Nguyễn Thanh Tưởng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27696 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Tưởng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/05/1982
Nơi sinh: Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Quê quán Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Địa Lý; Tại: ĐHSP ĐÀ NẴNG
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: MT và Phát triển bền vững; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: QUY HOẠCH DU LỊCH, DU LỊCH SINH THÁI, DU LỊCH BỀN VỮNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, DU LỊCH BIỂN ĐẢO..
Lĩnh vực NC: Phát triển bền vững
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐHSP-ĐHĐN; 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu- Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 07.88.55.77.33; Mobile: 07.88.55.77.66
Email: nttuong@ued.udn.vn; nguyenthanhtuongdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 NGUYỄN THANH TƯỞNG, Giảng Viên chính, Tiến sĩ
  

1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
Từ năm 2006 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Địa Lý, trường ĐHSP Đà Nẵng

2.CÔNG TRÌNH KHOA HỌC:

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Kim Thoa. Mã số: T2018-TN-14. Năm: 2018. (Aug 13 2020 10:45AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG NHẬN DẠNG, VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM . Chủ nhiệm: NCS. Nguyễn Thanh Tưởng. Thành viên: PGS.TS.Đậu Thị Hòa. Mã số: Mã số: T2015-03-30. Năm: 2015. (Jan 14 2016 6:35PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển du lịch cộng đồng biển đảo – một hướng đi mới cho phát triển kinh tế huyện đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng. Số: 38(02) 2020. Trang: 24. Năm 2020. (Aug 13 2020 9:30PM)
[2]Bài báo: Đánh giá mức độ bền vững của hoạt động du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019 tại Đại học Khoa học – Đại học Huế, NXB Thanh Niên. Số: 4/2019 ISBN 978-604-9822-65-0. Trang: 517-529. Năm 2019. (Aug 13 2020 9:04PM)
[3]Bài báo: Đánh giá khả năng khai thác các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở Huyện Đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng. Số: 33(02).2019. Trang: 68. Năm 2019. (Aug 13 2020 8:38PM)
[4]Bài báo: Tích hợp giáo dục biển đảo trong dạy học địa lí Kinh tế Xã hội Việt Nam cho sinh viên ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS.Nguyễn Thanh Tưởng, ThS.Nguyễn Thị Kim Thoa. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng. Số: 28(02).2018. Trang: 133. Năm 2018. (Aug 13 2020 8:46PM)
[5]Bài báo: Khả năng và biện pháp giáo dục biển đảo cho học sinh ở các trường trung học phổ thông. Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 10, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ. Số: 2018. Trang: 1519-1527. Năm 2018. (Aug 13 2020 9:23PM)
[6]Bài báo: Khả năng và biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho sinh viên ở các trường đại học. Tác giả: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Số: 11/2018, chỉ số ISSN:0866-7659. Trang: 158-167. Năm 2018. (Aug 13 2020 9:06PM)
[7]Bài báo: Xây dựng chủ đề hoạt động ngoại khóa có tích hợp giáo dục biển đảo cho sinh viên trong dạy học địa lý kinh tế xã hội Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Số: 15, tháng 11/2018, chỉ số ISSN:0866-7659. Trang: 76-85. Năm 2018. (Aug 13 2020 9:07PM)
[8]Bài báo: Vận dụng phương pháp DPSIR cho xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng huyện đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng. Số: 28(02)/2018. Trang: 96-108. Năm 2018. (Aug 13 2020 8:33PM)
[9]Bài báo: Bước đầu đánh giá sức tải tại các điểm du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Trường Đại học Quy Nhơn. Số: 12/2016. Trang: 685-688. Năm 2016. (Aug 13 2020 9:36PM)
[10]Bài báo: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên huyện đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi phục vụ phát triển một số loại hình du lịch. Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Trường Đại học Quy Nhơn. Số: 12/2016. Trang: 912-925. Năm 2016. (Aug 13 2020 9:38PM)
[11]Bài báo: Potentials to develop tourism models in Ly Son island, Quang Ngai province. Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng. Hội thảo Khoa học Quốc tế: Các loại hình du lịch hiện đại, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn và Trường Đại học Charles de Gaulle University Lille 3. Số: 10/2016. Trang: 544-532. Năm 2016. (Aug 13 2020 9:55PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất mô hình đào tạo nâng cao năng lực lao động du lịch huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng. Hội thảo Khoa học toàn quốc: Phát triển bền vững du lịch biển – đảo Việt Nam thời kỳ hội nhập, Trường Đại học Văn Hiến. Số: 8/2016. Trang: 282-291. Năm 2016. (Aug 13 2020 9:56PM)
[13]Bài báo: Rèn luyện kỹ năng nhận dạng, vẽ và phân tích biểu đồ cho sinh viên Khoa Địa lý trong dạy học Kinh tế xã hội Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Giáo dục Việt Nam. Số: 371 kì 1(12-2015) ISSN2354-0753. Trang: 46. Năm 2015. (Aug 13 2020 9:17PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác sản phẩm du lịch biển đảo Lý Sơn. Tác giả: ThS. NGUYỄN THANH TƯỞNG. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 14(01) - 2015. Trang: 21-29. Năm 2015. (Oct 4 2015 10:12AM)
[15]Bài báo: Du lịch đảo Cù Lao Chàm nhìn từ góc độc phát triển bền vững. Tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học Đại học Vinh. Số: 9/2015. Trang: ---. Năm 2015. (Oct 4 2015 10:22AM)
[16]Bài báo: Tính thời vụ trong du lịch ở thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng, Trần Thị Hồng . Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 13(04) 2014. Trang: 16-22. Năm 2015. (Mar 28 2015 6:43PM)
[17]Bài báo: Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở làng cổ Phước Tích. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng*; Trương Thị Lũy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(93).2015. Trang: 55. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:57PM)
[18]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế ở Huyện Đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 15 (02) - 2015. Trang: 80-90. Năm 2015. (Oct 4 2015 10:09AM)
[19]Bài báo: Định hướng phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững. Tác giả: ThS.NGUYỄN THANH TƯỞNG. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Số: 7-2015. Trang: ---. Năm 2015. (Oct 4 2015 10:16AM)
[20]Bài báo: Đổi mới kiểm tra, đánh giá sinh viên các trường đại học theo hướng tiếp cận năng lực. Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng . Hội thảo khoa học toàn quốc - Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm tại ĐHSP Đà Nẵng. Số: 10/2015. Trang: 2015. Năm 2015. (Nov 18 2015 9:53PM)
[21]Bài báo: Đánh giá sự phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Phạm Trung Lương . Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 3 - Môi trường và PTBV trong bối cảnh BĐKH. Số: 11/2015. Trang: 2015. Năm 2015. (Nov 18 2015 9:49PM)
[22]Bài báo: Du lịch huyện đảo Lý Sơn nhìn từ góc độ phát triển bền vững. Tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10 (83) 2014. Trang: 28-32. Năm 2015. (Mar 28 2015 6:11PM)
[23]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng, Hồ Thị Thắm . Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8. Số: tháng 10/2014. Trang: 513-521. Năm 2014. (Mar 28 2015 6:04PM)
[24]Bài báo: Đánh giá tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch theo hướng bền vững ở đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng . Tạp chí Khoa học Đại học Quảng Nam. Số: 05/2014. Trang: 101-111. Năm 2014. (Mar 28 2015 6:20PM)
[25]Bài báo: Hướng dẫn nhận dạng để lựa chọn vẽ biểu đồ thích hợp trong dạy học địa lí. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng . Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 12(03)2014. Trang: 118-125. Năm 2014. (Mar 28 2015 6:29PM)
[26]Bài báo: Đánh giá tính bền vững của ngành du lịch đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8. Số: tháng 10/2014. Trang: 115-123. Năm 2014. (Mar 28 2015 5:54PM)
[27]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi . Tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình. Số: 05. Trang: 22-30. Năm 2014. (Jun 15 2014 2:41PM)
[28]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững hệ thống đảo ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. . Tác giả: PGS.TS Phạm Trung Lương, ThS. Nguyễn Thanh Tưởng . Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 2013. Trang: 2013. Năm 2013. (Jan 11 2013 11:31AM)
[29]Bài báo: Đánh giá Swot đối với phát triển du lịch ở các đảo từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng . Tạp chí Khoa học - Đại học Quảng Nam. Số: số 03. Trang: 109-119. Năm 2013. (Dec 23 2013 9:47PM)
[30]Bài báo: Phát triển du lịch bền vững ở các đảo từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Tác giả: PGS.TS Phạm Trung Lương, ThS. Nguyễn Thanh Tưởng . Hội nghi Khoa học Địa lý toàn quốc lần 7 - Đại họcThái nguyên. Số: 13/10/2013. Trang: 352-359. Năm 2013. (Dec 23 2013 10:17PM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường và đề xuất giải pháp quản lý ở Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Hội nghi Khoa học Địa lý toàn quốc lần 7 - Đại họcThái nguyên. Số: 13/10/2013. Trang: 38-47. Năm 2013. (Dec 23 2013 10:10PM)
[32]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng . Hội nghi Khoa học Địa lý toàn quốc lần 7 - Đại họcThái nguyên. Số: 13/10/2013. Trang: 55-64. Năm 2013. (Dec 23 2013 10:15PM)
[33]Bài báo: Đánh giá tài nguyên du lịch biển phục vụ phát triển một số loại hình du lịch thành phố Đà Nẵng . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6.2013. Trang: 59-66. Năm 2013. (Jun 25 2013 11:53PM)
[34]Bài báo: Hội An quản lý môi trường du lịch. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng . Tạp chí Du lịch Việt Nam. Số: số 9. Trang: 10-11. Năm 2013. (Dec 23 2013 9:56PM)
[35]Bài báo: Giải pháp phát triển bền vững du lịch biển đảo thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 2012. Trang: 45-51. Năm 2012. (Jan 11 2013 10:45AM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất một số giải pháp quản lý ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng,Trương Thị Sen. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 9/2012. Trang: 49-56. Năm 2012. (Jan 11 2013 11:03AM)
[37]Bài báo: Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

.
Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Kỷ yếu Hội Nghị Địa lý toàn quốc lần 6 - ĐH Huế, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Hà Nội. Số: 9/2012. Trang: 757-768. Năm 2012.
(Jan 11 2013 11:12AM)
[38]Bài báo: Hiện trạng ô nhiễm nước sông trên đại bàn thành phố Đà Nẵng . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Kỷ yếu Hội Nghị Địa lý toàn quốc lần 6 - ĐH Huế, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Hà Nội,. Số: số tháng 9/2012. Trang: 73-80. Năm 2012. (Jan 11 2013 11:06AM)
[39]Bài báo: Phát triển du lịch Malaysia và Indonesia với kinh nghiệm Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Du Lịch Việt Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: số tháng 9/2012. Trang: wedsite. Năm 2012.
(Jan 11 2013 11:34AM)
[40]Bài báo: Bảo vệ rừng ở Bình Liêu
.
Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Du Lịch Việt Nam. Số: 2/2012. Trang: wedsite. Năm 2012.
(Jan 11 2013 11:37AM)
[41]Bài báo: Xây dựng mô hình du lịch biển bán đảo Sơn Trà . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Du Lịch Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số tháng 2/2012. Trang: 26-27. Năm 2012.
(Jan 11 2013 10:31AM)
[42]Bài báo: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 50, tháng 1/2012. Trang: 154-161. Năm 2012.
(Jan 11 2013 10:39AM)
[43]Bài báo: Một vài suy nghĩ về quá trình dạy và học theo học chế tín chỉ . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng . Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Tây Bắc. Số: số tháng 6/2012. Trang: 47-53. Năm 2012. (Jan 11 2013 10:57AM)
[44]Bài báo: Hiện trạng ô nhiễm và giải pháp bảo vệ môi trường nước sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: SỐ 5(04).2012. Trang: 89-97. Năm 2012. (Jan 11 2013 11:45AM)
[45]Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học Địa lý - ĐHSP TPHCM
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: tháng 12/2012. Trang: 95-80. Năm 2012.
(Jan 11 2013 11:33AM)
[46]Bài báo: Đánh giá tài nguyên du lịch biển phục vụ phát triển một số loại hình du lịch thành phố Đà Nẵng
.
Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học - ĐH Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: tháng 11/2012. Trang: 262-268. Năm 2012.
(Jan 11 2013 11:17AM)
[47]Bài báo: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý môi trường du lịch . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Du Lịch Việt Nam. Số: số tháng 9/2012. Trang: 32-33. Năm 2012. (Jan 11 2013 11:13AM)
[48]Bài báo: Bà Nà quản lý môi trường du lịch . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Du Lịch Việt NamTạp. Số: 10/2011. Trang: 20-21. Năm 2011. (Jan 11 2013 10:16AM)
[49]Bài báo: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất một số giải pháp quản lý ở Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: tháng 11/2011. Trang: 47-53. Năm 2011.
(Jan 11 2013 10:23AM)
[50]Bài báo: Sơn Trà quản lý môi trường du lịch . Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng, PGS.TS Lê Văn Thăng. Tạp chí Du Lịch Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: số tháng 6/2011. Trang: 20-21. Năm 2011.
(Jan 11 2013 11:22AM)
[51]Bài báo: Rừng đang bị mất dần ở Nam Giang. Tác giả: Tiên Tiến (bút danh). Tạp chí Du Lịch Việt Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: số tháng 10/2011. Trang: wedsite. Năm 2011.
(Jan 11 2013 11:39AM)
[52]Bài báo: Đà Nẵng bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch biển
.
Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng. Tạp chí Du Lịch Việt Nam. Số: số tháng 12/2011. Trang: wedsite. Năm 2011.
(Jan 11 2013 11:38AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: METHOD OF MEASUREMENT VULNERABLE CLIMATE CHANGE DUE TO TOURISM ACTIVITIES . Authors: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng . Proceedings of the International Symposium: Globalization and localization tour du lich- publisher VNU, HCMC. No: 3/2015. Pages: 319-326. Year 2015. (May 25 2015 9:51PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 13 2020 10:53AM)
[1]Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Chủ biên: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Nơi XB: NXB THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. Năm 2018.
  
 Khen thưởng
[1] Được Giám đốc ĐHĐN tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2014-2015. Số: Số 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014-2015.
[2] Được Giám đốc ĐHĐN tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2017-2018. Số: Số 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017-2018.
[3] Được Giám đốc ĐHĐN tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2018-2019. Số: Số 2270/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018-2019.
[4] Được Hiệu Trưởng trường ĐHSP khen “Có thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013”. Số: Số: 280/QĐKT-ĐHSP. Năm: 9/2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG DU LỊCH
Ngành: Địa lý
 2017   
[2]BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
Ngành: Địa lý
 2013 CỬ NHÂN ĐỊA LÝ DU LỊCH
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 KHOA ĐỊA LÝ
[3]DU LỊCH BỀN VỮNG
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐHSP
[4]QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Ngành: Địa lý
 2009 CỬ NHÂN ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG..  KHOA ĐỊA LÝ - ĐHSP ĐÀ NẴNG
[5]DU LỊCH SINH THÁI
Ngành: Địa lý
 2007 CỬ NHÂN ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG, VIỆT NAM HỌC  KHOA ĐỊA LÝ, KHOA LỊCH SỬ
[6]QUY HOẠCH DU LỊCH,
Ngành: Địa lý
 2007 CỬ NHÂN ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG, VIỆT NAM HỌC  KHOA ĐỊA LÝ, KHOA LỊCH SỬ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn