Lâm Bá Hòa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 43877 lượt người xem
Họ và tên:  Lâm Bá Hòa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/00/1982
Nơi sinh: Đông Quang - Đông Sơn - Thanh Hóa
Quê quán Đông Quang - Đông Sơn - Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Trường Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức – Hành chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Hà Nội
Dạy CN: Triết học, Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước
Lĩnh vực NC: Triết học, Lịch sử triết học, Văn hóa, Quản lý nhà nước
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn - Tp Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 12/2014 đến nay: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Kinh tế

- Từ 04/2010 đến nay: Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế

- Từ 10/2006 đến 03/2010: Giảng viên Khoa Kinh tế chính trị trị, Trường Đại học Kinh tế
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Mối quan hệ giữa già hóa dân số và tiết kiệm cá nhân ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa, TS. Đặng Thị Tố Như. Mã số: B2019-DN04-19. Năm: 2021. (Dec 14 2019 10:01PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Hệ thống hóa giá trị và hạn chế của triết học nhân sinh Mỹ. Chủ nhiệm: TS. Trịnh Sơn Hoan. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa, TS. Nguyễn Văn Quế. Mã số: B2018-ĐN04-11. Năm: 2020. (Jun 17 2019 11:40PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Quan hệ Tình - Lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Nghiên cứu từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ). Chủ nhiệm: TS. Lâm Bá Hòa. Thành viên: GS,TS. Hồ Sĩ Quý; PGS,TS. Lê Hữu Ái; PGS,TS. Đỗ Minh Hợp; TS. Trịnh Sơn Hoan; TS, Luật sư Nguyễn Văn Bường; TS. Nguyễn Thế Phúc; TS. Nguyễn Thị Thu Hà; ThS, Luật sư Nguyễn Văn Linh; CN. Nguyễn Thị Huyền Trang. Mã số: XHNV-37. Năm: 2019. (Feb 2 2018 10:44AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Chủ nghĩa thực dụng và những biểu hiện của lối sống thực dụng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay. Chủ nhiệm: TS. Trịnh Sơn Hoan. Mã số: T2016-04-06. Năm: 2016. (Aug 21 2017 11:31AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động kinh doanh của các doanh nhân nữ ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, TS. Lâm Bá Hòa, PGS,TS. Nguyễn Thanh Liêm, PGS,TS. Đào Hữu Hòa, GS,TS. Nguyễn Trường Sơn, PGS,TS. Lê Hữu Ái. Mã số: B2015-04-23. Năm: 2016. (Dec 24 2015 5:58PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy và học các môn lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: Lâm Bá Hoà, Lê Đức Tâm, Lưu Mai Thanh, Trần Hồng Lưu. Mã số: Đ2012-04-09. Năm: 2012. (Dec 6 2012 11:17PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Các biểu hiện của tình - lý trong văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Chủ nhiệm: Lâm Bá Hòa. Mã số: Đ2010-04-32. Năm: 2011. (Apr 30 2011 5:35PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo: ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Triết học. Số: 2 (345). 2020. Trang: 59-67. Năm 2020. (Sep 21 2019 12:19AM)
[2]Bài báo: Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lâm Bá Hòa (và cộng sự). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam - Implementation of social justive in the context of market economy international and Vietnamese experiences" do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-315-440-5. Số: 12/2020. Trang: 381-396. Năm 2020. (Jul 18 2019 11:07PM)
[3]Bài báo: Văn hóa gia tộc Việt Nam. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 01. Trang: 89-96. Năm 2019. (Jan 4 2019 8:57PM)
[4]Bài báo: Hương ước, lệ làng trong việc giáo dục ý thức pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hòa (và cộng sự). Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị. Số: 12 (61) 2019. Trang: 98-103. Năm 2019. (Dec 14 2019 10:07PM)
[5]Bài báo: Tư tưởng đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Số: 05/2019. Trang: 15-19. Năm 2019. (Jun 14 2019 4:49PM)
[6]Bài báo: Đào tạo đại học hướng đến nhu cầu xã hội ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Tạp chí Khoa học Nội vụ. Số: 23 (3/2018). Trang: 48-54. Năm 2018. (Apr 16 2018 5:02PM)
[7]Bài báo: Quan niệm về Tình và Lý trong văn hóa Việt Nam. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Triết học. Số: 09 (328). Trang: 44-50. Năm 2018. (Nov 12 2018 9:57AM)
[8]Bài báo: Quan điểm về dân chủ của Karl Marx trong "Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel" và ý nghĩa của nó đối với Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Tư tưởng của C.Mác về mối quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó" (Karl Marx's thought on the relation between social justice and democracy and its current relevance), do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức,Nxb Khoa học xã hội. Số: ISBN 978-604-956-491-8. Trang: 215-228. Năm 2018. (Oct 31 2018 12:25AM)
[9]Bài báo: Lý luận về Chủ nghĩa tư bản nhà nước của V.I.Lênin trong Chính sách Kinh tế mới (NEP). Tác giả: Lâm Bá Hòa và cộng sự. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Chính sách Kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn" do Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017). Số: Tháng 10/2017. Trang: 38-49. Năm 2017. (Oct 15 2017 10:29PM)
[10]Bài báo: Chủ nghĩa gia tộc trong văn hóa Việt Nam: giá trị và hạn chế. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc" do Viện Triết học và Đại học Chungnam - Hàn Quốc tổ chức. Số: 8/2017. Trang: 152-166. Năm 2017. (Aug 30 2017 9:31AM)
[11]Bài báo: Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tác giả: Lâm Bá hòa. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 12. Trang: 37-42. Năm 2016. (Dec 30 2016 11:43AM)
[12]Bài báo: Vấn đề bóc lột ở Việt Nam nhìn từ học thuyết giá trị của C.Mác. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Hội thảo khoa học: "Học thuyết Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam", Trường Đại học Kinh tế - Luật Tp. Hồ Chí Minh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 12. Trang: 120-128. Năm 2015.
(Dec 27 2015 2:01AM)
[13]Bài báo: Quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam . Tác giả: Lâm Bá Hòa
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 3 (88) 2015. Trang: 94-100. Năm 2015. (Aug 23 2014 10:43PM)
[14]Bài báo: Chú giải học triết học nhìn từ góc độ giao tiếp. Tác giả: Lâm Bá Hòa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Nhận thức chú giải học về triết học kinh điển trong thời đại ngày nay" (International Conference – Hermeneutic Understanding of Classical Philosophies in Contemporary Times) do Viện Triết học - Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng nghiên cứu Giá trị và Triết học (Hoa Kỳ) tổ chức (by the Vietnam Academy of Social sciences Institute of Philosophy and The Council for Research in Values and Philosophy (USA) held).
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: July 8-9th. Trang: 255-262. Năm 2015.
(Jul 9 2015 11:39AM)
[15]Bài báo: Tác động nội sinh ngoại sinh đến sự hình thành quan hệ tình trong văn hóa Việt Nam truyền thống. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Hội thảo khoa học "Nhận diện văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh của sự phát triển và của dân tộc trong giai đoạn mới" thuộc đề tài trọng điểm cấp Nhà nước "Định hướng phát triển văn hóa - sức mạnh nội sinh của dân tộc trọng điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế", mã số KX.04.14/11-15 do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, 8.2014. Số: 8.2014. Trang: 1-10. Năm 2014. (Aug 23 2014 10:50PM)
[16]Bài báo: Ảnh hưởng của giá trị truyền thống đến văn hóa pháp luật của người Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Triết học. Số: 5. Trang: 78-84. Năm 2014. (May 18 2014 8:21PM)
[17]Bài báo: Xu hướng đào tạo đại học gắn nhu cầu của xã hội ở nươc ta hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Hội thảo khoa học quốc tế lần 3 "Giáo dục Đài Loan và Việt Nam" do Đại học KHXH&NV (ĐHQG Tp Hồ Chí Minh) và Đại học Chinan - Đài Loan tổ chức)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Tháng 01/2013. Trang: 416-423. Năm 2013.
(Jan 1 2013 5:10PM)
[18]Bài báo: Vai trò của tiên đoán triết học đối với sự phát triển của khoa học tự nhiên. Tác giả: Lâm Bá Hòa
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp san khoa học Trường Đại học Kiến trúc
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1/2013. Trang: 94-100. Năm 2013.
(Apr 19 2013 10:38AM)
[19]Bài báo: Những thách thức đối với sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Tạp chí Sinh hoạt lý luận
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4 (119). Trang: 22-26. Năm 2013.
(Aug 30 2013 4:21PM)
[20]Bài báo: Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên và vai trò của nó đối với công tác phát triển đảng viên trẻ ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7 (63). Trang: 19 -23. Năm 2013. (Jan 8 2014 8:27PM)
[21]Bài báo: Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 4 (53). Trang: 93-100. Năm 2012.
(Jun 13 2012 3:25PM)
[22]Bài báo: Quan hệ giữa tình và lý trong văn hóa kinh doanh của người Việt Nam. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6 (115). Trang: 44-48. Năm 2012.
(Nov 17 2012 7:35AM)
[23]Bài báo: Chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng qua các kỳ đại hội. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Số: Tháng 11. Trang: 106-116. Năm 2012. (Nov 9 2012 8:43PM)
[24]Bài báo: Đóng góp của triết học Phật giáo Ấn Độ cổ - trung đại trong việc giải phóng con người. Tác giả: Lâm Tuệ Lâm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hoằng Pháp. Số: 11. Trang: 2-9. Năm 2012. (Feb 27 2014 9:36PM)
[25]Bài báo: Rào cản của quan hệ Tình – Lý đối với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hoà (viết chung)
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo Khoa học quốc tế “Truyền thống văn hóa và phát triển bền vững” (Cultural Tradition & Sustainable Development) do Viện Triết học và Hội đồng nghiên cứu Giá trị và Triết học (CRVP – Hoa Kỳ) tổ chức
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: tháng 7. Trang: 1-11. Năm 2011.
(Jul 6 2011 12:06AM)
[26]Bài báo: Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường - yêu cầu khách quan cho sự phát triển của Việt Nam. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế:"Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Giai đoạn 2001-2010 và định hướng tới năm 2020", do Uỷ Ban kinh tế Quốc hội, Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản và Tường Đaị học Kinh tế Quốc dân tổ chức
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Nhà xuất bản Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Trang: 425-434. Năm 2011.
(Feb 24 2011 11:26PM)
[27]Bài báo: Những nguyên tắc cơ bản của phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo khoa học "Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên" do Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN và Hội khoa học Kinh tế Thành phố Đà Nẵng tổ chức
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: Tháng 9. Trang: 249-260. Năm 2011.
(Sep 24 2011 11:52AM)
[28]Bài báo: Vai trò phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng đối với sự phát triển của khoa học tự nhiên. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung)
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa", Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: tháng 11. Trang: 30-41. Năm 2011. (Nov 3 2011 12:19AM)
[29]Bài báo: Các nghịch lý trong lối sống đô thị ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung)
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1 (104). Trang: 63-68. Năm 2011.
(Jan 30 2011 7:00PM)
[30]Bài báo: "Thượng hiền" của Khổng Tử với việc sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Hội thảo quốc tế "Mối quan hệ giữa Nho giáo và các trào lưu tư tưởng khác trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc" do Viện Triết học và Đại học Chungnam - Hàn Quốc tổ chức.
marriage affairs open i want an affair
. Số: tháng 9. Trang: 41-52. Năm 2011.
(Sep 7 2011 5:20PM)
[31]Bài báo: Chất lượng giáo dục đại học nhân tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế ở Viêt Nam hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hoà (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: "Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và lựa chọn cho giai đoạn 2011-2020", do Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân. Số: Tháng 10. Trang: 69-75. Năm 2010. (Jan 9 2011 1:07AM)
[32]Bài báo: Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học hiện nay ở nước ta. Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lực - Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Nxb Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. Trang: 275-282. Năm 2010.
(Jan 6 2011 8:25AM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu khoa học – yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ giảng viên trong các trường đại học. Tác giả: Lâm Bá Hoà (viết chung). Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4 (39). Trang: 108-116. Năm 2010.
(Jan 6 2011 8:43AM)
[34]Bài báo: Đô thị hóa với lối sống tiểu nông vùng ngoại vi ở thành phố Đà Nẵng hiện nay . Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6 (41). Trang: 147-153. Năm 2010.
(Feb 16 2011 11:26AM)
[35]Bài báo: Ảnh hưởng của lối sống thực dụng đến quá trình đô thị hoá ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hoà (viết chung)
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Đà Nẵng. Số: 7/2010. Trang: 1-9. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:41AM)
[36]Bài báo: Cần phải làm gì để xây dựng ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hoà (viết chung)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 3 (38). Trang: 137-143. Năm 2010.
(Jan 6 2011 8:42AM)
[37]Bài báo: Mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong sự phát triển văn hoá Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hoà. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: Tháng 9 + 10. Trang: 80-83. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:45AM)
[38]Bài báo: Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng. Tác giả: Lâm Bá Hoà (viết chung). Tạp chí Triết học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 9 (232). Trang: 43-49. Năm 2010.
(Jan 6 2011 8:46AM)
[39]Bài báo: Những vấn đề đặt ra cho công tác giáo dục các môn Lý luận chính trị của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hoà. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Số: 2010. Trang: 14-23. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:48AM)
[40]Bài báo: Mối quan hệ giữa triết học duy vật biện chứng và khoa học tự nhiên. Tác giả: Lâm Bá Hoà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40). Trang: 119-126. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:49AM)
[41]Bài báo: Tư tưởng giải thoát trong triết học Phật giáo. Tác giả: Lâm Tuệ Lâm (Lâm Bá Hòa). Kỷ yếu Đại lễ khánh thành Bảo tháp Vạn Phật, Thiền viện Bồ đề, Thành hội Phật giáo TP. Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 6-15. Năm 2009. (Jan 9 2011 12:48AM)
[42]Bài báo: Nhận diện sự tương tác giữa triết học và văn hoá. Tác giả: Lâm Bá Hoà
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 5 (96). Trang: 15-18. Năm 2009. (Jan 6 2011 8:12AM)
[43]Bài báo: Hồ Chí Minh nói về động lực của phát triển kinh tế. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 12 (124). Trang: 3-7. Năm 2008. (Nov 14 2011 9:56PM)
[44]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực của phát triển kinh tế. Tác giả: Lâm Bá Hoà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (27). Trang: 85-90. Năm 2008. (Jan 6 2011 8:06AM)
[45]Bài báo: Cách mạng Tháng Mười và những vấn đề đặt ra cho chủ nghĩa xã hội hiện thực trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hoà. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 5 (90). Trang: 3-6. Năm 2008. (Jan 6 2011 8:08AM)
[46]Tham luận: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân và ý nghĩa của vấn đề này trong việc xây dựng con người mới hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. Năm 2007. (Jan 9 2011 12:53AM)
[47]Tham luận: Tư tưởng giải phóng con người khỏi lao động bị tha hoá trong “Bản thảo kinh tế - triết học 1844” của C.Mác. Tác giả: Lâm Bá Hoà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Thông tin Khoa học, ĐH Khoa học Huế. Năm 2005. (Jan 6 2011 8:03AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The relationship between population ageing and private saving in Vietnam. Authors: Nguyen Thi Thu Ha - Lam Ba Hoa. Malaysia Journal of Consumer and Family Economics (MAJCAFE, Scopus). No: Vol 24, 2020. Pages: 01- 32. Year 2020. (Oct 5 2020 2:47AM)
[2]Article: Evaluating entrepreneurship performance in Vietnam through the Global Entrepreneurship Development Index approach. Authors: Nguyen Thị Thu Ha, Lam Ba Hoa. Journal of Development Entrepreneurship (Scopus). No: Vol. 23, No. 01. Pages: 01-19. Year 2018. (Mar 8 2018 2:33PM)
[3]Article: On the causality relationship between demographic changes, economic growth and domestic savings in Vietnam. Authors: Nguyen Thi Thu Ha, Lam Ba Hoa. Jurnal Ekonomi Malaysia (Scopus). No: Volume 52 (2). Pages: 27-38. Year 2018. (Oct 12 2018 11:18PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 18 2020 10:43PM)(Sep 21 2020 10:37AM)(Feb 24 2018 11:42AM)(Dec 2 2017 1:04AM)(Feb 2 2016 2:10AM)(Nov 17 2012 7:58AM)(Jan 9 2011 12:35AM)
[1]Giáo trình: Lịch sử Triết học phương Tây trước C. Mác Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa - PGS.TS. Đỗ Minh Hợp. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2020.
[2]Quan hệ tình - lý trong văn hoá pháp luật Việt Nam (Một các tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam  Chủ biên: TS. Lâm Bá Hoà. Đồng tác giả: PGS.TS. Lê Hữu Ái, PGS.TS. Đỗ Minh Hợp, TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm 2020.
[3]Giáo trình Hành chính công Chủ biên: PGS.TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2018.
[4]Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2017.
[5]Văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Chủ biên: PGS.TS. Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nxb. Đà Nẵng. Năm 2016.
[6]Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Cư - PGS.TS. Trần Đăng Sinh. Nơi XB: Nxb. Chính trị - Hành chính. Năm 2012.
[7]Một số giải pháp giáo dục ý thức chính trị cho thanh niên sinh viên hiện nay. Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: Thực trạng, quan điểm và giải pháp Chủ biên: TS. Phạm Tất Thắng. Nơi XB: Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Bùi Quốc Việt
Đề tài: “Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hiện nay”

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 2019

 2020

[2]Đinh Thị Thu Tươi
Đề tài: “Vai trò của giáo dục chính trị, tư tưởng đối với công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai” 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 2019

 2020

[3]Nguyễn Thị Thùy
Đề tài: Biện chứng giữa nội dung - hình thức với vấn đề thương hiệu hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2018

 2019

[4]Đinh Ngọc Hoàng
Đề tài: Vấn đề đạo đức trong triết học của I. Kant và ý nghĩa thời đại

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2018

 2019

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Ba giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ năm 2012

 Xã hội nhân văn

 2012

 5739/QĐ-BGĐT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen: Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2007 - 2008. Số: 57/QĐ - TĐKT. Năm: 2008.
[2] Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2007 - 2008. Số: 176/KT. Năm: 2008.
[3] Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2007 - 2008. Số: 16/NQ-KT. Năm: 2008.
[4] Giấy khen: Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2009 - 2010. Số: 102/QĐ-TĐKT. Năm: 2010.
[5] Bằng khen: Đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2010. Số: 169 ..NQ/KT. Năm: 2010.
[6] Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2006 - 2009. Số: 88/NQ - KT. Năm: 2010.
[7] Bằng khen: Đạt giải Ba Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012. Số: 5739/QĐ-BGĐT. Năm: 2012.
[8] Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh, thiếu nhi 5 năm liền (2007 - 2011). Số: 137/NQ - KT. Năm: 2012.
[9] Giấy khen: Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2007 - 2012. Số: 1613/QĐKT. Năm: 2012.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016 -2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Triết học phương Tây trước C.Mác
Ngành: Triết học
 2020 Cao học ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[2]Triết học trong khoa học tự nhiên
Ngành: Triết học
 2018 Cao học ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[3]Một số vấn đề triết học trong cách mạng công nghiệp hiện đại
Ngành: Triết học
 2018 Cao học ngành Triết học  Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
[4]Triết học Cổ điển Đức
Ngành: Triết học
 2017 Cao học ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[5]Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Đại học ngành Quản lý nhà nước  Trường Đại học Kinh tế
[6]Đại cương văn hoá Việt Nam
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[7]Triết học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Học viên cao học, sinh viên  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn