Nguyễn Hiệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29998 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hiệp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/10/1973
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế ngoại thương; Tại: Đại học Ngoại Thương Hà Nội
Đơn vị công tác: Ban Kế hoạch Tài chính; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Đại học Kobe, Nhật Bản
Dạy CN: Kinh doanh quốc tế, Kinh tế phát triển
Lĩnh vực NC: Kinh tế học quốc tế; Kinh doanh quốc tế; Quản trị chiến lược quốc tế
Ngoại ngữ: Anh, Nhật
Địa chỉ liên hệ: Ban Kế hoạch Tài chính, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905645539
Email: nguyenhiep@due.edu.vn; nguyenhiep@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + 11/1996 - 09/2001: Cán bộ giảng dạy Khoa Thương mại - Du lịch, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

+ 10/2001 - 03/2008: Học tăng cường tiếng Nhật, học chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Khoa sau đại học về Nghiên cứu hợp tác quốc tế - Đại học Kobe, Nhật Bản.

+ 04/2008 - 03/2009: Nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Kobe, Nhật Bản.

+ 04/2009 - 06/2009: Phó trưởng phòng Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế; Giảng viên Khoa Thương mại - Du lịch, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

+ 07/2009 - 02/2010: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế; Giảng viên Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

+ 03/2010 - 03/2014: Trưởng phòng Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế; Giảng viên chính Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

+ 04/2014 - nay: Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính, Đại học Đà Nẵng; Giảng viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế (trước đây là Khoa Thương mại), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm: GS.TS. Trương Bá Thanh. Thành viên: PGS.TS. Bùi Quang Bình; GS.TS. Hiroshi Ohta; GS.TS. Nguyễn Đức Thọ; GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn; TS. Nguyễn Hiệp; PGS.TS. Bùi Tất Thắng; PGS.TS. Trần Đình Thiên; PGS.TS. Đào Hữu Hòa; GS.TS. Hồ Đức Hùng; Th.S Đặng Thị Thạch. Mã số: KX.04/11-15. Năm: 2016. (Jul 29 2020 11:13AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hiệp. Thành viên: GS.TS. Hiroshi Ohta, PGS.TS. Đào Hữu Hòa, TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, PGS.TS. Lê Văn Huy, TS. Lương Văn Khôi, TS. Phan Văn Tâm, Th.S Phan Kim Tuấn, Th.S Đặng Thị Thạch. Mã số: B2013-04-13. Năm: 2016. (Aug 3 2016 8:58AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Các yếu tố môi trường kinh doanh nội địa ảnh hưởng đến hành vi xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may ở các nước đang phát triển châu Á. Chủ nhiệm: Nguyễn Hiệp. Thành viên: Phan Kim Tuấn, Đặng Thị Thạch. Mã số: Đ2011-04-05. Năm: 2013. (Apr 25 2014 5:22PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng công tác thanh toán quốc tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp. Chủ nhiệm: Nguyễn Hiệp. Mã số: T1999-01. Năm: 2000. (Feb 15 2011 11:30AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cấu trúc, quản lý và lãnh đạo trong quản trị liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (Economic Studies). Số: 1(476). Trang: 63-71. Năm 2018. (Apr 6 2018 4:57PM)
[2]Bài báo: Phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu khám phá định tính. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Thị Thúy Hằng. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 114/2018. Trang: 55-63. Năm 2018. (Apr 6 2018 5:05PM)
[3]Bài báo: Môi trường quản trị liên kết vùng giữa các địa phương Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung: Nghiên cứu trường hợp liên kết thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 123/2018. Trang: 26-33. Năm 2018. (Dec 21 2018 3:10PM)
[4]Bài báo: Liên kết giữa các địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung: Lợi ích, chi phí và rủi ro. Tác giả: Nguyễn Hiệp . Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Journal of Economics & Development). Số: 243. Trang: 43-51. Năm 2017. (Oct 3 2017 2:23PM)
[5]Bài báo: Nội dung các hoạt động liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước nước: Trường hợp Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Khoa học Kinh tế (Journal of Economic Studies). Số: 5(03)2017. Trang: 1-11. Năm 2017. (Oct 3 2017 2:33PM)
[6]Bài báo: Cơ chế liên liên kết vùng theo cách tiếp cận hành động tập thể thuộc phạm vi thể chế: Trường hợp Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (Economic Studies). Số: 10(473) 10-2017. Trang: 52-59. Năm 2017. (Jan 3 2018 6:07PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu nhu cầu liên kết vùng phục vụ phát triển: Trường hợp hợp tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Nguyễn Hiệp . Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 111/2017. Trang: 23-30. Năm 2017. (Feb 12 2018 10:10AM)
[8]Bài báo: Quản lý nhà nước cấp địa phương về bảo hiểm xã hội trong bối cảnh môi trường pháp lý thay đổi: Nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Nguyễn Hiệp*; Trần Thị Quý Thanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 91. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[9]Bài báo: Foreign Investors' Perceived Benefits of Cooperation among Local Governments in FDI Attraction: A Study at the Key Economic Zone of Central Vietnam. Tác giả: Nguyễn Hiệp*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(115).2017. Trang: 73-77. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[10]Bài báo: Liên kết giữa các địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trường hợp liên kết với các địa phương Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung của tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Hiệp*; Phan Văn Toàn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 10(95)2015. Trang: 69-75. Năm 2015. (Jan 15 2016 4:08PM)
[11]Bài báo: Các yếu tố tác động đến quyết định xuất khẩu: Nghiên cứu từ dữ liệu các doanh nghiệp dệt may tại các nước xuất khẩu dệt may chủ yếu Châu Á. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 4(04)2013. Trang: 14-26. Năm 2013. (Apr 25 2014 5:19PM)
[12]Tham luận: Chăm sóc người cao tuổi trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Trường hợp thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hiệp, Huỳnh Văn Thắng. Kỷ yếu HTKH phát triển kinh tế - xã hội Miền Trung - Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 200-209. Năm 2012.
(Apr 25 2014 5:07PM)
[13]Tham luận: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Trường hợp tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Hiệp, Lương Tình. Kỷ yếu HTKH phát triển kinh tế - xã hội Miền Trung - Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế.. Trang: 193-199. Năm 2012. (Apr 25 2014 5:16PM)
[14]Tham luận: Cạnh tranh và hợp tác trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa các địa phương: Một số vấn đề lý luận. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Kỷ yếu HTKH phát triển kinh tế - xã hội Miền Trung - Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế. Trang: 174-183. Năm 2012. (Apr 25 2014 5:12PM)
[15]Tham luận: Bàn về công cụ thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược trường đại học tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hiệp. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ IV Kỷ niệm 15 thành lập Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2010.
(Feb 15 2011 11:34AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Attracting and Retaining Employees in Garment companies in Quang Ngai Province: Situation and Solution. Authors: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Thúy Hằng. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Pages: 149-156. Year 2019. (Jul 8 2020 9:13AM)
[2]Presentations: The Influence of Organizational Commitment on Organizational Citezenship Behavior: A Study in Banking Sector in Vietnam. Authors: Nguyễn Hiệp và Trần Thị Bích Thảo. BAASANA 2018 International Conference Proceedings (ISSN: 2471-6847). Pages: 1-17. Year 2018. (Jul 9 2019 4:37PM)
[3]Presentations: Determinants of Export Intensity in the Textile and Clothing Industry in Major Asian Exporting Countries. Authors: Nguyễn Hiệp. BAASANA 2018 International Conference Proceedings (ISSN: 2471-6847). Pages: 118-136. Year 2018. (Jul 9 2019 4:49PM)
[4]Presentations: Export Intensity and Impacts from Firm Characteristics, Domestic Competition and Domestic Constraints in Vietnam: A Micro-data Analysis. Authors: Hiep, N. and S. Nishijima. The 5th Asia-Pacific Economics Association International Conference; University of California, USA
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2009.
(Feb 15 2011 11:38AM)
[5]Presentations: Superiority of Exporters and the Causality between Exporting and Firm Characteristics in Vietnam. Authors: Hiep, N. and H. Ohta. The 4th Asia-Pacific Economics Association International Conference; Bejing, China. Year 2009. (Feb 15 2011 11:40AM)
[6]Presentations: Exports as Determinant of Firm Heterogeneity: The Case of Vietnam. Authors: Hiep, N. and H. Ohta
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Workshop on Corporate Growth Strategies; Yokohama National University, Yokohama, Japan
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2008.
(Feb 15 2011 11:43AM)
[7]Presentations: Entry Costs and Heterogeneous Characteristics of Firms in the Decision to Export: Empirical Evidence from Firm-Level Data in Vietnam. Authors: Hiep, N. and H. Ohta, “. The 40th Workshop of Vietnam Development Forum; National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan. Year 2008. (Feb 15 2011 11:48AM)
[8]Article: Efficiency in International Trade with Firm Heterogeneity and Networks. Authors: Hiep, N. and H. Ohta
marriage affairs open i want an affair
. Review of Development Economics. No: Vol. 11, No. 2. Pages: 217-231. Year 2007. (Feb 15 2011 11:45AM)
[9]Presentations: Effects of the Degree of Firm Heterogeneity on the Number of Firms and International Trade under Monopolistic Competition. Authors: Hiep, N. and H. Ohta. The 2nd Asia-Pacific Economics Association International Conference; Seattle, USA. Year 2006. (Feb 15 2011 11:50AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 6 2018 6:00PM)(Feb 15 2011 11:56AM)
[1]Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Chủ biên: GS.TS. Trương Bá Thanh và PGS.TS. Bùi Quang Bình. Đồng tác giả: PGS.TS. Đào Hữu Hòa, TS. Nguyễn Hiệp, TS. Nguyễn Thanh Trúc và ThS. Đặng Thị Thạch. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm 2016.
[2]The Boao Forum for Asia: Progress of Asian Economic Integration Annual Report 2009. Chủ biên: Lin Guijin và Kar-yiu Wong. Đồng tác giả: Nguyễn Hiệp et. al. . Nơi XB: University of International Business and Economics Press, China. Năm 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế công cộng
Ngành: Kinh tế học
 2015 Học viên cao học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Kinh tế vĩ mô phân tích
Ngành: Kinh tế học
 2014 Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị chiến lược toàn cầu
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 1998 Học viên cao học, sinh viên đại học.  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn