Nguyễn Quang Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,713

 
Mục này được 30759 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/06/1989
Nơi sinh: Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An
Quê quán Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Công trình thủy; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Thí nghiệm thủy lực và thực tập thủy văn công trình
Lĩnh vực NC: Thủy văn, thủy lực, hình thái sông, kỹ thuật ven bờ biển và biến đổi khí hậu
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Khoa Xây dựng Công trình thủy, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841296; Mobile: 0902923326
Email: nqbinh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2013 - Đến nay: Công tác tại Khoa Xây dựng Công trình Thủy, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát địa hình đáy sông và xác định đặc trưng bùn cát phân bố dọc theo hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Mã số: T2021-02-43. Năm: 2022. (Jul 8 2022 11:28AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính toán các thông số thủy lực phục vụ xây dựng công trình cảng biển Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Mã số: T2020-02-20. Năm: 2020. (May 9 2022 2:07PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng bản đồ ngập lụt và hệ thống các vị trí quan trắc lũ trên địa bàn Thành phố Đông Hà. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Chí Công. Thành viên: Nguyễn Quang Bình, Lê Xuân Cường, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Huy Công. Mã số: 01/2018/HĐTV. Năm: 2019. (May 9 2022 2:05PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện và sự thay đổi diện tích thảm phủ đến chế độ dòng chảy tại lưu vực sông Kôn - Bình Định. Chủ nhiệm: Vũ Huy Công. Thành viên: Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Mã số: B2017-ĐN02-20. Năm: 2019. (May 12 2022 8:13AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá diễn biến đường bờ biển vịnh Đà Nẵng bằng công nghệ ảnh viễn thám. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Thành viên: Võ Ngọc Dương, Thái Thị Thanh Thu, Hoàng Nhất Linh. Mã số: T2018-02-27. Năm: 2018. (Jan 19 2019 8:51AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt ở vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Việt Nam. Chủ nhiệm: Võ Ngọc Dương. Mã số: VND. Năm: 2018. (May 9 2022 2:08PM)
[7] Đề tài Khác: AquaDaNang. Chủ nhiệm: Polytech Nice-Sophia (Université de NiceSophia Antipolis). Thành viên: GOURBESVILLE Philippe, GAETANO Marc, VO Ngoc Duong, NGUYEN Quang Binh
.
Mã số: 01-2017. Năm: 2017.
(Mar 16 2018 10:46AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, áp dụng mô hình thủy văn phân bố tất định phục vụ cho công tác quản lý lưu vực sông Cu Đê, Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Mã số: T2016-02-51. Năm: 2016. (Dec 29 2016 6:40PM)
[9] Đề tài Khác: Nghiên cứu ảnh hưởng của quốc lộ 1 tới mức độ và thời gian ngập lụt ở lưu vực sông Cu Đê bằng mô hình MIKE FLood. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Mã số: T2014-02-CBT96. Năm: 2014. (Apr 1 2015 2:22PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô phỏng ngập lụt lưu vực sông Tam Kỳ-Bàn Thạch. Tác giả: Nguyễn Chí Công, Nguyễn Quang Bình, Lê Xuân Cường. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 25. Số: 25. Trang: 54-62. Năm 2023. (Jul 29 2023 8:31AM)
[2]Bài báo: The impact of digital elevation model data sources on identifying catchment boundary in Vietnam
.
Tác giả: Do Xuan Hong, Le Hoang Tu, Nguyen Quang Binh, Le Manh–Hung, Pham ThanhHung
. Tạp chí khí tượng thủy văn. Số: EME4, 262-271. Trang: 262-271. Năm 2022.
(May 9 2022 2:45PM)
[3]Bài báo: Định lượng ảnh hưởng của các đập thượng lưu đến tải lượng bùn cát ở lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn
.
Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương, Mai Thị Thùy Dương. Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. Số: 78. Trang: 121 - 129. Năm 2022.
(May 12 2022 8:07AM)
[4]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của công trình kè Đa Phước đến chế độ thuỷ lực của vịnh Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Xuân Long, Nguyễn Trung Nghĩa, Huỳnh Hoàng Nam, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Công Phong, Võ Ngọc Dương. Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc. Số: 2022. Trang: 340-347. Năm 2022. (Dec 29 2022 10:29AM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của mưa đến các vụ trượt lở đất xảy ra trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2020. Tác giả: Đoàn Viết Long, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Quang Bình. Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc. Số: 2022. Trang: 340-347. Năm 2022. (Dec 29 2022 10:30AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng hạ tầng giao thông đến thoát lũ sông Bàn Thạch. Tác giả: Nguyễn Viết Quang Tuấn, Nguyễn Quang Bình, Lê Xuân Cường, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Hậu. Tạp chí khoa học đại học mở thành phố Hồ Chí Minh - Kỹ thuật và công nghệ. Số: 18. Trang: 84-92. Năm 2022. (Jul 29 2023 8:28AM)
[7]Bài báo: Mô hình thủy động lực học cho khu vực bờ biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Công Phong, Võ Ngọc Dương, Vũ Huy Công. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 25. Năm 2021. (Mar 15 2021 4:34PM)
[8]Bài báo: Xử lý biên triều tại vùng cửa sông không có số liệu đo trong mô hình thủy lực, áp dụng cho Cửa Lở thuộc lưu vực sông Tam Kỳ. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Chí Công. Hội nghị cơ học thủy khí. Số: 23. Trang: 21 - 29. Năm 2021. (May 9 2022 3:22PM)
[9]Bài báo: Đánh giá khả năng sử dụng các sản phẩm mưa vệ tinh để mô phỏng dòng chảy bằng mô hình thủy văn. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Quang Bình, Võ Nguyễn Đức Phước
. Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. Số: 61. Trang: 103 - 111. Năm 2021.
(May 9 2022 2:33PM)
[10]Bài báo: Đánh giá thực trạng và giải pháp nghiên cứu về sạt lở đất ở Việt Nam giai đoạn 2010 -2020. Tác giả: Đoàn Viết Long, Nguyễn Chí Công, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Tiến Cường
. Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi. Số: 61. Trang: 119 - 128. Năm 2020.
(May 9 2022 2:18PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT đánh giá tải lượng bùn cát đến các hồ chứa trên lưu vực Sông Kôn - Hà Thanh
.
Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương
. Hội nghị cơ học thủy khí. Số: 21. Trang: 27-36. Năm 2020.
(May 9 2022 2:26PM)
[12]Bài báo: Ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám đánh giá diễn biến đường bờ sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
.
Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng
. Hội nghị cơ học thủy khí. Số: 21. Trang: 19-26. Năm 2020.
(May 9 2022 2:28PM)
[13]Bài báo: Đánh giá diễn biến đường bờ biển tỉnh Quảng Ngãi bằng ảnh Landsat. Tác giả: Bùi Đức Thọ, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương, Thái Thị Thanh Thu. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: ISSN -1859- 4182. Trang: 723-730. Năm 2019. (Jun 21 2019 2:23PM)
[14]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi thảm phủ đến chế độ dòng chảy lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Tác giả: Bùi Đức Thọ, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương, Lê Chí Hiếu. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: ISSN -1859- 4182. Trang: 731-741. Năm 2019. (Jun 21 2019 2:24PM)
[15]Bài báo: Đánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường. Số: 65, quý II-2019. Trang: 1-8. Năm 2019. (Jun 21 2019 2:16PM)
[16]Bài báo: Assessment of land use change in kon - ha thanh rivers catchment using landsat images. Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Vol. 17, No.6, 2019, ISSN 1859-1531. Trang: 6-10. Năm 2019. (Jun 21 2019 2:18PM)
[17]Bài báo: Ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám đánh giá diễn biến đường bờ sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: ISSN -1859- 4182. Trang: 10-18. Năm 2019. (Jun 21 2019 2:20PM)
[18]Bài báo: Ứng dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT đánh giá tải lượng bùn cát đến các hồ chứa trên lưu vực Sông Kôn - Hà Thanh. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: ISSN -1859- 4182. Trang: 19-27. Năm 2019. (Jun 21 2019 2:21PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn. Tác giả: Võ Ngọc Dương, Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Nguyễn Quang Bình, Phạm Lý Triều, Đoàn Viết Long, Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: ISSN -1859- 4182. Trang: 150-158. Năm 2019. (Jun 21 2019 2:22PM)
[20]Bài báo: Xây dựng bản đồ ngập lụt dựa trên ảnh viễn thám Sentinel-1 và mô hình số hóa độ cao SRTM cho tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Quang Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 1-6. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập bằng phần mềm thủy lực 1 chiều – áp dụng cho công trình đập dâng Định Bình. Tác giả: Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(128).2018. Trang: 38-41. Năm 2018. (Sep 17 2018 4:28PM)
[22]Bài báo: Xây dựng phần mềm quản lý và vận hành hồ chứa nước Định Bình, Bình Định. Tác giả: Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Phan Thanh Sỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126).2018, QUYỂN 2. Trang: 14-17. Năm 2018. (Jul 3 2018 2:08PM)
[23]Bài báo: So sánh các kỹ thuật phân tích và xác định quy luật diễn biến đường bờ biển vịnh Đà Nẵng bằng ảnh viễn thám. Tác giả: Nguyễn Quang Bình*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 7-12. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[24]Bài báo: Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 - 5. Năm 2018. (May 6 2018 10:12AM)
[25]Bài báo: Đánh giá tải lượng bùn cát về các hồ chứa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT. Tác giả: Nguyễn Quang Bình. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859 - 3941, Số 60 (3/2018). Trang: 58 - 66. Năm 2018. (May 6 2018 10:19AM)
[26]Bài báo: Ảnh hưởng của sơ đồ số trong thể hiện dòng chảy xung quanh kè. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 27-36. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:18AM)
[27]Bài báo: So sánh hiệu quả của TELEMAC 3D và FLOW 3D trong mô phỏng dòng chảy tràn và xung quanh kè. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thống. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 37-46. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:19AM)
[28]Bài báo: Đánh giá sự không chắc chắn trong sử dụng mô hình tập trung và bán phân bố nghiên cứu chế độ thủy văn lưu vực. Tác giả: Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Lê Văn Hòa, Đoàn Tiến Đạt, Lê Chí Hiếu. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 177-187. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:20AM)
[29]Bài báo: Xây dựng công cụ tính toán dòng chảy lũ cho các lưu vực thiếu dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam (FFC-WRED). Tác giả: Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Tường Vân. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 188-198. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:21AM)
[30]Bài báo: Sử dụng công cụ FFC-WRED đánh giá ảnh hưởng của mật độ trạm đo mưa tới dòng chảy lũ đến các hồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Ngọc Dương*, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thị Tường Vân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9(130).2018. Trang: 17-20. Năm 2018. (Feb 15 2019 11:02AM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình – Việt Nam. Tác giả: Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 485-493. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:22AM)
[32]Tham luận: Ứng dụng mô hình MIKE URBAN để đánh giá hệ thống thoát nước mưa của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Trần Lưu Phước, Nguyễn Thế Hùng. Kỷ yếu hội thảo khoa học "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2 – ATCESD 2016". Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trang: 42-45. Năm 2016. (Aug 27 2016 8:28AM)
[33]Bài báo: Tính xói cục bộ tại trụ cầu dựa vào mô phỏng số dòng chảy ba chiều. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Hà Nội. Số: 19. Trang: 34-43, ISBN:978-604-95-0226-2. Năm 2016. (Aug 27 2016 8:43AM)
[34]Bài báo: Ứng dụng mô hình MIKE URBAN tính toán mạng lưới cấp nước cho thành phố Tam Kỳ theo quy hoạch định hướng đến năm 2030. Tác giả: Nguyễn Quang Bình*; Nguyễn Thế Hùng, Lê Quang Chính. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 06-10. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[35]Bài báo: Mô phỏng số dòng chảy 3 chiều và tính toán độ sâu xói cục bộ tại trụ cầu. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Hội thảo khoa học quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững". Số: 2, ISBN: 978-604-82-1809-6. Trang: 639 - 645. Năm 2016. (Sep 19 2016 8:04AM)
[36]Bài báo: Ảnh hưởng của quốc lộ 1 tới ngập lụt ở hạ lưu sông Cu Đê. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quang Bình. Kỷ yếu hội thảo Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật, lần thứ 44. Số: 44. Trang: 263-272. Năm 2014. (Apr 1 2015 2:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Quantifying the impacts of hydraulic infrastructure on tropical streamflows. Authors: Nguyen, B. Q., Kantoush, S. A., Saber, M., Binh, D. V., Vo, N. D., & Sumi, T.. Hydrological Processes (SCIE, Q1). No: 37(3), e14834. Pages: 1-19. Year 2023. (Jun 6 2023 10:38AM)
[2]Article: Quantification of global Digital Elevation Model (DEM) – A case study of the newly released NASADEM for a river basin in Central Vietnam. Authors: Thanh-Nhan-DucTran, Binh Quang Nguyen, Ngoc Duong Vo, Manh-HungLe, Quoc-Dinh Nguyen, Venkataraman Lakshmi, John D.Bolten. Journal of Hydrology: Regional Studies (SCIE, Q1). No: 45. Pages: 1-22. Year 2023. (Dec 29 2022 10:12AM)
[3]Article: Enhancing Flood Risk Assessment through Integration of Ensemble Learning Approaches and Physical-Based Hydrological Modeling. Geomatics, Natural Hazards, and Risk. Authors: Saber, M., Boulmaiz, T., Guermoui, M., Karim I. A., Sameh, A. K., Sumi, T., Boutaghane, H., Hori, T., Doan, V. B., Nguyen, B. Q., Thao T. P. B., Vo, D. N., Mabrouk, E.. Geomatics, Natural Hazards, and Risk (SCIE, Q1). No: 14 (1). Pages: 1-38. Year 2023. (Jun 6 2023 10:42AM)
[4]Article: Quantification of Gridded Precipitation Products for the Streamflow Simulation on the Mekong River Basin Using Rainfall Assessment Framework: A Case Study for the Srepok River Subbasin, Central Highland Vietnam. Authors: Thanh-Nhan-Duc Tran, Binh Quang Nguyen, Runze Zhang, Aashutosh Aryal,Maria Grodzka-Łukaszewska, Grzegorz Sinicyn, and Venkataraman Lakshmi. Remote Sensing (SCIE, Q1). No: 15(4), 1030. Pages: 1-27. Year 2023. (Jun 6 2023 10:45AM)
[5]Article: Assessment of the Effects of Rainfall Frequency on Landslide Susceptibility Mapping Using AHP Method: A Case Study for a Mountainous Region in Central Vietnam. Authors: Chi Cong Nguyen, Phuoc Vo, Viet Long Doan, Quang Binh Nguyen, Tien Cuong Nguyen, Quoc Dinh Nguyen. Progress in Landslide Research and Technology (Scopus). No: 1(2). Pages: 87-98. Year 2023. (Jun 8 2023 9:09AM)
[6]Article: Understanding the anthropogenic development impacts on long-term flow regimes in a tropical river basin, Central Vietnam. Authors: Nguyen, B. Q., Kantoush, S., Binh, D. V., Saber, M., Vo, D. N., & Sumi, T.. Hydrological Sciences Journal (SCIE, Q1). No: 68 (2). Pages: 1-14. Year 2023. (Jun 6 2023 10:40AM)
[7]Article: Robustness of gridded precipitation products for vietnam basins using the comprehensive assessment framework of rainfall. Authors: Thanh-Nhan-Duc Tran, Manh-Hung Le, Runze Zhang, Binh Quang Nguyen, John D. Bolten, Venkataraman Lakshmi. Atmospheric Research (SCIE, Q1). No: 293 (2023) 106923. Pages: 1-19. Year 2023. (Jul 29 2023 8:37AM)
[8]Article: Operational Methodology for the Assessment of Typhoon Waves Characteristics. Application to Ninh Thuan Province, Vietnam. Authors: Thanh-Nhan-Duc Tran, Quang Binh Nguyen, Trung Tri Nguyen, Ngoc Duong Vo, Cong Phong Nguyen, Philippe Gourbesville. Advances in Hydroinformatics: Models for Complex and Global Water Issues—Practices and Expectations, Springer Nature Singapore. No: 978-981-19-1600-7. Pages: 887-902. Year 2022. (Jul 29 2023 8:22AM)
[9]Article: Evaluate the Influence of Groynes System on the Hydraulic Regime in the Ha Thanh River, Binh Dinh Province, Vietnam. Authors: Thanh-Nhan-Duc Tran, Quang Binh Nguyen, Dinh Tam Luc Le, Tien Dung Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville. Advances in Hydroinformatics: Models for Complex and Global Water Issues—Practices and Expectations, Springer Nature Singapore. No: 978-981-19-1600-7. Pages: 241-254. Year 2022. (Jul 29 2023 8:24AM)
[10]Article: Assimilation of SMAP Products for Improving Streamflow Simulations over Tropical Climate Region — Is Spatial Information More Important than Temporal Information?. Authors: Manh-Hung Le, Binh Quang Nguyen, Hung T. Pham, Amol Patil, Hong Xuan Do, RAAJ Ramsankaran, John D. Bolten and Venkataraman Lakshmi
. Remote Sensing (SCIE, Q1). No: 14(7), 1607. Pages: 1 - 25. Year 2022.
(May 9 2022 2:53PM)
[11]Article: Analysis of the Impact of Ponds Locations in Flood Cutting from a Developing City in Vietnam. Authors: Quang Binh Nguyen, Duc Phuoc Vo, Hoang Long Dang, Hung Thinh Nguyen, Ngoc Duong Vo. Modern Mechanics and Applications, Springer, Singapore. No: 2022. Pages: 971-980. Year 2022. (May 9 2022 3:29PM)
[12]Article: Predicting Landslide Spatial Probability in Quang Ngai, Vietnam using Deep Learning Technique. Authors: V. Nguyen Ba Quang, L. Doan Viet, C. Nguyen Chi, P. Vo Nguyen Duc and B. Nguyen Quang. EarthDoc (Scopus). No: 4th Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience & Engineering. Pages: 1-5. Year 2022. (May 15 2022 11:01AM)
[13]Article: Assessment of Urbanization-Induced Land-Use Change and Its Impact on Temperature, Evaporation, and Humidity in Central Vietnam. Authors: Binh Quang Nguyen, Thanh-Nhan-Duc Tran, Maria Grodzka-Łukaszewska, Grzegorz Sinicyn and Venkataraman Lakshmi. Water (SCIE, Q1). No: Water 2022, 14, 3367. Pages: 1-24. Year 2022. (Oct 28 2022 10:52AM)
[14]Article: Identifying hydrologic reference stations to understand changes in water resources across Vietnam - a data-driven approach. Authors: Hong Xuan Do, Manh-Hung Le, Hung Thanh Pham, Tu Hoang Le, Binh Quang Nguyen
. Vietnam Journal of Earth Sciences (SCIE, Q2). No: 44(1). Pages: 145 - 165. Year 2022.
(May 9 2022 2:49PM)
[15]Article: Identifying a reference station network for hydrological investigations in Vietnam – a data-driven approach. Authors: Do, H.X., Le, T.H., Pham, H.T., Nguyen, B.Q., Le, M.. The 1st Vietnam Conference on Earth and Environmental Sciences 2021 (VCEES-2021). No: 1st. Pages: 1-15. Year 2022. (May 11 2022 3:31PM)
[16]Article: Assessment of Terrain Scenario Impacts on Hydrological Simulation with SWAT Model. Application to Lai Giang Catchment, Vietnam. Authors: Thanh-Nhan-Duc Tran, Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Rushawn Marshall, Philippe Gourbesville. Advances in Hydroinformatics: Models for Complex and Global Water Issues—Practices and Expectations, Springer Nature Singapore. No: 978-981-19-1600-7. Pages: 1205-1222. Year 2022. (Jul 29 2023 8:20AM)
[17]Article: Combining satellite precipitation products and tree ring data for streamflow reconstructions: long-term surface water assessment in poorly gauged basins. Authors: Binh Quang Nguyen, Le Hoang Tu, Manh-Hung Le, Hung T. Pham, Hong Xuan Do, Hung T.T. Nguyen, Brendan M. Buckley. AGU, Fall Meeting 2022. No: 2022. Year 2022. (Dec 29 2022 10:17AM)
[18]Article: Robustness of Gridded Precipitation Products in Hydrological Assessment for Vietnam River basins
.
Authors: Thanh Nhan Duc Tran, Quang Binh Nguyen, Manh-Hung Le, Venkat Lakshmi, John Bolten, andAashutosh Aryal
. AGU, Fall Meeting 2022. No: 2022. Year 2022.
(Dec 29 2022 10:18AM)
[19]Article: Evaluate the Influence of Groynes System on the Hydraulic Regime in the Ha Thanh River, Binh Dinh Province, Vietnam. Authors: Tran, T. N. D., Nguyen, Q. B., Le, D. T. L., Nguyen, T. D., Vo, N. D., & Gourbesville, P.. Advances in Hydroinformatics, Springer, Singapore. No: 2022. Pages: 241-254. Year 2022. (Dec 29 2022 10:25AM)
[20]Article: Operational Methodology for the Assessment of Typhoon Waves Characteristics. Application to Ninh Thuan Province, Vietnam. Authors: Tran, T. N. D., Nguyen, Q. B., Nguyen, T. T., Vo, N. D., Nguyen, C. P., & Gourbesville, P.. Advances in Hydroinformatics, Springer, Singapore. No: 2022. Pages: 887-902. Year 2022. (Dec 29 2022 10:27AM)
[21]Article: An Assessment of Terrain Quality and Selection Model in Developing Landslide Susceptibility Map–A Case Study in Mountainous Areas of Quang Ngai Province, Vietnam. Authors: DV Long, NC Cong, NT Cuong, NQ Binh, VND Phuoc. Modern mechanics and applications. No: 2022. Pages: 959-970. Year 2022. (Dec 29 2022 10:28AM)
[22]Article: Assessment of Terrain Scenario Impacts on Hydrological Simulation with SWAT Model. Application to Lai Giang Catchment, Vietnam. Authors: Tran, T. N. D., Nguyen, Q. B., Vo, N. D., Marshall, R., & Gourbesville, P.. Advances in Hydroinformatics, Springer, Singapore. No: 2022. Pages: 1205-1222. Year 2022. (Dec 29 2022 10:26AM)
[23]Article: Application of plaxis for calculating the construction stability and soft embankment in protecting Ha Thanh river, Binh Dinh province. Authors: Thanh Nhan Duc Tran, Zeeshan Ahmed, Quang Binh Nguyen. 2nd Conference on Sustainability in Civil Engineering (CSCE’20). No: 2nd. Pages: 1-8. Year 2021. (May 9 2022 3:25PM)
[24]Article: Typhoon wave modelling application for planning the harbor in Danang city, Viet Nam
.
Authors: Q B Nguyen, C P Nguyen, N D Vo
. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. No: 10.1088/1755-1315/612/1/012015. Pages: 612. Year 2020.
(May 9 2022 2:23PM)
[25]Article: Studying and evaluating the effect of reducing the wave of seadike to the port area of Lien Chieu, Da Nang city. Authors: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Cong Phong NGUYEN, Thi Ngoc Canh DOAN. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering. No: ICSCE 2020. Pages: 168 - 173. Year 2020. (May 9 2022 2:38PM)
[26]Article: Typhoon Wave Modelling for Viet Nam Central Region. Authors: Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Cong Phong Nguyen. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, , Springer, Singapore. No: 978-981-15-0802-8, SCOPUS. Pages: 1087-1092. Year 2019. (Dec 25 2019 4:09PM)
[27]Article: Satelite image application for assessing the effect of urbanisation to temperature at Danang City, Viet Nam. Authors: Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, Springer, Singapore. No: 978-981-15-0802-8, SCOPUS. Pages: 1001-1006. Year 2019. (Dec 25 2019 4:12PM)
[28]Article: An Aproach for Hurricane Wave Modelling in Vietnam Central Region. Authors: Ngoc Duong Vo, NQ Binh, Cong Phong Nguyen, Philippe Gourbesvill. International Conference on Asian and Pacific Coasts, Springer, Singapore (SCOPUS). No: 978-981-15-0291-0. Pages: 601-608. Year 2019. (Dec 25 2019 4:15PM)
[29]Article: Landslide Susceptibility Mapping by Combining the Analytical Hierarchy Process and Regional Frequency Analysis Methods: A Case Study for Quangngai Province (Vietnam). Authors: NC Cong, NQ Binh, VND Phuoc. International Conference on Asian and Pacific Coasts, 2019. No: 978-981-15-0291-0, SCOPUS. Pages: 1327-1334. Year 2019. (Dec 25 2019 4:19PM)
[30]Article: Flow around groynes modelling in different numerical schemes. Authors: Quang Binh NGUYEN, Ngoc Duong VO, Philippe GOURBESVILLE. EPiC Series in Engineering journal. No: ISSN: 2516-2330, Volume3. Pages: 1513 - 1522. Year 2018. (Jun 3 2019 11:12AM)
[31]Article: Distributed hydrological model application for estimating the groundwater resource at Cu De river catchment, Viet Nam. Authors: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Philippe GOURBESVILLE. EPiC Series in Engineering journal. No: ISSN: 2516-2330, Volume3. Pages: 2226 - 2232. Year 2018. (Jun 3 2019 11:13AM)
[32]Article: Effects of climate change on streamflow in Kon – Ha Thanh river watershed, Vietnam. Authors: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Huy Cong VU, Philippe GOURBESVILLE, Thanh Hao NGUYEN. EPiC Series in Engineering journal. No: ISSN: 2516-2330, Volume3. Pages: 2233 - 2240. Year 2018. (Jun 3 2019 11:14AM)
[33]Article: Semi distributed model application for evaluating the impact of climate change on water resource in Quang Nam - Da Nang area. Authors: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Philippe GOURBESVILLE. EPiC Series in Engineering journal. No: ISSN: 2516-2330, Volume3. Pages: Pages 2216-2225. Year 2018. (Jun 3 2019 11:10AM)
[34]Article: Groundwater estimation using distributed hydrologic model. A case study at Cu De river catchment, Viet Nam. Authors: Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Philippe Gourbesville. Innovative Water Solutions for Vietnam and Region. No: Vietnam International Water Week 2018. Pages: 94-100. Year 2018. (Apr 3 2018 1:48PM)
[35]Article: Climate Change Impact Assessment Using Semi Distributed Hydrological Model of Kon - Ha Thanh River Catchment, Vietnam. Authors: Huy Cong Vu, Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Philippe Gourbesville. Innovative Water Solutions for Vietnam and Region. No: Vietnam International Water Week 2018. Pages: 3-10. Year 2018. (Apr 3 2018 1:49PM)
[36]Article: Comparing Model Effectiveness on Simulating Catchment Hydrological Regime. Authors: Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen,Chi Hieu Le,Tien Dat Doan,Van Hoa Le, Philippe Gourbesville. Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 401-414. Year 2018. (Mar 13 2018 1:59PM)
[37]Article: Assessing Impact of Construction Work on River Morphology with TELEMAC-3D. Authors: Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville. Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 1217-1231. Year 2018. (Mar 13 2018 1:53PM)
[38]Article: Flow Near Groynes: Experimental or Computational Approaches. Authors: Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville. Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 1191-1206. Year 2018. (Mar 13 2018 1:56PM)
[39]Article: Using the TELEMAC 3D model for estimating the impact of bridge construction to river hydrodynamic regime. Authors: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Philipe GOURBESVILLE. Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. No: ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print). Pages: 1594-1603. Year 2017. (Sep 18 2017 3:19PM)
[40]Article: Flow near groynes:Eexperimental or Computational approaches. Authors: Quang Binh NGUYEN, Ngoc Duong VO, Philipe GOURBESVILLE. Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. No: ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print). Pages: 1594-1603. Year 2017. (Sep 18 2017 3:16PM)
[41]Article: Application of remote sensing, drones and GIS to assess changing topography of Cua Dai, Quangnam. Authors: Quang Binh NGUYEN, Xuan Canh MAI, The Hung NGUYEN and Kazuo KONAGAI. The 5th Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2017, September 18 - 19, Hoi An, Vietnam. No: ISBN 978-604-82-2197-3. Pages: 185- -190. Year 2017. (Sep 18 2017 3:24PM)
[42]Presentations: Evaluate the impact of climate change to stream flow regime, a case study at Cu De river catchment, Viet Nam. Authors: Nguyen Quang Binh, Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. The Third RUNSUD International Conference. Year 2016. (Aug 27 2016 8:34AM)
[43]Article: Applying deterministic distributed hydrological model for stream flow data reproduction. A case study of Cu De Catchment, Vietnam. Authors: Vo Ngoc Duong, Nguyen Quang Binh, Le Xuan Cuong, Qiang Ma, Philippe Gourbesville. Proceding Engineering, Korea. No: 154. Pages: 1010-1017. Year 2016. (Aug 27 2016 8:49AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014, Công đoàn Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 197/QĐ/TVCĐ. Năm: 2014.
[2] Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 189/QĐ - ĐHBK. Năm: 2015.
[3] Giấy khen thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016, Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 94/QDKT-CĐĐHĐN. Năm: 2016.
[4] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016, Đại học Đà Nẵng. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
[5] Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học giai đoạn 2014 - 2016, Thành Đoàn Đà Nẵng. Số: 507/NQ - KT. Năm: 2017.
[6] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017, Đại học Đà Nẵng. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[7] Giấy khen Tốt nghiệp thủ khoa Ngành. Số: 966/QĐ - ĐHBK. Năm: 2017.
[8] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018, Đại học Đà Nẵng. Số: 3046/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[10] Giấy khen thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016, Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 88/QĐ-CĐĐHĐN. Năm: 2020.
[11] Giấy khen trong hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021, Công đoàn Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 45/QĐ-CĐĐHBK. Năm: 2021.
[12] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021, trường Đại học Bách khoa. Số: 1889/QĐ-ĐHBK. Năm: 2021.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020-2021. Số: 1881/QĐ-ĐHBK. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thí nghiệm thủy lực cơ sở, thủy lực công trình, thực tập thủy văn và thực tập nhận thức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn