5 2019 7:09AM)
[4]Article: Reduction of the number of faults caused by lightning fortransmission line. Authors: Phan Đình Chung. IJECE. No: Vol.9, No.5. Pages: 3366~3374. Year 2019. (Jun 6 2019 1:35PM)
[5]Article: Retaining of Frequency in Micro-grid with Wind Turbine and Diesel Generator. Authors: Dinh Chung Phan. Engineering, Technology and Applied Science Research. No: 8(6). Pages: 3646-3651. Year 2018. (Mar 5 2019 7:06AM)
[6]Article: Maximum Power Extraction Method for a Doubly-fed Induction Generator Wind Turbine. Authors: Dinh Chung Phan, Trung Hieu Trinh. IJECE. No: Vol8.No2. Pages: 711-722. Year 2018. (Mar 5 2019 6:51AM)
[7]Article: A New Application of Extreemum-Seeking Algorithm for PMSG-Wind turbine via Linear Quadratic Regulator. Authors: Dinh Chung, Phan and Thi Minh Dung, Tran. International journal of applied engineering research. No: Vol13,No7. Pages: 5501-5507. Year 2018. (Mar 5 2019 6:59AM)
[8]Article: Rotor speed control of doubly fed induction generator wind turbines using adaptive maximum power point tracking. Authors: Dinh Chung Phan, Shigeru Yamamoto. Energy. No: 111. Pages: 377-388. Year 2016. (Apr 7 2017 12:52PM)
[9]Article: Maximum energy output of a DFIG wind turbine using an improved MPPT-curve method. Authors: Dinh Chung Phan, Shigeru Yamamoto. Energies. No: 8(10). Pages: 11718-11736. Year 2015. (Apr 7 2017 12:49PM)
[10]Article: Improved fault ride through capability of scig-based wind turbine based on photovoltaic system. Authors: Dinh Chung Phan, Dinh Truc Ha. International energy journal. No: Vol.14, Iss.1. Pages: 57-66. Year 2014. (Apr 7 2017 12:43PM)
[11]Article: Controlling SCIG-based Wind Turbine to Satisfy the Power System Operator’s Requirement. Authors: Phan Dinh Chung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology. No: Vol.7, No.1. Pages: 243-253. Year 2014. (Mar 11 2014 7:46AM)
[12]Article: Maximum Utilization of Wind Energy in a Wind Farm and Diesel Generator-Based Isolated Grid without Energy Storage System. Authors: Dinh Chung Phan and Anh Tuan Doan
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. International Journal of Energy, Information and Communications. No: Vol.4, Iss.1, Feb. Pages: 35. Year 2013. (Apr 10 2013 9:58AM)
[13]Article: DC Voltage Collection for DFIG-based Offshore Wind Farms Using HVDC Compliance with the Power System Operators Power Control Requirement. Authors: Phan Dinh Chung. International Electrical Engineering Journal (IEEJ). No: Vol. 4, No. 1. Pages: 869-879. Year 2013. (Jun 24 2013 8:27AM)
[14]Article: Comparison of Steady-State Characteristics between DFIG and SCIG in Wind Turbine. Authors: Phan Dinh Chung . International Journal of Advanced Science and Technology. No: Vol.51, Feb. Pages: 153-165. Year 2013. (Mar 2 2013 8:17AM)
[15]Presentations: Frequency Control of an Isolated Grid Based on Wind Turbine and Diesel Generator . Authors: Dinh Chung Phan and Dinh Truc Ha.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Journal ò science & technology, The university ò Danang (Special issue for The 2012 UK-VN Clean Energy Conference and Exhibition)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: 1-6. Year 2012.
(Nov 6 2012 7:32PM)
[16]Article: Point of common coupling voltage recovery capability improvement of offshore wind farm connected to a weak grid through high voltage direct current link. Authors: Dinh Chung Phan and Kyoung Soo Ro. Journal of Renewable and Sustainable Energy. No: Volume 4, Isue 6. Pages: 063109-1 to036109-13. Year 2012. (Nov 14 2012 9:47AM)
[17]Presentations: Voltage Recovery Capability of Offshore Wind Farm Connected to a Weak Grid via a VSC-HVDC. Authors: Dinh-Chung Phan*, Kyoung-Soo Ro
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. 2011년도 대한전기학회 하계학술대회 논문집 2011. 7. 20 - 22 ( Domestic conference held by KIEE in 2011.7.20-22)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2011.
(Nov 6 2012 1:36PM)
[18]Presentations: Torque-Slip Characteristics between Doubly-Fed Induction Generator and Squirrel Cage Induction Generator in Wind Turbine. Authors: Dinh Chung PhanBokyoung Jang Kyoung-Soo Ro. 16th International Conference on Electrical Engineering, July 11-14, 2010 Busan Korea. Year 2010. (Nov 4 2012 9:34PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 4 2020 10:07AM)
[1]Hệ thống điện gió và mặt trời: vấn đề - giải pháp Chủ biên: TS. Lưu Ngọc An, TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn. Đồng tác giả:

TS. Lưu Ngọc An,
TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây Dựng. Năm 2017.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn