Phạm Phú Song Toàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,249,718

 
Mục này được 9610 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Phú Song Toàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/12/1984
Nơi sinh: Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam
Quê quán Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học Môi trường; Tại: Đại học Đà Lạt
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Cao Đẳng Công nghệ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: HydroProtech; Tại: University of Nice Sophia Antipolis
Dạy CN: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Lĩnh vực NC: Quản lý và xử lý chất thải rắn, Biến đổi khí hậu, quản lý nguồn thải và môi trường
Ngoại ngữ: Anh, Nhật
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3519-689; Mobile: 0984-858-827
Email: ppstoan@gmail.com; ppstoan@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2006 - nay: Công tác tại Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường thuộc Khoa Công nghệ Hóa học, trường Cao đẳng Công nghệ.
Từ 2007 - nay: Phụ trách Thí nghiệm Công nghệ Môi trường
Từ 2009 - 2011: Học Thạc sĩ tại ĐH Nice Sophia Antipolis - CH Pháp
Từ 10.2016 - nay: NCS tại ĐH Okayama - Nhật Bản
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: RESEARCH ON APPLICATION OF 3R PROGRAM (REDUCE-REUSE-RECYCLE) FOR SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE DORMITORY OF DANANG UNIVERSITY. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: GSGES. Năm: 2016. (Apr 15 2016 9:36PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất phân bón dạng lỏng giàu N, P từ các chất thải giàu dinh dưỡng. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2016-06-04. Năm: 2016. (Jun 28 2016 7:38AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ KIỂU TIẾP XÚC THEO MÔ HINH PHÒNG THÍ NGHIỆM. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2009 - 06 -70. Năm: 2010. (Jan 5 2011 9:32PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CAO BẰNG THIẾT BỊ KỴ KHÍ DÒNG CHẢY NGƯỢC (UASB). Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2010-06-02. Năm: 2009. (Jan 5 2011 9:41PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP THEO QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2008-06-05. Năm: 2008. (Jan 5 2011 9:23PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Greenhouse gas emissions from municipal solid waste disposal sites – A case study in Hoi An city. Tác giả: Pham Phu Song Toan, Tran Minh Thao, Tran Thi Ngoc Linh. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một. Số: ISSN 1859-4433 - Số 6 (31). Trang: 67-74. Năm 2016. (Jul 12 2016 9:43AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ quả điều giả (Anacardium occidentale L.) và ứng dụng bảo quản dầu thực vật. Tác giả: Trần Thị Ngọc Linh, Trần Thị Kim Hồng, Phạm Phú Song Toàn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531 Số 11(108) - Quyển 2. Trang: 102-106. Năm 2016. (Nov 21 2016 1:35PM)
[3]Bài báo: Tổng quan và so sánh hiện trạng quản lý bùn thải giữa các trạm xử lý nước thải tập trung tại TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: T. T. Y. Anh, P. P. S. Toan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859 - 1531). Số: Special Issue, 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 1 - 4. Năm 2015. (Sep 12 2015 3:32PM)
[4]Bài báo: Đánh giá tác động của biếu đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia, Tỉnh Quảng Nam bằng mô hình SWAT. Tác giả: K.T. Hòa, P. P. S. Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859 - 1531). Số: Special Issue, 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 67 - 71. Năm 2015. (Nov 25 2015 10:31AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định nitơ từ bùn thải hoạt tính của trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. . Tác giả: P. P. S. Toàn, K.T. Hòa, T. T. Y. Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN (ISSN: 1859-1531). Số: Special Issue, Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 195. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[6]Bài báo: Research on reducing residue of Fipronil pesticide by Vetiver grass in constructed wetland - A case study in Quang Nam Province, Vietnam. Tác giả: P. P. S. Toan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN (ISSN: 1859-1531). Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 67. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Municipal Waste Generation and Composition In A Tourist City - Hoi An, Vietnam. Authors: Minh Giang HOANG, Takeshi FUJIWARA and Song Toan PHAM PHU. Journal of JSCE. No: Vol 5. Pages: 123 - 1332. Year 2017. (Dec 6 2016 10:10AM)
[2]Article: Study on estimating greenhouse gas emissions (GHG) from municipal wastewater treatment plants in Danang City. Authors: P.P.S.Toan, T.M. Thao, K.T. Hoa, Martin. L.. Đại học Quốc gia TP. HCM. No: ISBN: 978-604-73-4623-3. Pages: 213-221. Year 2016. (Sep 7 2016 8:08PM)
[3]Presentations: An investigation of household waste generation and composition in Hoi An, Vietnam. Authors: Hoang Minh Giang, Fujiwara Takeshi, Pham Phu Song Toan. Proceeding of 3rd 3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management 2016. Pages: 190 - 194. Year 2016. (Nov 25 2015 8:49AM)
[4]Presentations: Municipal Solid Waste Characterisation And Waste Management Issues In A Tourist City - Hoi An, Vietnam. Authors: Hoang Minh Giang, Fujiwara Takeshi, Pham Phu Song Toan. International Conference in HongKong. Pages: 1-10. Year 2016. (Feb 20 2017 12:40PM)
[5]Presentations: An Investigation of Household Waste Generation And Composition in Hoi An, Vietnam. Authors: Hoang Minh Giang, Fujiwara Takeshi, Pham Phu Song Toan. 3RINCs Conference 2016. Pages: 123-126. Year 2016. (Dec 24 2015 2:12PM)
[6]Article: Forecasting water quality of Cu-De river to the year 2020 by Qual2K model. Authors: P. P. S. Toan, N. T. Hung. Hội thảo Quốc tế VJWECR2015. No: ISBN: 978-604-82-1531-6. Pages: 296 - 301. Year 2015. (Sep 12 2015 3:23PM)
[7]Article: Research on the correltion between Chlorphyl and organic matter BOD, COD, Phosphorus, and total Nitrogen in stagnant lake basin. Authors: P. P. S. Toan. Sustainable Living with Environmental Risks - Springer. No: ISBN 978-4-431-54803-4. Pages: 177 - 191. Year 2014. (Sep 12 2015 3:17PM)
[8]Presentations: Determining the rational dimension of Thoa river to ensure the drainage during the crop periodmarriage affairs open i want an affair. Authors: NGUYEN The Hung(1), LE Hung(1), Keota CHANTHAVONG(1), NGUYEN Truong Huy(1), HO Van Hoa(1), PHAM Phu Song Toan(2). World City Water Forum Infra-Workshop 2010. Pages: 17 - 46. Year 2010. (Feb 8 2011 11:11AM)
[9]Presentations: Applying finite element method in many river's problems. Authors: Nguyễn Thế Hùng, Phạm Phú Song Toàn, Đặng Viết Dũng, Võ Văn Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Huỳnh Thị Thu Trâm, Võ Nguyễn Đức Phướcunfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me. World City Water Forum Infra-Workshop 2010. Pages: 236 - 237. Year 2010. (Jan 5 2011 9:53PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Bí thư Đoàn trường CĐCN. Năm: 2007.
[2] Chứng nhận Nghiên cứu Khoa học của ĐHĐN 2008. Năm: 2008.
[3] Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn trường CĐCN. Năm: 2008.
[4] Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN. Năm: 2009.
[5] Chứng nhận Nghiên cứu Khoa học của ĐHĐN 2009. Năm: 2009.
[6] Chứng nhận của Bộ GD về thành tích hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học. Năm: 2009.
[7] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐCN. Năm: 2009.
[8] Chứng nhận Nghiên cứu Khoa học của ĐHĐN 2010. Năm: 2010.
[9] Giấy khen của Bí thư Đoàn ĐHĐN. Năm: 2010.
[10] Chứng nhận đào tạo quốc tế về “International Environmental Leadership 2011” - Japan. Năm: 2011.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011, 2014.
[12] Giấy khen của Chủ tịch Công Đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[13] Giải Khuyến Khích - Thành tích hoạt động khoa học công nghệ năm 2013 - 2014. Số: 343/QĐ - CĐCN. Năm: 2014.
[14] Chứng nhận đào tạo quốc tế về “International Environmental Leadership 2014” - Japan. Năm: 2014.
[15] Certificate of Achievement "Course of Japan-Asia Youth Exchange program in Science (SAKURA Exchange Program in Science). Số: 0002630. Năm: 2015.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Số: 5079/QĐ-KT. Năm: 2016.
[17] Giải Nhì - Thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2015 - 2016. Số: 608/QĐ-CĐCN. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn