Phạm Phú Song Toàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30128 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Phú Song Toàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/12/1984
Nơi sinh: Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam
Quê quán Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học Môi trường; Tại: Đại học Đà Lạt
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Environmental Science; Tại: Okayama University
Dạy CN: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Lĩnh vực NC: - Chất thải rắn: + Phát triển Công nghệ xử lý, + Tối ưu hóa hệ thống quản lý, + Quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị hướng đến bền vững - Biến đổi khí hậu: + Phát thải khí nhà kính, + Xây dựng chiến lược phát triển thành phố carbon thấp.
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3519689; Mobile: 0984858827
Email: ppstoan@gmail.com; ppstoan@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2006 - nay: Công tác tại Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường thuộc Khoa Công nghệ Hóa học, trường Cao đẳng Công nghệ.
Từ 2007 - nay: Phụ trách Thí nghiệm Công nghệ Môi trường
Từ 2009 - 2011: Học Thạc sĩ tại ĐH Nice Sophia Antipolis - CH Pháp
Từ 10.2016 - 09.2019: NCS Khoa học Môi Trường - ĐH Okayama - Nhật Bản
Từ 6.2017 : Thành viên hiệp Hội Tái chế và Quản lý chất thải Nhật Bản (Japan Society of Material Cycles and Waste Management)
Từ 10.2018: Thành viên Hiệp hội Chất thải rắn Quốc tế - ISWA (International Solid Waste Association)

- Phản biện khoa học cho một số tạp chí Quốc tế:
+ Journal of Cleaner Production (Index: SCI- ISI-Q2 - IF:5.651) - Publisher: ELSEVIER
+ Resources, Conservation & Recycling (Index: SCI - ISI/Q1 - IF: 8.086) - Publisher: ELSEVIER
+ Global Journal of Environmental Science and Management (Index: ISI-Q2) - Publisher: ISWM
+ Current Issue of Tourism (SCI - ISI/Q1 - IF: 3.462) - Publisher: Taylor&Francis
+ Scientific Research and Essays (Index: SCOPUS) - Publisher: Academic Journals
+ Royal Society of Chemistry (Index: ISI/Q1 - IF: 2.936)
+ Environmental Science and Pollution Research (Index: ISI/Q2 - IF: 2.800)

- Phản biện khoa học cho tạp chí trong nước:
+ Tạp chí Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE)
+ Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
+ Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Xây Dựng Hà Nội
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phát triển công nghệ phân hủy kỵ khí cao tải để xử lý chất thải rắn sinh hoạt có khả năng phân hủy sinh học (on going). Chủ nhiệm: Phạm Văn Định. Thành viên: Trần Hoài Lê, Đào Anh Dũng, Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Thị Huệ, Vũ Việt Hà, Phạm Phú Song Toàn, Nguyễn Đức Lượng, Ứng Thị Thúy Hà, Nguyễn Văn Duy. Mã số: 01. Năm: 2023. (Jul 29 2020 8:27AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ chế hình thành các khối tự kết lắng của Chlorella vulgaris nuôi trong nước thải. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đông Phương. Thành viên: Nguyễn Phan Trúc Xuyên, Lê Thị Vân Anh, Phạm Phú Song Toàn, Đinh Thị Mỹ Hương, Bùi Thị Thơ, Trần Thị Ngọc Thư. Mã số: 106.04-2019.54. Năm: 2022. (Jul 29 2020 8:38AM)
[3] Đề tài Khác: Oriented-Planning Solid Waste Management System of A Tourism Area in Hoi An City toward Sustainability (on going). Chủ nhiệm: Song Toan PHAM PHU. Thành viên: Misuzu ASARI, Lê Đình Cường, Phạm Văn Định. Mã số: 2020-2021. Năm: 2021. (May 27 2020 9:57AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Tối ưu hóa mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn cho đô thị du lịch ở Việt Nam - Nghiên cứu điển hình cho thành phố Hội An (on going). Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Thành viên: Takeshi Fujiwara, Kiều Thị Hòa. Mã số: T2019-06-115. Năm: 2019. (Oct 29 2019 9:00AM)
[5] Đề tài Khác: RESEARCH ON APPLICATION OF 3R PROGRAM (REDUCE-REUSE-RECYCLE) FOR SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE DORMITORY OF DANANG UNIVERSITY. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: GSGES. Năm: 2016. (Apr 15 2016 9:36PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất phân bón dạng lỏng giàu N, P từ các chất thải giàu dinh dưỡng. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2016-06-04. Năm: 2016. (Jun 28 2016 7:38AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC HIẾU KHÍ KIỂU TIẾP XÚC THEO MÔ HINH PHÒNG THÍ NGHIỆM. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2009 - 06 -70. Năm: 2010. (Jan 5 2011 9:32PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ CAO BẰNG THIẾT BỊ KỴ KHÍ DÒNG CHẢY NGƯỢC (UASB). Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2010-06-02. Năm: 2009. (Jan 5 2011 9:41PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP THEO QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Chủ nhiệm: Phạm Phú Song Toàn. Mã số: T2008-06-05. Năm: 2008. (Jan 5 2011 9:23PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thiết bị lọc nhỏ giọt cải tiến với giá thể sinh học kiểu mới. Tác giả: Trần Minh Thảo, Phạm Phú Song Toàn, Phùng Minh Tùng, Phan Minh Thông. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132). Trang: 142-146. Năm 2018. (Nov 22 2018 7:17PM)
[2]Bài báo: Greenhouse gas emissions from municipal solid waste disposal sites – A case study in Hoi An city. Tác giả: Song Toan PHAM PHU, Minh Thao TRAN, Ngoc Linh Thi TRAN. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một. Số: ISSN 1859-4433 - Số 6 (31). Trang: 67-74. Năm 2016. (Jul 12 2016 9:43AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ quả điều giả (Anacardium occidentale L.) và ứng dụng bảo quản dầu thực vật. Tác giả: TRẦN Thị Ngọc Linh, TRẦN Thị Kim Hồng, PHẠM PHÚ Song Toàn. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531 Số 11(108) - Quyển 2. Trang: 102-106. Năm 2016. (Nov 21 2016 1:35PM)
[4]Bài báo: Tổng quan và so sánh hiện trạng quản lý bùn thải giữa các trạm xử lý nước thải tập trung tại TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: TRAN Thi Yen Anh, PHAM PHU Song Toan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859 - 1531). Số: Special Issue, 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 1 - 4. Năm 2015. (Sep 12 2015 3:32PM)
[5]Bài báo: Đánh giá tác động của biếu đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia, Tỉnh Quảng Nam bằng mô hình SWAT. Tác giả: KIỀU Thị Hòa, PHẠM PHÚ Song Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859 - 1531). Số: Special Issue, 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 67 - 71. Năm 2015. (Nov 25 2015 10:31AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định nitơ từ bùn thải hoạt tính của trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. . Tác giả: PHẠM PHÚ Song Toàn, KIỀU Thị Hòa, TRẦN Thị Yến Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN (ISSN: 1859-1531). Số: Special Issue, Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 195. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[7]Bài báo: Research on reducing residue of Fipronil pesticide by Vetiver grass in constructed wetland - A case study in Quang Nam Province, Vietnam. Tác giả: PHAM PHU Song Toan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN (ISSN: 1859-1531). Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 67. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Assessment on teh reality of the development of land fund in the area of Phu Vang district, Thua Thien Hue province. Authors: Le Dinh Cuong, Song Toan Pham Phu, Takeshi Fujiwara. Proceeding of The 5th International Conference on Low Carbon Asia (Science and Technics Publishing House). No: ISBN: 978-604-67-1372-2. Pages: 25-30. Year 2020. (Feb 14 2020 3:04PM)
[2]Article: Enhancing Waste Management Practice - The Appropriate Strategy for Improving Solid Waste Management System in Vietnam Towards Sustainability. Authors: Song Toan Pham Phu, Takeshi Fujiwara, Giang Minh Hoang, Dinh Van Pham, Hoa Kieu Thi, Yen Anh Tran Thi, Cuong Dinh Le. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. No: 78. Pages: 319-324. Year 2020. (Feb 6 2020 2:01PM)
[3]Article: Waste-to-Landfill Reduction: Assessment of Cost-Effective Solutions using an Optimisation Model. Authors: Giang Minh Hoang, Song Toan Pham Phu , Takeshi Fujiwara, Dinh Van Pham. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. No: 78. Pages: 511-516. Year 2020. (Feb 6 2020 2:05PM)
[4]Article: Carbon Footprint Evaluation for the Traditional Pottery Village - A Case Study in Hoi An City, Vietnam. Authors: Song Toan Pham Phu, Hoa Kieu Thi. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. No: 78. Pages: 337-342. Year 2020. (Feb 6 2020 2:03PM)
[5]Article: The fate of carbon in two-stage anaerobic digestion of vegetable waste. Authors: Van Dinh Pham, Takeshi Fujiwara, Minh Giang Hoang, Song Toan Pham Phu. Earth and Environmental Science (SCOPUS). No: 307. Pages: 1-12. Year 2019. (Aug 3 2019 8:53AM)
[6]Article: An analysis of the commercial waste characterisation in a tourism city in Vietnam. Authors: Song Toan Pham Phu, Takeshi Fujiwara, Minh Giang Hoang, Van Dinh Pham. International journal of Environment and Waste Management (SCOPUS). No: 23(3). Pages: 319-335. Year 2019. (Mar 6 2019 9:51AM)
[7]Article: A review of anaerobic digestion systems for biodegradable waste: Configurations, operating parameters, and current trends. Authors: Dinh Pham Van, Takeshi Fujiwara, Bach Leu Tho, Song Toan Pham Phu, Giang Hoang Minh. Environmental Engineering Research (SCIE - ISI/Q3) - IF: 1.500. No: 10(4). Pages: 1-46. Year 2019. (Mar 6 2019 9:27AM)
[8]Article: Waste separation at source and recycling potential of the hotel industry in Hoi An city, Vietnam. Authors: Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA, Minh Giang HOANG, Van Dinh PHAM, Minh Thao TRAN. Journal of Material Cycles and Waste Management (SCIE) - ISI (Q2) - IF: 2.004. No: 21(1). Pages: 23-34. Year 2019. (Nov 1 2018 7:17AM)
[9]Presentations: Optimizing Integrated Solid Waste Management System for a Tourism Destination in Hoi An city, Vietnam: A Sustainability Approach. Authors: Song Toan Pham Phu, Takeshi Fujiwara. Proceeding of The 5th 3R International Scientific Conference 2019 (Bangkok - Thailand). Pages: 1-4. Year 2019. (Apr 20 2019 8:19AM)
[10]Article: Solid waste management practice in a tourism destination – The status and challenges: A case study in Hoi An City, Vietnam. Authors: Song Toan Pham Phu, Takeshi Fujiwara, Giang Hoang Minh and Dinh Pham Van. Waste Management & Research - SCIE/(ISI-Q2) - IF: 2.015. No: 37 (11). Pages: 1077-1088. Year 2019. (Jul 21 2019 7:05AM)
[11]Article: Comparison Between Single and Two-Stage Anaerobic Digestion of Vegetable Waste: Kinetics of Methanogenesis and Carbon Flow. Authors: Dinh Pham Van, Takeshi Fujiwara, Giang Hoang Minh, Song Toan Pham Phu. Waste and Biomass Valorization. No: 1. Pages: 1-9. Year 2019. (Nov 2 2019 5:19AM)
[12]Article: Kinetics of carbon dioxide, methane and hydrolysis in co-digestion of food and vegetable wastes. Authors: Dinh PHAM VAN, Giang HOANG MINH, Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA. Global Journal of Environmental Science and Management (ESCI/ISI-Q2). No: 4 (4). Pages: 401-412. Year 2018. (Oct 7 2018 11:23AM)
[13]Article: Kinetic of Biogas Production in Co-Digestion of Vegetable Waste, Hourse Dung, and Sludge by Batch Reactors. Authors: Dinh PHAM VAN, Takeshi FUJIWARA, Song Toan PHAM PHU, and Minh Giang HOANG. Earth and Environmental Science (SCOPUS). No: 159. Pages: 304-311. Year 2018. (Jun 15 2018 8:42AM)
[14]Article: Waste Recycling System for a Tourism City in Vietnam: Situation and Sustainable Strategy Approach - Case Study in Hoi An City, Vietnam. Authors: Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA, Dinh PHAM VAN, Hoa KIEU THI. Earth and Environmental Science (SCOPUS). No: 159. Pages: 342-349. Year 2018. (Dec 19 2017 12:50PM)
[15]Article: Analyzing Solid Waste Management Practices for The Hotel Industry. Authors: Song Toan PHAM PHU, Minh Giang HOANG, Takeshi FUJIWARA. Global Journal of Environmental Science and Management (ESCI/ISI-Q2). No: 4(1). Pages: 19-30. Year 2018. (Dec 5 2017 12:09PM)
[16]Article: A new kinetic model for biogas production from co-digestion by batch mode. Authors: Dinh PHAM VAN, Giang HOANG MINH, Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA. Global Journal of Environmental Science and Management (ESCI/ISI-Q2). No: 4(3). Pages: 251-262. Year 2018. (Nov 25 2015 8:49AM)
[17]Article: Sustainable solid waste management system using multi-objective decisionmaking model: a method for maximizing social acceptance in Hoi An city, Vietnam. Authors: Minh Giang HOANG, Takeshi FUJIWARA, Song Toan PHAM PHU and Duc Luong NGUYEN. Environmental Science and Pollution Research (SCI) - ISI (Q2) - IF 2.914. No: 1. Pages: 1-11. Year 2018. (Oct 26 2018 9:14AM)
[18]Article: Predicting Waste Generation Using Bayesian Model Averaging. Authors: Minh Giang HOANG, Takeshi FUJIWARA, Song Toan PHAM PHU, Kim Thai NGUYEN THI. Global Journal of Environmental Science and Management (ESCI/ISI-Q2). No: 3 (4). Pages: 385 - 402. Year 2017. (Aug 19 2017 11:41PM)
[19]Presentations: Commercial Solid Waste Generation and Composition Practice in A Tourism City - Hoi An, Vietnam. Authors: Song Toan PHAM PHU, Minh Giang HOANG, Takeshi FUJIWARA. Proceeding of 7th International Conference on Solid Waste Management, Published by Global Waste Management (www.iswmaw.com). Pages: 867-875. Year 2017. (Sep 19 2018 7:57AM)
[20]Article: Municipal Waste Generation and Composition In A Tourist City - Hoi An, Vietnam. Authors: Minh Giang HOANG, Takeshi FUJIWARA and Song Toan PHAM PHU. Journal of JSCE. No: Vol 5. Pages: 123 - 1332. Year 2017. (Dec 6 2016 10:10AM)
[21]Article: An Analysis of Waste Characteristics and Counting of Greenhouse gas Emissions from Cam Ha Composting Facility in Hoi An City, Vietnam. Authors: Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA, Thi Hoa KIEU. Proceeding of The 5th VJWECR 2017, Construction Publishing House. No: ISBN: 978-604-82-2197-3. Pages: 221-227. Year 2017. (Sep 12 2017 4:55PM)
[22]Presentations: A Comparison of Solid Waste Generation Rate Between Types of Hotel in Hoi An Ancient City, Vietnam. Authors: Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA, Minh Giang HOANG. Proceeding of 28th Annual Conference of JSMCWM (Tokyo Institute of Technology, Japan). Pages: 507-508. Year 2017. (Sep 7 2017 2:37PM)
[23]Presentations: Waste Separation at Source Practice and Recycling Potential of The Hotel Industry in Hoi An Ancient City, Vietnam. Authors: Song Toan PHAM PHU, Takeshi FUJIWARA, Giang Minh HOANG. 4th International Conference on Final Sink, Kyoto, Japan. Pages: 101-102. Year 2017. (Oct 21 2017 7:11PM)
[24]Presentations: Municipal Solid Waste Characterisation And Waste Management Issues In A Tourist City - Hoi An, Vietnam. Authors: Minh Giang HOANG, Takeshi FUJIWARA, Song Toan PHAM PHU. The 9th Asia-Pacific Landfill Symposium - Integrated Waste Management and Sustainable Landfilling, Hong Kong. Pages: 1-10. Year 2016. (Feb 20 2017 12:40PM)
[25]Presentations: An Investigation of Household Waste Generation And Composition in Hoi An, Vietnam. Authors: Giang Hoang Minh , Fujiwara Takeshi, Song Toan PHAM PHU. The 3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management 2016, Hanoi, Vietnam. Pages: 123-126. Year 2016. (Dec 24 2015 2:12PM)
[26]Article: Study on estimating greenhouse gas emissions (GHG) from municipal wastewater treatment plants in Danang City. Authors: Song Toan PHAM PHU, Minh Thao TRAN, Thi Hoa KIEU, Martin LIUZE. Proceeding of 4th VJWECR 2017, The National University of HCM. No: ISBN: 978-604-73-4623-3. Pages: 213-221. Year 2016. (Sep 7 2016 8:08PM)
[27]Article: Forecasting water quality of Cu-De river to the year 2020 by Qual2K model. Authors: Song Toan PHAM PHU, Hung The NGUYEN. Proceeding of The 3th VJWECR 2015, Construction Publishing House. No: ISBN: 978-604-82-1531-6. Pages: 296 - 301. Year 2015. (Sep 12 2015 3:23PM)
[28]Article: Research on the correltion between Chlorphyl and organic matter BOD, COD, Phosphorus, and total Nitrogen in stagnant lake basin. Authors: Song Toan PHAM PHU. Sustainable Living with Environmental Risks - Springer. No: ISBN 978-4-431-54803-4. Pages: 177 - 191. Year 2014. (Sep 12 2015 3:17PM)
[29]Presentations: Determining the rational dimension of Thoa river to ensure the drainage during the crop periodmarriage affairs open i want an affair. Authors: NGUYEN The Hung, LE Hung, Keota CHANTHAVONG, NGUYEN Truong Huy, HO Van Hoa, Song Toan PHAM PHU. World City Water Forum Infra-Workshop, Incheon, Korea, 2010. Pages: 17 - 46. Year 2010. (Feb 8 2011 11:11AM)
[30]Presentations: Applying finite element method in many river's problems. Authors: Nguyễn Thế Hùng, PHẠM PHÚ Song Toàn, Đặng Viết Dũng, Võ Văn Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Huỳnh Thị Thu Trâm, Võ Nguyễn Đức Phước. World City Water Forum Infra-Workshop, Incheon, Korea, 2010. Pages: 236 - 237. Year 2010. (Jan 5 2011 9:53PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Khuyến khích về thành tích hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2018 - 2019 (Giảng viên có nhiều bài báo Quốc tế uy tín)

 Khoa học công nghệ

 2019

 604/QĐ-ĐHSPKT

 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN

[2] Scientific Award on Excellent PhD Research Completion

 Môi trường

 2019

 

 Okayama University

[3] Presentation Award

 Môi trường

 2018

 

 Japanese Society of Material Cycle and Waste Management

[4] Giải Nhì - Thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2015 - 2016

 Khoa học

 2016

 608/QĐ-CĐCN

 Trường CĐCN-ĐNĐN

[5] Giải Khuyến Khích - Thành tích hoạt động khoa học công nghệ năm 2013 - 2014

 Khoa học

 2014

 343/QĐ - CĐCN

 Trường CĐCN-ĐHĐN

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Bí thư Đoàn trường CĐCN. Năm: 2007.
[2] Chứng nhận Nghiên cứu Khoa học của ĐHĐN 2008. Năm: 2008.
[3] Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn trường CĐCN. Năm: 2008.
[4] Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN. Năm: 2009.
[5] Chứng nhận Nghiên cứu Khoa học của ĐHĐN 2009. Năm: 2009.
[6] Chứng nhận của Bộ GD về thành tích hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học. Năm: 2009.
[7] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường CĐCN. Năm: 2009.
[8] Giấy khen của Bí thư Đoàn ĐHĐN. Năm: 2010.
[9] Chứng nhận Nghiên cứu Khoa học của ĐHĐN 2010. Năm: 2010.
[10] Chiến sĩ thi đua Cơ sở 2011. Năm: 2011.
[11] Chứng nhận đào tạo quốc tế về “International Environmental Leadership 2011” - Japan. Năm: 2011.
[12] Giấy khen của Chủ tịch Công Đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở 2014. Năm: 2014.
[14] Chứng nhận đào tạo quốc tế về “International Environmental Leadership 2014” - Japan. Năm: 2014.
[15] Certificate of Achievement "Course of Japan-Asia Youth Exchange program in Science (SAKURA Exchange Program in Science). Số: 0002630. Năm: 2015.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở 2016. Số: 5079/QĐ-KT. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa học Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Đại học  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[2]Độc học Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Đại học  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[3]Công nghệ xử lý Chất thải rắn
Ngành: Khoa học môi trường
 2020 Đại học  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[4]Giáo dục Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2019 Đại học  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[5]Phân tích và Khảo sát Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Cao Đẳng  ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN
[6]Hóa học và Độc học Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2008 Cao Đẳng  CĐ Công nghệ - ĐHĐN
[7]Đánh giá tác động Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2008 Cao Đẳng  CĐ Công nghệ - ĐHĐN
  
 Thông tin khác
    
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn