Bùi Quang Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,548,827

 
Mục này được 43394 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Quang Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/00/1959
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế; Tại: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1993; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: Trường Kinh tế quốc dân Odessa
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2009
Dạy CN: Kinh tế phát triển, Kinh tế lao động, Kinh tế học.
Lĩnh vực NC: Kinh tế học phát triển
Ngoại ngữ: Nga
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905177537
Email: binhbq@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


 


  • Từ năm1977  đến năm 1981:  bộ đội tại E 573 Quận khu V ;


  • Từ năm 1981 đến năm 1985:  học tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;


  • Từ năm 1985 đến năm 1990: Giảng viên khoa Thống Kế Tài, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;


  • Từ năm 1991 đến năm 1994: nghiên cứu sinh tại Trường Đại học kinh tế quốc dân Odessa, Ukraina (Liên Xô cũ); 


  • Từ năm 1995 tới năm 2000:  là thực tập sinh tại Trường Đại học kinh tế quốc dân Odessa, Ukraina (Liên Xô cũ); 


  • Từ năm 2001 đến năm 2004: Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng;


  • Từ năm 2005 đến 1 năm 2011: Giảng viên, chủ nhiệm  Khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Tác động của biến động dân số tới phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: TS. Ninh Thị Thu Thuỷ; Th.s Đoàn Thị Lan Phương; Th.s Nguyễn Thị Thu Hà; Th.s Ông Nguyên Chương Th.s Nguyễn Thị Phương Thảo ; Th.s Trần Thị Thúy Ngọc. Mã số: Kinh tế -II.6.2. Năm: 2016. (Oct 31 2019 6:58AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế . Chủ nhiệm: thư ký khoa học. Thành viên: Chủ nhiệm GS.TS Trương Bá Thanh, TS Nguyễn Hiệp, PGSTS Đào Hữu Hòa. Mã số: KX.04/11-15. Năm: 2015. (Sep 27 2016 2:05PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 1997-2013 (Trường hợp ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam). Chủ nhiệm: chủ nhiệm. Thành viên: 1. TS. NINH THỊ THU THỦY 2. TS. NGUYỄN CHÍN 3. Th,s. NGUYỄN HỒNG QUANG 4. Th,s. NGUYỄN THU HÀ 5. Th,s TRẦN THỊ THÚY NGỌC 6. Th,s BÙI QUANG TRUNG 7. Th,s, TRẦN THỊ PHƯỢNG 8. Th,s NGUYỄN TƯỜNG MINH . Mã số: 27/TB-SKHCN. Năm: 2015. (Mar 14 2016 5:56PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm: Phó chủ nhiệm. Thành viên: GS.TS. Trương Bá Thanh; PGS.TS. Bùi Quang Bình; GS.TS. Hiroshi OHTA; GS.TS. Nguyễn Đức Thọ; GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn; TS. Nguyễn Hiệp; PGS.TS. Bùi Tất Thắng; PGS.TS. Trần Đình Thiên; PGS.TS. Đào Hữu Hòa; GS.TS. Hồ Đức Hùng . Mã số: KX.04/11-15. Năm: 2015. (Mar 14 2016 6:02PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh ĐắkNông giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2030. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: TS. Ninh Thị Thu Thuỷ, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Thị Thu Hà, Ths. Trần Thị Hà, CN.Trần Văn Thương, CN. Phan Thị Hiếu. Mã số: 74 QĐ/SKHCN. Năm: 2014. (Jun 18 2015 7:33AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kinh tế MT-TN trước biến động động dân số giai đoạn 1999-2009: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: chủ nhiệm. Thành viên: TS. NINH THỊ THU THỦY Th,s. TRẦN THỊ THÚY NGỌC Th,s. ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG Th,s. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Th,s. ÔNG NGUYÊN CHƯƠNG Th,s. VÕ THỊ PHƯƠNG LY Th,s. PHAN NGỌC ĐỊNH . Mã số: B 2012 - ĐN04 - 07. Năm: 2013. (Jul 8 2014 7:14AM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Di dân giữa các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: CHỦ NHIỆM. Thành viên: 1. PGS. TS. BÙI QUANG BÌNH 2. TS. NINH THỊ THU THỦY 3. Th,s. TRẦN THỊ THÚY NGỌC 4. Th,s. ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG 5. Th,s. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG. Mã số: B2010 – ĐN 04-49 TĐ. Năm: 2012. (May 14 2012 1:53PM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN Tp Đà Nẵng đến năm 2020. Chủ nhiệm: chủ nhiệm. Mã số: dn 02-2012. Năm: 2012. (Nov 26 2013 7:12AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá ảnh hưởng từ vốn con người tới thu nhập của lao động Duyên hải Nam Trung bộ. Chủ nhiệm: Chu nhiem . Thành viên: Tran Thiu Thuy Ngoc, Nguyen Thi Thu Ha. Mã số: B 2009 – ĐN 04 – 37. Năm: 2010. (Jan 28 2011 8:34PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả sản xuất cà phê của hộ gia đình và những ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế bền vững ở tỉnh Đăk Lăk. Chủ nhiệm: Bui Quang Binh. Mã số: B 2007 –ĐN04-17. Năm: 2009. (Jan 28 2011 8:30PM)
[11] Đề tài chưa xác định: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2010. Chủ nhiệm: Bui Quang Binh. Mã số: B2004-14-28. Năm: 2004. (Jan 28 2011 8:25PM)
[12] Đề tài chưa xác định: Phát triển chăn nuôi bò sữa – một hướng phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định. Chủ nhiệm: Chu nhiem. Thành viên: . Mã số: T02-14-38. Năm: 2002. (Jan 28 2011 8:21PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển kinh tế Đà Nẵng: Thực trạng, vị thế, tiềm năng và định hướng. Tác giả: Bùi Quang Bình. Kỷ yếu Hội thảo PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM tháng 11/2018. Số: Số 1. Trang: 291-301. Năm 2018. (Oct 31 2019 7:03AM)
[2]Bài báo: Tác động của đầu tư công tới mức đầu tư tư nhân ở Việt Nam - Trường hợp của tỉnh Quảng Nam. Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Bình*Th,s Lê Phước Hoải Bảo. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(119).2017. Năm 2017. (Dec 13 2017 5:02PM)
[3]Bài báo: TÁC ĐỘNG TỪ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ TỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP CỦA MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN). Tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình. Hà nội. Số: 1(452) 1-/2016. Trang: 53-62. Năm 2016. (Sep 27 2016 2:18PM)
[4]Bài báo: Những thành công và vấn đề trong huy động, phân bổ và sử dụng vốn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tác giả: Bùi Quang Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 98. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[5]Bài báo: Thực trạng và các vấn đề trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2012. Tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: số 213 tháng 3 -2015. Trang: 42-49. Năm 2015.
(Jun 18 2015 7:19AM)
[6]Bài báo: MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986-2013: THÀNH TỰU, HẠN CHẾ, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI. Tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình. tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: số 3(442) 3-/2015. Trang: 12-22. Năm 2015. (Jun 18 2015 7:22AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu TFP ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam. Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Bình*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(93).2015. Trang: 99. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:58PM)
[8]Bài báo: Mô hình tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện CNH, HĐH nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình. Kinh tế và phát triển (1859-0012). Số: 200 tháng 2 -2014. Trang: 25-37. Năm 2014. (Jul 8 2014 7:17AM)
[9]Bài báo: Đổi mới Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ đầy mạnh hội nhập quốc tế. Tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Những vấn đề Kinh tế thế giới) (0868-2984). Số: Số: 2-/2014. Trang: 72-80. Năm 2014. (Jul 8 2014 7:21AM)
[10]Bài báo: Biến động dân số với tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Miền Trung - Tây Nguyên. Tác giả: Bùi Quang Bình. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 2(214), 2014. Trang: 74-80. Năm 2014. (Jul 8 2014 7:24AM)
[11]Bài báo: KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2013 VÀ QUÝ I 2014: NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP. Tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Kinh tế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2(06)/2014. Trang: 1-8. Năm 2014.
(Aug 25 2014 2:08PM)
[12]Bài báo: MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THEO CHIỀU SÂU: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 108. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[13]Bài báo: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH DHMT: VẤN ĐỀ VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP . Tác giả: PGS TS Bùi Quang Bình
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng DHMT tổ chức ngày 21-22/3/2013 tại Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: quyển 1. Trang: 197-206. Năm 2013.
(Apr 21 2013 11:32AM)
[14]Bài báo: NÂNG CAO MỨC SỐNG CỦA DÂN CƯ NÔNG THÔN VỚI YÊU CẦU ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ VIỆT NAM. Tác giả: PGS TS. Bùi Quang Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. TÁP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐHĐÀ NẴNG
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1(65) 2013. Trang: 7-13. Năm 2013.
(Apr 21 2013 11:35AM)
[15]Bài báo: KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2013 – NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP. Tác giả: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế - Chính trị thế giới. Số: 1(201) 1-/2013. Trang: 71-80. Năm 2013. (Jul 22 2013 9:17AM)
[16]Bài báo: Tăng trưởng kinh tế MT-TN trong điều kiện tái cấu trúc kinh tế Việt Nam . Tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo thuộc Chương trình TRIG - Phát triển kinh tế xã hội miền Trung, Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế, Tổ chức tại Đà Nẵng 26-6-2012
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 6/2012. Trang: 3-10. Năm 2012.
(Sep 2 2012 8:23PM)
[17]Bài báo: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC VÙNG Ở VIỆT NAM. Tác giả: PGS TS Bùi Quang Bình. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 12(61), 2012, trg 1-7, ISSN - 1859-1531. Trang: 1-7. Năm 2012. (Apr 21 2013 11:15AM)
[18]Bài báo: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ DƯỚI GÓC ĐỘ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHÍNH SÁCH. Tác giả: PGS TS Bùi Quang Bình. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: số 10(59), 2012, trg 79-85, ISSN - 1859-1531. Trang: 79-85. Năm 2012.
(Apr 21 2013 11:18AM)
[19]Bài báo: Sự biến đổi mức sống của dân cư nông thôn Việt Nam hiện nay. Tác giả: Bùi Quang Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận số 2(111) 2012. Số: 2(111) 2012. Trang: 40-45. Năm 2012. (May 14 2012 2:00PM)
[20]Bài báo: Nâng cao chất lượng NNL vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Tác giả: Bùi Quang Bình
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Phát triển Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: số 256 tháng 2/2012. Trang: 26-33. Năm 2012.
(Feb 12 2012 7:21PM)
[21]Bài báo: Kinh tế Việt Nam 2012 và triển vọng 2013. Tác giả: PGS. TS Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 4(407) 4-/2012. Trang: 3-11. Năm 2012.
(Jan 9 2013 8:10AM)
[22]Bài báo: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ DƯỚI GÓC ĐỘ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHÍNH SÁCH. Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Bình. Tạp chí KHCN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: số 10(59), 2012. Trang: 79-85. Năm 2012.
(Jan 18 2013 4:34PM)
[23]Bài báo: Tái cấu trúc đầu tư công ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp. Tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 4(407) 2-2012. Trang: 3-10. Năm 2012. (May 14 2012 2:03PM)
[24]Bài báo: Quốc lộ 14B và phát triển kinh tế phía Tây Quảng Nam. Tác giả: Tác giả Bùi Quang Binh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(51), 2012. Số: số 2(51), 2012. Trang: 99-108. Năm 2012. (May 24 2012 4:35PM)
[25]Bài báo: Đẩy mạnh CNH và nâng cao chất lượng NNL ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Bui Quang Binh. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 251 tháng 9/2011. Trang: 46 - 50. Năm 2011. (Sep 10 2011 1:38PM)
[26]Bài báo: Các nguyên nhân di dân ở Miền trung – Tây Nguyên Việt Nam. Tác giả: Bùi Quang Bình và Trần Lê Yên Hà. Khoa hoc va công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(45)/2011. Trang: 165-172. Năm 2011.
(Oct 11 2011 8:12AM)
[27]Bài báo: Mô hình phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng: bài học và những vấn đề đặt ra. Tác giả: PGS.TS Bui Quang Binh. Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 5(46), 2011. Trang: 145-152. Năm 2011. (Nov 8 2011 9:19PM)
[28]Bài báo: Các nguyên nhân di dân ở Miền trung – Tây Nguyên Việt Nam. Tác giả: Bùi Quang Bình và Trần Lê Yên Hà
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Journal of Science and Technology
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4(45) 2011. Trang: 77-83. Năm 2011.
(Nov 8 2011 9:25PM)
[29]Tham luận: Đào tạo NNL cho phát triển kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (Trường hợp của Đại học Đà Nẵng). Tác giả: Bui Quang Binh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Da nang. Trang: 54-63. Năm 2011. (Feb 9 2012 11:00AM)
[30]Bài báo: Phát triển kinh tế Miền Trung – Tây Nguyên dưới ảnh hưởng của di dân. Tác giả: Bùi Quang Bình. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: số 4 (107) 2011. Trang: 73-79. Năm 2011.
(Sep 1 2011 1:52PM)
[31]Bài báo: Kinh tế Việt Nam trong thời gian tới – Triển vọng và yêu cầu hoàn thiện về pháp luật. Tác giả: PGS. TS Bùi Quang Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội Thảo”Quốc hội với yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay” do Viện Nghiên cứu lập pháp của UBTV Quốc hội và UNDP tổ chức 18-19/4/2011
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2011.
(May 16 2011 7:58PM)
[32]Bài báo: Miền Trung khai thác tiềm năng biển đảo để phát triển. Tác giả: PGS. TS Bùi Quang Bình. Kỷ yếu hội thảo Quốc gia ”Khai thác tiềm năng biển đảo vì sự phát triển bền vững của Quảng Ngãi và Miền Trung ” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 10/5/2011. Năm 2011. (May 16 2011 8:00PM)
[33]Bài báo: Hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam – Ukraina. Tác giả: PGS. TS Bùi Quang Bình. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Quan hệ Việt Nam – Ukraina: lịch sử, hiện trạng và triển vọng” do Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức 12/5/2011 tại Hà Nội
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Năm 2011.
(May 16 2011 8:01PM)
[34]Bài báo: Phát triển kinh tế và thay đổi dân số Miền Trung – Tây Nguyên sau 10 năm 1999-2009 và những vấn đề đặt ra. Tác giả: Bùi Quang Bình
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Phát triển Kinh tế
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 244 tháng 2/2011. Năm 2010.
(Jan 28 2011 9:57PM)
[35]Bài báo: Tăng sức cầu thị trường ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ giảm chênh lệch vốn con người và thu nhập. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: số 5 (102) 2010. Năm 2010. (Jan 28 2011 9:52PM)
[36]Bài báo: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Duyên Hài Nam Trung Bộ. Tác giả: Bùi Quang Bình
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Pháp “”Công nghệ đào tạo và Môi trường nghề nghiệp ở Việt Nam, Đại học Huế và Đại học Toulouse1 (Cộng hoà Pháp) tổ chức 3-2010
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2010.
(Jan 28 2011 9:35PM)
[37]Bài báo: Chuyển dịch cở cấu kinh tế Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(36), 2010. Năm 2010. (Jan 28 2011 9:37PM)
[38]Bài báo: Vốn con người, thu nhập và di cư giữa các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2(37), 2010. Năm 2010.
(Jan 28 2011 9:38PM)
[39]Bài báo: Học vấn, thu nhập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Tác giả: Bùi Quang Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng. Số: số 5 + 6/2010. Năm 2010. (Jan 28 2011 9:40PM)
[40]Bài báo: Hành lang kinh tế Đông – Tây phía Việt Nam – những bất cập và kiến nghị. Tác giả: Bùi Quang Bình . Diễn đàn quốc tế Hành lang kinh tế Đông – Tây (Quảng Trị tháng 6-2010). Năm 2010. (Jan 28 2011 9:41PM)
[41]Bài báo: Tái cơ cấu kinh tế Việt Nam. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2(99) 2010 . Năm 2010. (Jan 28 2011 9:43PM)
[42]Bài báo: Chuyên dịch cơ cấu kinh tế và phục hồi tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Phát triển Kinh tế
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 233 tháng 3/2010. Năm 2010.
(Jan 28 2011 9:46PM)
[43]Bài báo: Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhìn từ góc đô cơ cấu kinh tế. Tác giả: Bùi Quang Bình . Kỷ yếu hội thảo “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và lựa chọn cho giai đoạn 2010-2020” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tổ chức ngày 26/10/2010. Số: NXB Đại Học Kinh tế Quốc đân 2010. Năm 2010. (Jan 28 2011 9:48PM)
[44]Bài báo: Migration and Economic Development in Đa Nang City. Tác giả: Bùi Quang Bình . Economic Development Review
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: No 191, 7-2010. Năm 2010.
(Jan 28 2011 9:49PM)
[45]Bài báo: Di dân và sự phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Phát triển Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 237 tháng 7/2010. Năm 2010.
(Jan 28 2011 9:51PM)
[46]Bài báo: Changing the Economic Structure and Economic Recovery. Tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Economic Development Review
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: No 187, 3-2010. Năm 2010.
(Jan 28 2011 9:45PM)
[47]Bài báo: Nâng cao hiệu quả đầu tư công và giảm bội chi ngân sách để giảm thâm hút cán cân thương mại của Việt Nam. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Phát triển Kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: số 241 tháng 11/2010. Năm 2010.
(Jan 28 2011 9:54PM)
[48]Bài báo: Sử dụng hợp lý và hiệu quả lao động nông thôn để phát triển bền vững kinh tế Việt Nam thời kỳ 2011 -2020. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: số 12(391) 2010. Năm 2010. (Jan 28 2011 9:55PM)
[49]Bài báo: Vốn con người và đầu tư vào vốn con người. Tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2(31), 2009. Năm 2009.
(Jan 28 2011 9:16PM)
[50]Bài báo: Đào tạo nhân lực công nghệ cao cho Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Quang Bình . Thông tin Phát triển KT-XH Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7/2009. Năm 2009.
(Jan 28 2011 9:14PM)
[51]Bài báo: Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên liên kết để phát triển. Tác giả: Bùi Quang Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. , Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Bộ “Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung – Tây Nguyên” Đà Nẵng 2009. Năm 2009. (Jan 28 2011 9:17PM)
[52]Bài báo: Nâng cao trình độ học vấn của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển NNL ở Kon Tum. Tác giả: Bùi Quang Bình . Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng NNL là đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên”, Kon Tum 2009. Năm 2009. (Jan 28 2011 9:13PM)
[53]Bài báo: Vốn con người và thu nhập của hộ sản xuất cà phê ở Tây Nguyên. Tác giả: Bùi Quang Bình
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4(27), 2008. Năm 2008.
(Jan 28 2011 9:10PM)
[54]Bài báo: Hội nhập mở cửa và sự phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS Bùi Quang Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(26), 2008. Năm 2008. (Jan 28 2011 9:12PM)
[55]Bài báo: Kết hợp và liên kết kinh tế để phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Kinh tế và Phát triển
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 129, 2008. Năm 2008.
(Jan 28 2011 9:32PM)
[56]Bài báo: Di dân giữa các tỉnh và sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 135, 2008. Năm 2008. (Jan 28 2011 9:33PM)
[57]Bài báo: Đào tạo khối ngành kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Gắn đào tạo với nhu cầu. Năm 2008.
(Jan 28 2011 9:05PM)
[58]Bài báo: Kiểm soát dân số nhằm phát triển bền vững ở tỉnh Kon Tum. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(19) 2007. Năm 2007. (Jan 28 2011 9:03PM)
[59]Bài báo: Phát triển ngành sản xuất cà phê bền vững ở Tây Nguyên. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5(22) 2007. Năm 2007.
(Jan 28 2011 9:07PM)
[60]Bài báo: Thương mại giữa Việt Nam và châu Âu qua 20 năm đổi mới. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí nghiên cứu Châu Âu
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 9(84), 2007. Năm 2007.
(Jan 28 2011 9:09PM)
[61]Bài báo: Ngành sản xuất cà phê và sự phát triển kinh tế của Tây Nguyên. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 118, 2007. Trang: 26-20. Năm 2007. (Jan 28 2011 9:31PM)
[62]Bài báo: Vấn đề vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(14) 2006. Trang: 25 toi 28. Năm 2006. (Jan 28 2011 9:01PM)
[63]Bài báo: Mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Tây Âu và tổ chức sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí nghiên cứu Châu Âu
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1(67) 2006. Năm 2006.
(Jan 28 2011 9:00PM)
[64]Bài báo: Chăn nuôi bò thịt – con đường phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Tác giả: TS Bùi Quang Bình. Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: 20(64), 2005. Năm 2005. (Jan 28 2011 9:29PM)
[65]Bài báo: Hình thành và phát triển dịch vụ bảo hiểm chăn nuôi tại vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Tác giả: Bùi Quang Bình . Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển dịch vụ tài chính tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” Đà Nẵng 2005. Năm 2005. (Jan 28 2011 8:53PM)
[66]Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh Duyên hải miền trung và Tây Nguyên. Tác giả: Bùi Quang Bình
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Kinh tế Miền Trung và Tây Nguyên tiềm năng – động lực và giải pháp” Đà Nẵng 2005. Năm 2005. (Jan 28 2011 8:57PM)
[67]Bài báo: Toàn cầu hóa và sự phát triển KT-XH: kinh nghiệm của các nước ASEAN. Tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Sách tham khảo “Toàn cầu hóa kinh tế: Những cơ hội và thách thức cho miền Trung”do PGS, TS Phạm Hảo và PGS, TS Võ Xuân Tiến chủ biên. Số: NXB Chính Trị Quốc Gia – 2004. Năm 2004. (Jan 28 2011 9:06PM)
[68]Bài báo: Sử dụng nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: TS. Bùi Quang Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3(7) 2004. Năm 2004.
(Jan 28 2011 8:59PM)
[69]Bài báo: Công viên khoa học công nghệ ở Châu Âu. Tác giả: Bùi Quang Bình   . Tạp chí nghiên cứu Châu Âu. Số: 6(48) 2002. Năm 2002. (Jan 28 2011 8:52PM)
[70]Bài báo: Kinh nghiệm phát triển chăn nuôi bò sữa theo mô hình hợp tác xã ở các nước ASEAN. Tác giả: Bùi Quang Bình . Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á. Năm 2002. (Jan 28 2011 8:55PM)
[71]Bài báo: Vài nét về lý thuyếtkinh tế vùng ở Châu Âu. Tác giả: Bui Quang Binh. Tạp chí nghiên cứu Châu Âu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4(40) 2001. Năm 2001.
(Jan 28 2011 8:49PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]

Chiến lược Phát triển KT-XH
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin – Truyền Thông 2012 Hanoi. Năm 2012.(Feb 9 2012 10:52AM)

[2]


Di dân trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam: trường hợp của Miền Trung – Tây Nguyên (sách chuyên khảo) 


Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: NXB Lao động Xã hội. Năm 2011.(Aug 30 2011 7:15PM)

[3]


Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2011.(Aug 30 2011 7:17PM)

[4]Kinh tế Phát triển Chủ biên: Bui Quang Binh. Đồng tác giả: . Nơi XB: GIAO DUC. Năm 2010.(Jan 28 2011 8:09PM)
[5]Kinh tế vĩ mô nâng cao Chủ biên: Bui Quang Binh. Nơi XB: GICO DUC. Năm 2010.(Jan 28 2011 8:15PM)
[6] Kinh tế vĩ mô Chủ biên: Bui Quang Binh. Đồng tác giả: Ninh Thi Thu Thuy. Nơi XB: GIAO DUC. Năm 2008.(Jan 28 2011 8:05PM)
[7]Kinh tế Lao động Chủ biên: Chu bien. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2007.(Jan 28 2011 7:27PM)
[8]Những vấn đề trong quản lý nhà nước nền kinh tế Việt Nam Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Odesa Ukraina. Năm 1998.(Jul 3 2011 2:04PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Chín
Đề tài: Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2012

 2014

[2]Phan Thăng An
Đề tài: Phát triển kinh tế huyện Thăng Bình 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[3]Đặng Phong
Đề tài: Phát triển nông nghiệp huyện Bắc Trà My

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[4]Cao Thị Hồng Vân
Đề tài: Lao động nhập cư ở thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[5]Nguyễn Thị Thu Hoài
Đề tài: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[6]Nguyễn Tường Huy
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[7]Nguyễn Thành Trung
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[8]Trần Thị Khánh Ngọc
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2009

[9]Ngô Đình Tráng
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[10]Bùi Đỗ Đan Thanh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[11]Vũ Thị Thái Thanh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[12]Đinh Xuân Quế
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[13]TRẦN THỊ THÚY NGỌC
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Kinh tế học
  Cử nhân và cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Kinh tế Phát triển
Ngành: Kinh tế học
  Cử nhân và cao học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tich kinh tế xã hội
Ngành: Kinh tế học
  Cử nhân  Đai học Đà Nẵng
[4]Kinh tế Lao động
Ngành: Kinh tế học
  cử nhân và cao học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn