Phạm Quang Tín
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,479

 
Mục này được 49257 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Quang Tín
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/10/1977
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê - Tin học; Tại: Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thống kê kinh tế, Thống kê kinh doanh, thống kê kinh doanh và kinh tế, Thống kê xã hội, phân tích dữ liệu với máy tính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0914112618
Email: quangtindn@gmail.com; tinpq@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên khối ngành kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Tín. Thành viên: CN. Võ Văn Trực; TS. Châu Ngọc Tuấn; ThS. Trần Thị Nga; TS. Nguyễn Ngọc Anh; TS. Hồ Văn Nhàn; TS. Bùi Văn Viễn. Mã số: B2018-ĐN04-15. Năm: 2021. (Jun 23 2022 7:52PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Tín. Thành viên: ThS. Hà Thị Phương Thảo; ThS. Nguyễn Thị Hương An; TS. Hoàng Dương Việt Anh; PGS.TS. Bùi Quang Bình; TS. Hồ Văn Nhàn; TS. Hoàng Hồng Hiệp; ThS. Lương Tình; ThS. Nguyễn Trần Thuần. Mã số: B2016 – ĐNA-02. Năm: 2018. (Jan 27 2018 7:48AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các nhân tố ngoại sinh tác động đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Phạm Quang Tín. Thành viên: Hồ Huỳnh Thùy Linh. Mã số: Đ2013-04-42-BS. Năm: 2014. (Nov 6 2015 12:04PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá mức độ hài lòng của các hộ dân tái định cư đối với các chính sách giải tỏa đền bù trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (trường hợp các dự án công trình Bạch Đằng Đông). Chủ nhiệm: Phạm Quang Tín. Thành viên: Nguyễn Bá Thế; Nguyễn Trần Quốc Vinh; Trương Thị Vân Anh; Nguyễn Văn Cang. Mã số: B2010-ĐN04-44. Năm: 2012. (Feb 8 2012 10:00AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thống kê xu thế biến động GDP thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Phước Trữ. Thành viên: Phạm Quang Tín; Nguyễn Bá Thế; Ngô Tân. Mã số: B2006-ĐN04-01. Năm: 2009. (Nov 6 2015 12:06PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thu nhập và việc làm của các hộ tái định cư quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Quang Tín. Thành viên: Nguyễn Bá Thế. Mã số: T2007-04-08. Năm: 2008. (Nov 6 2015 12:03PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tác động của nhân khẩu học đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên khối ngành kinh tế tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Phạm Quang Tín. Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung (Central Vietnamese Review of Social Sciences). Số: 5. Trang: 22-34. Năm 2021. (Jun 23 2022 8:06PM)
[2]Bài báo: ĐO LƯỜNG ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH KINH TẾ CẤP I ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM. Tác giả: TS. Phạm Quang Tín*; PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 55. Năm 2020. (May 18 2020 4:37PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tạp chính Nghiên cứu kinh tế. Số: 10 (485) tháng 10 năm 2018. Trang: 11-22. Năm 2018. (Dec 9 2018 7:04PM)
[4]Bài báo: ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NHÓM NGÀNH KINH TẾ ĐÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 471. Trang: 70-77. Năm 2017. (Jan 27 2018 9:35AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu tác động của giá dầu và sản lượng điện đến tăng trưởng sản lượng sản xuất của Việt Nam. Tác giả: TS. Phạm Quang Tín. Tạp chí Khoa học Thương Mại. Số: số 100. Trang: 19-28. Năm 2017. (Jan 27 2018 7:54AM)
[6]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền; Phạm Quang Tín
. Hội thảo Khoa học quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng - National conference on applied statistics and informatics, Mã số ISBN: 978-604-84-1862-5. Số: 01. Trang: 315-320. Năm 2016.
(Jan 27 2018 8:09AM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Tác giả: Võ Thị Thúy Anh; Phan Đình Anh; Phạm Quang Tín
. Hội thảo Khoa học quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng - National conference on applied statistics and informatics, Mã số ISBN: 978-604-84-1862-5. Số: 01. Trang: 339-347. Năm 2016.
(Jan 27 2018 8:15AM)
[8]Bài báo: PHÂN TÍCH NGHÈO ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO TIẾP CẬN NGHÈO ĐA CHIỀU. Tác giả: Hà Văn Sơn; Phạm Quang Tín. Hội thảo Khoa học quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng - National conference on applied statistics and informatics, Mã số ISBN: 978-604-84-1862-5. Số: 01. Trang: 348-357. Năm 2016. (Jan 27 2018 8:19AM)
[9]Bài báo: NGHIÊN CỨU VỀ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG. Tác giả: Đào Hữu Hòa; Phạm Quang Tín; Ông Nguyên Chương. Hội thảo Khoa học quốc gia 2016 “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên” - Conference on Socio - Economic development in the central Highlands, Mã số ISBN: ISBN: 978-604-60-0000-0. Số: 01. Trang: 266-276. Năm 2016. (Jan 27 2018 8:24AM)
[10]Bài báo: NGHIÊN CỨU NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO TỈNH ĐẮK NÔNG. Tác giả: Phạm Quang Tín; Đào Hữu Hòa; Ông Nguyên Chương. Hội thảo Khoa học quốc gia 2016 “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên” - Conference on Socio - Economic development in the central Highlands, Mã số ISBN: ISBN: 978-604-60-0000-0. Số: 01. Trang: 680-686. Năm 2016. (Jan 27 2018 8:27AM)
[11]Bài báo: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở ĐẮK NÔNG. Tác giả: Ông Nguyên Chương; Đào Hữu Hòa; Phạm Quang Tín. Hội thảo Khoa học quốc gia 2016 “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên” - Conference on Socio - Economic development in the central Highlands, Mã số ISBN: ISBN: 978-604-60-0000-0. Số: 01. Trang: 749-761. Năm 2016. (Jan 27 2018 8:31AM)
[12]Bài báo: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LƯỢNG ĐẾN TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI VIỆT NAM. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 452. Trang: 45-53. Năm 2016. (Jan 27 2018 9:32AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu tác động của giá dầu đến Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam và các nước ASEAN 5. Tác giả: Phạm Quang Tín - Trương Bá Thanh. Tạp chí Thương Mại. Số: 2015. Trang: 50-60. Năm 2015. (Nov 6 2015 11:59AM)
[14]Bài báo: TIẾP CẬN SỰ KHÁC BIỆT GDP ĐỊA PHƯƠNG VÀ CẢ NƯỚC VIỆT NAM TỪ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GDP. Tác giả: ThS. Phạm Quang Tín*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 8(93).2015. Trang: 116. Năm 2015.
(Oct 1 2015 2:58PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu tác động của thu nhập từ hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Lâm Chí Dũng; Nguyễn Trần Thuần; Phạm Quang Tín. Tap chí Phát triển Kinh tế
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 2015. Trang: 65-75. Năm 2015.
(Nov 6 2015 11:57AM)
[16]Bài báo: Đo lường tác động của giá xăng dầu đến lạm phát Việt Nam. Tác giả: Phạm Quang Tín
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2014. Trang: 80-88. Năm 2014. (Nov 6 2015 11:51AM)
[17]Bài báo: Tiếp cận khác biệt GDP địa phương và cả nước, định hướng sử dụng GDP xanh đo lường kết quả sản xuất của nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Phạm Quang Tín. Hội thảo khoa học: “Tăng trưởng xanh khu vực Miền trung – Tây nguyên: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Số: 2014. Trang: 12-21. Năm 2014. (Nov 6 2015 11:53AM)
[18]Bài báo: Đo lường tác động của lãi suất đến giá chứng khoán niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo kỹ thuật phân tích phương sai. Tác giả: ThS. Phạm Quang Tín*; Nguyễn Trần Thuần
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 81. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[19]Bài báo: Phân tích tác động của chính sách quản lý nhà nước đến giá chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Phạm Quang Tínabortion stories gone wrong read teenage abortion factsHà Thị Phương Thảo. Hội thảo khoa học: “Khủng hoảng nợ công ở một số nước Liên minh Châu Âu và Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”. Số: 2014. Trang: 50-58. Năm 2014. (Nov 6 2015 11:56AM)
[20]Bài báo: Opportunities and Chanllenger for Vietnam in Bilateral Economic Relation between Vietnam-Korea. Tác giả: Phạm Quang Tín. Hội thảo Khao học cấp bộ: ”Korea – Vietnam 20 years and forward”. Số: 2013. Trang: 80-88. Năm 2013. (Nov 6 2015 11:46AM)
[21]Bài báo: Phân tích cán cân thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 2013. Trang: 80-89. Năm 2013. (Nov 6 2015 11:48AM)
[22]Bài báo: Bàn luận tác động của thương vụ hợp nhất giữa Sacombank và Eximbank đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tạp chí Ngân Hàng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2013. Trang: 56-62. Năm 2013.
(Nov 6 2015 11:50AM)
[23]Bài báo: Đo lường tác động của các nhân tố nội tại đến giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tạp chí Ngân Hàng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2012. Trang: 45-52. Năm 2012.
(Nov 6 2015 11:45AM)
[24]Bài báo: Những lợi ích và thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi hợp nhất các sở giao dịch chứng khoán. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tạp chí Ngân Hàng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2011. Trang: 60-67. Năm 2011.
(Nov 6 2015 11:42AM)
[25]Bài báo: SỬ DỤNG CHỈ SỐ THỜI VỤ ĐỂ QUYẾT ĐỊNH THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tập chí Ngân hàng. Số: 01. Trang: 57-61. Năm 2011. (Feb 8 2012 4:21PM)
[26]Bài báo: ĐO LƯỜNG SỰ BIẾN THIÊN THỊ GIÁ THEO NGÀNH KINH TẾ ĐỂ LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ. Tác giả: Phạm Quang Tín
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tập chí Ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 10. Trang: 2011. Năm 2011.
(Feb 8 2012 4:29PM)
[27]Bài báo: NHỮNG NGUYÊN NHÂN LÀM MẤT TIỀM TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CHÚNG KHOÁN CẦN ĐƯỢC NHÌN NHẬN. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tập chí Ngân hàng. Số: 01. Trang: 45-49. Năm 2010. (Feb 8 2012 4:02PM)
[28]Bài báo: ĐO LƯỜNG SỰ ẢNH HƯỞNG VỀ KINH TẾ CỦA CHÍNH SÁCH GIẢI TỎA ĐỀN BÙ ĐẾN CÁC HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.. Tác giả: Phạm Quang Tín
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Sinh hoạt & Lý luận. Số: 39. Trang: 60-65. Năm 2010. (Feb 8 2012 4:12PM)
[29]Tham luận: PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẰNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI QUẢNG NAM VÀ HUẾ. Tác giả: Phạm Quang Tín. Hội Thảo khoa học cấp bộ “Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền trung – Tây nguyên"
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 65-70. Năm 2009.
(Feb 8 2012 3:14PM)
[30]Bài báo: Phân tích các nhân tố tác động đến việc làm và thu nhập của người lao động trong các hộ dân tái định cư thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Quang Tín
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 93. Trang: 50-55. Năm 2009. (Feb 8 2012 3:26PM)
[31]Bài báo: Gross domestic products of Vietnam in comparison with ASEAN. Tác giả: Phạm Quang Tin. Journal of Economics & Developmen. Số: 26. Trang: 12-16. Năm 2007. (Feb 8 2012 10:07AM)
[32]Bài báo: Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với các nước khu vực ASEAN. Tác giả: Phạm Quang Tin. Tap chi Kinh tế & Phát triển. Số: 117. Trang: 40-45. Năm 2007. (Feb 8 2012 10:17AM)
[33]Bài báo: THU NHẬP DÂN CƯ VIỆT NAM TRONG MỐI QUAN HỆ SO SÁNH VỚI CÁC NƯỚC KHU VỰC ASEAN. Tác giả: Phạm Quang Tin
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tap chi Nghiên cứu Kinh tế
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 353. Trang: 60-65. Năm 2007.
(Feb 8 2012 11:12AM)
[34]Bài báo: Thực trạng việc làm của người lao động trong các hộ diện thu hồi đất tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Quang Tín
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học $ Công nghệ. Số: 19. Trang: 49-54. Năm 2007. (Feb 8 2012 11:17AM)
[35]Bài báo: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển công nghiệp và dịch vụ tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Quang Tín. Tạp chí Sinh hoạt & Lý luận. Số: 85. Trang: 35-39. Năm 2007. (Feb 8 2012 11:24AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Investigation into Entrepreneurial Intention of Economics Students in Da Nang City, Viet Nam;. Authors: Pham Quang Tin, Le Thi Phuong Loan, Vo Van Truc. Ra Journal of Applied Research. No: 07. Pages: 2432-2442. Year 2021. (Jun 23 2022 7:57PM)
[2]Article: The Impact of Factors of Production on Danang’s Economic Growth. Authors: Tin Q. Pham; Thao U. P. Pham; Hai M. Nguyen; Phe S. Ngo. JOURNAL OF APPLIED FINANCIAL ECONOMETRICS. No: 1. Pages: 161-175. Year 2020. (Jun 23 2022 8:02PM)
[3]Article: EXAMINING FACTORS INFLUENCING CREDIT RISK AT VIETNAMBANK FOR SOCIAL POLICIES
.
Authors: Pham Quang Tin; Tran Thi Nga; Phan Dinh Anh. International Journal of Social Science and Economic Research; ISSN: 2455-8834;. No: Volume:03, Issue:04 "April 2018". Pages: 1679-1696. Year 2018.
(Oct 15 2018 8:32AM)
[4]Article: EXAMINING THE FINANCIAL DISTRESS SITUATION OFVIETNAMESE LISTED FIRMS USING CASH FLOW STATEMENTS. Authors: Pham Quang Tin; Tran Thi Nga. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, ISSN 2289-1560. No: Vol. 12. Pages: 16-31. Year 2017. (Jan 27 2018 7:58AM)
[5]Article: LIQUIDITY ANALYSIS OF VIETNAMESE LISTED FIRMS USING TRADITIONAL RATIOS AND CASH FLOW RATIOS. Authors: Pham Quang Tin; Tran Thi Nga; Pham Thi Kim Lanh. International Journal of Business, Economics and Law: ISSN 2289-1552. No: Vol. 12. Pages: 13-23. Year 2017. (Jan 27 2018 8:03AM)
[6]Article: RECOGNITION OF FINANCIAL CHARACTERISTICS OF VIETNAMESE LISTED COMPANIES BASED ON CASH FLOW STATEMENT PATTERNS. Authors: Tran Thi Nga - Pham Quang Tin. International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2017), Danang City – Vietnam ISBN: 978-604-84-2457-2. No: 01. Pages: 305-326. Year 2017. (Jan 27 2018 8:56AM)
[7]Article: Audit Firm Size, Audit Fee, Audit Reputation and Audi Quality: The Case of Listed Companies in Vietnam
.
Authors: Ngoc Kim Pham; Hung Nguyen Duong; Tin Pham Quang; Nga Ho Thi Thuy
. Asian Journal of Finance & Accounting ISSN 1946-052X. No: vol. 09. Pages: 429 - 447. Year 2017.
(Jan 27 2018 9:01AM)
[8]Article: SIMULTANEOUS EFFECT OF OWNERSHIP AND ECONOMIC SECTOR ON THE PERFORMANCE OF ENTERPRISES IN VIETNAM. Authors: Pham Quang Tin; Pham Kim Ngoc; Nguyen Tran Thuan; Doan Gia Dung. International Journal of Economics and Finance; ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728. No: Vol. 9. Pages: 223-231. Year 2017. (Jan 27 2018 9:17AM)
[9]Article: The effects of audit firm characteristics on audit quality of listed companies in Vietnam. Authors: Pham Kim Ngoc, Duong Nguyen Hung, Pham Quang Tin, Ho Thuy Nga. International Conference on Accounting and Finance, ICOAF 2016, 20 May 2016, Danang, Vietnam. No: 1485. Pages: 1113-124. Year 2016. (Jun 1 2016 8:25PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 1990-2015 Chủ biên: Phạm Quang Tín. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.(Apr 1 2021 8:44PM)
[2]PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG Chủ biên: PGS.TS. Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: TS. Phạm Quang Tín; ThS. Ông Nguyên Chương. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2016.(Jan 29 2018 4:53AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giấy khen của Giám Đại học Đà Nẵng: "Đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Khoa học và Công nghệ Giai đoạn 2011-2015"

 Kinh tế

 2016

 1485

 Giám đốc Đại học Đà Nẵng

[2] Giải Nhì Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2000-2001

 Kinh tế

 2001

 2001

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2011-2012. Năm: 2013.
[6] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn