TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
48,937,278
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 651. Hệ thống truyền động thủy lực và truyền động khí nén
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: trưởng Đại học Bách khoa-Đại học nĐà nẵng. năm 2009.
F 652. Tài liệu học tập Toán cao cấp 1
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. năm 2009.
F 653. Chuyên đề Toán
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 654. Toán cơ sở 1
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. năm 2009.
F 655. Nền móng
Chủ biên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ Trường Cao đẳng Công nghệ. năm 2009.
F 656. Đại cương hóa hữu cơ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Đào Hùng Cường. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: KHKT, Hà Nội. năm 2009.
F 657. Hóa hữu cơ hydrocacbon Chủ biên: Đào Hùng Cường. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: KHKT, Hà Nội. năm 2009.
F 658. Giáo trình Văn học Việt Nam
Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 659. Đại cương Văn học Việt Nam
Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động. năm 2009.
F 660. Lịch sử Tiếng Pháp (Histoire de la langue francaise) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2009.
F 661. Chuyên đề Sinh học 12 - Cơ sở di truyền và biến dị Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2009.
F 662. Chuyên đề Sinh học 12 - Di truyền học quần thể và di truyền học Người Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2009.
F 663. Giáo trình địa chất công trình
Chủ biên: Bạch Quốc Tiến; Nguyễn ngọc Toàn. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Bài giảng Trường ĐHBK Đà nẵng với sự hỗ trợ của dự án TRIG. năm 2009.
F 664. Giáo trình biên soạn: Sóng điện từ trong các hệ định hướng Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Biên soạn. năm 2009.
F 665. Giáo trình “Thị trường và các định chế tài chính" Chủ biên: Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXb Đà Nẵng. năm 2009.
F 666. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại Chủ biên: TS Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2009.
F 667. Câu hỏi ôn tập và bài tập Phân tích tài chính
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Tùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2009.
F 668. Nghiên cứu cú pháp-ngữ nghĩa của các phương tiện biểu hiện ý nghĩa so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Lưu Qúy Khương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Văn hóa Thông tin. năm 2009.
F 669. Tâm lý học Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 670. Hệ thống truyền động thủy lực và truyền động khí nén Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà nẵng. năm 2009.
F 671. Kinh tế vi mô Chủ biên: PGS.TS Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Th.S. Đặng Công Tuấn, Th.S. Trương Hồng Trình, Th.S. Nguyễn Thị Đà,Th.s. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: Tài chính. năm 2009.
F 672. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại 
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: TS Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2009.
F 673.

Công nghệ sản xuất gốm sứ

marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Dũng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học & kỹ thuật Hà Nội. năm 2009.
F 674. Văn hóa vùng Chủ biên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Hương. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2009.
F 675. Sư phạm học Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Kim Thu. Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 676. Tập bài giảng Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, 2009 ( Đồng tác giả ) Chủ biên: Ngô Văn Hà - Trần Quang Ánh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2009.
F 677. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐHĐN Chủ biên: Ngô Văn Hà, Trần Quang Ánh. Đồng tác giả:  Vương Thị Bích Thủy, Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động. năm 2009.
F 678. Lập trình trực quan Chủ biên: Võ Trung Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Xây dựng. năm 2009.
F 679. Kỹ thuật tầng sôi (dành cho học viên Cao học), Đại học Đà nẵng năm 2009 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 680. Phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em Chủ biên: Lê Quang Sơn, Phạm Thị Mơ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Lao động. năm 2009.
F 681. Tập bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(Dùng cho hệ đào tạo từ xa), Sách, Giấy phép NXB Lao động, 2009 Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lao Động. năm 2009.
F 682. Tập bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Giấy phép NXB Đà Nẵng, 2009  Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2009.
F 683. Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ơ Viet Nam hien nay. Chủ biên: Trần Hồng Lưu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Chính trị Quốc gia. năm 2009.
F 684. Lê Hữu Ái, Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Hồng Cử, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Đà Nẵng,
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao Động. năm 2009.
F 685. Thiết kế mô hình 3D – AutoCAD 2008. Nhà xuất bản Xây dựng, giấy phép xuất bản số: 315-2009/CXB/09-12/XD, ngày 16/4/2009, Hà Nội 2009
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Độ. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội. năm 2009.
F 686. Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Đồng tác giả: . Nơi XB: Bộ GD & ĐT. năm 2009.
F 687. Từ điển Tâm lý học
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 688. Hành trình thành niên
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Văn Vân, Đoàn Thanh Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. năm 2009.
F 689. Chuyên đề sinh học 12: Di truyền học quần thể và di truyền học người Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 690. Chuyên đề sinh học 12: Cơ chế di truyền và biến dị Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Huỳnh Nhứt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 691. Chuyên đề sinh học 12: Sinh thái học Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 692. Chuyên đề sinh học 12: Tính quy luật của các hiện tượng di truyền
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 693. Đánh giá trong giáo dục mầm non Chủ biên: Nguyễn Thị Nguyệt. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 694. Sư phạm học tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Kim Thu. Nơi XB: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 695. Bài giảng Xúc tác hữu cơ (Chuyên dành cho học viên cao học chuyên ngành Hóa hữu cơ)
Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 696. Hành trình thành niên, Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho sinh viên
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Đồng tác giả: . Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới và ĐHSP - ĐHĐN. năm 2009.
F 697. Quản trị dự án Chủ biên: Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Văn Long. Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. năm 2009.
F 698. -Cấu trúc ca dao trữ tình người Việt, Nxb. Đại học Huế, Huế, 2009, 327 trang. Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2009.
F 699. Lý thuyết và thiết kế tổ chức Chủ biên: ThS. Ngô Xuân Thủy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Lao động. năm 2009.
F 700. Quản trị dự án Chủ biên: Nhóm biên soạn: Nguyễn Thanh Liêm; Đoàn Thị Liên Hương; Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2009.
 
 Tìm thấy: 1069 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn