Lê Hữu Ái
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 44527 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hữu Ái
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/03/1960
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1999; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Viện Triết học
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2009
Dạy CN: Triết học, Lịch sử triết học, Phương pháp giảng dạy Triết học,
Lĩnh vực NC: Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0903533123; Mobile: lehuuadhdn@gmail.com
Email: lehuuaidhdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1979  - 1984,  Học tại Khoa Triết học, Trường Đại họcTổng hợp Hà Nội.

- Từ 1985 -1992, Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

-  Từ 1993  - 1998, Nghiên cứu sinh chính quy tập trung Viện Triết học, Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn Quốc gia.

- Từ 1999 - nay,  Giảng dạy, nghiên cứu tại Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.  

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Các giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: PGS,TS. Lê Hữu Ái. Thành viên: TS. Trần Hồng Lưu, ThS. Lê Đức Tâm, ThS.Lưu Thị Mai Thanh, NCS, Lâm Bá Hòa. Mã số: DD2012- 04- 09. Năm: 2012. (Jan 11 2013 11:04AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Tư tưởng của Phan Bội Châu về chiến lược giáo dục và ý nghĩa của nó đối với việc chấn hưng nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hòa, Tham gia Lê Hữu Ái. Mã số: B2008-DHH03-35. Năm: 2008. (Dec 31 2010 8:25AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Quan điểm Hồ Chí Minh về người thầy và việc nâng cao chất lựơng đội ngũ giảng viên đại học trong điều kiện hiện nay. Chủ nhiệm: Ngô Văn Hà, Tham gia Lê Hữu Ái. Mã số: B2006- ĐN04-05. Năm: 2006. (Dec 31 2010 8:25AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống đến phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: . Mã số: B2004-14-27. Năm: 2004. (Dec 31 2010 8:25AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và vấn đề xây dựng đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Mã số: B2001-14-05. Năm: 2001. (Dec 31 2010 8:25AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính tộc người của văn hoá nghệ thuật. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: . Mã số: T1999. Năm: 1999. (Dec 31 2010 8:25AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái, Cần phải có một triết lý cho giáo dục Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Nội dung và giải pháp - Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia KHGD/16-20, Đề tài KHGD/16-20.ĐT.011. Tác giả: NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái. Đà Nẵng,Việt Nam. Trang: 43-50. Năm 2020. (Jun 29 2020 9:03AM)
[2]Bài báo: PGS.TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao, Các trường đại hoc cần phải có một triết lý giáo dục riêng, Tạp chí Sinh hoatl lý luận, Học viện chính trị khu vực III. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Học viên Chính tri khu vực III. Số: 4(169)2020. Trang: 90-93,99. Năm 2020. (Jun 30 2020 4:29PM)
[3]Bài báo: Biến đổi về tính cộng đồng của người dân Đà Nẵng trong qúa trình đô thị hóa. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 03(65)2020. Trang: 53 - 61. Năm 2020. (Aug 28 2020 9:17AM)
[4]Tham luận: Hội thảo Khoa học Quốc gia, Những thách thức trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học, Cao đẳng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia " Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay. Tác giả: NGƯT, PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nhà xuất bản Lao động xã hội. Trang: 35 - 45. Năm 2019. (Nov 13 2019 8:51AM)
[5]Tham luận: Thái độ của Nhà Nguyễn đối với tôn giáo phương Tây thế kỷ XIX. Tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Hội thảo Khoa học Quốc tế " Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu. Trang: 9-17. Năm 2019. (Oct 21 2019 5:38PM)
[6]Bài báo: Vai trò của chính phủ trong kiến tạo khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. Tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Tạo chí Khoa học Nội vụ - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Số: 24 (5. 2018). Trang: 21 - 28. Năm 2018. (Jun 28 2018 8:30AM)
[7]Tham luận: Đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. Tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Phạm Huy Thành. Kỷ yếu Hội nghị " Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0" Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Trang: 115-121. Năm 2017. (Dec 15 2017 7:54AM)
[8]Bài báo: Quyền tiếp cận thông tin trong xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Tạo chí Khoa học nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Số: 20. Trang: 12-18. Năm 2017. (Oct 25 2017 4:05PM)
[9]Bài báo: Khía cạnh đạo đức trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiện nay ở nước ta. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 8(149). Trang: 54-57. Năm 2017. (Jan 3 2018 3:34PM)
[10]Bài báo: Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước vì dân đến việc xây dựng chính phủ kiến tạo, lêm chính, hành động ở nước ta hiện nay. Tác giả: NGƯT, PGS,TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Tạo chí Triết học. Số: 12(319). Trang: 11 -18. Năm 2017. (Jan 3 2018 3:41PM)
[11]Bài báo: Những vấn đề đặt ra cho văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay. Tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái. Tạp chi Sinh hoạt Lý luận. Số: 7(140). Trang: 47-51. Năm 2016. (Nov 27 2016 10:18AM)
[12]Bài báo: Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong liên kết kinh tế ở khu vực Duyên hải miền Trung hiện nay. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái, TS Lê Văn Thao. Tap chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Số: 4(01) 2016. Trang: 124-130. Năm 2016. (Jun 1 2016 3:51PM)
[13]Bài báo: Quan niệm Thượng hiền cuả Khổng Tử với việc sử dụng người hiền tài trong lịch sử Việt Nam. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 4(137). Trang: 32-36. Năm 2016. (Jun 15 2016 11:23AM)
[14]Tham luận: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc thực hiện công bằng và dân chủ hóa về kinh tế theo tinh thần Nghị quyết lần thứ VII của Đảng. Tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Trang: 222-321. Năm 2016. (Oct 6 2016 11:22AM)
[15]Bài báo: Thực hiện công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam. Tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 10(305). Trang: 62-68. Năm 2016. (Dec 10 2016 5:12PM)
[16]Bài báo: Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: PGS.TS Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(87). Trang: 1-5. Năm 2015. (Jun 17 2015 8:13AM)
[17]Bài báo: Văn hóa kinh doanh - cách tiếp cận và những vấn đề đặt ra. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Vai trò văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam". Tác giả: PGS.TS Lê Hữu Ái. Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 5/2015. Trang: 20-25. Năm 2015.
(Jun 17 2015 7:53AM)
[18]Bài báo: Quan niệm của Khổng giáo về đạo đức và các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: PGS.TS Lê Hữu Ái. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
marriage affairs open i want an affair
. Số: 3(130). Trang: 6-10. Năm 2015.
(Jun 17 2015 8:08AM)
[19]Tham luận: Vai trò thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam hiên nay Hội thảo khoa học, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái, ThS Lê Văn Thao. Đà Nẵng,Việt Nam. Trang: 18-32. Năm 2015. (Jun 22 2015 2:09PM)
[20]Bài báo: Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái*; Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[21]Bài báo: Tư tưởng biện chứng trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái, Phạm Huy Thành. Tạp chí Triết học. Số: 3(274). Trang: 12-19. Năm 2014. (May 24 2014 3:11PM)
[22]Bài báo: Nhà nước với vấn đề đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Lê Hữu Ái; ThS. Lê Văn Thao
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đà Nẵng. Số: 2(75). Trang: 1-4. Năm 2014. (May 24 2014 9:51PM)
[23]Bài báo: Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ trong thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho sinh viên hiện nay. Tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái, Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Cường - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Tạp chí Dân tộc và thời đại - Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 157. Trang: 7 - 13. Năm 2014.
(Jan 19 2014 11:13AM)
[24]Tham luận: Vai trò của Nhà nước trong định hướng nèn kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận- thực tiễn cốt yếu về kinh tế góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 132-137. Năm 2014.
(Jun 4 2014 9:57PM)
[25]Bài báo: Vai trò của Nhà nước trong việc định hướng các giá trị đạo đức kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Triết học- Viện Triết học. Số: 3(262). Trang: 38 -46. Năm 2013. (Oct 8 2013 7:18PM)
[26]Bài báo: Chất lượng và các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Đức Tâm. Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 9 (70). Trang: 59 - 64. Năm 2013. (Jan 19 2014 11:05AM)
[27]Tham luận: Đạo đức và trách nhiệm doanh nghiệp dưới tác động của khủng hoảng kinh tế ở nước ta hiện nay. Tác giả: PGS,TS NGƯT Lê Hữu Ái, ThS Lê Văn Thao
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 276- 288. Năm 2013.
(May 24 2014 3:25PM)
[28]Bài báo: Xu hướng đào tạo đại học gắn nhu cầu của xã hội ở nươc ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa. Hội thảo khoa học quốc tế lần 3 "Giáo dục Đài Loan và Việt Nam" do Đại học KHXH&NV (ĐHQG Tp Hồ Chí Minh) và Đại học Chinan - Đài Loan tổ chức). Số: Tháng 01/2013. Trang: 416-423. Năm 2013. (Jan 4 2013 12:42PM)
[29]Bài báo: Nhà nước và vấn đề định hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái và Ths. Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học kinh tế
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 5 - 12. Năm 2013.
(Dec 19 2013 9:05AM)
[30]Bài báo: Hiến phap với vấn đề đảm bảo quyền công dân ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái và Lê Văn Thao
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 67. Trang: 137 - 142. Năm 2013. (Dec 19 2013 9:07AM)
[31]Tham luận: Nhà nước với vấn đề xây dựng hành lang pháp lý cho việc phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lê Hữu Ái và Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo phát triển các nguồn lực cho du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Trang: 145 - 150. Năm 2013. (Dec 19 2013 9:12AM)
[32]Tham luận: Phát triển đời sống văn hóa cơ sở nhằm tạo môi trường thu hút khách du lịch đến với thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo phat triển các nguồn lực cho du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Trang: 151 - 156. Năm 2013. (Dec 19 2013 8:59AM)
[33]Bài báo: Vai trò của nhà nước trong việc định hướng các giá trị đạo đức kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 262. Trang: 38 - 46. Năm 2013. (Dec 19 2013 9:02AM)
[34]Tham luận: Nhà nước với vấn đề xung đột lợi ích kinh tế giữa doanh nghiệp và người lao động ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh Comb. Trang: 468-478. Năm 2012. (Dec 7 2012 9:57AM)
[35]Bài báo: Những đột phá của Đà Nẵng về thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tái cơ cấu kinh tế
.
Tác giả: Lê Hữu Ái
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng. Số: 33. Trang: 18-24. Năm 2012. (Dec 7 2012 9:48AM)
[36]Bài báo: Một số giải pháp về phòng, chống tham nhũng hiện nay ở nước ta. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hôi nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ IV
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 11. Trang: 147-150. Năm 2012.
(Dec 7 2012 9:54AM)
[37]Tham luận: Xu hướng hội nhập giáo dục đại học trên thế giới và vấn đề đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Hà, Lê Hữu Ái . Kỷ yếu Hội thảo - tọa đàm khoa học Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu CNH,HĐH và hội nhập quốc tế Đại học Huế Đ. Trang: 21-24. Năm 2011. (Dec 6 2011 10:31AM)
[38]Tham luận: Giáo dục đào tạo cần gắn với nhu cầu của xã hội. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo- Tọa đàm khoa học Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 113-117. Năm 2011.
(Jan 11 2012 2:00PM)
[39]Tham luận: Vấn đề đào tạo và sử dụng nhân tài trong khu vực công ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Nguyễn Phước Phúc - Lê Hữu Ái
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển nguồn nhân lực cho vùng kinh tế trọng điểm miên Trung, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 373-380. Năm 2011. (Jan 11 2012 2:43PM)
[40]Bài báo: "Thượng hiền" của Khổng Tử với việc sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội thảo quốc tế "Mối quan hệ giữa Nho giáo và các trào lưu tư tưởng khác trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc" do Viện Triết học và Đại học Chungnam - Hàn Quốc tổ chức.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: tháng 9. Năm 2011.
(Sep 7 2011 5:17PM)
[41]Bài báo: Cải cách hành chính - những vấn đề đặt ra và yêu cầu khách quan của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên" do Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với Hội khoa học Kinh tế Tp. Đà Nẵng tổ chức. Số: Tháng 9. Trang: 14-20. Năm 2011. (Oct 3 2011 10:32AM)
[42]Bài báo: Đô thị hóa và hiệu ứng văn hóa cho sự phát triển kinh tế ở Thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên" do Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với Hội khoa học Kinh tế Tp. Đà Nẵng tổ chức
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Tháng 9. Trang: 20-25. Năm 2011.
(Oct 3 2011 10:37AM)
[43]Bài báo: Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường - yêu cầu khách quan cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo khoa học quốc tế: "Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Giai đoạn 2001-2010 và định hướng tới năm 2020". Số: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện nghiên cứu chính. Trang: 425-434. Năm 2011. (Feb 25 2011 9:26AM)
[44]Bài báo: Vấn đề đánh gía chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Hữu Ái
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 2(43). Trang: 113-120. Năm 2011.
(May 18 2011 7:36PM)
[45]Bài báo: Đô thị hoá và các hiệu ứng văn hoá cho sự phát triển kinh tế ở thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Phát triển kinh - tế xã hội Đà Nẵng. Số: 16 + 17/2011. Trang: 53- 56. Năm 2011. (May 18 2011 7:28PM)
[46]Bài báo: Rào cản của quan hệ Tình - Lý trong văn hóa truyền thống đối với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo quốc tế "Văn hóa truyền thống và phát triển bền vững" do Viện Triết học và Hội đồng Triết học và giá trị Hoa kỳ (Cultural Tradition & Sustainable Development). Số: Tháng 7. Trang: 1-11. Năm 2011. (Sep 2 2011 8:39PM)
[47]Bài báo: Đô thị hóa với lối sống tiểu nông vùng ngoại vi ở thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (41). Năm 2011. (Feb 18 2011 3:18PM)
[48]Bài báo: Các nghịch lý trong lối sống đô thị hiện nay từ góc nhìn Đà Nẵng. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: Số 1 (104). Trang: 63-68. Năm 2011. (Feb 18 2011 3:21PM)
[49]Bài báo: Biện chứng giũa nội dung và hình thức với việc xây dựng thương hiệu ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa hoc & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5[46]. Trang: 191-197. Năm 2011. (Oct 31 2011 11:12AM)
[50]Bài báo: Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học hiện nay ở nước ta . Tác giả: Lê Hữu Ái (Hoàng Bảo Phước) - Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lực - Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội",. Số: Nxb Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội. Trang: 275 - 282. Năm 2010. (Feb 19 2011 5:00PM)
[51]Bài báo: Cần một cú hích để tạo động lực cho đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2(37). Trang: 136-142. Năm 2010.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[52]Bài báo: Các rào cản văn hoá cho liên kết vùng kinh tế miền Trung . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 5+ 6. Trang: 33- 36. Năm 2010.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[53]Bài báo: Cần phải làm gì để xây dựng ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 137-143. Năm 2010. (Feb 19 2011 5:00PM)
[54]Bài báo: Chất lượng giáo dục đại học nhân tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hoà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, do Uỷ ban kinh tế Quốc hội, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đaị học Kinh tế Quốc dân tổ chức, Nhà xuất bản Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 69-75. Năm 2010.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[55]Bài báo: Nghiên cứu khoa học- yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ giảng viên trong các trường đại học . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 108-116. Năm 2010. (Feb 19 2011 5:00PM)
[56]Bài báo: Bàn thêm về nội dung và hình thức giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên hiện nay. Tác giả: Lê Hữu ÁI - Đinh Đức Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40). Năm 2010. (Feb 18 2011 3:22PM)
[57]Bài báo: Vài nét về vai trò tổ chức hội quần chúng ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Dương Thị Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 (40). Năm 2010. (Feb 18 2011 3:24PM)
[58]Bài báo: Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Triết học . Số: 9 (232). Năm 2010. (Feb 18 2011 3:14PM)
[59]Tham luận: Ảnh hưởng của lối sống thực dụng đến quá trình đô thị hoá ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hoà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Đà Nẵng. Năm 2010. (May 18 2011 8:32PM)
[60]Bài báo: Về vai trò của trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Huế. Số: 17(51). Trang: 17-24. Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[61]Tham luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân . Tác giả: Lê Hữu Ái
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trong cuốn " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh, truyền hình Thừa Thiên Huế, Huế,. Trang: 71. Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[62]Bài báo: Một số giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hòa. Hội thảo Khoa học Đề tài KX.04.32/06-10 "Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ đổi mới - thực trạng và giải pháp". Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[63]Bài báo: Vai trò tổ chức Hội quần chúng trong hoạt động lý luận hiện nay ở nước ta . Tác giả: Lê Hữu Ái- Dương Thị Phượng. Hội thảo khoa học Chương trình KX.02/06- 10 "Lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế", Đà Nẵng. Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[64]Bài báo: Phát huy vai trò của văn hoá truyền thống trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 12. Trang: 57- 62. Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[65]Bài báo: Từ tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân suy nghĩ về vấn đề chống tham nhũng hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27). Trang: 74-78. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[66]Bài báo: Thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay - mâu thuẫn và phương pháp giải quyết . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam. Số: 4(29). Trang: 54-60. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[67]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học , Số Chuyên san Khoa học xã hội - Nhân văn - Đại học Huế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4+5. Trang: 13-18. Năm 2008.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[68]Bài báo: Quan niệm về tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật và sự vận dụng sáng tạo ở Hồ Chí Minh, . Tác giả: Lê Hữu Ái  . Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 1(86). Trang: 25-27. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[69]Bài báo: Phát huy yếu tố tích cực của văn hoá truyền thống đối với phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Hội thảo khoa học Liên kết kinh tế "vùng kinh tế trọng điểm miền Trung", Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 63-67. Năm 2008.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[70]Bài báo: Văn hoá và giáo dục văn hoá truyền thống cho sinh viên . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 11. Trang: 58-62. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[71]Bài báo: Vấn đề giáo dục giá trị văn hoá truyền thống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay ở nước ta Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số . Tác giả: Lê Hữu Ái
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 118-124. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[72]Bài báo: Some Contradictions and Solutions to Implementaion of Social Justice in Vietnam, Phylosophy magazin. Tác giả: Nguyen Tan Hung, Le Huu Ai. Philosophy Magazin
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Number 3 (7). Trang: 24 - 29. Năm 2008.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[73]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quá trình xây dựng nền văn hoá mới ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 128-133. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[74]Bài báo: Một số cơ sở phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(23). Trang: 111-114. Năm 2007. (Feb 19 2011 5:00PM)
[75]Bài báo: Bản chất văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 13. Trang: 5-9. Năm 2006. (Feb 19 2011 5:00PM)
[76]Bài báo: Sự biến đổi các giá trị văn hoá trước bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế ở Việt Nam hiện nay 1 . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (9). Trang: 30-33. Năm 2005. (Feb 19 2011 5:00PM)
[77]Bài báo: Chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin với việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2 (69). Năm 2005. (Feb 19 2011 5:00PM)
[78]Bài báo: Các nội dung và hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Thị Tuyêt Ba. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(5) . Trang: 62-66. Năm 2004.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[79]Bài báo: Tính dân tộc của văn hoá nghệ thụât là gì? . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(8). Trang: 55-58. Năm 2004. (Feb 19 2011 5:00PM)
[80]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quá trình xây dựng nền văn hoá mới ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ III Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Tập 2. Năm 2004.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[81]Bài báo: Lê Hữu Ái, Luận điểm "Trung với nước, hiếu với dân" trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Lí luận chính trị. Số: số 7. Trang: tr. 3-6. Năm 2004. (Dec 31 2010 8:26AM)
[82]Tham luận: Làng, bản Việt Nam trong quá trình mở cửa . Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo Hội nhập, miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Trang: 67-69. Năm 2003. (Feb 19 2011 5:00PM)
[83]Tham luận: Vài kiến nghị về giảng dạy môn Triết học Mác-Lênin. Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy", Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 90-91. Năm 2001.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[84]Bài báo: Vai trò của giáo dục - đào tạo trong nền kinh tế tri thức . Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu " Phát triển kinh tế tri thức trong quá trình CNH HĐH , cơ hội và thách hức đối với miền Trung, Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 165-170. Năm 2001.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[85]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng văn hóa dân tộc khởi sự thống trị của chủ nghĩa Thực dân. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu lí luận và thực tiễn. Số: 3. Trang: 34-36. Năm 2000. (Feb 19 2011 5:00PM)
[86]Bài báo: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học Mác-Lênin ở các trường đại học . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 1. Trang: 62-64. Năm 2000. (Feb 19 2011 5:00PM)
[87]Bài báo: Sự vận dụng sáng tạo ở Hồ Chí Minh về quán triệt tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật của Lênin . Tác giả: Lê Hữu Ái
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 6. Trang: 76-80. Năm 1999.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[88]Bài báo: Bảo hộ tác giả về quyền kế cận: Một vấn đề bức xúc và cần thiết hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái, Trần Văn Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 78-80. Năm 1999. (Feb 19 2011 5:00PM)
[89]Bài báo: Vài suy nghĩ về vai trò Đạo Nho trong quá trình Hiện đại hoá đất nước . Tác giả: Lê Hữu Ái
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp san Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2. Trang: 97-100. Năm 1999.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[90]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân loại trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới ở nước ta . Tác giả: Lê Hữu Ái. Trong cuốn "Văn hóa và phát triển", Sở Văn hoá Thông tin Tp.HCM . Trang: 190-196. Năm 1998. (Feb 19 2011 5:00PM)
[91]Bài báo: Mở rộng giao lưu văn hóa, một trong những định hướng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 3. Trang: 6-8. Năm 1998. (Feb 19 2011 5:00PM)
[92]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân dân trong văn hoá, nghệ thuật. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2 ( 102 ). Trang: 23 - 27. Năm 1998.
(Feb 22 2011 1:44PM)
[93]Bài báo: Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về nghệ thuật . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Báo chí tuyên truyền. Số: 3. Trang: 20-22. Năm 1997. (Feb 19 2011 5:00PM)
[94]Bài báo: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của Văn hoá nghệ thuật. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 5. Trang: 8-10. Năm 1997. (Feb 19 2011 5:00PM)
[95]Bài báo: Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 10 . Trang: 61-62. Năm 1997. (Feb 19 2011 5:00PM)
[96]Tham luận: Tám mươi năm Cách mạng Tháng Mười- suy nghĩ về tính dân tộc trong văn hóa nghệ thuật. Tác giả: Lê Hữu Ái
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tham luận tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Trung tâm KHXH và NV Quốc gia - Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội. Năm 1997. (Feb 19 2011 5:00PM)
[97]Bài báo: Văn hóa mới Việt Nam- Sự thống nhất đa dạng . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 4. Trang: 56-58. Năm 1996. (Feb 19 2011 5:00PM)
[98]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân loại của văn hóa nghệ thuật . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 3. Trang: 6-8. Năm 1996. (Feb 19 2011 5:00PM)
[99]Bài báo: Vấn đề con người trong mỹ học của C.Mác . Tác giả: Lê Hữu Ái
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 1-2. Năm 1996.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[100]Bài báo: Vấn đề đô thị hoá và một vài suy nghĩ về phát triển du lịch, dịch vụ ở Quảng Nam - Đà Nẵng . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 4. Trang: 45-48. Năm 1996. (Feb 19 2011 5:00PM)
[101]Bài báo: Tính hai mặt của quá trình đô thị hóa (qua địa bàn Quảng Nam -Đà Nẵng). Tác giả: Lê Hữu Ái. trong cuốn "Lối sống đô thị miền Trung- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn), NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội. Năm 1995. (Feb 19 2011 5:00PM)
[102]Bài báo: Tính hai mặt của quá trình đô thị hoá . Tác giả: Lê Hữu Ái
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 50-51. Năm 1995.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[103]Bài báo: Confucianism and the cause of Industrialitation - Modernisation of Vietnam . Tác giả: Le Huu Ai. Vietnam Social Sciences. Số: 1 (57). Trang: 54-60. Năm 1995. (Feb 19 2011 5:00PM)
[104]Bài báo: Vài ý kiến về quyền bảo hộ tác giả ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Báo chí tuyên truyền . Số: 5. Trang: 76-80. Năm 1995. (Feb 19 2011 5:00PM)
[105]Bài báo: Vài suy nghĩ về thực chất của phương pháp phân tích mâu thuẫn . Tác giả: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng . Tạp chí Triết học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 39 -41. Năm 1994.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[106]Bài báo: Một số biểu hiện của lạc hậu tư duy hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Báo cáo Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 1989.
(Feb 19 2011 5:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: State with the guatantee of social justice in Vietnam nowday. Authors: PGS, TS Lê Hữu Ái, TS Lê Văn Thao. Ninh Bình, Việt Nam. Pages: 171-183. Year 2019. (Aug 10 2019 10:26AM)
[2]Presentations: The Nguyen Dynasty's attitude toward Westerm religions in the 19th century. Authors: PGS, TS Lê Hữu Aí - TS Lê Văn Thao. Đà Nẵng,Việt Nam. Pages: 213- 227. Year 2019. (Nov 13 2019 9:25AM)
[3]Presentations: Implementaio of social justice in the context of market economy - International and Vietnam experiences. Authors: PGS.TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Ninh Bình 7/2018. Pages: 145 - 158. Year 2018. (Sep 15 2020 2:23PM)
[4]Presentations: New issues in study of history of thought in Vietnam and Korea. Authors: PGS,TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Hanoi, Vietnam. Pages: 128 - 139. Year 2017. (Sep 13 2017 4:56PM)
[5]Presentations: Economic justice and economic democracy in Vietnam today. Authors: PGS, TS Lê Hữu Ái. Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nami. Pages: 75-85. Year 2016. (Oct 7 2016 9:03AM)
[6]Presentations: Bariers tp the implemetation of economic social justice and economic democratization in Vietnam. Authors: PGS,TS Lê Hữu Ái. Đà Nẵng,Việt Nam. Pages: 75-85. Year 2016. (Oct 7 2016 8:51AM)
[7]Article: The continued development of the Confucian moral values in ethical thought Ho Chi Minh. Authors: PGS.TS Lê Hữu Ái
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hàn Quốc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 3. Pages: 105-111. Year 2015.
(Jun 17 2015 7:59AM)
[8]Article: The process of appropriation and implementation of Vietnam's sovereignty in two Paracels and Spratlys - access to modern stage. Authors: PGS.TS Lê Hữu Ái
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hàn Quốc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 3. Pages: 13-23. Year 2015.
(Jun 17 2015 8:05AM)
[9]Article: State's role in shaping the values ​​of business ethics in the context of international economic integration. Authors: Lê Hữu Ái;Lê Văn Thao
marriage affairs open i want an affair
. Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 12/2012. Pages: 73-84. Year 2012.
(Jan 22 2013 3:13PM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 3 2020 10:46AM)(Nov 24 2020 11:16PM)(Feb 12 2020 9:27AM)(Sep 26 2020 8:40AM)(Nov 2 2020 4:10PM)(Mar 2 2019 11:20AM)(Mar 2 2019 11:07AM)(May 30 2019 10:30AM)(Feb 10 2018 5:29PM)(Aug 9 2019 3:55PM)(Dec 15 2017 9:08AM)(Jun 9 2017 9:20AM)(Jun 9 2017 10:44AM)(Oct 19 2017 9:18AM)(Jan 22 2016 5:46PM)(Aug 21 2013 7:40AM)(Feb 23 2011 11:21AM)(Feb 23 2011 11:30AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)
[1]PGS,TS Lê Hữu Ái - GS,TS Đỗ Huy, Giáo trình Lich sử tư tưởng Mỹ học  (Dùng cho đào tạo Sau đại học) Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái - GS,TS Đỗ Huy. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2020.
[2]  Phật giáo với hoạt động đảm bảo an sinh xã hôi - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  Chủ biên: TS. Dương Quang Điện Thích Thanh (Hòa thượng Điện - TS Nguyễn Văn Tuân( Đồng chủ biên)(. Đồng tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nơi XB: NXB Hồng Đức. Năm 2020.
[3]Lôgíc biện chứng của một số luận điểm cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn. Chủ biên: PGS, TS CVCC Đopàn Đức Hiếu.. Đồng tác giả: PGS,TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Năm 2020.
[4]TS Lâm Bá Hòa ( Chủ biên) Tình - Lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam ( một cách tiếp cận) Các tình huống pháp lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)  Chủ biên: TS Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái - Đỗ Minh Hợp - Nguyễn Thụ Thu Hà. Nơi XB: Nhà Xuất bản Hông Đức. Năm 2020.
[5]PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai, Giáo trình Logic học Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai - ThS Lưu Thụ Mai Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2020.
[6]PGS,TS Nguyễn Tân Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái,  Giáo trình  Các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I Lênin, ( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết học) Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.
[7] TS Lê Văn Thao -  PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái,  Giáo trình Lý luận về Nhà nước pháp quyền, ( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết học) Chủ biên: TS Lê Văn Thao - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái( Đồng chủ biên). Đồng tác giả: Đôngt tác giả. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2019.
[8]Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao, Thực hiện công bằng và dân chủ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay, trong cuốn "Tư tưởng của C. Mác về công bằng xã hội với dân chủ với ý nghĩa hiện thời của nó" Nhà xuất bản Khoa học Xã hội H, 2018 Chủ biên: Nguyễn Tài Đông, Trần Tuấn Phong, Cao Thu Hằng. Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, H.2018. Năm 2018.
[9]Lê Hữu Ái   Giáo trình Hành chính công Chủ biên: NGƯT. PGS.TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: TS Lâm Bá Hoà, TS Lê  Văn Thao, TS Trịnh Sơn Hoan, TS Trương Thị Thu Hiền. ThS Nguyễn Tiến Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2018.
[10]PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao, Thực hiện công bằng và dân chủ dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, Trong cuốn" Tư tưởng của tưởng của C. Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó" Việ Hàn lâm Khoa học xã hội, Viện Triết học Chủ biên: Nguyễn Tài Đông - Trần Tuấn Phong - Cao Thu Hằng. Đồng tác giả:  Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Nơi XB: Ha Nôi,2018. Năm 2018.
[11]Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: TS Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái , Trịnh Sơn Hoan, Phan Kim Tuấn. Nguyễn Văn Linh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.
[12]Lê  Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng - Giáo trình Triết học cơ sở( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết hocl) Chủ biên: NGƯT, PGS, TS Lê Hữu Ái - PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.
[13]Lê Hữu Ái  Tính dân tộc trong tư tưởng văn hóa, nghệ thuật Hồ Chí Minh ( Sách chuyên khảo ) Chủ biên: NGƯT, PGS, TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.
[14]Triết học phương Đông qua góc nhìn lịch sử( Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh) Chủ biên: TS Trần Mai Ước- TS Phạm Huy Hoàng. Đồng tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Đại học Thái Nguyên. Năm 2016.
[15] Lê Hữu Ái,  Vai trò của văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2016.
[16]Lê Hữu Ái,  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin ( Nguyên lý Triết học) Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2013.
[17]Lê Hữu Ái, Lâm Bá Hoà( Tham gia), Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: thực trạng, quan điểm và giải pháp, , , tr.237-248. Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính tri - Hành chính Quốc gia, Hà Nội. Năm 2010.
[18]Lê Hữu Ái, Triết học (Dùng cho đào tạo Sau đại học không chuyên ngành Triết học) Chủ biên: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.
[19]Lê Hữu Ái, Vài nét về lối sống đô thị hiện nay, Trong cuốn Đô thị hoá ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và những vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra, , tr. 257- 266. Chủ biên: Tham gia. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội. Năm 2010.
[20]Lê Hữu Ái, Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Hồng Cử, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Đà Nẵng, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao Động. Năm 2009.
[21] Lê Hữu Ái, Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hoá, nghệ thuật Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Năm 2007.
[22]Lê Hữu Ái, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục thanh niên hiện nay, . Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 1998.
[23]Lê Hữu Ái, Tìm hiểu tư tưởng văn hóa nghệ thuật Hồ Chí Minh, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội. Năm 1995.
[24]Lê Hữu Ái, Tập bài giảng Triết học Mác - Lênin, (Đồng tác giả). Chủ biên: tham gia. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 1992.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Thị Minh Thường
Đề tài: Sự tham gia chính trị của phụ nữ ở huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi hiện nay

 Thạc sĩ

 Học viện Chính trị quốc gia - Khu vực III Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Phan Thúy Nga
Đề tài: Giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh Trung học phổ thông ở thành phố Đà Nẵng hiên nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Khitsamone Phavisay
Đề tài: Nhân sinh quan Phật giáo với đời sống tinh thần của nhân dân các bộ tộc Lào

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Cao Hoàng Mỹ Hạnh
Đề tài: Vai trò của văn hóa truyền thống đối với sự phát triển du lịch tỉnh Bình Định hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[5]Nguyễn Thanh Hiếu
Đề tài:

Vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Nguyễn Anh Dũng
Đề tài:

Triết lý nhân sinh trong các truyện cổ tích Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[7]Lâm Bá Hòa
Đề tài: Mối quan hệ giữa Tình và Lý trong văn hóa và ảnh hưởng của nó đối với việc giáo dục ý thức pháp luật hiện nay

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

 2011

 2015

[8]Nguyễn Văn Quý
Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Huế hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2015

 2015

[9]Lê Thị Phượng
Đề tài: Vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2015

 2015

[10]Đinh Quang Trung
Đề tài: Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[11]Nguyễn Trường Thành
Đề tài: Đạo đức và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[12]Nguyễn Hùng Vương
Đề tài: Tư tưởng pháp quyền trong triết học Tây Âu và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]Dương Thị Dung
Đề tài: Tư tưởng giải thoát trong hệ thống triết học phi chính thống Ấn Độ cổ đại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[14]Lê Văn Thao
Đề tài: Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về chức năng xã hội của nhà nước và sự vận dụng quan điểm đó ở nước ta hiện nay
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Việt Nam

 2012

 2015

[15]Lê Thị Hoàng Hải
Đề tài: Biện chứng giữa nội dung và hình thức với việc xây dựng thương hiệu du lich ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2014

 2014

[16]Trần Thị Bình
Đề tài:  Phạm trù Nhân, Lễ, Chính danh trong tác phẩm Luận ngữ với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Vinh hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2014

 2014

[17]Trương Phi Long
Đề tài: Gia đình hạt nhân Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn Triết học

 Thạc sĩ

 đại học Huế

 2014

 2014

[18]Lê Đức Thọ
Đề tài: Sự kế thừa và phát triển hạt nhân hợp lý phép biện chứng Hêghen trong "Bút ký Triết học" của V.I.Lênin

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[19]Lương Thị Hạnh
Đề tài: Giá trị tư tưởng mỹ học của I.Kant trong tác phẩm "Phê phán năng lực phán đoán"

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[20]Nguyễn Thị Kim Thoa
Đề tài: Tư tưởng đạo đức của Nho giáo với việc giáo dục y đức cho sinh viên các trường Cao đẳng Y ở miền Trung - Tây Nguyên hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[21]Lê Thành Tâm
Đề tài: Triết lý nhân sinh trong tục ngữ, ca dao tỉnh Khánh Hòa hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[22]Nguyễn Thị Hồng Phấn
Đề tài: Biện chứng giữa nội dung và hình thức với việc đổi mới công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân ở tỉnh Phú Yên hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[23]Trần Xuân Dương
Đề tài: Quan điểm của V.I. Lênin về phép biện chứng trong tác phẩm "Bút ký triết học" và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của phép biện chứng duy vật.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[24]Phạm Văn Quốc
Đề tài: Vận dụng quan điểm Chính danh của Nho giáo vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Quảng Trị hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[25]Trần Thị Tuyết
Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa vào việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[26]Nguyễn Thị Yến
Đề tài: Vận dụng tư tưởng đạo đức của Nho giáo vào việc giáo dục y đức cho học sinh, sinh viên ngành Y ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[27]Trịnh Đình Anh Việt
Đề tài: Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về công bằng xã hội với việc thực hiện công bằng xã hội ở tỉnh Quảng Trị hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[28]Đinh Đức Hiền
Đề tài: Phật giáo Đà Nẵng - quá khứ, hiện tại và xu hướng vận động

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[29]Trịnh Thị Hợp
Đề tài: Biện chứng văn hóa và phát triển với việc phát triển văn hóa ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[30]Trần Văn Bình
Đề tài: Quan điểm toàn diện của triết học với việc phát triển bền vững du lịch Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[31]Trần Quốc Huy
Đề tài: Tư tưởng triết học, chính trị trong tác phẩm Quân Vương của Niccolò Machiavelli

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[32]Nguyễn Văn Chung
Đề tài: Lý luận về nhà nước pháp quyền với vấn đề đổi mới chính quyền cơ sở ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[33]Trần Văn Mùi
Đề tài: Quan điểm triết học Mác- Lênin về mối quan hệ con người và tự nhiên với yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[34]Ngyuễn Phước Phúc
Đề tài: Biện chứng giữa đào tạo và sử dụng nhân tài trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[35]Lê Văn Thao
Đề tài: Vấn đề đảm bảo tính thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[36]Dương Thị Châu Phụng
Đề tài: Quan điểm triết học Mác - Lênin về giải phóng con người với sự nghiệp phát triển con người Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[37]Dương Thị Phượng
Đề tài: Bồi dưỡng ý thức chính trị cho các Hội quần chúng ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2008

[38]Mai Thị Mỹ Hằng
Đề tài: Kế thừa giá trị văn hoa truyền thống trong việc xây dựng lối sống sinh viên các trường cao đẳng ở Đa Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2008

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2000-2001.
[2] Giảng viên giỏi. Năm: 2001, 2002, 2004, 2005, 2006.
[3] Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2001-2002; 2002-2003;.
[4] Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Năm: 2003 - 2004.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng. Năm: 2005.
[6] Bằng khen của Liên đoàn Lao đông Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2005.
[7] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục. Năm: 2005.
[8] Chiến sỹ thi đua Cơ sở. Năm: 2008, 2009, 2010, 2011.
[9] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Số: 8712/QD-UBND. Năm: 2010.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2010.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5304/QĐ - BGDĐT. Năm: 2010 - 2013.
[12] Băng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Số: 840/QĐ- TLĐ. Năm: 2011.
[13] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức công đoàn. Số: 798/ QĐ- TLĐ. Năm: 2011.
[14] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 6520/10/2012. Năm: 2012.
[15] Nhà giáo ưu tú. Số: 1849-QĐCTN. Năm: 2012.
[16] Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Số: 2315/QĐ-TTg. Năm: 2013.
[17] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 4682/QĐ- ĐHĐN. Năm: 2013.
[18] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 4754/QĐ- ĐHĐN, ngày 18/8/2014. Năm: 2014.
[19] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[20] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 5079 ngày 17 /8 / 2016. Năm: 2016.
[21] Bằng khen. Số: 327/QĐ - CĐN. Năm: 2017.
[22] Bằng khen Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 327/QĐ/ - CĐN. Năm: 2017.
[23] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 2726 ngày 22/08/2017. Năm: 2017.
[24] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Số: 4265/QĐ- BGD ĐT. Năm: 2017.
[25] Chiến sỹ thi đua Cơ sở. Số: 3044/QĐ - ĐHĐN. Năm: 2018.
[26] Chiến sỹ thi đua Cơ sở. Số: 2770/QĐ - ĐHĐN. Năm: 2019.
[27] Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào taọ về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đưa yêu nước ngành Giaó dục giai đoạn 2016 -2020. Số: 2680/QĐ - BGDDT. Năm: 2020.
[28] Chiến sỹ thi dua Cơ sở. Số: 2862/QD-DHDN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Triêt học cơ sở
Ngành: Triết học
 2011 Cao học chuyên ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích tác phẩm kinh điển C.Mác- Ph. Ăngghen- V.I Lênin
Ngành: Triết học
 2011 Cao học chuyên nghành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[3]Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Ngành: Triết học
 2008 Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[4]Phương pháp giảng dạy Triết học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2005 Đại học - Chuyên ngành GDCT  Trường Đại học Sư phạm
[5]Chuyên đề Triết học, Triết học nâng cao
Ngành: Triết học
 2000 Đại học - Chuyên ngành GDCT, Kinh tế chính trị  Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế
[6]Lịch sử Triết học
Ngành: Triết học
 1999 Đại học - Chuyên ngành KTCT, GDCT  Truờng Đại học Kinh tế, Truờng Đại học Sư phạm
[7]Triết học
Ngành: Triết học
 1998 Cao học  Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Học viện Cảnh sán nhân dân
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn