Lê Minh Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36618 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Minh Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/03/1986
Nơi sinh: Huế
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán học tính toán; Tại: Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Belarus
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Toán học tính toán; Tại: Viện Toán học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Belarus
Dạy CN: Kinh tế
Lĩnh vực NC: Lý thuyết sơ đồ sai phân hữu hạn và ngôn ngữ lập trình Mathematica
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2004-2006: sinh viên lớp chất lượng cao Đại học huế
-------------------
2006-2009: sinh viên khoa Toán ứng dụng và tin học, Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Belarus, Cộng hòa Belarus
-------------------
2009-2010: sinh viên cao học khoa Toán ứng dụng và tin học, Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Belarus, Cộng hòa Belarus
-------------------
2010-12/2014: giảng viên Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
-------------------
01/2015-05/2018: Nghiên cứu sinh tại bộ môn Toán học tính toán, khoa Toán ứng dụng và tin học, Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Belarus, Cộng hòa Belarus
-------------------
10/05/2018: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện toán học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Belarus, Cộng hòa Belarus
-------------------
06/2018-nay: giảng viên Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng sơ đồ sai phân để giải các phương trình đạo hàm riêng trong toán tài chính. Chủ nhiệm: Lê Minh Hiếu. Mã số: T2019 - 04 - 43. Năm: 2019. (Feb 6 2020 9:05AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: Trần Khánh Linh. Mã số: T2019 - 04. Năm: 2019. (Feb 6 2020 9:02AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mô hình ARIMA dự đoán dân số Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Thị Hoàng Yến. Thành viên: Lê Minh Hiếu, Trần Đăng Nhân. Mã số: T2011-04-05. Năm: 2012. (Oct 28 2013 9:32AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Thảo. Thành viên: Lê Minh Hiếu, Trần Thị Hoàng Yến. Mã số: T2011-04-01. Năm: 2012. (Oct 28 2013 9:30AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn học Phương pháp định lượng trong kinh tế. Chủ nhiệm: Lê Minh Hiếu. Thành viên: Đặng Thị Tố Như, Trần Thị Hoàng Yến. Mã số: T2011-04-06. Năm: 2011. (Apr 24 2012 10:44PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A numerical method for solving Initial Boundary Value Problems in financial mathematics. Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. VNU Journal of Science: Mathematics - Physics. Số: 35(4). Trang: 79-86. Năm 2019. (Feb 6 2020 9:12AM)
[2]Bài báo: Finite-difference method for the Gamma equation on non-uniform grids. Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. Số: 61(4). Trang: 3-8. Năm 2019. (Feb 6 2020 9:14AM)
[3]Bài báo: Một phương pháp tích phân-nội suy giải bài toán biên 3-điểm đối với phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2 (Phần 2). Tác giả: Lê Minh Hiếu
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 5(66).2013. Trang: 131-136. Năm 2013.
(Jul 20 2013 8:02AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu và xây dựng các hàm cơ sở đối với toán tử vi phân bậc 4 trong phương án giải nghiệm số các phương trình vi phân bằng phương pháp Mô-men. Tác giả: Lê Minh Hiếu. Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHĐN. Số: 10(71).2013. Trang: 108-113. Năm 2013. (Mar 4 2014 7:45PM)
[5]Bài báo: Một phương pháp tích phân-nội suy giải bài toán biên 3-điểm đối với phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2. Tác giả: Lê Minh Hiếu. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61) Quyển II. Trang: 67-74. Năm 2012. (Mar 6 2013 6:34PM)
[6]Bài báo: Giải nghiệm số phương trình vi phân thường phi tuyến cấp 2 bằng phương pháp Mô-men với cách chọn đặc biệt các hàm cơ sở. Tác giả: Lê Minh Hiếu. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 10(59).2012. Trang: 43-49. Năm 2012.
(Jan 7 2013 12:00AM)
[7]Bài báo: Sử dụng các hàm cơ sở đặc biệt trong thuật toán giải nghiệm số phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2 với điều kiện biên đơn giản. Tác giả: Lê Minh Hiếu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 9(58).2012 Quyển I. Trang: 24-29. Năm 2012.
(Dec 20 2012 10:36PM)
[8]Tham luận: Một phương pháp tích phân-nội suy giải bài toán biên 3-điểm đối với phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2. Tác giả: Lê Minh Hiếu. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 91-98. Năm 2012. (Dec 20 2012 10:48PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng phương pháp Mô-men giải nghiệm số phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2 hệ số hằng. Tác giả: Lê Minh Hiếu. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(43). Trang: 93-100. Năm 2011. (May 27 2011 10:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Skin lesion segmentation method for dermoscopic images with convolutional neural networks and semantic segmentation. Authors: Dang N.H. Thanh, Nguyen Hoang Hai, Le Minh Hieu, Prayag Tiwari, V.B. Surya Prasath. Computer Optics (ISSN 01342452; ISI/Scopus - SJR Q1). No: Vol. 45(1). Pages: 122-129. Year 2021. (Feb 28 2021 12:06AM)
[2]Article: Method of moments with a choice of special basic functions for fourth-order partial differential equations. Authors: Le Minh Hieu, N N Hien, Dang N. H. Thanh, L T H Van. Journal of Physics: Conference Series (SJR Q4). No: 1803(1):012001. Pages: 1-10. Year 2021. (Feb 28 2021 12:17AM)
[3]Article: An Adaptive Image Inpainting Method Based on Euler's Elastica with Adaptive Parameters Estimation and the Discrete Gradient Method. Authors: Dang Thanh, Surya Prasath, S. D. Dvoenko, Le Minh Hieu. Signal Processing (SCIE IF = 4.384 / Scopus Q1). No: Volume 178. Pages: Article 107797. Year 2021. (Aug 29 2020 12:23AM)
[4]Article: Monotone Finite-Difference Schemes with Second Order Approximation Based on Regularization Approach for the Dirichlet Boundary Problem of the Gamma Equation. Authors: Le Minh Hieu; Truong Thi Hieu Hanh; Dang Ngoc Hoang Thanh. IEEE Access (ISI - Q1 - DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2978594). No: 8. Pages: 45119 - 45132. Year 2020. (Mar 6 2020 12:26PM)
[5]Article: Монотонные разностные схемы второго порядка аппроксимации на неравномерных сетках для двумерного квазилинейного параболического уравнения типа конвекции-диффузии. Authors: Ле М. Хиеу, Данг Н.Х. Тхань, В.Б. С урия Прасат. Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия. (https://doi.org/10.21638/11701/spbu01.2020.216). No: Т. 7 (65). Вып. 2. Pages: 343–355. Year 2020. (Aug 29 2020 12:10AM)
[6]Article: Multiscale Gradient Maps Augmented Fisher Information-Based Image Edge Detection. Authors: Surya Prasath, Dang Thanh, Nguyen Quoc Hung, Le Minh Hieu. IEEE Access (ISI Q1 – Scopus Q1). No: Vol. 8. Pages: 141104-141110. Year 2020. (Aug 29 2020 12:17AM)
[7]Article: A Two-Stage Filter for High Density Salt and Pepper Denoising. Authors: Dang N. H. Thanh, Nguyen Hoang Hai, V. B. Surya Prasath, Le Minh Hieu, João Manuel R. S. Tavares. Multimedia Tools and Applications (ISI/Scopus Q1). No: 79. Pages: 21013–21035. Year 2020. (Mar 28 2020 11:09PM)
[8]Article: Compression artifacts reduction with multiscale tensor regularization. Authors: Surya Prasath, Dang N. H. Thanh, Le Minh Hieu, Le Thi Thanh. Multidimensional Systems and Signal Processing (ISSN 15730824; ISI/Scopus - SJR Q2). No: DOI: 10.1007/s11045-020-00747-8. Pages: xxx-xxx (In press). Year 2020. (Feb 28 2021 12:11AM)
[9]Article: On Convergence of Difference Schemes for Dirichlet IBVP for Two-Dimensional Quasilinear Parabolic Equations with Mixed Derivatives and Generalized Solutions. Authors: Piotr Matus, Dmitriy Poliakov, Le Minh Hieu. Computational Methods in Applied Mathematics (SCIE). No: Volume 20, Issue 4. Pages: 695–707. Year 2020. (Jul 27 2019 2:22AM)
[10]Article: Second Order Monotone Difference Schemes with Approximation on Non-Uniform Grids for Two-Dimensional Quasilinear Parabolic Convection-Diffusion Equations. Authors: Le Minh Hieu, Dang N. H. Thanh, Surya Prasath. Vestnik St Petersburg University - Mathematics (Scopus). No: Vol. 53, No. 2 (DOI: 10.1134/S1063454120020107). Pages: 232–240. Year 2020. (Feb 6 2020 10:03AM)
[11]Article: Melanoma Skin Cancer Detection Method Based on Adaptive Principal Curvature, Colour Normalisation and Feature Extraction with the ABCD Rule. Authors: Dang N. H. Thanh, V. B. Surya Prasath, Le Minh Hieu, Nguyen Ngoc Hien. Journal of Digital Imaging (ISI/Scopus Q2). No: Vol. 33. Pages: 574-585 (DOI: 10.1007/s10278-019-00316-x). Year 2020. (Feb 6 2020 10:07AM)
[12]Article: Electronic, optical and photocatalytic properties of fully hydrogenated GeC monolayer. Authors: Tuan V. Vu, Nguyen Thi Tuyet Anh, D.M. Hoat, Duy Phu Tran, Hien D. Tong, Hai L. Luong, Le Minh Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Nguyen T.T. Binh, Nguyen N. Hieu. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures (ISI/SCI-Q1). No: 117 (2020) 113857. Pages: 1-6. Year 2020. (Feb 6 2020 9:33AM)
[13]Article: Adaptive Frequency Median Filter for the Salt and Pepper Denoising Problem. Authors: Ugur Erkan, Serdar Enginoglu, Dang Thanh, Le Minh Hieu. IET Image Processing (ISI-Q2). No: Vol. 14 Iss. 7. Pages: 1291-1302 (DOI: 10.1049/iet-ipr.2019.0398). Year 2020. (Feb 6 2020 10:10AM)
[14]Article: A Finite-Difference Scheme for Initial Boundary Value Problem of the Gamma Equation in the Pricing of Financial Derivatives. Authors: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. Journal of Mathematics and Computer Science (ESCI-Scopus). No: Vol. 20, Iss. 4. Pages: 283–291 (doi: 10.22436/jmcs.020.04.02). Year 2020. (Feb 6 2020 10:13AM)
[15]Article: An Adaptive Method for Image Restoration Based on High Order Total Variation and Inverse Gradient. Authors: Dang N. H. Thanh, Surya Prasath, Le Minh Hieu, S. D. Dvoenko. Signal Image and Video Processing (ISI-Q2). No: 14. Pages: 1189–1197. Year 2020. (Feb 6 2020 10:18AM)
[16]Article: Difference schemes for quasi-linear parabolic equations with mixed derivatives. Authors: P.P. Matus, Le Minh Hieu, D. Pylak. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus (ESCI) (https://doi.org/10.29235/1561-8323-2019-63-3-263-269). No: Vol 63, No 3 (2019). Pages: 263-269. Year 2019. (Jul 27 2019 1:45AM)
[17]Article: An Adaptive Image Inpainting Method Based on the Weighted Mean. Authors: Nguyen Hoang Hai, Le Minh Hieu, Dang N.H. Thanh, Nguyen Van Son, Prasath V.B. Surya. Informatica (Scopus). No: 43(4). Pages: 507-513. Year 2019. (Feb 6 2020 9:39AM)
[18]Article: An adaptive image inpainting method based on the modified mumford-shah model and multiscale parameter estimation. Authors: Dang Ngoc Hoang Thanh, Prasath VB Surya, Nguyen Van Son, Le Minh Hieu. Computer Optics (ESCI, Scopus). No: 43 (2) 2019. Pages: 251-257. Year 2019. (Jul 27 2019 2:03AM)
[19]Article: An Iterative Mean Filter for Image Denoising. Authors: Uğur erkan, Dang Ngoc Hoang Thanh, Le Minh Hieu, Serdar Engínoğlu. IEEE Access (ISI - Q1 - DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2953924). No: 7. Pages: 167847 - 167859. Year 2019. (Feb 6 2020 9:26AM)
[20]Article: Монотонные разностные схемы второго порядка точности для квазилинейных параболических уравнений со смешанными производными. Authors: П. П. Матус, Л. М. Хиеу, Д. Пылак. Дифференциальные уравнения. No: том 55, № 3. Pages: 428–440. Year 2019. (Jul 27 2019 1:56AM)
[21]Article: A Review on CT and X-Ray Images Denoising Methods. Authors: Dang Thanh, Prasath Surya, Le Minh Hieu. Informatica (https://doi.org/10.31449/inf.v43i2.2179) (Scopus). No: Vol 43, No 2 (2019). Pages: 151-159. Year 2019. (Jul 27 2019 2:09AM)
[22]Article: Monotone Finite-Difference Schemes of Second-Order Accuracy for Quasilinear Parabolic Equations with Mixed Derivatives. Authors: P. P. Matus, Le Minh Hieu, D. Pylak. Differential Equations (SCIE) (DOI: 10.1134/S0012266119030157). No: 55 (3) 2019. Pages: 424–436. Year 2019. (Jul 27 2019 2:13AM)
[23]Article: Image Inpainting Method Based on Mixed Median. Authors: Dang N.H. Thanh, V.B. Surya Prasath, Le Minh Hieu, Hiroharu Kawanaka. Conference: IEEE Joint 2019 8th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) & 3rd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (IVPR) (978-1-7281-0788-2/19/1.00). No: At: Washington, Spokane. Pages: 24-29. Year 2019. (Jul 27 2019 1:52AM)
[24]Article: On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection–diffusion equations and their approximations on non-uniform grids. Authors: Piotr Matus, Dmitriy Poliakov, Le Minh Hieu. Journal of Computational and Applied Mathematics (SCI). No: 340 (1 October 2018). Pages: 571-581. Year 2018. (Jun 12 2018 11:02PM)
[25]Presentations: Finite difference schemes on non-uniform grids for weakly coupled system of one-dimensional convection-diffusion equations. Authors: Le Minh Hieu. Вычислительные методы, модели и образовательные технологии: сб. материалов VII междунар. науч.-практ. конф., Брест, 19 окт. 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; под общ. ред. А.А.Козинского. – Брест: БрГУ, 2018. – 275 с. (ISBN 978-985-555-722-8). Pages: 16-18. Year 2018. (Nov 26 2018 7:30PM)
[26]Presentations: Finite difference schemes on non-uniform grids for the Burgers equation. Authors: Le Minh Hieu. Вычислительные методы, модели и образовательные технологии: сб. материалов VII междунар. науч.-практ. конф., Брест, 19 окт. 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; под общ. ред. А.А.Козинского. – Брест: БрГУ, 2018. – 275 с. (ISBN 978-985-555-722-8). Pages: 19-20. Year 2018. (Nov 26 2018 7:37PM)
[27]Article: Analysis of second order difference schemes on non-uniform grids for quasilinear parabolic equations. Authors: Matus Piotr, Le Minh Hieu, Lubin G. Volkov. J. Comput. Appl. Math. (SCI). No: 310. Pages: 186-199. Year 2017. (Nov 17 2016 8:13AM)
[28]Presentations: Разностные схемы для двумерного квазилинейного параболического уравнения конвекции-диффузии на неравномерных сетках. Authors: Л. М. Хиеу. Вычислительные методы, модели и образовательные технологии: сб. материалов VI междунар. науч.-практ. конф.— Брест: 19 окт. 2017 г. Pages: 44-45. Year 2017. (Dec 2 2017 3:41AM)
[29]Article: Разностные схемы на неравномерных сетках для двумерного уравнения конвекции-диффузии. Authors: П. П. Матус, Л. М. Хиеу. Журн. вычислит. математики и мат. физики. No: 57(12). Pages: 2042–2052. Year 2017. (Dec 2 2017 3:50AM)
[30]Article: Difference Schemes on Nonuniform Grids for the Two-Dimensional Convection–Diffusion Equation. Authors: P. P. Matus, Le Minh Hieu. Computational Mathematics and Mathematical Physics (ISSN 0965-5425). No: Vol. 57, No. 12. Pages: 1994-2004. Year 2017. (Dec 2 2017 3:58AM)
[31]Presentations: Принцип максимума для векторно-разностных схем с незнакопостоянными входными данными. Authors: Л. М. Хиеу. Вычислительные методы, модели и образовательные технологии: сб. материалов VI междунар. науч.- практ. конф.— Брест: 19 окт. 2017 г. Pages: 45-46. Year 2017. (Dec 2 2017 3:46AM)
[32]Article: Monotone difference schemes on non-uniform grids for 2D quasi-linear parabolic convection-diffusion equation. Authors: Matus P. P., Le Minh Hieu. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus. No: 4 (vol.61). Pages: 7-13. Year 2017. (Sep 5 2017 2:19AM)
[33]Article: Monotone Difference Schemes for Weakly Coupled Elliptic and Parabolic Systems. Authors: P. Matus, Francisco G., Le Minh Hieu, Vo Thi Kim Tuyen. Computational Methods in Applied Mathematics. No: 2 (vol.17). Pages: 287-298. Year 2017. (Sep 5 2017 2:13AM)
[34]Article: Unconditionally monotone finite difference scheme of the second-order approximation on uniform grids for the gamma equation. Authors: Le Minh Hieu. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of Physical-Mathematical Sciences. No: 4(2016). Pages: 47-54. Year 2016. (Sep 5 2017 1:59AM)
[35]Presentations: Безусловно монотонные разностные схемы второго порядка аппроксимации на равномерных сетках для Гамма уравнения. Authors: Ле Минь Хиеу. Материалы Международной научной конференции «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ – 2016». Pages: 254. Year 2016. (Nov 23 2016 6:12AM)
[36]Presentations: Разностные схемы для уравнения конвекции-диффузии на неравномерных сетках. Authors: Ле Минь Хиеу. Вычислительные методы, модели и образовательные техноло-гии : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 21 окт. 2016 г. / Брест.гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. О.В. Ма-тысика. – Брест : БрГУ, 2016. – 300 с. Pages: 54-55. Year 2016. (Nov 17 2016 7:51AM)
[37]Presentations: Монотонные разностные схемы для Гамма-уравнения. Authors: Ле Минь Хиеу. Вычислительные методы, модели и образовательные техноло-гии : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 21 окт. 2016 г. / Брест.гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. О.В. Ма-тысика. – Брест : БрГУ, 2016. – 300 с. Pages: 55-56. Year 2016. (Nov 17 2016 7:52AM)
[38]Presentations: Монотонные разностные схемы для параболического уравнения. Authors: Ле Минь Хиеу. XII Белорусская математическая конференция: материалы Междунар. науч. конф. Минск, 5-10 сентября 2016г. - Часть 3. - Мн.: Институт математики НАН Беларуси, 2016. - 110с. Pages: 22-23. Year 2016. (Nov 17 2016 8:00AM)
[39]Article: Second order monotone difference schemes for quasilinear parabolic equation on non-uniform grids. Authors: Le Minh Hieu. Journal "Proceedings of the Institute of Mathematics" : Institute of Mathematics - National Academy of Sciences of Belarus. No: 1 (vol.24). Pages: 51-60. Year 2016. (Nov 17 2016 8:05AM)
[40]Article: Monotone difference schemes for systems of elliptic and parabolic equations. Authors: Gaspar F., Matus P., Tuyen V.T., Hieu L.M.. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus. No: 5 (vol.60). Pages: 29-33. Year 2016. (Nov 17 2016 8:09AM)
[41]Article: Maximum principle for finite-difference schemes with non sigh-constant input data. Authors: Matus Piotr, Le Minh Hieu, Lubin G. Vulkov. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus. No: 5 (vol.59). Pages: 13-17. Year 2015. (Nov 17 2016 7:46AM)
[42]Presentations: Принцип максимума для разностных схем с незнакопостоянными входными данными. Authors: Ле Минь Хиеу. Вычислительные методы, модели и образовательные технологии : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 22–23 окт. 2015 г. / Брест.гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. О.В. Матысика. – Брест : БрГУ, 2015. –270 с. Pages: 29-30. Year 2015. (Nov 17 2016 7:42AM)
[43]Presentations: Интегро-интерполяционный метод для решения двухточечных краевых задач. Authors: Lê Minh Hiếu, Đặng Ngọc Hoàng Thành. Труды международной заочной научно-практической конференции «Проблемы развития науки, медицины, образования (Теория и практика)». ISBN 978-5-88422-551-0. Издательство ООО «НИКА-ГРУПП», Тула-2013. Pages: 163-170. Year 2013. (Jun 24 2014 12:07AM)
  
 Khen thưởng
[1] Thưởng công trình Toán học năm 2020 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020. Số: 92/QĐ-VNCCCT. Năm: 12/10/2020.
[2] Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Số: 49 - QĐ/BTV. Năm: 15/01/2021.
[3] Học bổng Vallet (Tổ chức Rencontres du Vietnam) năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[4] Học bổng Vallet (Tổ chức Rencontres du Vietnam) năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[5] Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2011. Số: 239-QĐ/ĐTN. Năm: 2011.
[6] Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 4682 ngày 12/8/2013. Năm: 2012-2013.
[7] Диплом лауреата 1 степени "международная заочная научно-практическая конференция", Тула, Россия. Năm: 2013.
[8] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754 ngày 18/08/2014. Năm: 2013-2014.
[9] Диплом III степени "VIII Международная научная конференция <<Молодежь в науке - 2016>>", Совет молодых ученых, НАН Беларусь. Năm: 2016.
[10] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN ngày 07/09/2018. Năm: 2017-2018.
[11] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã có các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI. Số: 4403/QĐ-UBND ngày 03/10/2018. Năm: 2018.
[12] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018-2019.
[13] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019-2020.
[14] Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Số: 271-QĐ/BTV. Năm: 22/01/2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược
Ngành: Kinh tế học
 2019 Sinh viên các ngành kinh tế  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Toán ứng dụng trong kinh tế
Ngành: Kinh tế học
 2019 Sinh viên các ngành kinh tế  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[3]Phương pháp định lượng trong kinh tế
Ngành: Kinh tế học
 2011 Sinh viên các ngành kinh tế
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  The following topics are being studied:

 • Numerical methods for Black-Scholes equation in financial mathematis;
 • Numerical methods for Fokker-Planck equation in statistical mechanics;
 • Finite-difference schemes (FDS) for weakly couple system of 2D parabol convection-diffusion-reaction equations;
 • FDS on both uniform and nonuniform grids for convection-diffusion equation with a boundary condition of the third kind;
 • On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection–diffusion equations with a boundary condition of the third kind and their approximations on non-uniform grids;
 • On the consistent two-side estimates for the solutions of multi-dimensional quasilinear convection–diffusion equations with a mixed boundary condition and their approximations on non-uniform grids;
 • Method of moments with the choice of specially basic functions for a fourth order partial differential equation;
 • Monotone FDS for quasilinear parabolic equations with mixed derivatives and a boundary condition of the third kind;
 • Monotone FDS of 4-th order local approximation for quasilinear parabolic equations;
 • Monotone economical schemes for quasilinear parabolic equations of convection–diffusion type.

 • ORCID ID: 
  https://orcid.org/0000-0001-5252-199X 

  Scopus ID:
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189001013

  Google Scholar ID:
  https://scholar.google.com/citations?user=-Gyz8XMAAAAJ&hl=en

  ResearchGate:
  https://www.researchgate.net/profile/Hieu_Le_Minh2

  Blog cá nhân: 
  1. Blog hướng dẫn sử dụng (trình độ sơ cấp) phần mềm Mathematica 
  2. Blog giao lưu về thơ Để gió cuốn đi
    
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn